รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
4.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้บริหาร 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
7.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 12 8 ธ.ค. 65 11:56 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้สอน : ข้าราชการ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
10.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 20 8 ธ.ค. 65 13:14 น.   
13.  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
14.  อาจารย์ ดร.เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
15.  อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้บริหาร 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1791 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
18.  รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
20.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
21.  อาจารย์ ดร.ภัทรพร ผลดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 239 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
22.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
23.  อาจารย์ ดร.ภาวัต ไชยพิเดช ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 224 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้บริหาร 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
6.  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
7.  อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ ผู้สอน : ข้าราชการ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้บริหาร 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้บริหาร 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 221 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้สอน : ข้าราชการ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
14.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
15.  อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 9 1 ธ.ค. 65 20:53 น.   
16.  อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 14 30 พ.ย. 65 10:44 น.   
3.  อาจารย์Dylan Elijah Wallace ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
5.  อาจารย์ ดร.Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
6.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
7.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
8.  อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
14.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
16.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 1 ธ.ค. 65 12:22 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางนงนภัส สุทธิประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
2.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
3.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2863 6 ธ.ค. 65 14:01 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
6.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
7.  นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 2791 21 พ.ย. 65 14:11 น.   
8.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 2098 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
9.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 9 2 ธ.ค. 65 09:28 น.   
10.  นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
11.  นางทองหลาง นามพรมมา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
12.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3676 30 พ.ย. 65 09:38 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 10 8 ธ.ค. 65 16:32 น.   
2.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
4.  อาจารย์ ดร.สมพร​  หวานเสร็จ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 17 8 ธ.ค. 65 09:13 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้บริหาร 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
6.  อาจารย์ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้บริหาร 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
4.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 9 8 ธ.ค. 65 13:25 น.   
6.  รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
7.  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 10 21 พ.ย. 65 12:10 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 10 1 ธ.ค. 65 14:28 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 23 พ.ย. 65 11:01 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
15.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 8 ธ.ค. 65 15:45 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
2.  นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
3.  นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1677 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
4.  นางสายสุรีย์ คุ้มสุวรรณ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
5.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
6.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
7.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 365 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
8.  นางสาวปีติชา บัวคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 28 พ.ย. 65 11:44 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
4.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
5.  นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3457 23 พ.ย. 65 01:35 น.   
6.  นางสาวศรัญย์ลภัส ลิศนันท์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
7.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
8.  นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
9.  นางสาวจริญญา สีเขียว สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 29 พ.ย. 65 09:43 น.   
10.  นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 9 2 ธ.ค. 65 09:32 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 12 28 พ.ย. 65 13:12 น.   
2.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
3.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 2262 8 ธ.ค. 65 10:45 น.   
4.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 4 ธ.ค. 65 15:08 น.   
5.  นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 10 8 ธ.ค. 65 12:30 น.   
6.  นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
7.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 8 21 พ.ย. 65 11:37 น.   
8.  นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 18 6 ธ.ค. 65 12:03 น.   
9.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 9 8 ธ.ค. 65 12:40 น.   
10.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 12 28 พ.ย. 65 15:40 น.   
11.  นางสาวพันธิตรา ประยูรสิทธิ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 9 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
12.  นายเจษฎากร  ภูกาบ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 21 6 ธ.ค. 65 09:58 น.   
13.  นางธณัชพร ยะปะตัง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
14.  นายชาญสิทธิ์ คำพุฒ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 220 2 ธ.ค. 65 10:47 น.   
15.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 2694 8 ธ.ค. 65 15:48 น.   
16.  นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 8 22 พ.ย. 65 16:07 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
2.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
3.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
4.  นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
5.  นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
6.  นางเขียว มิมาลา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
7.  นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
8.  นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
9.  นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
10.  นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
11.  นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
12.  นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
13.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
14.  นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
15.  นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
16.  นายเจด็ด คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
17.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
18.  นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
19.  นายพันเมธา ผุดผ่อง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
20.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 8 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
21.  นางเครือวัลย์ พรมอ้าย สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
2.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
3.  นายชัชวาล หนองนา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
4.  อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 7 20 พ.ย. 65 17:39 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]