ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์
หน่วยงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2550
เวลา 09:52:09 น.
หัวข้อบทความ คู่มือการแก้ไขไวรัส Hacked by...
บทความ ไวรัสที่พบมากในช่วงนี้คือไวรัสที่ขึ้นคำว่า Hacked by... บน title bar ของโปรแกรม Internet Explorer ซึ่งชื่อของไวรัสอาจจะเรียกว่า GodZilla, VBS/Butsur,d worm แล้วแต่ ในที่นี้จะเรียกว่า Hacked by...(ชื่อเล่น) ซึ่งท่านสามารถดูคู่มือการแก้ไขไวรัสชนิดนี้ได้จาก http://ms.kku.ac.th/mnipote/hackedbymanual.htm คลิกได้เลยคะหรือดูคู่มือได้ที่ไฟล์แนบก็ได้คะ
* แหล่งข้อมูลจาก คุณนิพจน์ เมืองโคตร คณะวิทยาการจัดการ

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล webmaster-a-1232550095134-hack.pdf 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]