รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล    ดอนขวา
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ความสัมพันธ์ระหว่าง สภาวะเศรษฐกิจสังคม กับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครัวเรือนในชุมชนชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Correlation Between Household Socioeconomics and Applying Sufficiency Economy of Rural Community’s Household, Northeastern Thailand
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    3/2556
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print