รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 250 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 251 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 260 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้บริหาร 250 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 278 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
7.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 263 20 ส.ค. 66 19:25 น.   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 266 12 ก.ย. 66 09:46 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 275 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
10.  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 258 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
11.  อาจารย์ณัฐธิดา เดชสัจจา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
12.  อาจารย์ ดร.จิตรลดา ใจกล้า ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 255 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้บริหาร 256 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2049 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
15.  รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 253 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 31 ส.ค. 66 13:36 น.   
17.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 253 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
18.  อาจารย์ ดร.ภัทรพร ผลดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 497 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
19.  อาจารย์ ดร.ภาวัต ไชยพิเดช ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 471 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้บริหาร 253 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 252 12 ก.ย. 66 09:49 น.   
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 24 ส.ค. 66 11:55 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 271 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 262 6 ก.ย. 66 11:48 น.   
6.  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
7.  อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 259 18 ก.ย. 66 10:00 น.   
8.  ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้บริหาร 260 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้บริหาร 249 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 250 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 469 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
12.  อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 261 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
13.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 313 5 ก.ย. 66 23:41 น.   
14.  อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 275 13 ก.ย. 66 14:01 น.   
15.  อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 263 21 ส.ค. 66 16:09 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 253 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 279 13 ก.ย. 66 12:50 น.   
3.  อาจารย์Dylan Elijah Wallace ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 249 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
5.  อาจารย์ ดร.Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 249 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
6.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 249 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
7.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 261 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
8.  อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 249 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 257 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 5 ก.ย. 66 15:32 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 260 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 256 31 ส.ค. 66 15:05 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 259 27 ส.ค. 66 16:15 น.   
14.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 256 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 259 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
16.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 269 4 ก.ย. 66 13:04 น.   
2.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 266 1 ก.ย. 66 10:16 น.   
3.  นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3208 7 ก.ย. 66 13:16 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 256 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
6.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 252 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
7.  นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 3040 31 ส.ค. 66 15:46 น.   
8.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 2374 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
9.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 259 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
10.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3956 19 ก.ย. 66 10:43 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 270 12 ก.ย. 66 15:35 น.   
2.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 260 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
3.  อาจารย์ ดร.สมพร​  หวานเสร็จ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 277 3 ก.ย. 66 08:05 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้บริหาร 264 3 ก.ย. 66 10:33 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 252 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้บริหาร 265 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 259 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 258 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
4.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 265 19 ก.ย. 66 11:42 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
6.  รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
7.  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 268 21 ส.ค. 66 09:29 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 270 25 ส.ค. 66 15:38 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 271 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 262 21 ส.ค. 66 14:42 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 267 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 261 29 ส.ค. 66 10:15 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
15.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 268 29 ส.ค. 66 15:26 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้บริหาร 257 7 ก.ย. 66 12:13 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 261 31 ส.ค. 66 15:28 น.   
2.  นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 268 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
3.  นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1934 15 ก.ย. 66 18:04 น.   
4.  นางสายสุรีย์ คุ้มสุวรรณ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 257 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
5.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 252 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
6.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 253 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
7.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 618 14 ก.ย. 66 10:51 น.   
8.  นางสาวปีติชา บัวคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 262 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 273 6 ก.ย. 66 11:23 น.   
2.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 259 31 ส.ค. 66 11:33 น.   
3.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 257 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
4.  นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
5.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 279 31 ส.ค. 66 11:07 น.   
6.  นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3766 19 ก.ย. 66 11:40 น.   
7.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 250 31 ส.ค. 66 10:05 น.   
8.  นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 250 31 ส.ค. 66 11:23 น.   
9.  นางสาวจริญญา สีเขียว สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 269 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
10.  นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 268 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 296 28 ส.ค. 66 11:38 น.   
2.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 268 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
3.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 2569 21 ก.ย. 66 16:42 น.   
4.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 275 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
5.  นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 263 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
6.  นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 254 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
7.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 257 22 ส.ค. 66 14:34 น.   
8.  นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 296 21 ก.ย. 66 10:24 น.   
9.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 257 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
10.  นายเจษฎากร  ภูกาบ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 319 20 ก.ย. 66 14:10 น.   
11.  นายชาญสิทธิ์ คำพุฒ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 502 28 ส.ค. 66 08:59 น.   
12.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 3111 21 ก.ย. 66 09:28 น.   
13.  นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 254 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 256 27 ส.ค. 66 23:10 น.   
2.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 256 27 ส.ค. 66 23:20 น.   
3.  นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 256 27 ส.ค. 66 23:13 น.   
4.  นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 254 27 ส.ค. 66 23:15 น.   
5.  นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 259 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
6.  นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 254 27 ส.ค. 66 23:16 น.   
7.  นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 256 27 ส.ค. 66 23:21 น.   
8.  นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 254 27 ส.ค. 66 23:21 น.   
9.  นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 254 27 ส.ค. 66 23:22 น.   
10.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 254 27 ส.ค. 66 23:23 น.   
11.  นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 254 27 ส.ค. 66 23:24 น.   
12.  นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 254 27 ส.ค. 66 23:25 น.   
13.  นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 255 27 ส.ค. 66 23:26 น.   
14.  นายพันเมธา ผุดผ่อง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 250 27 ส.ค. 66 23:27 น.   
15.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 254 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
16.  นายลิขิต สงค์นอก สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 241 27 ส.ค. 66 23:45 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 249 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
2.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 249 19 ส.ค. 66 23:47 น.   
3.  นายชัชวาล หนองนา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 255 7 ก.ย. 66 11:43 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]