รายชื่อนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
1
รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศักดิ์     พันธวิศิษฎ์ สาขาวิชาพลศึกษา
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา    รุญเจริญ สาขาวิชาพลศึกษา
3
อาจารย์ ดร.ธนากร    ศรีชาพันธุ์ สาขาวิชาพลศึกษา
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล    บูรณรักษ์ สาขาวิชาพลศึกษา
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต    อมาตยคง สาขาวิชาพลศึกษา
6
รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ    กาญจนศร สาขาวิชาพลศึกษา
7
รองศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ    เขตจัตุรัส สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา    ทักษิโณ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
9
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี    จันทร์เพ็ง สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
10
อาจารย์ ดร.จีรนันท์    วัชรกุล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ    ถวิลการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12
อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา    ก้านจักร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี    สิริสุขศิลป์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14
อาจารย์ ดร.อัจฉราวดี    เกิดศรีทอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ    แขวงเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
16
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี    ชัยเจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา    โสมาบุตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
18
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา    ก้านจักร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
19
นางสาวกชพร    ชาวงษ์ งานบริหารและธุรการ
20
นางสาวดรุวรรณ    ทอดทอง งานบริหารและธุรการ
21
นางดารุณี    ชัยศรี งานบริหารและธุรการ
22
นายนิพนธ์    ภิรมย์พันธ์ งานบริหารและธุรการ
23
นางสาวเยาวลักษณ์    โล่ห์อภิรักษ์กุล งานบริหารและธุรการ
24
นายวทัญญู     เชื่อมไธสง งานบริหารและธุรการ
25
นางสาววาศิณี    สิทธิพล งานบริหารและธุรการ
26
นางสาวแสงทอง    ศรีประภา งานบริหารและธุรการ
27
นางอิสรีย์    อิสรเสณีย์ งานบริหารและธุรการ
28
นางสาวกัญณภัทร    อรอินทร์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
29
นายเจษฎากร     ภูกาบ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
30
นายชาญสิทธิ์    คำพุฒ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
31
นางนภสร    ศิริเจริญศรี งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
32
นางสาวนริศรา    สิงห์สาคร งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
33
นางสาวประกายรุ้ง    อินทิแสน งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
34
นางปิยดา    ปัจเจกวิญญูสกุล งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
35
นางปุณณวรรณ    ป้องนาม งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
36
นางพรรณี    ศรีกลชาญ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
37
นางพิมพ์ปภัสสร    ศรีสุนนท์ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
38
นางสาวภาวินี    ปานทุ่ง งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
39
นางสาวมธุรส    เมืองสุข งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
40
นางสาวศศิกาญจน์    สบายใจ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
41
นางสาวจริญญา    สีเขียว งานแผนและสารสนเทศ
42
นายปพนพัทร์    สิทธิสมจินต์ งานแผนและสารสนเทศ
43
นางสาวมัทนา    บัวศรี งานแผนและสารสนเทศ
44
นายสังวาล    เนื่องวงษา งานแผนและสารสนเทศ
45
นางสาวสุพัตรา    ยูงกระสันต์ งานแผนและสารสนเทศ
46
นายโสภัณ    พรมโสดา งานแผนและสารสนเทศ
47
นางอรกัญญา    เบ้าจรรยา งานแผนและสารสนเทศ
48
นายอาทิตย์    ขวัญเขียน งานแผนและสารสนเทศ
49
นางสาวปวีณา    เผ่าพันธุ์ งานคลังและพัสดุ
50
นางสาวปีติชา    บัวคำภา งานคลังและพัสดุ
51
นางพอใจ    รัตนติสร้อย งานคลังและพัสดุ
52
นางมานิดา    สิมมาทัน งานคลังและพัสดุ
53
นางสายสุรีย์    คุ้มสุวรรณ งานคลังและพัสดุ
54
นางสาวสุภาลัย    บุดดีคำภา งานคลังและพัสดุ
55
นางอรวรรณ    โสดาสร้อย งานคลังและพัสดุ
56
นางอรุณศรี    กางเพ็ง งานคลังและพัสดุ
57
อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์    เมยเค้า โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
58
นายChua Chin    Soon โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
59
อาจารย์กมลทิพย์    วัฒนสุทธิพงศ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
60
อาจารย์กมลวรรณพร    สิงหามาตร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว    มาเวียง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
62
อาจารย์กอบพร    อินทรตั้ง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
63
นางสาวกัลยาภัสร์    คำยา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
64
อาจารย์กานต์ธิดา    บุญเสริม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
65
อาจารย์กำพล    ศิริชา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
66
อาจารย์เกรียง    นาค-อก โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
67
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติกีรติ    มาเวียง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
68
อาจารย์เกียรติพงศ์    เรืองเกษม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
69
อาจารย์เกียรติพงศ์    เรืองเกษม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
70
อาจารย์จอมไตร    ทันโส โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
71
อาจารย์จันทร์จิรา    สายแสง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
72
อาจารย์ ดร.จิตติวิทย์    พิทักษ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
73
อาจารย์ ดร.จิราภรณ์    ทัพซ้าย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
74
อาจารย์จิรายุ    ศักดาจารุวงศ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
75
อาจารย์จุฑาทิพย์    ภูมิบ้านค้อ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
76
นางสาวจุฑาทิพย์    ติ่งแก้ว โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
77
อาจารย์เจริญชัย    ใจขาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
78
อาจารย์ฉัตรกานต์    พิทอง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
79
อาจารย์ชญานิศวร์    ธรรมภัคศรัณย์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
80
อาจารย์ชัชวาลย์    บุญเต็มสุข โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
81
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์    สิทธิโชค โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
82
อาจารย์ ดร.ชาลิสา    โพธิ์นิ่มแดง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
83
อาจารย์ชุดากาญจน์    ปะการะสังข์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
84
อาจารย์ณฐมน    สุธนเกียรติกานต์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
85
อาจารย์ณรงค์    วรรณจักร์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
86
นางณัชปภา    ศรีหนองบัว โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
87
อาจารย์ดวง    สัจจโภชน์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
88
อาจารย์ดารารัตน์    สุพรรณฝ่าย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
89
อาจารย์ดิเรก    คุณพิโน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
90
อาจารย์ทักษยา    วงค์คำภา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
91
อาจารย์ธิดารัตน์    ธนกูลกิจ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
92
อาจารย์นนทิช    กุลวิเศษ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
93
อาจารย์ ดร.นนท์    จรุงศิรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
94
อาจารย์นันทนิตย์    บุตรปาละ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
95
อาจารย์นิตยา    โชติการณ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
96
อาจารย์นิตยา    ประคองชื่อ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
97
นายนิยม    ขาวกุญชร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
98
อาจารย์นุจรี    สุขเกษม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
99
อาจารย์ ดร.บุญจันทร์    เพชรเมืองเลย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
100
อาจารย์ ดร.บุญจันทร์    เพชรเมืองเลย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
101
นางบุญรัตน์    มัณทะลา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
102
อาจารย์ปนัดดา    วงษ์วิจิตรานนท์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
103
อาจารย์ประภาพร    อุดมเสียง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
104
อาจารย์ปริยพล    คุนาชน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
105
นายปัญญา    แสงสุริยา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
106
อาจารย์ปานทิพย์    วงค์ศรีชา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
107
อาจารย์ผาณิต    มาป้อง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
108
อาจารย์พงษ์เทพ    ตรีเดช โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
109
นายพชร    เข็มพิลา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
110
อาจารย์พรภวิษย์    แม่นมาตย์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
111
นางสาวพรรณวรินทร์    วงษ์หอม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
112
นางพรรณี    ภัคมาตร์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
113
นายพลากร    คำขวา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
114
นางสาวพัชราภรณ์     มาสา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
115
อาจารย์พัชรินทร์    จำปานนท์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
116
อาจารย์พันธุ์พธู    วรฉัตร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
117
อาจารย์พิชา    ชัยจันดี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
118
อาจารย์พิพัฒน์    คุณวงค์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
119
อาจารย์ภนิดา    ภู่โตนนา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
120
อาจารย์ภัชนี    ศรีสุข โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
121
อาจารย์ภัทรพงษ์    วงษ์วิจิตรานนท์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
122
อาจารย์ภัทรภณ    เตืองพลกรัง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
123
อาจารย์ภัทรภณ    เตืองพลกรัง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
124
อาจารย์มงคล    ประเสริฐสังฆ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
125
นางมณีพร    ด่านซ้าย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
126
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา    มาเวียง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
127
อาจารย์รัชชฎา    แก้ววิไล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
128
นายฤทธิไกร    โคตรนารา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
129
อาจารย์ลัดดา    ชัยหาทัพ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
130
อาจารย์ลัดดาวัลย์    อินทรกำแหง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
131
อาจารย์วัชราภรณ์    บัวนิล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
132
อาจารย์วิทยา    สิงห์น้อย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
133
อาจารย์วิภารัตน์    บุญเขื่อง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
134
อาจารย์ศศิ    วัฒนปฤดา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
135
นางสาวศิริพร    แจ้งพรมมา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
136
นางสาวศิริรัตน์    อินอิ่ม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
137
อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์    เศรษฐพงษ์กร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
138
นายศุภักษณ์    กันพิพิช โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
139
อาจารย์สกาวเดือน    ไชยดิษฐ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
140
นายสมโชค    แก้วอุทัศน์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
141
อาจารย์สมศักดิ์    บุญพรม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
142
อาจารย์สังเวียน    ปินะกาลัง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
143
อาจารย์สังเวียน    จรเกษ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
144
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์    สุพรรณฝ่าย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
145
อาจารย์สุกัญญา    สุตะพันธ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
146
อาจารย์สุเนตร    ศรีบุญเลิศ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
147
นายสุ่ม    เป้งสะท้าน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
148
อาจารย์สุรศักดิ์    ไทยน้อย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
149
อาจารย์เสาวลักษณ์    เจ่าสกุล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
150
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์    จันละคร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
151
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์    ชุติธาดา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
152
อาจารย์อนุรักษ์    กุลวงษา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
153
อาจารย์อักขราวุธ    กันหาป้อง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
154
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์    คริษฐากุล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
155
อาจารย์อารี    จังสถิตย์กุล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
156
อาจารย์เอกมล    มาณะศิลป์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
157
อาจารย์ นิติยา     แสนตอ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
158
อาจารย์กตวรรณ    จันทร์มาลา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
159
อาจารย์กฤตภาส    พงษ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
160
อาจารย์กวิน    เธียรวรรณ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
161
อาจารย์กิติญาดา    พัวพาณิชยกุล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
162
อาจารย์ไกรศักดิ์    จันทรโกเมท โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
163
อาจารย์ขนิษฐา    ศิริพรรณ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
164
นางสาวคัมภีร์พรรณ    ช่วยวงศ์ญาติ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
165
นางฆรณี    ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
166
อาจารย์ชิงชัย    ทาดาหา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
167
นางทองพูล    นารีไผ่ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
168
อาจารย์ทิพย์ฤทัย    ไกรศรีวรรธนะ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
169
นายธนวัฒน์    รวยอบกลิ่น โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
170
นายธรรมนูญ    วุฒิพันธุ์ชัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
171
อาจารย์ธันย์ชนก    เหมือนช้าง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
172
นางสาวธิฎารัตน์    รุจิราวินิจฉัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
173
อาจารย์ธิฎารัตน์    รุจิราวินิจฉัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
174
นายนพพร    ดีไพร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
175
นายนพพร    นามคันที โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
176
อาจารย์นภาพร    วรเนตรสุดาทิพย์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
177
นางสาวนรินทร์ธารา    ไชยรัตน์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
178
อาจารย์นเรียน    นามบุญเรือง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
179
อาจารย์นวลพรรณ    เพียงเกษ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
180
อาจารย์นุชนาฎ    เนสุสินธุ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
181
อาจารย์บุณย์จิรา    ทองเทพ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
182
อาจารย์ประกายฝน    บรรดาศักดิ์ไพศาล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
183
อาจารย์ปิยะธิดา    ปทุมศิริ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
184
อาจารย์ปิยะนันท์    บุญโพธิ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
185
อาจารย์ปิลันธนา    ศุภดล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
186
อาจารย์พฤทธิวาส    ลับภู โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
187
อาจารย์พลัฎฐ์    ทิพย์ศรีราช โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
188
อาจารย์พันทิวา    เหล่าสมบัติ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
189
อาจารย์พีระ    เปรมธีรวัฒน์ชัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
190
อาจารย์พุฒิพงศ์    พงษ์จรัสจิรเดช โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
191
อาจารย์พุทธชาติ    ชุมแวงวาปี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
192
รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์    จงนิมิตรสถาพร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
193
อาจารย์เพียงดาว    ไชยสาร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
194
อาจารย์ภวนันท์    นุ่นกลาง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
195
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา    อินทรกำแหง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
196
อาจารย์มนัชยา    ศรีจินดา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
197
นางยุภา    นามมุง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
198
อาจารย์รัชพล    รอดชมภู โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
199
นางสาววณิชญา    วิเศษสา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
200
อาจารย์วนิดา    พรหมบุตร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
201
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์    ศรีรักษา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
202
อาจารย์วิทยา    สังชา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
203
อาจารย์วิภาวดี    บุญไชยศรี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
204
อาจารย์วิมลลักษณ์    จันทนพิมพ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
205
อาจารย์วุฒิชัย    ไพคำนาม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
206
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ    จักรเป็ง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
207
อาจารย์ศิริศุกร์    ศิริโชคชัยตระกูล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
208
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ    ร่มเย็น โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
209
อาจารย์สมจินต์    ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
210
นางสมพร    โพธิราชา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
211
อาจารย์สมฤดี    ชำนิ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
212
นางสรินยา    แสนสมบัติ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
213
อาจารย์สันติชัย    ศรีโพธิ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
214
นางสาวสันทนา    โลมาอินทร์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
215
อาจารย์ ดร.สิปป์    สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
216
อาจารย์สุนิสา    สุวรรณฉาย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
217
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา    ชุณหรัชพันธุ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
218
อาจารย์อรนุช    กิตติศิริวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
219
อาจารย์อัจฉรา    คำเพ็ชรดี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
220
อาจารย์อัจฉราวดี    จันทะสุข โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
221
อาจารย์เอกพล    ช่วยวงศ์ญาติ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
222
อาจารย์กรรณิการ์    ผลชำนัญ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
223
นางจันทนา    พลทองสถิตย์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
224
อาจารย์จุฬาลักษณ์    ปิยะพงศ์ธนโชค โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
225
นางณัฎฐพร    โพธิ์ศรี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
226
นางทองจันทร์    ว่องไว โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
227
อาจารย์ทัศนีย์    ข่าขันมะลี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
228
นางธนัญญา    พิมพ์ตะคลอง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
229
นางสาวนงนุช    พิทักษ์เสมา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
230
อาจารย์นริศรา    รักศรี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
231
นางนาตยา    สระน้ำคำ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
232
นางสาวเบญจวรรณ    คำมา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
233
อาจารย์ประภาพร    จันทะบุรม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
234
อาจารย์ปราณี    จันทร์หอม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
235
อาจารย์ปาริฉัตร    ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
236
อาจารย์ปิยะนุช    สังคมกำแหง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
237
นางสาวพรทิพา    ทองสุข โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
238
อาจารย์มันทนา    กองภา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
239
นางละมุล    ภูบ้านหม้อ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
240
นางสาวลักขณา    บัวพุทธา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
241
นางวชิราภรณ์    เริงฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
242
นายวิกาล    แคว้นน้อย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
243
อาจารย์ศรีสุดา    ศิริภาษณ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
244
อาจารย์ศุภลักษณ์    ศรีหานู โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
245
อาจารย์สมกมล    บุญมี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
246
นายสมควร    โพธิราชา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
247
อาจารย์สวาทจิต    ยอดกลาง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
248
นางสำราญ    เกิดนอก โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
249
นางสุกัญญา    เอื่อมศรี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
250
อาจารย์สุขุมา    เอการัมย์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
251
อาจารย์สุทธิพร    ชาตาธิคุณ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
252
อาจารย์สุทธิลักษณ์    แสวงสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
253
นางสาวสุปราณี    นามมา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
254
อาจารย์สุพัตรา    ชื่นบุญเพิ่ม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
255
อาจารย์อังคณาวรรณ    ธรรมา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
256
อาจารย์อินทร์ตรอง    นิตยโรจน์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล
257
นายจันทร์    เพียชิน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
258
นางชัชฎาพร    ศิลปดอนบม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
259
นางสาวนฤมล    สิงเนี่ยว โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
260
นางสาวนารี    สิมมี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
261
นายเป้า    พิมพ์พระลับ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
262
นางสาวพรทิพย์    ชาสุวรรณ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
263
นางพิมพ์วลัญช์    นันทัยทวีกุล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
264
นางภานิดา    สิงห์คำป้อง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
265
นางสาวเมธาพร    บุญสุข โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
266
นายวรพจน์    เพิ่มบุญ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
267
อาจารย์วัชณีย์    เสตเตมิย์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
268
นางวิภาพร    นามมหานวล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
269
นายศิริพงษ์    ภัคมาตร์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
270
นางอรณี    โหรี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
271
อาจารย์อลิษา    มูลศรี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
272
อาจารย์อัมพิกา    สุระภา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง
273
อาจารย์เกษราภรณ์    สรวลเส โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
274
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์    เผือกพันธ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
275
อาจารย์ขนิษฐา    หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
276
อาจารย์ขวัญอ้อม    กิ่งหลักเมือง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
277
อาจารย์จันท์นิภา    ดวงวิไล โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
278
อาจารย์จิระประภา    ไชยวุฒิ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
279
อาจารย์จุฬารัตน์    สียา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
280
อาจารย์ชนินทร    บุญเต็ม โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
281
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา    วงษ์พระลับ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
282
อาจารย์เชรษฐรัฐ    กองรัตน์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
283
อาจารย์ไชยเดช    แก้วสง่า โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
284
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย    ศรีสำราญ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
285
อาจารย์ทวีพันธ์    บุญชิ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
286
นายธีรศักดิ์    บาลชน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
287
อาจารย์นพพร    สิริสายพิรุณ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
288
อาจารย์นภาพรรณ    ไพรพยอม โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
289
อาจารย์เบญจวรรณ    ป้อมแสนศรี โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
290
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ    กระแสโสม โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
291
อาจารย์ประเทืองสุข    มณีล้ำ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
292
นางสาวประภาวดี    สุวรรณไตรย์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
293
อาจารย์ประยุทธ    ไชยคำ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
294
นายปรัชญา    อยู่เปี่ยม โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
295
อาจารย์ปิยกุล    สอนไว โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
296
อาจารย์พรพิทักษ์    จะริรัมย์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
297
อาจารย์พวงทอง    พูลเรือง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
298
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร    บรรดาศักดิ์ไพศาล โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
299
อาจารย์เพ็ญนิภา    ทองโคตร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
300
อาจารย์ไพทูล    นารคร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
301
อาจารย์ภัคกุล    บุตรเคน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
302
อาจารย์มนู    ยังพัธนา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
303
อาจารย์เมตตา    ศิลาพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
304
อาจารย์ยุทธนา    เพียมูล โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
305
อาจารย์ยุพารัตน์    คำใสสุข โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
306
อาจารย์รวิสุต    จุนทะวี โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
307
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง    ชาตาธิคุณ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
308
อาจารย์วไลวุฒิ    กิ่งหลักเมือง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
309
อาจารย์วัชราภรณ์    พงษ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
310
อาจารย์วันวิสาข์    ชัยชนะ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
311
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต    เผือกนอก โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
312
นางสาววิลาวัณย์    ประแดงปุย โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
313
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์    หัสมินทร์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
314
อาจารย์ศิริขวัญ    ศรีวิไล โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
315
อาจารย์ศุภร    จารุจรณ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
316
อาจารย์สมร    สนทรารักศ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
317
อาจารย์สายหยุด    ขันขวา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
318
อาจารย์สำรวน    ชินจันทึก โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
319
อาจารย์สุชานา    ชวนะสุพิชญ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
320
นายสุพจน์    พลจันทร์งาม โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
321
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร    ถิ่นปัญจา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
322
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร    ถิ่นปัญจา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
323
อาจารย์สุรเชษฐ์    สันต์สวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
324
อาจารย์อนิสรา    บุญสด โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
325
อาจารย์อรลออ    เผือกนอก โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
326
อาจารย์อรวรรณ    ยังพัธนา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
327
อาจารย์อรวรรณ    สุทธาวรัตน์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
328
อาจารย์อัครวัฒน์     ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
329
อาจารย์ ดร.อาคม    อึ่งพวง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
330
นายอุทัย    กะพุทธา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
331
อาจารย์เอกพล    เขียวปาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
332
อาจารย์ สายชล      จิตภิลัย โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
333
นางกอบเกื้อ    อดิศักดิ์สดใส โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
334
อาจารย์เกษร    รามัญวงษ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
335
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา    บุญมีประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
336
อาจารย์จรรยา    ศรีสำราญ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
337
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี    จิตต์ปรัชญา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
338
อาจารย์จิตติมาภรณ์    จำปาปุ้ง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
339
อาจารย์จิรากาญจน์    ยืนยง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
340
อาจารย์จีรนันทร์    แก่นนาคำ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
341
อาจารย์เจษฎามาศ    คงสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
342
อาจารย์ฉลอง    เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
343
นางสาวฉันทยา    สัตย์ซื่อ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
344
อาจารย์ชนิดาภา    ยอดกลาง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
345
นางชลธิชา    นาค-อก โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
346
อาจารย์ชาญ    จิตภิลัย โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
347
อาจารย์ชิตณรงค์    พรมเวียง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
348
อาจารย์ชูเกียรติ    ลอองแก้ว โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
349
อาจารย์ณัฐฐินันท์    สร้อยเงิน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
350
อาจารย์ณิชชา    สอนสุข โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
351
อาจารย์ถวิล    ศรีบุตร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
352
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม    สุริยสุภาพงศ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
353
อาจารย์ธนะภัศล์    เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
354
อาจารย์ธีรติ    เค้าแคน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
355
อาจารย์นัยนา    ชมภูศรี โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
356
อาจารย์นิ่มนวล    ตันติรุ่งปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
357
อาจารย์เนตรนภิส    เปานาเรียง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
358
อาจารย์บัวเงิน    ทองไทย โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
359
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานพร    แจ่มเจริญทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
360
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์     โพธิวัชระ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
361
อาจารย์ปาลิดา    กงตาล โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
362
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล    ชูสอน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
363
อาจารย์ภณอนงค์    จันทร์เทศ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
364
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รมย์วรินทร์    กำลังเลิศ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
365
อาจารย์รัตนา    อัตนวงศ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
366
อาจารย์วนิดา    บุษบงค์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
367
อาจารย์วรรณงาม    นนทะโมลี โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
368
นางสาววรรณศรี    ขันขวา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
369
อาจารย์วัชรพงศ์    ใจเดียว โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
370
อาจารย์วัชราภรณ์    ถ้ำกลาง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
371
อาจารย์วัฒนา    คนรู้ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
372
อาจารย์วันเพ็ญ    ปรีชาธนสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
373
อาจารย์วีรวิชญ์    คำอ่อน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
374
อาจารย์ศรีประไพ    เพียนอก โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
375
อาจารย์ศิราวรรณ    บุญสุข โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
376
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง    นิลพันธ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
377
อาจารย์ ดร.สุชาติ    ทั่งสถิรสิมา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
378
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ    ศรีจามร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
379
อาจารย์สุธาสินี    สีแจ่มจิรานนท์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
380
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์    ประสานพานิช โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
381
อาจารย์สุมาลี    ระคำภา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
382
อาจารย์อัจจิมา    เกาะสเกตุ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
383
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์    พาวัฒนา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
384
อาจารย์อุดมพร    สุพรรณวงศ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
385
อาจารย์เอกราช    ถ้ำกลาง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
386
นายเกียรติมงคล    เรืองเจริญ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
387
นางจตุพร    เนตรมณี โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
388
นางถาวร    แก้วกงพาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
389
นางนุจรีย์    เชิดชูบัณฑิต โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
390
อาจารย์เพลงพร    ปัญญาชัย โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
391
นายเพียร    มาฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
392
นางรัศมี    คนโยง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
393
นางสาววัชราภรณ์    เทวรักษ์พิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
394
นางสาววิมลรัตน์    กาญจนพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
395
นายสถิตย์    ทองอุไร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
396
นายสมพร    แก้วกงพาน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
397
นางสาวสุรีพร    มรรควัลย์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
398
นายสุวิทย์    ทำสีมา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
399
นายอนันต์    มีเศษ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
400
นายอุดม    โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง
401
อาจารย์กฤษณพงษ์    หรัญรัตน์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
402
อาจารย์จรินทร์    บุญสุชาติ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
403
นางจุลาวัลย์    ทาเภา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
404
อาจารย์เจริญขวัญ    ศรีพันธ์ชาติ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
405
อาจารย์ชนาดา    อรศรี โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
406
อาจารย์ชินอนงค์    ประชุมชิต โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
407
อาจารย์เบญจมาภรณ์    ช้อยเครือ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
408
อาจารย์ปริศนา    อานจำปา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
409
อาจารย์ปิยะมาศ    ศิลาแยง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
410
อาจารย์พรมณี    หาญหัก โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
411
อาจารย์ระพีพรรณ    คำงาม โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
412
อาจารย์ฤกษ์    สุวรรณฉาย โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
413
อาจารย์วันชัย    จันทการกุล โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
414
อาจารย์ศักดาเดช    สิงคิบุตร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
415
อาจารย์สาวิตรี    วงศ์กิติรุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
416
นายสุรพล    จันทร์อ่อน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
417
นางสาวหฤทัย    ชัยโทนุย โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
418
อาจารย์อรจิรา    จะแรบรัมย์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
419
อาจารย์อาพร    ตรีสูน โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค
420
นายจักรี    ดอนเตาเหล็ก กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
421
นายชัชวาล    หนองนา กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
422
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี    ซามาตย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
423
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏกร     ประมายันต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
424
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช    แซ่จู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
425
รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์    วงค์ตาธรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
426
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์    ปัญจบุรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
427
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา    ญวนกระโทก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
428
อาจารย์ ดร.อริยพร    คุโรดะ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
429
อาจารย์ ดร.จิตรลดา    ใจกล้า สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
430
อาจารย์ณัฐธิดา    เดชสัจจา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
431
อาจารย์ดวงมณี    ลีลาลาวัณย์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
432
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล    ช่างศรี สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
433
อาจารย์ ดร.นิศากร    บุญเสนา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
434
รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี    อินทร์ประสิทธิ์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
435
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์    ถิ่นเวียงทอง สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
436
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ    หันตุลา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
437
รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย    ยืนยง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
438
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์    ศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
439
อาจารย์ ดร.ภัทรพร    ผลดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
440
อาจารย์ ดร.ภาวัต    ไชยพิเดช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
441
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า     จันทราษี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
442
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะรุณี    แสงสุวรรณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
443
อาจารย์ ดร.คุณากร    สายลวดคำ สาขาวิชาสังคมศึกษา
444
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล    มีแก้ว สาขาวิชาสังคมศึกษา
445
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา    ชุ่มสุคนธ์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
446
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา    ตุงคะสมิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
447
อาจารย์กนกวรรณ    เมืองคำบุตร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
448
อาจารย์กฤษณะ    หารธงชัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
449
อาจารย์เกวลิน    สุขรมย์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
450
อาจารย์คณาธิป    แก้วกงพาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
451
อาจารย์คุณาวุฒิ    ไชยปัญญา โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
452
อาจารย์จารุมน    เจนถาวร โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
453
อาจารย์ดวงกมล    พงษ์สิน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
454
อาจารย์นันธิวา    จันอยู่ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
455
อาจารย์น้ำฝน    ผลมาตย์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
456
อาจารย์ปวริศา    ไพบูลย์อุดมการณ์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
457
อาจารย์พรรณพัชร    พรมอ้วน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
458
อาจารย์พัชศินี    สิริทวีอรรจน์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
459
นางสาววราภรณ์    ชนะภักดี โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
460
อาจารย์ศศิวิมล    เปรมไธสง โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
461
อาจารย์ศักดา    ชาลีเปลี่ยม โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
462
อาจารย์อภัชยา    พรมมงคล โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
463
อาจารย์อภิชญา    โมขุนทด โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
464
อาจารย์อัจฉราภรณ์    อัศวภูมิ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ
465
อาจารย์ ดร.กรวรรณ    โหม่งพุฒ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
466
อาจารย์ ดร.ชนิตา    พิมพ์ศรี สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
467
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ    ศรีสุรักษ์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
468
อาจารย์ ดร.สมพร​     หวานเสร็จ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
469
อาจารย์ ดร.ชญาชล    เชื้อนนท์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
470
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศานิตย์    ศรีคุณ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
471
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล    อาจอินทร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
472
อาจารย์Blair     Alton Mclntosh สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
473
อาจารย์Dylan    Elijah Wallace สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
474
อาจารย์ ดร.Roderick     Julian Robillos สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
475
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา    สุดาทิพย์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
476
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา    พันธรักษ์พงษ์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
477
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ    นามวงศ์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
478
อาจารย์Miki    Takahashi สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
479
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิส    พูนวงศ์ประเสริฐ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
480
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา    สุยะรา สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
481
อาจารย์อมรรัตน์    มะโนบาล สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
482
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม    เคนโคก สาขาวิชาศิลปศึกษา
483
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ    ทนันชัยบุตร สาขาวิชาศิลปศึกษา
484
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร    ทนันชัยบุตร สาขาวิชาศิลปศึกษา
485
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์    ปักโคทานัง สาขาวิชาศิลปศึกษา
486
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์    เพียศิริ สาขาวิชาศิลปศึกษา
487
รองศาสตราจารย์อรอนงค์    ฤทธิ์ฤาชัย สาขาวิชาศิลปศึกษา
488
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา    ดวงวิไล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
489
อาจารย์เบญจพร    เหล่าวงษี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
490
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวเดือน    ซาธรรม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
491
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์    สร้อยทองดี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
492
อาจารย์ ดร.นฤภรณ์    วุฒิพันธุ์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
493
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีนารถ    กลิ่นหอม สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
494
นางสาวภัฏฏินวดี    จำปาอ่อน (TA) Teacher Assistance
495
อาจารย์ชินภัทร    จันทร์เรือง สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
496
อาจารย์ ดร.สามารถ    สิงห์มา สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้
497
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร    สมปราชญ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
498
นางสาวกรรณิการ์    วิขัมภประหาร ผู้เกษียณอายุรายการ
499
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา    ไชยพันธุ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
500
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา    ดาราศักดิ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
501
นายกิตติศักดิ์    หล้าจันทร์ดา ผู้เกษียณอายุรายการ
502
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลจิรา    รักษนคร ผู้เกษียณอายุรายการ
503
นางเขียว    มิมาลา ผู้เกษียณอายุรายการ
504
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์    ธาตุทอง ผู้เกษียณอายุรายการ
505
นางเครือวัลย์    พรมอ้าย ผู้เกษียณอายุรายการ
506
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆสิต    แจ้งสกุล ผู้เกษียณอายุรายการ
507
นางสาวจรัสศรี    จุฑาจินดาเขต ผู้เกษียณอายุรายการ
508
นางสาว่่่จารุวรรณ    โพธิ์สอน ผู้เกษียณอายุรายการ
509
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์    วุฒิพันธ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
510
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์    เผือกพันธ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
511
รองศาสตราจารย์จุมพล    ราชวิจิตร ผู้เกษียณอายุรายการ
512
นายเจด็ด    คำยา ผู้เกษียณอายุรายการ
513
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมศักดิ์    ตรีศิริรัตน์ ผู้เกษียณอายุรายการ
514
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา    กล่อมจิต ผู้เกษียณอายุรายการ
515
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะชัย    สืบปรุ ผู้เกษียณอายุรายการ
516
อาจารย์ ดร.ชาญณรงค์    เฮียงราช ผู้เกษียณอายุรายการ
517
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์    อนันต์ธีระกุล ผู้เกษียณอายุรายการ
518
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ    ประเสริฐเจริญสุข ผู้เกษียณอายุรายการ
519
นายทรงเวทย์    เบ้าชัย ผู้เกษียณอายุรายการ
520
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี    สระน้ำคำ ผู้เกษียณอายุรายการ
521
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย    บุญเติม ผู้เกษียณอายุรายการ
522
นายทองสุข    ศีรี ผู้เกษียณอายุรายการ
523
นางทองหลาง    นามพรมมา ผู้เกษียณอายุรายการ
524
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์    บุญเติม ผู้เกษียณอายุรายการ
525
นางธณัชพร    ยะปะตัง ผู้เกษียณอายุรายการ
526
อาจารย์ธนบดี    อ่อนตา ผู้เกษียณอายุรายการ
527
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย    เนตรถนอมศักดิ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
528
นางนงนภัส    สุทธิประภา ผู้เกษียณอายุรายการ
529
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล    มีไชยโย ผู้เกษียณอายุรายการ
530
อาจารย์ ดร.นฤมล    อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
531
อาจารย์ ดร.นิตยา    ทวีชีพ*** ผู้เกษียณอายุรายการ
532
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์    บุหงามงคล ผู้เกษียณอายุรายการ
533
นางสาวนิภาพร    แสนเข็ม ผู้เกษียณอายุรายการ
534
รองศาสตราจารย์นิลมณี    พิทักษ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
535
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา    เหลืองอังกูร ผู้เกษียณอายุรายการ
536
อาจารย์บวรพจน์    ชมภูนุช ผู้เกษียณอายุรายการ
537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา    เกียรติจรุงพันธ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
538
อาจารย์บัณฑิตา    ศักดิ์อุดม ผู้เกษียณอายุรายการ
539
อาจารย์บานเย็น    ศริ ผู้เกษียณอายุรายการ
540
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ    ชูสอน ผู้เกษียณอายุรายการ
541
อาจารย์ปรีชา    เครือวรรณ ผู้เกษียณอายุรายการ
542
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปสาสน์    กงตาล ผู้เกษียณอายุรายการ
543
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ    แสนนา ผู้เกษียณอายุรายการ
544
นางสาวพันธิตรา    ประยูรสิทธิ ผู้เกษียณอายุรายการ
545
นายพันเมธา    ผุดผ่อง ผู้เกษียณอายุรายการ
546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล    ยศธสาร ผู้เกษียณอายุรายการ
547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ    สิมารักษ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
548
นางไพพิทักษ์    งอยกุดจิก ผู้เกษียณอายุรายการ
549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์    เติมเตชาติพงศ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล    สุวรรณน้อย ผู้เกษียณอายุรายการ
551
นางภัทรวดี    แก้วไสย์ ผู้เกษียณอายุรายการ
552
นางสาวภัสนันท์    วงศ์จันทร์ ผู้เกษียณอายุรายการ
553
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล    ดอนขวา ผู้เกษียณอายุรายการ
554
อาจารย์ยุพา    คำภูมี ผู้เกษียณอายุรายการ
555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชเนศ    ธนทวีวรกุล ผู้เกษียณอายุรายการ
556
นางรัตติกร    แทนเพชร ผู้เกษียณอายุรายการ
557
รองศาสตราจารย์ลัดดา    ศิลาน้อย ผู้เกษียณอายุรายการ
558
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ    อินทร์อุดม ผู้เกษียณอายุรายการ
559
อาจารย์วรเทพ    ฉิมทิม ผู้เกษียณอายุรายการ
560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณิภา    ศุกรียพงศ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
561
อาจารย์ ดร.วรางคณา     รัชตะวรรณ ผู้เกษียณอายุรายการ
562
อาจารย์วริยา    อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
563
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา    อารีรัตน์ ผู้เกษียณอายุรายการ
564
นางสาววารุณี    จุฑาจินดาเขต ผู้เกษียณอายุรายการ
565
นางสาววิชุดา    พรพยุหะ ผู้เกษียณอายุรายการ
566
อาจารย์ ดร.วิภาพร    สุทธิอัมพร ผู้เกษียณอายุรายการ
567
รองศาสตราจารย์วิมล    สำราญวานิช ผู้เกษียณอายุรายการ
568
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์    สารรัตนะ ผู้เกษียณอายุรายการ
569
รองศาสตราจารย์วิไล    พิพัฒน์มงคลพร ผู้เกษียณอายุรายการ
570
อาจารย์วีรวรรณ    พลวัฒน์ ผู้เกษียณอายุรายการ
571
นางสาวศรัญย์ลภัส    ลิศนันท์ ผู้เกษียณอายุรายการ
572
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์    รักษาสัตย์ ผู้เกษียณอายุรายการ
573
นางสาวศศิประภา    โวสงค์ ผู้เกษียณอายุรายการ
574
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย    แสวงสุทธิ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
575
อาจารย์ ดร.ศุภโชค    สอนศิลพงศ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
576
นายสมควร    ดอนแขอ้วน ผู้เกษียณอายุรายการ
577
อาจารย์ ดร.สมควร    สีชมภู ผู้เกษียณอายุรายการ
578
นายสมเจตน์    แก้ววงษ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
579
อาจารย์สมบัติ    พลอยศรีทอง ผู้เกษียณอายุรายการ
580
รองศาสตราจารย์สมปัต    ตัญตรัยรัตน์ ผู้เกษียณอายุรายการ
581
อาจารย์ ดร.สมพงษ์    พันธุรัตน์ ผู้เกษียณอายุรายการ
582
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ    วิจักขณาลัญฉ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
583
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธี    วนิชาชีวะ ผู้เกษียณอายุรายการ
584
นางสุชญา    มาเวียง ผู้เกษียณอายุรายการ
585
อาจารย์สุธรรมมา    ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา ผู้เกษียณอายุรายการ
586
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ    เจริญครบุรี ผู้เกษียณอายุรายการ
587
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี    ฤกษ์จารี ผู้เกษียณอายุรายการ
588
อาจารย์ ดร.หล้า    ภวภูตานนท์ ผู้เกษียณอายุรายการ
589
นางอนุสรา    บังศรี ผู้เกษียณอายุรายการ
590
อาจารย์อภิวัฒน์    กัณวเศรษฐ ผู้เกษียณอายุรายการ
591
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี    อึ้งประเสริฐ ผู้เกษียณอายุรายการ
592
นางอัจฉราวรรณ    ทะกอง ผู้เกษียณอายุรายการ
593
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี    สารรัตนะ ผู้เกษียณอายุรายการ
594
นางอุราวรรณ    โนนศรี ผู้เกษียณอายุรายการ
595
นางอุไร    ราชวิจิตร ผู้เกษียณอายุรายการ
596
นายเอกชัย    บุญประดิษฐ์ ผู้เกษียณอายุรายการ
597
รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร    พัฒนจักร ผู้เกษียณอายุรายการ
598
รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร    พัฒนจักร ผู้เกษียณอายุรายการ
599
นางจำลอง    เมืองขวา งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
600
นางชนนิกานต์    มาลาศรี งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
601
นายทรัพย์     ขิงหอม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
602
นายธนพนธ์    หาชานนท์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
603
นางนงคราญ    สุขยอด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
604
นางประภาพร    พุทธสอน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
605
นางพรรณี    โพธิ์แก้ว งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
606
นายลิขิต    สงค์นอก งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
607
นายวัฒนชัย    พรมอุ่น งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
608
นางวิมล    หมื่นทุม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
609
นางวิลัย    คนซื่อ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
610
นายศักสยาม     นาชิน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
611
นางสุนา    อุ่นทองดี งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
612
นางสุภาพร    สีมุงคุณ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
613
นางสุภารัตน์    ดอนอ่อนสา งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
614
นายเอกรักษ์    สุขยอด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 21 June 2024 เวลา 05:18:32

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]