รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการพัฒนาของชาวชนบทในจังหวัดขอนแก่น
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Behavior of The Villagers Participating in Community Development Projects of Khon Kaen Province
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2538
งบประมาณ
    10,000
แหล่งงบประมาณ
    คณะศึกษาสาสตร์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print