รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 440 9 มิ.ย. 67 10:18 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 435 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 438 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 448 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้บริหาร 438 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
6.  อาจารย์ณัฐธิดา เดชสัจจา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 440 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 469 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
8.  อาจารย์ดวงมณี ลีลาลาวัณย์ ผู้สอน : ข้าราชการ 459 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 457 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 469 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
11.  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 448 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
12.  อาจารย์ ดร.จิตรลดา ใจกล้า ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 447 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 441 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2251 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
15.  รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 438 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 442 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 455 17 มิ.ย. 67 09:37 น.   
18.  อาจารย์ ดร.ภัทรพร ผลดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 687 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
19.  อาจารย์ ดร.ภาวัต ไชยพิเดช ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 664 17 มิ.ย. 67 15:23 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้บริหาร 439 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 438 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 446 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
4.  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 439 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 465 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 456 20 มิ.ย. 67 10:47 น.   
7.  อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 446 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
8.  อาจารย์ ดร.อัจฉราวดี เกิดศรีทอง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 10 6 มิ.ย. 67 13:25 น.   
9.  ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 445 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้บริหาร 434 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 436 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 656 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
13.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 539 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
14.  อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 476 12 มิ.ย. 67 12:20 น.   
15.  อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 460 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
16.  อาจารย์ชินภัทร จันทร์เรือง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1005 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
17.  อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 447 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 438 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 477 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
3.  อาจารย์Dylan Elijah Wallace ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 434 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 443 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
5.  อาจารย์ ดร.Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 434 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
6.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 434 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
7.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 450 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
8.  อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 434 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 446 6 มิ.ย. 67 10:16 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 444 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 447 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 445 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
13.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 447 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
14.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 444 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 447 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
16.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 441 17 มิ.ย. 67 10:25 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 468 6 มิ.ย. 67 16:45 น.   
2.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 456 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
3.  นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 441 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3417 19 มิ.ย. 67 10:26 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 441 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
6.  นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 3271 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
7.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 436 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
8.  นางสาวกชพร ชาวงษ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 8 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
9.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 4154 13 มิ.ย. 67 08:46 น.   
10.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 2563 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
11.  นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 441 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 487 8 มิ.ย. 67 20:08 น.   
2.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 446 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
3.  อาจารย์ ดร.สมพร​  หวานเสร็จ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 468 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้บริหาร 456 21 มิ.ย. 67 11:43 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 439 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
6.  อาจารย์ ดร.ชญาชล เชื้อนนท์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 11 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้บริหาร 451 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 445 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : เกษียณอายุรายการ 443 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
4.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 462 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 442 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 441 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
7.  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 465 12 มิ.ย. 67 20:43 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 463 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 468 7 มิ.ย. 67 13:38 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 450 14 มิ.ย. 67 16:18 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 463 6 มิ.ย. 67 15:33 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 440 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 455 19 มิ.ย. 67 07:11 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 446 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
15.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 467 12 มิ.ย. 67 15:56 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้บริหาร 450 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 448 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
2.  นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 467 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
3.  นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2122 14 มิ.ย. 67 09:58 น.   
4.  นางสายสุรีย์ คุ้มสุวรรณ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 452 17 มิ.ย. 67 15:44 น.   
5.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 447 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
6.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 441 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
7.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 826 18 มิ.ย. 67 19:39 น.   
8.  นางสาวปีติชา บัวคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 461 15 มิ.ย. 67 15:06 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 444 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
2.  นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 440 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
3.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 466 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
4.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 461 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
5.  นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 435 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
6.  นางสาวจริญญา สีเขียว สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 461 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
7.  นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 457 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 483 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
2.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 460 7 มิ.ย. 67 17:42 น.   
3.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 2809 21 มิ.ย. 67 08:30 น.   
4.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 470 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
5.  นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 467 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
6.  นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 453 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
7.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 449 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
8.  นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 507 18 มิ.ย. 67 08:59 น.   
9.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 453 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
10.  นายเจษฎากร  ภูกาบ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 522 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
11.  นายชาญสิทธิ์ คำพุฒ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 699 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
12.  นางสาวประกายรุ้ง อินทิแสน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 26 17 มิ.ย. 67 11:46 น.   
13.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 3411 8 มิ.ย. 67 14:00 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 4038 6 มิ.ย. 67 23:25 น.   
2.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 441 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
3.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 441 5 มิ.ย. 67 10:14 น.   
4.  นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 439 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
5.  นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 448 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
6.  นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 439 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
7.  นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 441 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
8.  นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 439 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
9.  นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 439 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
10.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 439 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
11.  นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 439 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
12.  นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 439 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
13.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 440 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
14.  นายทรัพย์  ขิงหอม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 3 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
15.  นายเอกรักษ์ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 3 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
16.  นายลิขิต สงค์นอก สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 426 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นายชัชวาล หนองนา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 445 5 มิ.ย. 67 10:15 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]