รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล    สุวรรณน้อย
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การทดสอบแบบปิรามิดด้วยคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Computerized Pyramidal Testing in chemistry for Mathayom Suksa V.
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2532
งบประมาณ
    50,000
แหล่งงบประมาณ
    ส่วนตัว
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print