รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด "ค่ายเติมจิตให้เข้มแข็ง"
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Evaluation of Youth Training Against Drug Project
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2547
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    สำนักงานป้องกันและปรามปราบยาเส
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : 100453-12-1-Evaluation of youth.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print