ผู้ส่งบทความ1 นางสาวจรัสศรี  จุฑาจินดาเขต
นางสาวจรัสศรี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552
เวลา 18:31:55 น.
หัวข้อบทความ KM in HRD ตามตัวชี้วัด กพร.
บทความ ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้มีการจัดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที 15(2/2552)หัวข้อ KM in HRD ตามตัวบ่งชี้ กพร. โดยนำด้วยเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดำเนินงาน KM in HRD ของสมาชิก UKM แสดง River diagram สมาชิกได้แลกเปรียบโดยไม่มีการปิดบังเพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน แต่ละสถาบันมีความตั้งใจพัฒนา เจ้าภาพมหาวิทยาลัยนเรศวรมีทีมงานเก็ยเกี่ยวความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิทยากรโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ซึ่งได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ...สภาพที่เราอยากเห็นคือ อยากเห็นงาน HRD. เป็นเรื่องเดียวกันกับการบริหารงานโดยทั่วไป สำหรับตัวบุคคล เรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาตัวเอง ก็เป็นเรื่องเดียวกับการทำงาน หากจะมีการเรียนรู้นอกงานบ้าง Training ก็ควรจะมีเพียง 20% ที่เหลืออีก 80% เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับในงาน" ส่วนรายละเอียดที่เก็บเกี่ยวมาจากการประชุมได้แนบมาในแฟ้มที่ 1 แต่ถ้าต้องเข้าไปในเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูได้จาก บล๊อก http://gotoknow.org/post/tag/ukm15 เครื่องมือการจัดเก็บ Success Story Mapping สามารถนำมาประยุคใช้ในการประชุมต่าง ๆ ได้
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 101106-a-2382552183236-UKM 15-2.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]