รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้บริหาร 1809 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1139 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1132 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1114 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 69 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1337 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้สอน : ข้าราชการ 1103 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
8.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1056 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1165 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
10.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1167 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1225 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
12.  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 100 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
13.  อาจารย์ ดร.เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
14.  อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 142 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้บริหาร 1459 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1126 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1228 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1575 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
19.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 122 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
20.  อาจารย์ ดร.ภัทรพร ผลดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 22 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
21.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1250 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
22.  อาจารย์ ดร.ภาวัต ไชยพิเดช ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 17 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1167 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1204 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้บริหาร 1150 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1296 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1378 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
6.  อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 47 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
7.  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 48 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้บริหาร 1543 22 พ.ค. 65 15:41 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้บริหาร 1097 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ ผู้สอน : ข้าราชการ 1130 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1084 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 20 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้สอน : ข้าราชการ 1231 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
14.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2034 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
15.  อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 102 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
16.  อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 34 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1106 19 พ.ค. 65 16:23 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1358 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 222 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
4.  อาจารย์ ดร.Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 10 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
5.  อาจารย์Dylan Elijah Wallace ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 10 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
6.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 10 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
7.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1090 19 พ.ค. 65 11:21 น.   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1211 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
9.  อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 10 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 154 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1099 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1333 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 67 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
14.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 132 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1176 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
16.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 113 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2186 21 พ.ค. 65 15:52 น.   
2.  นางนงนภัส สุทธิประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1514 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
3.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1627 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
4.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2043 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
5.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2562 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
6.  นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 2568 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
7.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1725 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
8.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1782 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
9.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 1863 19 พ.ค. 65 10:21 น.   
10.  นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1448 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
11.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3441 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
12.  นางทองหลาง นามพรมมา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 119 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 1374 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
2.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1167 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1061 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
4.  อาจารย์ ดร.สมพร​  หวานเสร็จ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 18 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้บริหาร 1386 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
6.  อาจารย์ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 27 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1215 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
2.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1138 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1044 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้บริหาร 1304 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1160 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
6.  รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 64 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1584 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1575 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
9.  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 115 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 85 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
11.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1341 20 พ.ค. 65 10:30 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1129 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1070 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1280 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1381 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1200 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางสายสุรีย์ คุ้มสุวรรณ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1719 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
2.  นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1224 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
3.  นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1660 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
4.  นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1459 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
5.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1263 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
6.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 1186 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
7.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 154 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
8.  นางสาวปีติชา บัวคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 177 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1914 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
2.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1947 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
3.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1262 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
4.  นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1140 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
5.  นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3183 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
6.  นางสาวศรัญย์ลภัส ลิศนันท์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1326 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
7.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1333 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
8.  นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 71 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
9.  นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 889 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2193 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
2.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1666 19 พ.ค. 65 15:42 น.   
3.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 2009 21 พ.ค. 65 12:27 น.   
4.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1412 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
5.  นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1402 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
6.  นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1545 20 พ.ค. 65 09:27 น.   
7.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 2044 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
8.  นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1633 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
9.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 233 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
10.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1008 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
11.  นางสาวพันธิตรา ประยูรสิทธิ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 216 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
12.  นายเจษฎากร  ภูกาบ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 521 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
13.  นางธณัชพร ยะปะตัง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 26 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
14.  นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1776 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
15.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 2350 19 พ.ค. 65 15:15 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1809 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
2.  นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1280 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
3.  นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1085 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
4.  นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1060 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
5.  นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1051 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
6.  นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1059 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
7.  นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1066 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
8.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1054 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
9.  นายเจด็ด คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1121 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
10.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1046 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
11.  นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1052 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
12.  นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1135 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
13.  นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1070 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
14.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1130 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
15.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1150 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
16.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 233 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
17.  นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 112 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
18.  นางเขียว มิมาลา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 37 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
19.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 27 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
20.  นายพันเมธา ผุดผ่อง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 25 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
21.  นางเครือวัลย์ พรมอ้าย สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 32 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 13 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
2.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 25 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
3.  นายชัชวาล หนองนา ผู้บริหาร 56 18 พ.ค. 65 15:46 น.   
4.  อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 14 20 พ.ค. 65 14:51 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]