รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1734 28 ก.ย. 62 18:38 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1099 24 ก.ย. 62 11:25 น.   
3.  อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1082 12 มี.ค. 62 16:52 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้บริหาร 1105 10 มี.ค. 62 11:01 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 35 2 ต.ค. 62 10:06 น.   
6.  รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 1129 9 ส.ค. 62 14:11 น.   
7.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1037 15 พ.ค. 62 10:29 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้บริหาร 1186 29 พ.ค. 62 15:55 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้สอน : ข้าราชการ 1076 30 ต.ค. 62 17:42 น.   
10.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1109 11 พ.ย. 62 23:14 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1101 9 พ.ย. 62 06:50 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1091 11 พ.ย. 62 15:34 น.   
13.  อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้บริหาร 1391 11 พ.ย. 62 16:08 น.   
14.  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 37 31 ต.ค. 62 12:28 น.   
15.  อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 53 6 พ.ย. 62 13:27 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1442 7 พ.ย. 62 10:04 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1470 9 ต.ค. 62 18:38 น.   
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1098 2 ส.ค. 62 15:40 น.   
19.  อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1192 3 พ.ย. 62 12:27 น.   
20.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 89 23 พ.ค. 62 13:48 น.   
21.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1224 9 ต.ค. 62 11:17 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1118 23 ส.ค. 62 09:47 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1173 12 ก.ค. 62 15:16 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1132 29 ส.ค. 62 09:05 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้บริหาร 1199 18 พ.ค. 62 14:27 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี ผู้บริหาร 1108 3 ก.ค. 62 15:04 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1818 20 พ.ย. 62 23:07 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 3951 20 พ.ย. 62 08:36 น.   
8.  อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 17 8 พ.ย. 62 21:50 น.   
9.  อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ*** ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 499 9 ก.ย. 62 11:23 น.   
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1149 17 ส.ค. 62 16:48 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1217 20 พ.ย. 62 13:36 น.   
12.  อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1314 25 ก.ค. 62 11:21 น.   
13.  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 2 4 พ.ย. 62 10:54 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ ผู้สอน : ข้าราชการ 1086 14 พ.ย. 62 14:11 น.   
15.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1438 30 ต.ค. 62 09:47 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้บริหาร 1040 16 พ.ค. 62 15:17 น.   
17.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1077 29 ส.ค. 62 13:42 น.   
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1063 20 ส.ค. 62 13:23 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้บริหาร 1326 4 พ.ย. 62 09:22 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1021 29 ก.ย. 62 17:42 น.   
3.  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 160 30 ก.ย. 62 09:57 น.   
4.  อาจารย์Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
5.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
6.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1053 21 พ.ค. 62 11:42 น.   
7.  อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
8.  อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1159 4 พ.ย. 62 15:59 น.   
9.  อาจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1067 20 พ.ย. 62 14:01 น.   
10.  อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1103 8 ส.ค. 62 13:18 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1270 21 ต.ค. 62 10:35 น.   
12.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 81 12 ก.ย. 62 14:16 น.   
13.  อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1149 6 พ.ย. 62 18:06 น.   
14.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 60 18 พ.ย. 62 16:22 น.   
15.  อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 104 7 ต.ค. 61 19:07 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางนงนภัส สุทธิประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1442 14 พ.ย. 62 09:47 น.   
2.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1528 24 ต.ค. 62 16:51 น.   
3.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2025 13 พ.ย. 62 18:46 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2113 19 พ.ย. 62 16:42 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2022 19 ส.ค. 62 16:50 น.   
6.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1615 15 พ.ย. 62 14:14 น.   
7.  นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานราชการ 2424 15 พ.ย. 62 15:43 น.   
8.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 1428 20 พ.ย. 62 16:03 น.   
9.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1641 12 พ.ย. 62 21:28 น.   
10.  นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1363 20 พ.ย. 62 14:21 น.   
11.  นางทองหลาง นามพรมมา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 91 15 พ.ค. 62 16:59 น.   
12.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2966 20 พ.ย. 62 13:35 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1412 15 ต.ค. 62 05:02 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 1301 24 ต.ค. 62 17:19 น.   
3.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1128 17 ก.ย. 62 22:21 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1046 29 พ.ค. 62 11:55 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1356 2 ก.ย. 62 18:04 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี ผู้สอน : ข้าราชการ 1110 13 พ.ย. 62 11:46 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1295 1 ส.ค. 62 10:28 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1264 6 ส.ค. 62 15:22 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1165 1 ส.ค. 62 10:55 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1180 10 พ.ค. 62 11:45 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1015 10 พ.ค. 62 16:27 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1071 14 พ.ย. 62 11:36 น.   
6.  อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1138 24 ส.ค. 62 21:28 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 23 10 พ.ค. 62 11:06 น.   
8.  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 6 5 พ.ย. 62 11:24 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1479 28 ก.ย. 62 09:43 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1443 19 พ.ย. 62 15:44 น.   
11.  อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 340 9 พ.ย. 62 02:21 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1223 4 พ.ย. 62 09:15 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้บริหาร 1050 17 พ.ค. 62 10:44 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1312 18 พ.ย. 62 09:23 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1109 15 ต.ค. 62 12:00 น.   
16.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1254 14 พ.ย. 62 10:22 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1171 4 ก.ค. 62 17:23 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1180 19 ก.ค. 62 17:37 น.   
2.  นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1556 22 ต.ค. 62 13:20 น.   
3.  นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1349 15 พ.ย. 62 18:10 น.   
4.  นางสายสุรีย์ นะคำศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1590 12 พ.ย. 62 13:33 น.   
5.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1218 26 ก.ค. 62 16:17 น.   
6.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 1145 21 พ.ค. 62 09:56 น.   
7.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 58 15 พ.ย. 62 14:00 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1856 20 พ.ย. 62 10:53 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1234 24 ต.ค. 62 11:35 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1106 26 เม.ย. 62 15:47 น.   
4.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1581 25 ต.ค. 62 16:14 น.   
5.  นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2642 20 พ.ย. 62 13:49 น.   
6.  นางรัตติกร แทนเพชร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1691 8 พ.ย. 62 09:14 น.   
7.  นางนวรัตน์ เงาะสนาม สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1257 19 พ.ย. 62 09:37 น.   
8.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1303 19 พ.ย. 62 16:42 น.   
9.  นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 13 พ.ย. 62 14:57 น.   
10.  นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 780 13 พ.ย. 62 22:51 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางสาวพันธิตรา ประยูรสิทธิ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 76 18 พ.ย. 62 16:31 น.   
2.  นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2012 14 พ.ย. 62 11:27 น.   
3.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1323 19 พ.ย. 62 10:01 น.   
4.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1816 19 พ.ย. 62 16:27 น.   
5.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1546 20 พ.ย. 62 13:48 น.   
6.  นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1430 5 พ.ย. 62 12:02 น.   
7.  นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1355 18 ต.ค. 62 14:15 น.   
8.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1969 7 พ.ย. 62 15:04 น.   
9.  นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1492 19 พ.ย. 62 15:54 น.   
10.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 171 9 ต.ค. 62 14:21 น.   
11.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 665 20 พ.ย. 62 14:31 น.   
12.  นายเจษฎากร  ภูกาบ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 133 20 พ.ย. 62 18:32 น.   
13.  นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : ข้าราชการ 25 3 พ.ค. 62 19:24 น.   
14.  นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 3264 22 ก.ย. 62 15:16 น.   
15.  นางชนิสรา สุริยะ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 24 4 มิ.ย. 62 15:52 น.   
16.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1619 20 พ.ย. 62 09:07 น.   
17.  นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1653 14 พ.ย. 62 14:30 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1037 14 พ.ค. 62 10:41 น.   
2.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 215 14 พ.ค. 62 10:31 น.   
3.  นางชวนพิศ พิมพ์ผม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1037 14 พ.ค. 62 11:04 น.   
4.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 11 14 พ.ค. 62 11:08 น.   
5.  นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1067 14 พ.ค. 62 10:27 น.   
6.  นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 96 14 พ.ค. 62 10:32 น.   
7.  นางเขียว มิมาลา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 22 14 พ.ค. 62 11:08 น.   
8.  นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1718 20 พ.ย. 62 10:07 น.   
9.  นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1251 8 ต.ค. 62 15:03 น.   
10.  นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1036 14 พ.ค. 62 11:02 น.   
11.  นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1051 14 พ.ค. 62 11:02 น.   
12.  นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1040 14 พ.ค. 62 10:42 น.   
13.  นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1033 14 พ.ค. 62 10:40 น.   
14.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1031 14 พ.ค. 62 10:44 น.   
15.  นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1044 14 พ.ค. 62 10:39 น.   
16.  นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1033 14 พ.ค. 62 10:43 น.   
17.  นายเจด็ด คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1106 14 พ.ค. 62 16:26 น.   
18.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1117 14 พ.ค. 62 10:29 น.   
19.  นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1069 4 พ.ย. 62 15:38 น.   
20.  นายพันเมธา ผุดผ่อง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 8 14 พ.ค. 62 11:06 น.   
21.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานราชการ 1121 31 พ.ค. 62 11:57 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นายทองสุข ศีรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1542 8 ต.ค. 62 08:55 น.   
2.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
3.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 12 14 พ.ย. 61 17:26 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]