รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์    เพียศิริ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตด้วยกิจกรรมศิลปะ 
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงาน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    A Development of A Training Program for Undergraduate Students with Art Activities to Develop Creative Thinking and Productive Skills
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    5/2551
งบประมาณ
    20,000
แหล่งงบประมาณ
    บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 108821-0-1-บทความวิจัย ส่งวารสารศึกษาศาส

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print