รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์ภนิดา    ภู่โตนนา
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของกิจกรรมแนะแนวต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    THE EFFECTS OF GUIDANCE ACTIVITIES ON SELF-DISCIPLINE DEVELOPMENT OF STUDENTS IN MATHAYOM SUKSA I I I
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    5/2548
งบประมาณ
    5000
แหล่งงบประมาณ
    โครงการวิจัยในชั้นเรียน คณะศึก
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print