แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ

ลำดับที่
หน่วยงาน
จำนวนนักวิจัย
สายผู้สอน
สายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
1
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
   
2
สาขาวิชาพลศึกษา
3
2
   
3
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
1
2
   
4
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
   
5
สาขาวิชามัธยมศึกษา
   
6
สาขาวิชาประถมศึกษา
   
7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4
 1  
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
1
3
   
9
งานบริหารและธุรการ
   
10
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
   
11
งานแผนและสารสนเทศ
   
12
งานคลังและพัสดุ
   
13
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
47
15
 12  18
2
14
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
28
11
 8  11
1
1
15
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
16
12
 1  3
2
16
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
1
4
 1  7
1
17
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
38
6
 6  5
18
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
35
4
 7  6
1
19
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
7
 1  2
1
1
20
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
9
7
   
1
21
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
   
22
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
4
   
23
อาจารย์พิเศษ
   
24
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
1
1
   
25
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
1
6
   
26
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
6
 1  
27
สาขาวิชาสังคมศึกษา
4
   
28
สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
   
29
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
   
30
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
   
31
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
   
32
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
2
 6  1
33
สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต
   
34
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
   
35
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
   
36
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
3
   1
37
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
   
38
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
   
39
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
   
40
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์
   
41
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย
   
42
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
   
43
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์
   
44
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
   
45
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ
   
46
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษา
   
47
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
   
48
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   
49
ทดสอบระบบ
1
1
 1  
50
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
   
51
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
3
   3
52
สาขาวิชาศิลปศึกษา
3
   1
53
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2
4
   
54
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
4
   
55
ลาศึกษาต่อ
2
   
56
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านภาษา ศิลปะและสังคม
   
57
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
   
58
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
   
59
Teacher Assistance
   
60
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   
61
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับดุษฏีบัณฑิต
   
62
สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
   
63
ผู้เกษียณอายุรายการ
1
 1  
64
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคณิตศาสตร์
   
65
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนฟิสิกส์
29
8
   1
1
1
66
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนเคมี
   
67
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนชีววิทยา
   
68
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคอมพิวเตอร์
   
69
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
   
70
สตรสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
   
รวม
214
129
 46  59
9
4
รวมทั้งสิ้น
614


ลำดับที่
หน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยสายผู้สอน
ศ.
รศ.
ผศ.
อ.
สูงกว่า ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
1
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
2
สาขาวิชาพลศึกษา
1
1
1
2
1
3
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
1
1
4
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
5
สาขาวิชามัธยมศึกษา
6
สาขาวิชาประถมศึกษา
7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
1
1
9
งานบริหารและธุรการ
10
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
11
งานแผนและสารสนเทศ
12
งานคลังและพัสดุ
13
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
8
38
4
16
27
14
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2
4
22
10
16
15
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
14
16
16
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
1
1
17
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
9
28
3
35
18
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
10
25
1
2
32
19
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
20
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
9
9
21
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
22
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
1
23
อาจารย์พิเศษ
24
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
1
1
25
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
1
1
26
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
27
สาขาวิชาสังคมศึกษา
28
สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
29
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
30
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
31
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
32
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
33
สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต
34
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
35
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
36
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
37
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
38
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
39
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
40
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์
41
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย
42
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
43
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์
44
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
45
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ
46
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษา
47
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
48
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
49
ทดสอบระบบ
1
1
50
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
51
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
52
สาขาวิชาศิลปศึกษา
53
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2
1
1
54
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
55
ลาศึกษาต่อ
56
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านภาษา ศิลปะและสังคม
57
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
58
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
59
Teacher Assistance
60
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
61
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับดุษฏีบัณฑิต
62
สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
63
ผู้เกษียณอายุรายการ
64
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคณิตศาสตร์
65
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนฟิสิกส์
7
17
5
11
14
4
66
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนเคมี
67
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนชีววิทยา
68
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคอมพิวเตอร์
69
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70
สตรสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
รวม
13
53
144
24
47
141
รวมทั้งสิ้น
214

ลำดับที่
หน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยสายสนับสนุน
สูงกว่า ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
1
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
2
สาขาวิชาพลศึกษา
1
1
3
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
2
4
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
5
สาขาวิชามัธยมศึกษา
6
สาขาวิชาประถมศึกษา
7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
3
9
งานบริหารและธุรการ
10
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
11
งานแผนและสารสนเทศ
12
งานคลังและพัสดุ
13
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
2
37
14
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2
22
15
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
16
16
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
1
10
17
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
1
15
18
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
1
14
19
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
10
20
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
1
6
21
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
22
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
4
23
อาจารย์พิเศษ
24
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
1
25
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
4
2
26
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
7
27
สาขาวิชาสังคมศึกษา
3
1
28
สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
29
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
30
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
31
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
32
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
1
8
33
สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต
34
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
35
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
36
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
4
37
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
38
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
39
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
40
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์
41
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย
42
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
43
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์
44
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
45
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ
46
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษา
47
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
48
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
49
ทดสอบระบบ
2
50
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
51
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
4
1
52
สาขาวิชาศิลปศึกษา
3
1
53
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
1
3
54
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
2
2
55
ลาศึกษาต่อ
1
56
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านภาษา ศิลปะและสังคม
57
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
58
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
59
Teacher Assistance
60
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
61
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับดุษฏีบัณฑิต
62
สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
63
ผู้เกษียณอายุรายการ
2
64
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคณิตศาสตร์
65
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนฟิสิกส์
7
1
1
66
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนเคมี
67
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนชีววิทยา
68
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคอมพิวเตอร์
69
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70
สตรสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
รวม
53
22
141
รวมทั้งสิ้น
214

ลำดับที่
หน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยสายพนักงาน
ศ.
รศ.
ผศ.
อ.
สูงกว่า ป.เอก
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
1
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
2
สาขาวิชาพลศึกษา
3
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
4
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
5
สาขาวิชามัธยมศึกษา
6
สาขาวิชาประถมศึกษา
7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
9
งานบริหารและธุรการ
10
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
11
งานแผนและสารสนเทศ
12
งานคลังและพัสดุ
13
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
1
2
14
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1
15
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
2
2
16
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
1
17
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
18
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
1
19
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
1
20
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
21
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
22
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
23
อาจารย์พิเศษ
24
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
25
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
26
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
27
สาขาวิชาสังคมศึกษา
28
สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
29
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
30
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
31
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
32
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
33
สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต
34
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
35
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
36
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
37
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
38
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
39
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
40
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์
41
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย
42
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
43
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์
44
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
45
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ
46
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษา
47
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
48
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
49
ทดสอบระบบ
50
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
51
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
52
สาขาวิชาศิลปศึกษา
53
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
54
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
55
ลาศึกษาต่อ
56
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านภาษา ศิลปะและสังคม
57
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
58
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
59
Teacher Assistance
60
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
61
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับดุษฏีบัณฑิต
62
สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
63
ผู้เกษียณอายุรายการ
64
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคณิตศาสตร์
65
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนฟิสิกส์
66
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนเคมี
67
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนชีววิทยา
68
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคอมพิวเตอร์
69
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70
สตรสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
รวม
0
0
3
1
1
6
รวมทั้งสิ้น
9


เริ่มปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หรือ

ลำดับที่
หน่วยงาน
งานวิจัย
บทความ
ตำรา
เอกสาร
ประกอบการสอน
สื่อการเรียน
การสอน
การอบรม
การดูงาน
การสัมมนา
การเป็นวิทยากร
Inter
ไทย
อื่นๆ
สายผู้สอน : ข้าราชการ
1
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
2
สาขาวิชาพลศึกษา
3
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
4
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
5
สาขาวิชามัธยมศึกษา
6
สาขาวิชาประถมศึกษา
7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
6
9
งานบริหารและธุรการ
10
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
11
งานแผนและสารสนเทศ
12
งานคลังและพัสดุ
13
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
6
1
2
14
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
54
1
23
12
11
19
13
9
26
22
15
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
2
1
1
16
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
17
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
13
4
4
2
33
3
3
18
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
9
2
4
6
6
9
3
1
19
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
20
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
5
1
14
1
8
21
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
22
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
1
2
23
อาจารย์พิเศษ
24
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
25
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
26
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
27
สาขาวิชาสังคมศึกษา
28
สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
29
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
30
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
31
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
32
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
33
สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต
34
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
35
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
36
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
37
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
38
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
39
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
40
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์
41
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย
42
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
43
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์
44
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
45
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ
46
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษา
47
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
48
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
49
ทดสอบระบบ
3
4
50
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
51
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
52
สาขาวิชาศิลปศึกษา
53
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
4
1
2
2
23
5
21
68
54
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
55
ลาศึกษาต่อ
56
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านภาษา ศิลปะและสังคม
57
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
58
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
59
Teacher Assistance
60
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
61
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับดุษฏีบัณฑิต
62
สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
63
ผู้เกษียณอายุรายการ
64
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคณิตศาสตร์
65
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนฟิสิกส์
41
22
1
6
43
32
5
8
15
49
66
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนเคมี
67
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนชีววิทยา
68
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคอมพิวเตอร์
69
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70
สตรสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
รวม
144
2
58
3
26
63
58
97
28
66
154
สายผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน
1
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
2
สาขาวิชาพลศึกษา
3
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
3
3
3
1
3
5
1
10
4
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
5
สาขาวิชามัธยมศึกษา
6
สาขาวิชาประถมศึกษา
7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11
8
2
9
10
35
12
9
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
32
1
1
1
1
9
14
9
งานบริหารและธุรการ
10
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
11
งานแผนและสารสนเทศ
12
งานคลังและพัสดุ
13
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
14
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
5
10
4
4
2
2
15
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
16
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
17
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
1
18
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
19
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
20
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
10
11
1
10
1
15
5
5
20
21
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
22
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
23
อาจารย์พิเศษ
24
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
25
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
1
2
1
26
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
2
3
4
3
11
27
สาขาวิชาสังคมศึกษา
3
1
1
3
28
สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
29
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
30
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
31
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
32
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
33
สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต
34
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
35
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
36
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
11
1
2
6
6
2
14
37
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
38
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
39
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
40
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์
41
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย
42
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
43
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์
44
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
45
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ
46
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษา
47
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
48
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
49
ทดสอบระบบ
50
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
51
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
52
สาขาวิชาศิลปศึกษา
2
4
53
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
8
7
3
1
1
54
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
55
ลาศึกษาต่อ
56
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านภาษา ศิลปะและสังคม
57
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
58
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
59
Teacher Assistance
60
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
61
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับดุษฏีบัณฑิต
62
สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
63
ผู้เกษียณอายุรายการ
64
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคณิตศาสตร์
65
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนฟิสิกส์
3
1
1
66
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนเคมี
67
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนชีววิทยา
68
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคอมพิวเตอร์
69
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70
สตรสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
รวม
89
37
1
16
24
16
45
52
47
71
สายผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้
1
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
2
สาขาวิชาพลศึกษา
3
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
4
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
5
สาขาวิชามัธยมศึกษา
6
สาขาวิชาประถมศึกษา
7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
9
งานบริหารและธุรการ
10
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
11
งานแผนและสารสนเทศ
12
งานคลังและพัสดุ
13
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
14
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
15
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
16
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
17
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
18
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
9
2
11
1
2
6
19
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
20
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
21
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
22
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
23
อาจารย์พิเศษ
24
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
25
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
26
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
27
สาขาวิชาสังคมศึกษา
28
สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
29
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
30
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
31
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
32
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
33
สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต
34
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
35
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
36
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
37
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
38
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
39
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
40
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์
41
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย
42
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
43
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์
44
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
45
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ
46
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษา
47
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
48
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
49
ทดสอบระบบ
50
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
51
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
52
สาขาวิชาศิลปศึกษา
53
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
54
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
55
ลาศึกษาต่อ
56
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านภาษา ศิลปะและสังคม
57
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
58
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
59
Teacher Assistance
60
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
61
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับดุษฏีบัณฑิต
62
สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
63
ผู้เกษียณอายุรายการ
64
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคณิตศาสตร์
65
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนฟิสิกส์
66
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนเคมี
67
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนชีววิทยา
68
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคอมพิวเตอร์
69
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70
สตรสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
รวม
9
2
11
1
2
6
สายผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว
1
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
2
สาขาวิชาพลศึกษา
3
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
4
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
5
สาขาวิชามัธยมศึกษา
6
สาขาวิชาประถมศึกษา
7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
9
งานบริหารและธุรการ
10
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
11
งานแผนและสารสนเทศ
12
งานคลังและพัสดุ
13
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
14
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
15
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
16
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
17
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
18
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
19
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
20
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
21
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
22
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
23
อาจารย์พิเศษ
24
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
25
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
26
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
27
สาขาวิชาสังคมศึกษา
28
สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
29
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
30
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
31
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
32
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
33
สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต
34
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
35
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
36
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
37
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
38
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
39
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
40
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์
41
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย
42
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
43
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์
44
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
45
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ
46
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษา
47
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
48
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
49
ทดสอบระบบ
50
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
51
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
1
2
52
สาขาวิชาศิลปศึกษา
53
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
54
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
55
ลาศึกษาต่อ
56
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านภาษา ศิลปะและสังคม
57
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
58
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
59
Teacher Assistance
60
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
61
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับดุษฏีบัณฑิต
62
สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
63
ผู้เกษียณอายุรายการ
64
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคณิตศาสตร์
65
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนฟิสิกส์
66
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนเคมี
67
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนชีววิทยา
68
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคอมพิวเตอร์
69
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70
สตรสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
รวม
1
2
สายสนับสนุน : ข้าราชการ
1
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา
2
สาขาวิชาพลศึกษา
3
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
4
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
5
สาขาวิชามัธยมศึกษา
6
สาขาวิชาประถมศึกษา
7
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
9
งานบริหารและธุรการ
10
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
11
งานแผนและสารสนเทศ
12
งานคลังและพัสดุ
13
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
7
1
27
21
14
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
15
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
16
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
17
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
18
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
19
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
20
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
21
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
22
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
23
อาจารย์พิเศษ
24
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
25
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
26
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
27
สาขาวิชาสังคมศึกษา
28
สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
29
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
30
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
31
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
32
โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
33
สาขาวิชาจิตวิทยาพหุวัฒนธรรม ระดับดุษฎีบัณฑิต
34
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
35
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต
36
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
37
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
38
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
39
สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์
40
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนคณิตศาสตร์
41
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย
42
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ
43
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร์
44
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา
45
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนศิลปะ
46
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะสุขศึกษาและพลศึกษา
47
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
48
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
49
ทดสอบระบบ
50
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
51
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
52
สาขาวิชาศิลปศึกษา
53
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
54
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
55
ลาศึกษาต่อ
56
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านภาษา ศิลปะและสังคม
57
กลุ่มวิชาการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
58
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
59
Teacher Assistance
60
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
61
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับดุษฏีบัณฑิต
62
สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
63
ผู้เกษียณอายุรายการ
64
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคณิตศาสตร์
65
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนฟิสิกส์
66
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนเคมี
67
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนชีววิทยา
68
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการสอนคอมพิวเตอร์
69
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
70
สตรสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
รวม
7
1
27
21

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024 เวลา 09:21:44

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]