รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของการวิจัยของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มี
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2532
งบประมาณ
    **
แหล่งงบประมาณ
    โครงการวางแผนระยะยาว กองแผนงาน
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100764-0-1-~$าพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคข

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 24 May 2024

Click Here to print this page
Print