รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    รองศาสตราจารย์วิมล    สำราญวานิช
หน่วยงาน
     ผู้เกษียณอายุรายการ
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ผลการใช้แผนการสอน CIPPA Model ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีววิทยาสำหรับครู พ.ศ.2547
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Learning Outcome of Instruction using CIPPA Model Lesson Plan /Of Undergraduate Students in the Teaching Of Biology for Teacher 2547
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    0/2547
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 30 May 2024

Click Here to print this page
Print