รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ    กระแสโสม
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลการใช้รูปแบบ การเรียนแบบกลุ่มการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพทางกาย ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2548
งบประมาณ
    5000
แหล่งงบประมาณ
    กองทุนพัฒนาวิชาการ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : 103485-2-1-7.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print