รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ    ศรีจามร
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้น ลักษณะการคิดแบบวิจารณญาณและกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICS INSTRUCTION MODEL WITH THE EMPHASIS ON CRITICAL THINKING AND GROUP PROCESS FOR PROTHOM SUKSA IV STUDENTS
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    7/2549
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    โครงการวิจัยเงินอุดหนุนทั่วไป
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2024

Click Here to print this page
Print