รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์    เพียศิริ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลการใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบในการประเมินสื่อการเรียนรู้ รายวิชา 230503 กระบวนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Effects of Using The Six Thinking Hats Technique on Instructional Media Evaluation on The 230503 Instructional Organization Process Course of Graduate Diploma Program in Teacher Profession in Facu
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    9/2552
งบประมาณ
    10,000
แหล่งงบประมาณ
    คณะศึกษาศาสตร์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print