รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์    เศรษฐพงษ์กร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในด้านคุณธรรมโดยการเข้าร่วมค่ายวัยรุ่นคุณธรรม ณ วัดเวฬุวัณ จังหวัดขอนแก่น
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    6/2548
งบประมาณ
    -
แหล่งงบประมาณ
    -
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print