รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์    เพียศิริ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework): กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The National Qualifications Framework : Lesson learned for Thailand
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2552
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : 108821-1-1-รายงานการวิจัย.pdf

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print