ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
เวลา 19:36:06 น.
หัวข้อบทความ สาธยายธรรม ของพระตถาคต
บทความ ขอมอบบทสวดสาธยายธรรมของพระตถาคต ซึ่งเป็นคำหนึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแด่พระสาวกในช่วงเวลาพระองค์ท่านมีชีวิตอยู่บนโลกกว่า 2,000 ปีที่ล่วงผ่านพ้นไปแล้ว หากท่านผู้ผ่านเข้ามาอ่านบทความนี้ ขอให้ศึกษา และเป็นคำสอนของพระตถาคตที่แท้จริง
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-20102555193628-patijjasamutbat wikipidear.docx 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]