รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้บริหาร 1844 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1175 11 ส.ค. 65 08:38 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1169 10 ส.ค. 65 14:48 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1151 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 101 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 29 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1382 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้สอน : ข้าราชการ 1135 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1088 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1200 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1205 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1274 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 135 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  อาจารย์ ดร.เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 46 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 177 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้บริหาร 1491 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
17.  รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1160 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1262 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1616 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
20.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 156 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
21.  อาจารย์ ดร.ภัทรพร ผลดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 61 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
22.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1282 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
23.  อาจารย์ ดร.ภาวัต ไชยพิเดช ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 53 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1205 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1239 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้บริหาร 1182 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1341 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1414 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 80 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 82 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้บริหาร 1577 11 ส.ค. 65 14:43 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้บริหาร 1134 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ ผู้สอน : ข้าราชการ 1162 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1117 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 55 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้สอน : ข้าราชการ 1264 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2075 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 143 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 73 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1145 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1390 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 260 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  อาจารย์ ดร.Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  อาจารย์Dylan Elijah Wallace ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1123 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1249 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 192 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1135 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1372 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 105 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 168 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1209 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 152 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2226 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  นางนงนภัส สุทธิประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1546 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1666 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2076 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2645 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 2614 10 ส.ค. 65 15:56 น.   
7.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1763 11 ส.ค. 65 14:46 น.   
8.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1816 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 1915 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1481 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3478 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  นางทองหลาง นามพรมมา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 151 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 1410 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1202 11 ส.ค. 65 14:55 น.   
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1094 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  อาจารย์ ดร.สมพร​  หวานเสร็จ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 66 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้บริหาร 1421 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  อาจารย์ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 63 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1250 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1171 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1077 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้บริหาร 1341 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1195 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 101 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1623 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1613 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 152 11 ส.ค. 65 10:05 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 124 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1381 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1164 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1103 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1321 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1426 12 ส.ค. 65 15:00 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1233 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางสายสุรีย์ คุ้มสุวรรณ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1755 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1257 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1701 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1497 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1299 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 1219 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 190 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  นางสาวปีติชา บัวคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 218 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1950 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1992 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1296 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1174 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3240 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  นางสาวศรัญย์ลภัส ลิศนันท์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1358 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1368 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 104 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 923 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2244 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1706 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 2059 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1455 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1439 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1583 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 2081 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1678 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 267 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1049 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  นางสาวพันธิตรา ประยูรสิทธิ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 260 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  นายเจษฎากร  ภูกาบ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 584 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  นางธณัชพร ยะปะตัง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 58 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  นายชาญสิทธิ์ คำพุฒ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 19 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1810 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 2443 13 ส.ค. 65 14:17 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1841 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1315 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1117 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1092 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1083 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1091 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1098 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1086 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  นายเจด็ด คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1153 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1078 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1084 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1171 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1102 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1162 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1184 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 265 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
17.  นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 144 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
18.  นางเขียว มิมาลา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 69 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
19.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 59 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
20.  นายพันเมธา ผุดผ่อง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 57 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
21.  นางเครือวัลย์ พรมอ้าย สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 64 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 45 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 57 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  นายชัชวาล หนองนา ผู้บริหาร 88 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 49 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]