ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552
เวลา 17:23:29 น.
หัวข้อบทความ ผลกระทบต่อโลกเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
บทความ มีบทความที่น่าสนใจเก็บมาฝากสำหรับผู้รักการอ่าน และนักประหยัดพลังงาน เรื่อง ผลกระทบต่อโลกเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น มีรายละเอียดพอสังเขป ในไฟล์ที่แนบพร้อมนี้นะคะ.:

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-2062552135411-effect hot earth.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]