รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์สุทธิพร    ชาตาธิคุณ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านทักษะภาษาโดยการใช้เกม ในระดับอนุบาล 2
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    4500
แหล่งงบประมาณ
    ทุนพัฒนากองทุนวิชาการสาธิต
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print