รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วิมล    สำราญวานิช
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ด้านผลสัมฤธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคงทนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยวีธีสอนแบบสืบเสาะที่มีขั้นสรุปผลการทดลองแตกต่างกัน พ.ศ. 2531
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    0/2531
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    ทุนอุดหนุนทั่วไป
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print