รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองใน ชนบทที่มีสภาพพัฒนาต่างกัน.
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Moral Reasoning of Students and Child Rearing Practices of Parents in Rural Area of Different Level of Development
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2536
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print