รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ปัจจยัเสี่ยงของการได้รับสารพิษในเด็กก่นอวัยเรียนจังหวัดขอนแก่น
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Risk Factors of Poison Exposure in Pre-school Children in Khon Kaen Province
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2542
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print