รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์สาวิตรี    วงศ์กิติรุ่งเรือง
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้านความจำของเด็กออทิสติกตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    An Organizing Learning - Teaching Activity for Promoting Memory Learning of the Autistic Children as Perceived by the Teachers Autistic
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2/2548
งบประมาณ
    14,900 บาท
แหล่งงบประมาณ
    งบประมาณแผ่นดิน
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : 108926-0-1-108926-0-1-abstact1-5RES.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print