ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์จันท์นิภา  ดวงวิไล
อาจารย์จันท์นิภา  ดวงวิไล
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2551
เวลา 10:18:01 น.
หัวข้อบทความ การสอนภาษาไทยโดยใช้ e-learning
บทความ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 110198-a-2972551101846-การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้ e-learning.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]