ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  เกียรติจรุงพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  เกียรติจรุงพันธ์
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554
เวลา 12:50:37 น.
หัวข้อบทความ โปรดกับกรุณาใช้ต่างกันอย่างไร
บทความ โปรด-กรุณา-ขอให้ ทั้งสามคำนี้ เป็นคำที่มีความหมายในการขอร้อง วิงวอน แต่มีการใช้ต่างกันดังนี้ครับ
ขอให้..เป็นคำขอร้องในลักษณะที่ต้องปฏิบัติตามทันที คล้ายคำสั่ง ส่วนใหญ่ใช้ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย เช่น ขอให้เด็กๆไปรวมกันที่สนาม ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ขอให้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างให้รอบคอบ เป็นต้น คำว่า โปรด..เป็นคำขอร้องที่ต้องปฏิบัติตาม..ที่มีความสุภาพ ใช้กับสุภาพชนหรือสาธารณชน เช่น โปรดถอดรองเท้า (คือต้องถอด) โปรดงดสูบบุหรี่(คือต้องงด) โปรดเข้าแถวรับบริการ(คือต้องเข้าแถว) เป็นต้น ส่วนคำว่า กรุณา เป็นคำขอร้องที่ปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้ เป็นคำที่สุภาพ ใช้กับสุภาพชนหรือสาธารณชน เช่น กรุณาคุยกันเบาๆ (ไม่เบาก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ขอร้อง) กรุณาบริจาค......(ไม่บริจาคก็ได้) กรุณานั่งชิดด้่านใน.(ถ้าไม่แน่นไม่แออัดนั่งห่างๆกันก็ได้)...เป็นต้น ดังนั้น...ถ้าต้องการให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง ควรใช้คำว่า โปรดถอดรองเท้า เพราะเป็นคำขอร้องที่ต้องปฏิบัติ จะใช้คำว่า กรุณาถอดรองเท้า ไม่เหมาะสม ถ้าจะให้ปืดไฟฟ้าหลังออกจากห้อง..ควรใช้คำว่า โปรดปิดไฟฟ้าทุกครังที่ออกจากห้อง ไม่ควรใช้คำว่า กรุณา...เพราะไม่ปิดก็ได้
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]