ผู้ส่งบทความ1   
  
หน่วยงาน ไม่สามารถระบุได้
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 12:13:45 น.
หัวข้อบทความ ทักษะชีวิต
บทความ ความื่อสัตย์
แผนที่ 11 ญาติพี่น้อง

สาระสำคัญ
ความซื่อสัตย์ต่อญาติพี่น้อง เป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อทุกสังคม เพราะไม่ว่าคนหรือสัตว์มักจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ในกล่มที่ใกล้ชิดมักจะเป็นญาติพี่น้องกัน ฉะนํนการมีความซื้อสัตย์ต่อญาติพี่น้องจึงเป็นหลักสำคัญของความสงบสุขของสังคม เพราะถ้าญาติพี่น้องไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันจะเริ่มความไม่สงบสุขไปจากครอบครัว ขยายกว้างออกไปสู่สังคม ในที่สุดสังคมก็จะไม่สงบสุข
จุดประสงค์
1. บอกความหมายของญาติพี่น้องได้
2. บอกความหมายของความซื่อสัตย์ได้

สาระการเรียนรู้

ญาติพี่น้อง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีอาวุโสมากกว่า และกลุ่มที่อ่อนอาวุโสกว่า
กลุ่มที่มีอาวุโสมากกว่าจากตัวเรา คื่อ
1. พี่ ไม่ว่าจะเป็นพี่ที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกัน หรือลูกของลุงของป้า
2. อา เป็นน้องของพ่อ และ น้า เป็นน้องของแม่
3. พ่อ และแม่
4. ลุงและป้า คือพี่ของพ่อและแม่
5. ปู่ ย่า ตา ยาย คือพ่อ แม่ ของพ่อ และพ่อแม่ของแม่ หรือพี่น้องของพ่อแม่ของพ่อ และพี่น้องของพ่อแม่ของแม่
5. ทวด คือพ่อแม่ ของ พ่อแม่ทั้งฝ่ายพ่อและแม่

กลุ่มที่มีอาวุโสอ่อนกว่าตัวเราคือ
1. น้อง คือน้องที่เกิดจากพ่อแม่ของเราหลังตัวเรา หรือเป็นลูกของ อา และน้า
2. หลาน คือ ผู้ที่เป็นลูกของพี่ หรือลูกของน้อง
บุคคลเหล่านี้ต้องมีความสัมพันธุ์กับตัวเราอยู่ชั่วชีวิต เพราะเป็นญาติพี่น้องของเรา จึงมีความจำเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน เพราะความซื่อสัตย์เป็นบ่อเกิดของความเชื่อถือและนับถือ มีพุทธวาจาบทหนึ่งว่า
"สจเจน กิตตี ปปโปติ" แปลว่า "คนเราจะบรรลุถึงเกียรติได้ด้วยความสัตย์" เพราะคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ มีคำกล่าวโบราณว่า เสียทรัพย์สิน เป็นการเสียเพียงบางอย่าง เสียชื่อเสียงหรือเกียรติ เป็นการเสียหลายอย่าง ฉะนั้นจึงควรรักษาความสัตย์ให้มากกว่าทรัพย์สิน
การซื่อสัตย์นั้น แบ่งเป็นความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ญาติพี่น้องถือเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา จึงถือเป็นความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น

การดำเนินกิจกรรม
1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างญาติพี่น้อง
2. นักเรียนร้องเพลงความซื่อสัตย์
3. ให้นักเรียนสรุปความหมายของคำว่าซื่อสัตย์ต่อญาติพี่น้อง

แหล่งและสื่อการเรียน
1. ชาร์ทเพลงความซื่อสัตย์

การประเมินผล
1. ความสนใจ
2. การตอบคำถาม

เพลงความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี
หากว่าใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้
มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดถมไป
คดโกงแล้วไครจะรับไว้ให้ร่วมการงาน

แผน 12 คำสัญญา

สาระสำคัญ
คำสัญญา หรือการพูดจริง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของความเป็นคนดี จะทำให้ตนเองได้รับความเชื่อถือจาก ตนเอง ญาติพี่น้อง บุคคลรอบข้างและสังคม

จุดประสงค์
1. บอกความหมายของสัญญาได้
2. ยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ต่อสัญญาได้

สาระการเรียนรู้
สัญญา มีสัญญากับตนเอง และสัญญากับผู้อื่น สัญญากับตนเองนั้นเรียกว่าความตั้งใจ เราควรมีความซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของตนเอง ที่เป็นไปตามความคิดความมุ่งมั่น การเลิกความตั้งใจเสียกลางคันถือเป็นความไม่ซื่อสัตย์ต่อสัญญาของตนเอง เช่น เป็นนักเรียนก็ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด และซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของตนเอง ส่วนสัญญากับผู้อื่นนั้น มีสัญญาเป็นวาจา และสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
สัญญาที่เป็นวาจานั้นถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อสัญญาจะกลายเป็นผู้ไม่มีเกียรติ ไม่มีคนคบ สัญญาที่เป็นลายลักษณ์ ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ก็จะเป็นคดีความ นำความเดือดร้อนมาให้

การดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนยกตัวอย่างสัญญา
2. นักเรียนร้องเพลงความซื่อสัตย์
3. นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของความซื่อสัตย์ต่อสัญญา

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
เพลงความซื่อสัตย์

การประเมินผล
1. ความสนใจ
2. การตอบคำถาม


 
 
แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]