รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้บริหาร 1766 18 มิ.ย. 63 10:08 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1106 17 มิ.ย. 63 17:40 น.   
3.  อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1088 4 ก.พ. 63 22:52 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1113 25 มิ.ย. 63 11:09 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 49 25 มิ.ย. 63 19:28 น.   
6.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1041 17 มิ.ย. 63 09:48 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1246 15 มิ.ย. 63 11:01 น.   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้สอน : ข้าราชการ 1086 24 มิ.ย. 63 15:15 น.   
9.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1131 14 มิ.ย. 63 14:00 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1131 23 มิ.ย. 63 04:11 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1136 1 ก.ค. 63 15:18 น.   
12.  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 71 30 มิ.ย. 63 11:54 น.   
13.  อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 103 30 มิ.ย. 63 11:59 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้บริหาร 1445 11 มี.ค. 63 15:07 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1518 14 มิ.ย. 63 11:19 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1106 17 มิ.ย. 63 11:53 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1199 12 มิ.ย. 63 16:33 น.   
18.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 99 15 มิ.ย. 63 16:16 น.   
19.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1230 15 มิ.ย. 63 11:22 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้บริหาร 1127 22 มิ.ย. 63 13:17 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1179 2 ก.ค. 63 11:27 น.   
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1146 18 มิ.ย. 63 09:55 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้สอน : ข้าราชการ 1210 10 มิ.ย. 63 17:19 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1168 22 พ.ค. 63 15:51 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1234 15 มิ.ย. 63 16:40 น.   
7.  อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1331 8 มิ.ย. 63 15:02 น.   
8.  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 18 21 มิ.ย. 63 22:42 น.   
9.  อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 11 18 พ.ค. 63 02:21 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ ผู้สอน : ข้าราชการ 1101 9 มิ.ย. 63 18:22 น.   
11.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้บริหาร 1477 30 มิ.ย. 63 11:47 น.   
12.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้บริหาร 1083 23 มี.ค. 63 11:32 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1067 29 มิ.ย. 63 23:29 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1902 30 มิ.ย. 63 04:28 น.   
15.  อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 53 11 มิ.ย. 63 23:56 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1339 18 มิ.ย. 63 17:09 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1044 22 มิ.ย. 63 15:49 น.   
3.  อาจารย์ ดร.Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
4.  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 188 15 มิ.ย. 63 16:15 น.   
5.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
6.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1066 2 ก.ค. 63 16:35 น.   
7.  อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
8.  อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1175 19 มิ.ย. 63 15:38 น.   
9.  อาจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1085 9 มิ.ย. 63 18:42 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1291 17 มิ.ย. 63 15:19 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 25 16 มิ.ย. 63 23:29 น.   
12.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 106 12 มิ.ย. 63 17:17 น.   
13.  อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1158 30 มิ.ย. 63 12:10 น.   
14.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 79 24 มิ.ย. 63 15:10 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางนงนภัส สุทธิประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1465 25 มิ.ย. 63 15:43 น.   
2.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1555 29 มิ.ย. 63 11:54 น.   
3.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2087 11 มิ.ย. 63 11:55 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2238 2 ก.ค. 63 16:10 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2029 4 มิ.ย. 63 17:21 น.   
6.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1652 26 มิ.ย. 63 17:26 น.   
7.  นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานราชการ 2461 1 ก.ค. 63 10:57 น.   
8.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 1598 2 ก.ค. 63 14:53 น.   
9.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1712 2 ก.ค. 63 16:48 น.   
10.  นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1400 30 มิ.ย. 63 10:24 น.   
11.  นางทองหลาง นามพรมมา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 99 5 มิ.ย. 63 11:26 น.   
12.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3107 23 มิ.ย. 63 15:01 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1430 12 มิ.ย. 63 12:47 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 1332 11 มิ.ย. 63 15:53 น.   
3.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1143 15 มิ.ย. 63 15:39 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1048 25 มี.ค. 63 19:13 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1364 17 มิ.ย. 63 18:15 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี ผู้สอน : ข้าราชการ 1113 29 ก.พ. 63 15:03 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้บริหาร 1333 2 ก.ค. 63 17:13 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้บริหาร 1275 10 มิ.ย. 63 11:07 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1170 24 มิ.ย. 63 15:20 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1187 18 มี.ค. 63 11:59 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1023 19 มิ.ย. 63 14:49 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1090 29 มิ.ย. 63 15:35 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1144 12 พ.ค. 63 15:32 น.   
7.  รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 30 15 มิ.ย. 63 10:25 น.   
8.  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 42 17 มิ.ย. 63 09:20 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1516 2 ก.ค. 63 12:06 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1490 17 มิ.ย. 63 00:17 น.   
11.  อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 42 19 มิ.ย. 63 06:12 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1238 29 มิ.ย. 63 17:19 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1057 3 เม.ย. 63 15:14 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1332 26 มิ.ย. 63 13:53 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1111 15 ม.ค. 63 23:22 น.   
16.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1279 15 มิ.ย. 63 15:11 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1174 3 เม.ย. 63 14:07 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1195 28 มิ.ย. 63 14:04 น.   
2.  นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1596 15 มิ.ย. 63 17:11 น.   
3.  นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1383 2 ก.ค. 63 10:48 น.   
4.  นางสายสุรีย์ คุ้มสุวรรณ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1637 2 ก.ค. 63 14:28 น.   
5.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1234 2 ก.ค. 63 16:49 น.   
6.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 1157 17 มิ.ย. 63 10:18 น.   
7.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 110 22 มิ.ย. 63 14:38 น.   
8.  นางสาวปีติชา บัวคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 82 29 มิ.ย. 63 15:15 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1875 2 มิ.ย. 63 15:58 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1239 2 ก.ค. 63 18:00 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1118 26 มิ.ย. 63 17:53 น.   
4.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1730 2 ก.ค. 63 07:58 น.   
5.  นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2818 2 ก.ค. 63 10:28 น.   
6.  นางรัตติกร แทนเพชร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1710 1 มิ.ย. 63 11:45 น.   
7.  นางสาวศรัญย์ลภัส ลิศนันท์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1275 17 มิ.ย. 63 14:11 น.   
8.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1313 5 มิ.ย. 63 11:46 น.   
9.  นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 44 21 มิ.ย. 63 00:06 น.   
10.  นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 825 2 ก.ค. 63 11:45 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2071 25 มิ.ย. 63 16:27 น.   
2.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1362 29 มิ.ย. 63 15:06 น.   
3.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1882 2 ก.ค. 63 12:28 น.   
4.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1587 30 มิ.ย. 63 09:56 น.   
5.  นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1492 8 มิ.ย. 63 13:04 น.   
6.  นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1368 11 มิ.ย. 63 11:43 น.   
7.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1999 30 มิ.ย. 63 10:39 น.   
8.  นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1537 15 มิ.ย. 63 10:14 น.   
9.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 202 8 มิ.ย. 63 13:01 น.   
10.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 751 5 มิ.ย. 63 18:47 น.   
11.  นางสาวพันธิตรา ประยูรสิทธิ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 115 26 มิ.ย. 63 15:21 น.   
12.  นายเจษฎากร  ภูกาบ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 286 2 ก.ค. 63 09:24 น.   
13.  นางธณัชพร ยะปะตัง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 10 5 มี.ค. 63 16:54 น.   
14.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1876 2 ก.ค. 63 17:06 น.   
15.  นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1702 1 ก.ค. 63 10:57 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1039 31 ธ.ค. 62 19:44 น.   
2.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 216 31 ธ.ค. 62 19:11 น.   
3.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 13 31 ธ.ค. 62 21:12 น.   
4.  นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1068 31 ธ.ค. 62 19:02 น.   
5.  นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 97 31 ธ.ค. 62 19:15 น.   
6.  นางเขียว มิมาลา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 24 31 ธ.ค. 62 20:55 น.   
7.  นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1758 26 มิ.ย. 63 11:51 น.   
8.  นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1258 26 มิ.ย. 63 16:56 น.   
9.  นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1037 31 ธ.ค. 62 20:10 น.   
10.  นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1052 31 ธ.ค. 62 20:05 น.   
11.  นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1044 31 ธ.ค. 62 19:50 น.   
12.  นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1034 31 ธ.ค. 62 19:36 น.   
13.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1032 31 ธ.ค. 62 20:00 น.   
14.  นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1046 31 ธ.ค. 62 19:29 น.   
15.  นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1037 31 ธ.ค. 62 20:54 น.   
16.  นายเจด็ด คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1107 31 ธ.ค. 62 20:40 น.   
17.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1118 31 ธ.ค. 62 19:08 น.   
18.  นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1087 1 พ.ค. 63 11:57 น.   
19.  นายพันเมธา ผุดผ่อง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 10 31 ธ.ค. 62 20:44 น.   
20.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1130 25 มิ.ย. 63 16:08 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นายทองสุข ศีรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1587 2 ก.ค. 63 16:25 น.   
2.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
3.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 15 19 มี.ค. 63 12:42 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]