ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์  กำลังเลิศ
อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์  กำลังเลิศ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 20 กันยายน 2554
เวลา 12:46:22 น.
หัวข้อบทความ "บวร"ที่อังกฤษ
บทความ ในพิธีเปิดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554 ที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 ฯพณฯ กิตติ วะสีนนท์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ประธานในพิธีเปิดได้กล่าวถึงสถาบันที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้แก่ ."บวร" บ้าน วัด โรงเรียน เป็นสามสถาบันที่สำคัญในการหล่อหลอมและอบรมเลี้ยงดูเยาวชนของไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งสามสถาบันนี้ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมจะได้ร่วมกันอบรมหล่อหลอมลูกหลานไทยในต่างแดนให้รู้จักและซาบซึ้งในภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดในโลกนี้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจะสะท้อนให้เห็นความเป็นชาติที่มีอัตลักษณ์เฉพาะชนชาติของตนเอง
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]