รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    นารี ขันแก้ว สุมาลี ชัยเจริญ และ จุมพล ราชวิจิตร. (2545) ผลของการใช้ปฏิสัมพันธ์ชี้นำทางการเรียนในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.วารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์. 2545. 26(3):
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2545
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 102273-1-1-457.ผลของการเรียนแบบร่วมมือใน

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print