รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล    ดอนขวา
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลกระทบต่อการจัดสรรกำไรส่วนเกินให้กับชุมชน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Push Factors Affecting Allocations of Excess Profit in the Community
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    10/2555
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print