ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์รัชพล  รอดชมภู
อาจารย์รัชพล  รอดชมภู
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551
เวลา 15:08:54 น.
หัวข้อบทความ การใช้เกมประกอบการสอน
บทความ การใช้เกมประกอบการสอน

สุรางค์ สากร ได้เสนอแนะในการใช้เกมประกอบการสอนไว้ดังนี้

1. ครูต้องเข้าใจกติกาการเล่นเป็นอย่างดี

2. การสอนทุกครั้งควรกวดขันเรื่องกติกา มารยาท ความยุติธรรม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

3. การอธิบายเกี่ยวกับกติกาการเล่น ควรใช้เวลาให้น้อยที่สุด และเลือกนักเรียนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมาลองซ้อมความเข้าใจให้ดูก่อน

4. กำหนดเวลาการเล่นให้เหมาะสมและติดตามดูว่านักเรียนเกิดทักษะและความรู้ตามจุดประสงค์หรือไม่

5. การเล่นเกมหากนักเรียนมีจำนวนมากควรแบ่งกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง และการแบ่งกลุ่มควรแบ่งให้แต่ละกลุ่มมีความสามารถเท่า ๆ หรือใกล้เคียงกันเพื่อความสมดุล การแข่งขันจึงจะตื่นเต้นและเกิดกำลังใจในการเล่น

6. ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์การเล่นหรือส่งเสริมให้นักเรียนลองคิดหาเกมที่จะนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเองบ้าง

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]