รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 248 29 พ.ค. 66 12:22 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 244 8 มิ.ย. 66 17:05 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 245 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 253 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้บริหาร 244 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 272 29 พ.ค. 66 11:27 น.   
7.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 253 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 259 27 พ.ค. 66 18:13 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 268 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
10.  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 251 6 มิ.ย. 66 12:05 น.   
11.  อาจารย์ ดร.จิตรลดา ใจกล้า ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 248 9 มิ.ย. 66 16:29 น.   
12.  อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 249 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้บริหาร 250 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2040 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
15.  รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
17.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 245 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
18.  อาจารย์ ดร.ภัทรพร ผลดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 490 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
19.  อาจารย์ ดร.ภาวัต ไชยพิเดช ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 465 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้บริหาร 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 244 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 265 25 พ.ค. 66 17:13 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 8 มิ.ย. 66 10:47 น.   
6.  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 248 26 พ.ค. 66 09:34 น.   
7.  อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 244 24 พ.ค. 66 17:02 น.   
8.  ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้บริหาร 253 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้บริหาร 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 462 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
12.  อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 255 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
13.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 300 2 มิ.ย. 66 22:13 น.   
14.  อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 264 6 มิ.ย. 66 13:48 น.   
15.  อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 6 มิ.ย. 66 13:36 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 265 29 พ.ค. 66 15:40 น.   
3.  อาจารย์Dylan Elijah Wallace ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 246 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
5.  อาจารย์ ดร.Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
6.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
7.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 29 พ.ค. 66 15:06 น.   
8.  อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 249 8 มิ.ย. 66 15:07 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 248 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 29 พ.ค. 66 13:30 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 249 29 พ.ค. 66 00:21 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 248 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
14.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 246 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 253 24 พ.ค. 66 12:57 น.   
16.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 249 25 พ.ค. 66 16:54 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
2.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 258 28 พ.ค. 66 22:06 น.   
3.  นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 249 29 พ.ค. 66 16:01 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3168 9 มิ.ย. 66 09:35 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
6.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 246 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
7.  นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 3029 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
8.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 2366 6 มิ.ย. 66 14:20 น.   
9.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 253 1 มิ.ย. 66 15:39 น.   
10.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3948 4 มิ.ย. 66 15:08 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 261 29 พ.ค. 66 17:31 น.   
2.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 253 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
3.  อาจารย์ ดร.สมพร​  หวานเสร็จ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 267 4 มิ.ย. 66 15:16 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้บริหาร 257 27 พ.ค. 66 18:52 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 245 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้บริหาร 255 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 252 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 251 24 พ.ค. 66 13:08 น.   
4.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 257 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 248 29 พ.ค. 66 12:09 น.   
6.  รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
7.  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 261 31 พ.ค. 66 09:31 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 7 มิ.ย. 66 16:19 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 262 31 พ.ค. 66 08:16 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 25 พ.ค. 66 15:58 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 257 26 พ.ค. 66 16:47 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 249 26 พ.ค. 66 06:16 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 252 6 มิ.ย. 66 09:02 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 249 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
15.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 257 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 249 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 251 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
2.  นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 261 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
3.  นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1926 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
4.  นางสายสุรีย์ คุ้มสุวรรณ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 251 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
5.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 245 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
6.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
7.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 607 2 มิ.ย. 66 14:34 น.   
8.  นางสาวปีติชา บัวคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 256 25 พ.ค. 66 16:18 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 251 25 พ.ค. 66 08:40 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 251 27 พ.ค. 66 03:55 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 248 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
4.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 269 2 มิ.ย. 66 05:52 น.   
5.  นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3731 25 พ.ค. 66 12:45 น.   
6.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
7.  นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
8.  นางสาวจริญญา สีเขียว สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 262 25 พ.ค. 66 13:41 น.   
9.  นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 262 28 พ.ค. 66 10:52 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 283 29 พ.ค. 66 15:47 น.   
2.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 260 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
3.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 2543 6 มิ.ย. 66 14:07 น.   
4.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 265 1 มิ.ย. 66 11:15 น.   
5.  นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 257 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
6.  นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
7.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 248 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
8.  นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 267 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
9.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 251 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
10.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 263 25 พ.ค. 66 08:44 น.   
11.  นายเจษฎากร  ภูกาบ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 299 8 มิ.ย. 66 16:03 น.   
12.  นายชาญสิทธิ์ คำพุฒ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 484 25 พ.ค. 66 10:06 น.   
13.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 3047 9 มิ.ย. 66 11:08 น.   
14.  นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 248 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 249 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
2.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 249 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
3.  นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 249 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
4.  นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
5.  นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 253 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
6.  นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
7.  นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
8.  นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
9.  นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
10.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
11.  นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
12.  นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 247 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
13.  นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 248 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
14.  นายพันเมธา ผุดผ่อง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
15.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 248 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
16.  นายลิขิต สงค์นอก สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 232 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
2.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
3.  นายชัชวาล หนองนา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 243 23 พ.ค. 66 18:41 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]