ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  สิทธิโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  สิทธิโชค
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552
เวลา 15:56:51 น.
หัวข้อบทความ โครงงานใบยี่โถออกฤทธิ์พิชิตปลวก2
บทความ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102665-a-8102552145831-C2.ppt 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]