ผู้ส่งบทความ1 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ์
หน่วยงาน สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551
เวลา 11:52:03 น.
หัวข้อบทความ ดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย”
บทความ สวนดุสิตโพลชี้ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทยเพิ่มขึ้น
คำขวัญวันครูปี 2551 คือ “ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา”
สวนดุสิตโพล ได้จัดทำดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” โดยสำรวจจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ 5,467 คน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 50-7 ม.ค. 51 พบว่าดัชนีค่าความเชื่อมั่นครูปีนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.68 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.04 จากปี 2549 แต่เมื่อดูรายละเอียด พบว่า
1. ค่าดัชนีความเชื่อมั่นหลายด้านลดลง อาทิ การประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อ การแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ การรู้ข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ การดูแลสุขภาพ ความสามารถในการสอน การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ จรรยาบรรณของความเป็นครู ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่ในชั่วโมงเรียน ความรับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคม การรู้จักให้อภัย เป็นต้น
2. ค่าดัชนีที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความขยันอดทน ความเป็นผู้นำ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซื่อสัตย์สุจริต เมตตา ศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์ ความน่าเชื่อถือในการ ปฏิบัติตนต่อสังคม ความเสียสละ จิตสำนึกรักในวิชาชีพครู เอาใจใส่นักเรียน พัฒนาชุมชน เผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม การควบคุมอารมณ์ เป็นต้น.
From : httpp//www.dailynews.co.th

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]