ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ผาณิต  มาป้อง
อาจารย์ผาณิต  มาป้อง
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 11 กันยายน 2550
เวลา 13:17:39 น.
หัวข้อบทความ เล่านิทานให้เด็กเล็กฟัง ช่วยเพิ่มไอคิวอีคิว
บทความ การเลี้งลูกมีส่วนสำคัญมากในการสร้างไอคิวิคิวเด็กถึง 70%จากการศึกษาในต่างประเทศซึ่งเก็บข้อมูลเด็ก450 คนต่อเนื่องนานถึง 40 ปี พบว่าไอคิวมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับความสามารถในการทำงานได้ดี ปัจจัยที่สามารถทำนายถึงความสำเร็จด้านต่างๆของชีวิตได้ดีกว่ากลับเป็นความสามารถด้านต่างๆในวัยเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องกับอีคิว เช่นความสามารถในการจัดการกับความผิดหวัง การเล่านิทานสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้เล่ากับเด็ก สร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นให้เด็ก กล้าแสดงความคิดเห็น มีสมาธิ ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบของไอคิว หรือความฉลาดทางปัญญา นิทานยังเป็นการขยายเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ช่วยสร้างความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]