ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  สิทธิโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  สิทธิโชค
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552
เวลา 00:49:16 น.
หัวข้อบทความ เพื่อนที่เรามักลืม
บทความ อ่านบทความนี้แล้วกินใจ เลยส่งมาให้อ่านบ้าง
ลดกิเลสได้ดีเหมือนกัน ทำให้ต้องเร่งทำบุญมากขึ้น
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102665-a-2272552005022-cRR 
102665-a-2272552005022-CRRR 
102665-a-2272552005022-crr 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]