รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วิมล    สำราญวานิช
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ศึกษาผลการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ลักษณะขอบเขตทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2546
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Effects of the Student Centered approaches on students' learning in the Nature of Science. 2546
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    0/2546
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    ส่งเสริมการวิจัยคณาจารย์ของคณะ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File : 101241-3-1-บทที่ 1.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 June 2024

Click Here to print this page
Print