รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา    อารีรัตน์
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ วิชา 215322 การสอนตณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
     The developmentof Child-centerd and Co-operative Learning in 215322 Course ( Teaching Math in Elementary Level)
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2547
งบประมาณ
    35,000
แหล่งงบประมาณ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 28 May 2024

Click Here to print this page
Print