ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555
เวลา 16:26:27 น.
หัวข้อบทความ สำรองที่นั่งฟังบรรยาย
บทความ ขอสำรองที่นั่งฟังบรรยายพิเศษ "Confucius Educational Idea and Its Enlightenment” โดย Prof. Li Sen จาก Southwest University วันที่ 6 ก.พ. 55 และมีคำถามว่า บรรยายป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]