รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ
หน่วยงาน
     โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    เจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    ATTIUDES OF PUPULS TOWARD ENGLISH TEACHING BASED ON ROLE PLAYING OF PRATOM SUKSA IV STUDENTS KHON KAEN DENONSTRATION SCHOOL (MODINDAENG)
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2551
งบประมาณ
    -
แหล่งงบประมาณ
    -
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print