รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ
หน่วยงาน
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    สุมาลี ชัยเจริญ.(2547). การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. (นำเสนอการประชุมทางวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 19-
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    The Development of Knowledge Construction Model of the Students using Information Technology
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2546
งบประมาณ
    200,000
แหล่งงบประมาณ
    สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 102273-9-1-344.การพัฒนารูปแบบการสร้างควา

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024

Click Here to print this page
Print