รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์การจัดสรรที่พักอาศัยโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ โดย นางสาวแสงทอง 31 มี.ค. 07:46 น. 5 คนอ่าน
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FULL PROPOSAL) ปีงบประมาณ 2567 รอบท โดย นางพิมพ์ปภัสสร 15 มี.ค. 06:52 น. 29 คนอ่าน
ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Expo & Symposium 2023 โดย นางพิมพ์ปภัสสร 13 มี.ค. 07:19 น. (ด่วนที่สุด) 18 คนอ่าน
การยื่นแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดย นายจักรี 10 มี.ค. 04:30 น. (ด่วนที่สุด) 22 คนอ่าน
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดย นายจักรี 10 มี.ค. 04:27 น. (ด่วนที่สุด) 29 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
ครูประถมสอนศิลปะอย่างไรให้กับนักเรียน โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:41 น. : 555 คนอ่าน
ศิลปะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนประถมอย่างไร โดย อาจารย์รัชพล 7 ก.พ. 01:34 น. : 557 คนอ่าน
...การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์... โดย อาจารย์รัชพล 28 มิ.ย. 00:35 น. : 556 คนอ่าน
จำปา สรรพคุณและประโยชน์ของจำปา 42 ข้อ ควรปลูกไว้และอนุรักษ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ 24 ส.ค. 05:34 น. : 555 คนอ่าน
...กินให้สวย (ผู้ชายก็อ่านได้นะ)... โดย อาจารย์รัชพล 12 มิ.ย. 22:27 น. : 556 คนอ่าน
      ...... อ่านทั้งหมด!
รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

การประชุมกรรมการคณะ