รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารในองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Knowledge,Understanding,Attitude and People Participation in Tombol Administration in The Northeastert
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    10/2545
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 107834-6-1-Abstract.doc

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 June 2024

Click Here to print this page
Print