รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีต่อการศึกษาเจตคติ และพฤติกรรมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Impact of Economic Crisis on the Athitudes and Behaviour of People in the Northeastern Region in Relation to Education
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    0/2542
งบประมาณ
    160,000
แหล่งงบประมาณ
    สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100391-3-1-ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจภูมิปัจ

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print