รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์    ชุติธาดา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การศึกษาแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    A Study of Mathayomsuksa 1 Students Learning Styles of Khonkaen university Demonstration school
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    9/2547
งบประมาณ
    5000
แหล่งงบประมาณ
    กองทุนโรงเรียนสาธิต
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print