ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550
เวลา 15:58:41 น.
หัวข้อบทความ เล่าสู่กันฟัง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของรัฐ
บทความ ผู้บริหาร คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของรัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2550 ณ ห้อง 1447 โดยวิทยากร : คุณกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ TQA Assor 2002 -Present และ TQA Consultant รูปแบบการประชุม เป็นการบบยายให้ความรู้/แลกเปลียนซึ่งกันและกัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550 /ส่วนวันที่ 23-24 มิถุนายน 2550 เป็นการจัดเป็นกลุ่มย่อย และจัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 6 หมวด คือ
1.หมวด 1 การนำองค์กร
2.หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
3.หมวด 3 การให้ความสำคญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
5.หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
6.หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
วิทยากร จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในเกณฑ์ของหมวดต่าง ๆ ก่อน พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม หลังจากนั้นให้กลุ่มดำเนินการพิจารณา/ตรวจสอบ/แก้ไขใน(ร่าง)เอกสารตามหมวดต่าง ๆ (1-6) และนำมาเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ(เน้น ข้อมูล โอกาสในการพัฒนา เพื่อนำไปจัดทำแผนปรับปรุงต่อไป) หลักที่สำคัญวิทยากรสรุปไว้ คือ
1.ศึกษาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดารภาครัฐให้เข้าใจ
2.ตอบคำถาม โดยมี คำถามที่จะถามเป็นอย่างไร(HOW) / เป็นอะไร (WHAT)
3.ตอบคำถามด้วยข้อมูลพื้นฐานจากความจริง (สามารถวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ได้)
4.ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และขยายผล
5.บุคลากรทุกระดับต้องมีส่วนร่วมและรับรู้ร่วมกัน
6 ความสำเร็จในการใช้เกณฑ์ PMQA ต้องระลึกถึงข้อมูลจากการรับฟังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการด้วย
นอกจากนี้ ต้องให้ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ มีความสุข(ผาสุก) สิ่งนี้จะะนำมาแห่งการยั่งยืนของหน่วยงานในที่สุด

คนรักศึกษาศาสตร์

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]