รายชื่อสมาชิก บุคลากรทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
 
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1734 28 ก.ย. 62 18:38 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1099 24 ก.ย. 62 11:25 น.   
3.  อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1082 12 มี.ค. 62 16:52 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1105 10 มี.ค. 62 11:01 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 35 2 ต.ค. 62 10:06 น.   
6.  รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1129 9 ส.ค. 62 14:11 น.   
7.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1037 15 พ.ค. 62 10:29 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1186 29 พ.ค. 62 15:55 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1076 30 ต.ค. 62 17:42 น.   
10.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1109 11 พ.ย. 62 23:14 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1101 9 พ.ย. 62 06:50 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1091 11 พ.ย. 62 15:34 น.   
13.  อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1391 11 พ.ย. 62 16:08 น.   
14.  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 37 31 ต.ค. 62 12:28 น.   
15.  อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 53 6 พ.ย. 62 13:27 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1442 7 พ.ย. 62 10:04 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1470 9 ต.ค. 62 18:38 น.   
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1098 2 ส.ค. 62 15:40 น.   
19.  อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1192 3 พ.ย. 62 12:27 น.   
20.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 89 23 พ.ค. 62 13:48 น.   
21.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1224 9 ต.ค. 62 11:17 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1118 23 ส.ค. 62 09:47 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1173 12 ก.ค. 62 15:16 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1132 29 ส.ค. 62 09:05 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1199 18 พ.ค. 62 14:27 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1108 3 ก.ค. 62 15:04 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1818 20 พ.ย. 62 23:07 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 3951 20 พ.ย. 62 08:36 น.   
8.  อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 17 8 พ.ย. 62 21:50 น.   
9.  อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ***   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 499 9 ก.ย. 62 11:23 น.   
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1149 17 ส.ค. 62 16:48 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1217 20 พ.ย. 62 13:36 น.   
12.  อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1314 25 ก.ค. 62 11:21 น.   
13.  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2 4 พ.ย. 62 10:54 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1086 14 พ.ย. 62 14:11 น.   
15.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1438 30 ต.ค. 62 09:47 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1040 16 พ.ค. 62 15:17 น.   
17.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1077 29 ส.ค. 62 13:42 น.   
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1063 20 ส.ค. 62 13:23 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1326 4 พ.ย. 62 09:22 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1021 29 ก.ย. 62 17:42 น.   
3.  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 160 30 ก.ย. 62 09:57 น.   
4.  อาจารย์Roderick  Julian Robillos   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ     
5.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ     
6.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1053 21 พ.ค. 62 11:42 น.   
7.  อาจารย์Miki Takahashi   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น     
8.  อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1159 4 พ.ย. 62 15:59 น.   
9.  อาจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1067 20 พ.ย. 62 14:01 น.   
10.  อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1103 8 ส.ค. 62 13:18 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1270 21 ต.ค. 62 10:35 น.   
12.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 81 12 ก.ย. 62 14:16 น.   
13.  อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 1149 6 พ.ย. 62 18:06 น.   
14.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 60 18 พ.ย. 62 16:22 น.   
15.  อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 104 7 ต.ค. 61 19:07 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร   สาขาวิชาพลศึกษา 1264 6 ส.ค. 62 15:22 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1165 1 ส.ค. 62 10:55 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ   สาขาวิชาพลศึกษา 1180 10 พ.ค. 62 11:45 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง   สาขาวิชาพลศึกษา 1015 10 พ.ค. 62 16:27 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1071 14 พ.ย. 62 11:36 น.   
6.  อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1138 24 ส.ค. 62 21:28 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์   สาขาวิชาพลศึกษา 23 10 พ.ค. 62 11:06 น.   
8.  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ   สาขาวิชาสังคมศึกษา 6 5 พ.ย. 62 11:24 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1479 28 ก.ย. 62 09:43 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1443 19 พ.ย. 62 15:44 น.   
11.  อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 340 9 พ.ย. 62 02:21 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1223 4 พ.ย. 62 09:15 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1050 17 พ.ค. 62 10:44 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1312 18 พ.ย. 62 09:23 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1109 15 ต.ค. 62 12:00 น.   
16.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1254 14 พ.ย. 62 10:22 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1171 4 ก.ค. 62 17:23 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1412 15 ต.ค. 62 05:02 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1301 24 ต.ค. 62 17:19 น.   
3.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1128 17 ก.ย. 62 22:21 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1046 29 พ.ค. 62 11:55 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 1356 2 ก.ย. 62 18:04 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1110 13 พ.ย. 62 11:46 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1295 1 ส.ค. 62 10:28 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอรุณศรี กางเพ็ง   งานคลังและพัสดุ 1180 19 ก.ค. 62 17:37 น.   
2.  นางมานิดา สิมมาทัน   งานคลังและพัสดุ 1556 22 ต.ค. 62 13:20 น.   
3.  นางพอใจ รัตนติสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1349 15 พ.ย. 62 18:10 น.   
4.  นางสายสุรีย์ นะคำศรี   งานคลังและพัสดุ 1590 12 พ.ย. 62 13:33 น.   
5.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1218 26 ก.ค. 62 16:17 น.   
6.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์   งานคลังและพัสดุ 1145 21 พ.ค. 62 09:56 น.   
7.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา   งานคลังและพัสดุ 58 15 พ.ย. 62 14:00 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางนงนภัส สุทธิประภา   งานบริหารและธุรการ 1442 14 พ.ย. 62 09:47 น.   
2.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์   งานบริหารและธุรการ 1528 24 ต.ค. 62 16:51 น.   
3.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล   งานบริหารและธุรการ 2025 13 พ.ย. 62 18:46 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง   งานบริหารและธุรการ 2113 19 พ.ย. 62 16:42 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์   งานบริหารและธุรการ 2022 19 ส.ค. 62 16:50 น.   
6.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม   งานบริหารและธุรการ 1615 15 พ.ย. 62 14:14 น.   
7.  นางสาววาศิณี สิทธิพล   งานบริหารและธุรการ 2424 15 พ.ย. 62 15:43 น.   
8.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก   งานบริหารและธุรการ 1428 20 พ.ย. 62 16:03 น.   
9.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์   งานบริหารและธุรการ 1641 12 พ.ย. 62 21:28 น.   
10.  นางสาวศศิประภา โวสงค์   งานบริหารและธุรการ 1363 20 พ.ย. 62 14:21 น.   
11.  นางทองหลาง นามพรมมา   งานบริหารและธุรการ 91 15 พ.ค. 62 16:59 น.   
12.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา   งานบริหารและธุรการ 2966 20 พ.ย. 62 13:35 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา P งานแผนและสารสนเทศ 1856 20 พ.ย. 62 10:53 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์   งานแผนและสารสนเทศ 1234 24 ต.ค. 62 11:35 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา   งานแผนและสารสนเทศ 1106 26 เม.ย. 62 15:47 น.   
4.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์   งานแผนและสารสนเทศ 1581 25 ต.ค. 62 16:14 น.   
5.  นายโสภัณ พรมโสดา   งานแผนและสารสนเทศ 2642 20 พ.ย. 62 13:49 น.   
6.  นางรัตติกร แทนเพชร   งานแผนและสารสนเทศ 1691 8 พ.ย. 62 09:14 น.   
7.  นางนวรัตน์ เงาะสนาม   งานแผนและสารสนเทศ 1257 19 พ.ย. 62 09:37 น.   
8.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง   งานแผนและสารสนเทศ 1303 19 พ.ย. 62 16:42 น.   
9.  นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์   งานแผนและสารสนเทศ 7 13 พ.ย. 62 14:57 น.   
10.  นางสาวมัทนา บัวศรี   งานแผนและสารสนเทศ 780 13 พ.ย. 62 22:51 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางสาวพันธิตรา ประยูรสิทธิ   งานบริหารและธุรการ 76 18 พ.ย. 62 16:31 น.   
2.  นางพรรณี ศรีกลชาญ P งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 2012 14 พ.ย. 62 11:27 น.   
3.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1323 19 พ.ย. 62 10:01 น.   
4.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1816 19 พ.ย. 62 16:27 น.   
5.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1546 20 พ.ย. 62 13:48 น.   
6.  นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1430 5 พ.ย. 62 12:02 น.   
7.  นางสาวมธุรส เมืองสุข   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1355 18 ต.ค. 62 14:15 น.   
8.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1969 7 พ.ย. 62 15:04 น.   
9.  นางนภสร ศิริเจริญศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1492 19 พ.ย. 62 15:54 น.   
10.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 171 9 ต.ค. 62 14:21 น.   
11.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 665 20 พ.ย. 62 14:31 น.   
12.  นายเจษฎากร  ภูกาบ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 133 20 พ.ย. 62 18:32 น.   
13.  นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 25 3 พ.ค. 62 19:24 น.   
14.  นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 3264 22 ก.ย. 62 15:16 น.   
15.  นางชนิสรา สุริยะ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 24 4 มิ.ย. 62 15:52 น.   
16.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1619 20 พ.ย. 62 09:07 น.   
17.  นางอนุสรา บังศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1653 14 พ.ย. 62 14:30 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1037 14 พ.ค. 62 10:41 น.   
2.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 215 14 พ.ค. 62 10:31 น.   
3.  นางชวนพิศ พิมพ์ผม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1037 14 พ.ค. 62 11:04 น.   
4.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 11 14 พ.ค. 62 11:08 น.   
5.  นายสมควร ดอนแขอ้วน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1067 14 พ.ค. 62 10:27 น.   
6.  นายศักสยาม  นาชิน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 96 14 พ.ค. 62 10:32 น.   
7.  นางเขียว มิมาลา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 22 14 พ.ค. 62 11:08 น.   
8.  นางดารุณี ชัยศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1718 20 พ.ย. 62 10:07 น.   
9.  นายธนพนธ์ หาชานนท์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1251 8 ต.ค. 62 15:03 น.   
10.  นางสุภาพร สีมุงคุณ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1036 14 พ.ค. 62 11:02 น.   
11.  นางนงคราญ สุขยอด   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1051 14 พ.ค. 62 11:02 น.   
12.  นางประภาพร พุทธสอน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1040 14 พ.ค. 62 10:42 น.   
13.  นางสุนา อุ่นทองดี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1033 14 พ.ค. 62 10:40 น.   
14.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1031 14 พ.ค. 62 10:44 น.   
15.  นางวิลัย คนซื่อ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1044 14 พ.ค. 62 10:39 น.   
16.  นางจำลอง เมืองขวา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1033 14 พ.ค. 62 10:43 น.   
17.  นายเจด็ด คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1106 14 พ.ค. 62 16:26 น.   
18.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1117 14 พ.ค. 62 10:29 น.   
19.  นางวิมล หมื่นทุม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1069 4 พ.ย. 62 15:38 น.   
20.  นายพันเมธา ผุดผ่อง   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 8 14 พ.ค. 62 11:06 น.   
21.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1121 31 พ.ค. 62 11:57 น.   
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.  อาจารย์กานต์ธิดา บุญเสริม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1251 2 ก.ย. 62 14:01 น.   
2.  อาจารย์ทักษยา วงค์คำภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1873 19 พ.ย. 62 09:27 น.   
3.  อาจารย์ ดร.ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1014 7 มิ.ย. 60 20:23 น.   
4.  อาจารย์นุจรี สุขเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1009 5 ส.ค. 61 22:25 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1071 21 ส.ค. 62 09:58 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติกีรติ มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1008 6 ส.ค. 62 10:04 น.   
7.  อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1809 16 พ.ย. 62 12:27 น.   
8.  อาจารย์ศศิ วัฒนปฤดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1402 13 พ.ย. 62 12:36 น.   
9.  อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1204 13 พ.ย. 62 11:24 น.   
10.  อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3411 15 พ.ย. 62 10:25 น.   
11.  อาจารย์ผาณิต มาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1257 29 ต.ค. 62 10:22 น.   
12.  อาจารย์พัชรินทร์ จำปานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1282 18 พ.ย. 62 11:50 น.   
13.  อาจารย์ชัชวาลย์ บุญเต็มสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1315 31 ต.ค. 62 10:14 น.   
14.  อาจารย์ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1241 21 พ.ย. 62 02:24 น.   
15.  อาจารย์สังเวียน จรเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1480 8 พ.ย. 62 14:32 น.   
16.  อาจารย์ชญานิศวร์ หลานวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2014 19 พ.ย. 62 12:03 น.   
17.  อาจารย์วิภารัตน์ บุญเขื่อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3 12 พ.ย. 62 14:12 น.   
18.  อาจารย์กำพล ศิริชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1627 18 พ.ย. 62 13:49 น.   
19.  นายพชร เข็มพิลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1058 24 ก.ย. 62 11:08 น.   
20.  อาจารย์ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1650 7 ต.ค. 62 10:33 น.   
21.  นายสมโชค แก้วอุทัศน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1164 19 พ.ย. 62 12:27 น.   
22.  อาจารย์ปานทิพย์ วงค์ศรีชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 40 8 ต.ค. 62 10:37 น.   
23.  นายปัญญา แสงสุริยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1093 12 พ.ย. 62 18:38 น.   
24.  นายฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1232 10 ต.ค. 62 17:16 น.   
25.  นายศุภักษณ์ กันพิพิช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
26.  อาจารย์ณัฐกานต์ เมยเค้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1343 17 ต.ค. 62 21:07 น.   
27.  อาจารย์เจริญชัย ใจขาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1089 24 ต.ค. 62 10:40 น.   
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ชุติธาดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3968 20 พ.ย. 62 21:32 น.   
29.  อาจารย์จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1832 18 พ.ย. 62 17:24 น.   
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1465 10 ต.ค. 62 15:50 น.   
31.  อาจารย์อารี จังสถิตย์กุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 7 ก.ย. 60 10:39 น.   
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1026 26 ก.พ. 62 15:23 น.   
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ คริษฐากุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1008 13 มี.ค. 60 09:51 น.   
34.  อาจารย์วัชราภรณ์ บัวนิล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1078 10 ต.ค. 62 12:06 น.   
35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1142 2 พ.ค. 62 14:26 น.   
36.  อาจารย์ดวง สัจจโภชน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1189 13 พ.ย. 62 09:33 น.   
37.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1189 26 ส.ค. 62 17:50 น.   
38.  อาจารย์เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1410 19 พ.ย. 62 10:51 น.   
39.  อาจารย์นิตยา โชติการณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1533 5 พ.ย. 62 11:04 น.   
40.  อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1436 18 พ.ย. 62 12:23 น.   
41.  อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1242 25 ต.ค. 62 00:50 น.   
42.  นางพรรณี ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1875 20 พ.ย. 62 14:32 น.   
43.  อาจารย์ณรงค์ วรรณจักร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1023 4 ต.ค. 62 08:48 น.   
44.  อาจารย์ลัดดาวัลย์ สีพาชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1043 5 มิ.ย. 59 18:10 น.   
45.  อาจารย์พันธุ์พธู วรฉัตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2 21 ต.ค. 62 08:39 น.   
46.  อาจารย์นันทนิตย์ บุตรปาละ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 22 พ.ค. 58 19:18 น.   
47.  อาจารย์สังเวียน ปินะกาลัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1086 3 ก.ค. 61 10:45 น.   
48.  นางบุญรัตน์ มัณทะลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1725 15 พ.ย. 62 14:42 น.   
49.  นายสุ่ม เป้งสะท้าน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
50.  อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1019 30 พ.ค. 61 09:06 น.   
51.  อาจารย์ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1022 28 ก.ย. 61 11:09 น.   
52.  นางสาวศิริพร แจ้งพรมมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2314 19 พ.ย. 62 14:40 น.   
53.  อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1477 20 พ.ย. 62 12:16 น.   
54.  อาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1250 7 ต.ค. 62 09:01 น.   
55.  อาจารย์รัชชฎา แก้ววิไล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 27 ก.พ. 62 14:14 น.   
56.  อาจารย์ปริยพล คุนาชน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1390 19 พ.ย. 62 12:22 น.   
57.  อาจารย์ฉัตรกานต์ พิทอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1100 18 พ.ย. 62 16:06 น.   
58.  อาจารย์สุรศักดิ์ ไทยน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1045 25 ก.ย. 62 09:32 น.   
59.  อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1992 19 พ.ย. 62 12:02 น.   
60.  อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทัพซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1180 13 พ.ย. 62 16:20 น.   
61.  อาจารย์พรภวิษย์ แม่นมาตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1691 18 พ.ย. 62 13:56 น.   
62.  อาจารย์ดิเรก คุณพิโน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
63.  อาจารย์กมลวรรณพร สิงหามาตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1506 15 พ.ย. 62 16:21 น.   
64.  อาจารย์ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1456 20 พ.ย. 62 11:07 น.   
65.  นางมณีพร ด่านซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2909 20 พ.ย. 62 16:04 น.   
66.  อาจารย์อักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
67.  นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 4052 20 พ.ย. 62 16:15 น.   
68.  อาจารย์เกรียง นาค-อก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1332 22 ต.ค. 62 11:07 น.   
69.  นางสาวพัชราภรณ์  มาสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2319 20 พ.ย. 62 11:04 น.   
70.  อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2080 18 พ.ย. 62 10:10 น.   
71.  อาจารย์มงคล ประเสริฐสังฆ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1486 5 พ.ย. 62 12:48 น.   
72.  อาจารย์ภัชนี ศรีสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 154 28 ต.ค. 62 11:09 น.   
73.  นางณัชปภา ศรีหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2081 18 พ.ย. 62 14:05 น.   
74.  อาจารย์จิรายุ ศักดาจารุวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1380 28 ต.ค. 62 10:50 น.   
75.  นางสาวพรรณวรินทร์ วงษ์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1006 6 ส.ค. 57 16:06 น.   
76.  นายนิยม ขาวกุญชร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1152 11 พ.ย. 62 10:23 น.   
77.  อาจารย์พิชา ชัยจันดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1271 19 พ.ย. 62 01:38 น.   
78.  อาจารย์นนท์ จรุงศิรวัฒน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1401 18 พ.ย. 62 16:24 น.   
79.  อาจารย์อนุรักษ์ กุลวงษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 220 20 พ.ย. 62 15:53 น.   
80.  นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1502 15 พ.ย. 62 09:49 น.   
81.  อาจารย์วิทยา สิงห์น้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 8 25 ก.ย. 62 10:07 น.   
82.  อาจารย์กมลทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1116 12 พ.ย. 62 11:33 น.   
83.  นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1624 20 พ.ย. 62 09:26 น.   
84.  อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 682 7 พ.ย. 62 15:12 น.   
85.  อาจารย์สมศักดิ์ บุญพรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 801 14 พ.ย. 62 14:42 น.   
86.  นายพลากร คำขวา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 440 19 พ.ย. 62 07:54 น.   
87.  อาจารย์จอมไตร ทันโส   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
88.  อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
89.  นายChua Chin Soon   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3 30 พ.ค. 61 17:53 น.   
90.  อาจารย์พิพัฒน์ คุณวงค์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2 20 พ.ย. 62 16:02 น.   
91.  อาจารย์ ดร.จิตติวิทย์ พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 15 31 ส.ค. 62 15:07 น.   
92.  อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 15 26 ก.ย. 62 17:18 น.   
93.  อาจารย์เอกมล มาณะศิลป์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 6 6 พ.ย. 62 15:22 น.   
94.  นางสรินยา แสนสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1097 28 ต.ค. 62 10:25 น.   
95.  อาจารย์สุนิสา สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1347 31 ต.ค. 62 10:19 น.   
96.  อาจารย์วนิดา พรหมบุตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1436 19 พ.ย. 62 18:05 น.   
97.  อาจารย์เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 5 13 ก.ค. 59 14:37 น.   
98.  อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1712 29 เม.ย. 62 16:05 น.   
99.  อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1817 29 ต.ค. 62 11:04 น.   
100.  อาจารย์พลัฎฐ์ ทิพย์ศรีราช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1072 17 ก.ย. 62 15:42 น.   
101.  อาจารย์สันติชัย ศรีโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
102.  อาจารย์ปิยะนันท์ บุญโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1434 1 พ.ย. 62 10:44 น.   
103.  อาจารย์ ดร.สิปป์ สุขสำราญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1010 22 ม.ค. 58 14:14 น.   
104.  อาจารย์รัชพล รอดชมภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1244 13 พ.ย. 62 08:28 น.   
105.  อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1671 20 พ.ย. 62 23:49 น.   
106.  อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1831 20 พ.ย. 62 08:03 น.   
107.  นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1210 8 พ.ย. 61 17:53 น.   
108.  อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1329 19 พ.ย. 62 19:46 น.   
109.  อาจารย์เพียงดาว ไชยสาร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1394 13 พ.ย. 62 12:48 น.   
110.  นางสาวธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 51 18 ต.ค. 62 14:36 น.   
111.  นายธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 508 12 ก.ย. 62 15:42 น.   
112.  อาจารย์กตวรรณ จันทร์มาลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 47 6 พ.ย. 62 00:19 น.   
113.  อาจารย์พฤทธิวาส ลับภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 104 18 พ.ย. 62 21:37 น.   
114.  อาจารย์ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1354 19 พ.ย. 62 17:27 น.   
115.  รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ศรีรักษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1162 21 ก.พ. 62 09:35 น.   
116.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา อินทรกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1139 5 พ.ย. 62 20:53 น.   
117.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1479 19 พ.ย. 62 16:47 น.   
118.  รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1110 7 พ.ค. 62 13:48 น.   
119.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1041 3 ต.ค. 62 15:26 น.   
120.  นางยุภา นามมุง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
121.  อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1329 7 ต.ค. 62 15:06 น.   
122.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1385 5 พ.ย. 62 10:17 น.   
123.  อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1288 20 พ.ย. 62 12:32 น.   
124.  อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1530 5 ต.ค. 62 10:48 น.   
125.  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2155 20 พ.ย. 62 22:29 น.   
126.  อาจารย์วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1896 20 พ.ย. 62 22:15 น.   
127.  นางทองพูล นารีไผ่   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
128.  นางสมพร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
129.  อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1270 18 พ.ย. 62 17:43 น.   
130.  นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
131.  อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1504 10 พ.ย. 62 21:55 น.   
132.  อาจารย์วุฒิชัย ไพคำนาม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2110 20 พ.ย. 62 13:30 น.   
133.  อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1135 19 พ.ย. 62 10:16 น.   
134.  อาจารย์ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1463 7 ต.ค. 62 12:12 น.   
135.  นายนพพร ดีไพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1006 8 ก.ค. 58 14:05 น.   
136.  นายนพพร นามคันที   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
137.  อาจารย์นเรียน นามบุญเรือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1503 18 พ.ย. 62 10:21 น.   
138.  อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2141 20 พ.ย. 62 15:49 น.   
139.  นางสาววณิชญา วิเศษสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 3181 20 พ.ย. 62 15:50 น.   
140.  อาจารย์วิทยา สังชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 170 20 พ.ย. 62 17:14 น.   
141.  อาจารย์สมฤดี ชำนิ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 27 4 พ.ย. 62 13:26 น.   
142.  นางสาวสันทนา โลมาอินทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1645 20 พ.ย. 62 14:27 น.   
143.  อาจารย์วิภาวดี บุญไชยศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1992 19 พ.ย. 62 16:10 น.   
144.  อาจารย์ นิติยา  แสนตอ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1885 20 พ.ย. 62 16:47 น.   
145.  นายธนวัฒน์ รวยอบกลิ่น   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 6 15 ก.พ. 60 09:56 น.   
146.  อาจารย์พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1094 5 พ.ย. 62 10:04 น.   
147.  อาจารย์ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1844 8 พ.ย. 62 08:39 น.   
148.  อาจารย์ปิยะธิดา ปทุมศิริ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1289 1 พ.ย. 62 17:08 น.   
149.  อาจารย์อัจฉราวดี จันทะสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 238 24 ต.ค. 62 20:14 น.   
150.  อาจารย์ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 320 4 พ.ย. 62 08:28 น.   
151.  อาจารย์อัจฉรา คำเพ็ชรดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 28 11 เม.ย. 61 02:37 น.   
152.  อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 184 31 ต.ค. 62 14:30 น.   
153.  อาจารย์บุณย์จิรา ทองเทพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 4 19 ก.ย. 62 16:38 น.   
154.  อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 18 ต.ค. 61 12:00 น.   
155.  อาจารย์ทัศนีย์ ข่าขันมะลี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
156.  อาจารย์สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 16 ส.ค. 60 13:45 น.   
157.  นางสาวพรทิพา ทองสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
158.  อาจารย์สมกมล บุญมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1316 7 ส.ค. 62 21:59 น.   
159.  อาจารย์สุพัตรา ชื่นบุญเพิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1016 26 ก.ค. 62 15:20 น.   
160.  อาจารย์สวาทจิต ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
161.  อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1479 15 พ.ย. 62 12:58 น.   
162.  นางละมุล ภูบ้านหม้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
163.  นางสำราญ เกิดนอก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
164.  อาจารย์ปิยะนุช สังคมกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
165.  อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1212 9 ก.ย. 62 15:27 น.   
166.  อาจารย์ศรีสุดา ศิริภาษณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
167.  นางสุกัญญา เอื่อมศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
168.  นางจันทนา พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
169.  นางทองจันทร์ ว่องไว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
170.  นายสมควร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
171.  นางสาวลักขณา บัวพุทธา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
172.  อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีหานู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
173.  อาจารย์ปราณี จันทร์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1013 26 ก.ค. 62 18:53 น.   
174.  อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1642 27 ส.ค. 62 18:15 น.   
175.  อาจารย์มันทนา กองภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1171 31 ส.ค. 62 15:14 น.   
176.  อาจารย์สุขุมา เอการัมย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1423 17 ก.ย. 62 12:53 น.   
177.  นางธนัญญา พิมพ์ตะคลอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1022 25 ก.ค. 62 22:38 น.   
178.  นายวิกาล แคว้นน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
179.  นางณัฎฐพร โพธิ์ศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
180.  นางวชิราภรณ์ เริงฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
181.  นางนาตยา สระน้ำคำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1 21 พ.ค. 61 18:08 น.   
182.  อาจารย์ปาริฉัตร ฤทธิ์ทรงเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
183.  นางสาวนงนุช พิทักษ์เสมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1038 31 ส.ค. 62 10:20 น.   
184.  นางสาวสุปราณี นามมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
185.  อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1202 30 ต.ค. 62 11:26 น.   
186.  อาจารย์กรรณิการ์ ผลชำนัญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 22 23 พ.ค. 62 14:06 น.   
187.  นางสาวเบญจวรรณ คำมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
188.  นางสาวพรทิพย์ ชาสุวรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1037 4 เม.ย. 62 14:48 น.   
189.  นายวรพจน์ เพิ่มบุญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
190.  นางพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
191.  อาจารย์วัชณีย์ เสตเตมิย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
192.  อาจารย์อลิษา มูลศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
193.  นางสาวเมธาพร บุญสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 160 20 พ.ย. 62 10:25 น.   
194.  นายจันทร์ เพียชิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
195.  นางอรณี โหรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1529 15 พ.ย. 62 10:39 น.   
196.  นางสาวนารี สิมมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1601 12 พ.ย. 62 09:40 น.   
197.  นางวิภาพร นามมหานวล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
198.  นายเป้า พิมพ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
199.  นางภานิดา สิงห์คำป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1264 20 พ.ย. 62 14:27 น.   
200.  นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 3155 19 พ.ย. 62 16:43 น.   
201.  นางชัชฎาพร ศิลปดอนบม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1538 18 พ.ย. 62 16:22 น.   
202.  นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2649 20 พ.ย. 62 18:36 น.   
203.  อาจารย์อัมพิกา สุระภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 5 29 ต.ค. 58 10:33 น.   
204.  อาจารย์สมร สนทรารักศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1033 2 ส.ค. 62 10:23 น.   
205.  อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1097 5 ต.ค. 61 12:24 น.   
206.  อาจารย์พวงทอง พูลเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1070 8 ก.ค. 62 10:05 น.   
207.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1014 21 ก.พ. 61 12:22 น.   
208.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วงษ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1646 20 พ.ย. 62 08:17 น.   
209.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ กระแสโสม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 17 ก.ย. 61 15:20 น.   
210.  อาจารย์จุฬารัตน์ สียา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1561 20 พ.ย. 62 16:35 น.   
211.  อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1534 8 พ.ย. 62 13:38 น.   
212.  อาจารย์วัชราภรณ์ พงษ์พันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1243 26 ก.ย. 62 12:39 น.   
213.  อาจารย์อรลออ เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1121 17 ต.ค. 62 22:06 น.   
214.  อาจารย์ปิยกุล สอนไว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1535 17 ต.ค. 62 21:45 น.   
215.  อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 164 31 ต.ค. 62 17:34 น.   
216.  อาจารย์ทวีพันธ์ บุญชิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1204 25 ต.ค. 62 15:02 น.   
217.  นายสุพจน์ พลจันทร์งาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1864 16 พ.ย. 62 21:06 น.   
218.  อาจารย์เอกพล เขียวปาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1137 7 ต.ค. 62 15:42 น.   
219.  นายธีรศักดิ์ บาลชน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 115 25 ต.ค. 62 15:11 น.   
220.  อาจารย์สายหยุด ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 12 พ.ค. 58 09:33 น.   
221.  อาจารย์ยุพารัตน์ คำใสสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1010 28 มี.ค. 59 12:38 น.   
222.  อาจารย์จิระประภา ไชยวุฒิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 108 23 ก.ย. 62 18:05 น.   
223.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1037 23 ต.ค. 62 13:05 น.   
224.  อาจารย์ศุภร จารุจรณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1341 12 พ.ย. 62 11:33 น.   
225.  อาจารย์อรวรรณ ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1063 2 พ.ค. 62 10:39 น.   
226.  อาจารย์อรวรรณ สุทธาวรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1007 26 พ.ค. 58 14:25 น.   
227.  อาจารย์เมตตา ศิลาพันธุ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
228.  อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชญ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1021 23 พ.ย. 61 13:02 น.   
229.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1157 4 ต.ค. 62 10:11 น.   
230.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1012 21 ส.ค. 62 17:49 น.   
231.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1172 26 ก.ย. 62 15:19 น.   
232.  อาจารย์มนู ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
233.  อาจารย์สำรวน ชินจันทึก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2401 1 พ.ย. 62 23:45 น.   
234.  อาจารย์ไพทูล นารคร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1019 1 พ.ค. 62 11:05 น.   
235.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1028 27 ส.ค. 62 09:37 น.   
236.  อาจารย์ประยุทธ ไชยคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 16 มิ.ย. 57 13:32 น.   
237.  อาจารย์นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1832 4 พ.ย. 62 11:31 น.   
238.  อาจารย์ขนิษฐา หาญณรงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1039 29 ต.ค. 62 10:14 น.   
239.  อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
240.  อาจารย์เกษราภรณ์ สรวลเส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2446 20 พ.ย. 62 23:07 น.   
241.  อาจารย์วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
242.  อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1214 12 พ.ย. 62 13:26 น.   
243.  อาจารย์จันท์นิภา ดวงวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1031 8 ต.ค. 58 22:52 น.   
244.  อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1319 8 พ.ย. 62 13:37 น.   
245.  อาจารย์ยุทธนา เพียมูล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1079 25 ต.ค. 62 15:52 น.   
246.  อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1535 6 พ.ย. 62 16:42 น.   
247.  อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1642 21 พ.ย. 62 04:42 น.   
248.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
249.  อาจารย์รวิสุต จุนทะวี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1363 29 ต.ค. 62 08:51 น.   
250.  อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1044 30 ก.ย. 62 10:19 น.   
251.  นางสาววิลาวัณย์ ประแดงปุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1053 5 ก.ย. 61 09:32 น.   
252.  อาจารย์ศิริขวัญ ศรีวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1818 26 ก.ย. 62 17:39 น.   
253.  อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1834 15 พ.ย. 62 18:07 น.   
254.  อาจารย์เพ็ญนิภา ทองโคตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 4 4 ก.ย. 58 13:28 น.   
255.  นายอุทัย กะพุทธา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
256.  นางสาวประภาวดี สุวรรณไตรย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2186 20 พ.ย. 62 11:43 น.   
257.  อาจารย์อนิสรา บุญสด   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
258.  นายปรัชญา อยู่เปี่ยม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 599 20 พ.ย. 62 16:00 น.   
259.  อาจารย์วันวิสาข์ ชัยชนะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 333 18 พ.ย. 62 17:18 น.   
260.  อาจารย์นพพร สิริสายพิรุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 5 20 ส.ค. 62 18:07 น.   
261.  อาจารย์ชนินทร บุญเต็ม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 28 1 พ.ค. 62 16:07 น.   
262.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ชูสอน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1011 11 พ.ย. 59 08:22 น.   
263.  อาจารย์นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1046 22 ต.ค. 62 13:04 น.   
264.  อาจารย์สุพรรัตน์ ปรีชาธรสิทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1009 30 พ.ค. 61 11:16 น.   
265.  อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1602 20 พ.ย. 62 09:02 น.   
266.  อาจารย์ชาญ จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1097 16 ก.ย. 62 05:56 น.   
267.  อาจารย์ณิชชา สอนสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1236 17 ก.ย. 62 14:39 น.   
268.  นางสาววรรณศรี ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1944 20 พ.ย. 62 10:13 น.   
269.  อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1204 16 พ.ย. 62 23:23 น.   
270.  อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1476 19 พ.ย. 62 11:26 น.   
271.  อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1383 19 พ.ย. 62 10:06 น.   
272.  อาจารย์นัยนา ชมภูศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1392 8 พ.ย. 62 11:28 น.   
273.  นางกอบเกื้อ อดิศักดิ์สดใส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1444 20 พ.ย. 62 11:19 น.   
274.  อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 29 31 ต.ค. 62 17:34 น.   
275.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1800 20 พ.ย. 62 15:14 น.   
276.  อาจารย์ธีรติ เค้าแคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1087 31 ส.ค. 62 11:33 น.   
277.  อาจารย์รัตนา อัตนวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1050 24 ก.ค. 62 09:32 น.   
278.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1142 10 ม.ค. 62 16:18 น.   
279.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี จิตต์ปรัชญา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1107 8 พ.ย. 62 09:37 น.   
280.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา บุญมีประเสริฐ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1639 18 พ.ย. 62 19:50 น.   
281.  อาจารย์จรรยา ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1080 19 พ.ย. 62 15:26 น.   
282.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง นิลพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 2145 1 ต.ค. 62 16:52 น.   
283.  อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1418 8 พ.ย. 62 22:28 น.   
284.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1346 19 พ.ย. 62 10:00 น.   
285.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ ศรีจามร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1523 20 พ.ย. 62 17:33 น.   
286.  อาจารย์ สายชล   จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1579 22 ต.ค. 62 09:57 น.   
287.  อาจารย์วนิดา บุษบงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1041 12 ก.ย. 62 09:54 น.   
288.  อาจารย์อุดมพร สุพรรณวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1169 17 ก.ย. 62 07:39 น.   
289.  อาจารย์เกษร รามัญวงษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1142 31 ต.ค. 62 20:28 น.   
290.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ พาวัฒนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1509 19 พ.ย. 62 07:59 น.   
291.  อาจารย์ถวิล ศรีบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
292.  อาจารย์สุมาลี ระคำภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1088 26 ส.ค. 62 13:52 น.   
293.  อาจารย์ชนิดาภา ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1233 20 พ.ย. 62 08:53 น.   
294.  อาจารย์จีรนันทร์ แก่นนาคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1422 19 พ.ย. 62 15:04 น.   
295.  อาจารย์จิรากาญจน์ ยืนยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1497 11 พ.ย. 62 15:07 น.   
296.  อาจารย์วัฒนา คนรู้   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 38 18 พ.ย. 62 09:53 น.   
297.  อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์  โพธิวัชระ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1225 28 ส.ค. 62 15:40 น.   
298.  อาจารย์วรรณงาม นนทะโมลี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1236 7 ต.ค. 62 09:02 น.   
299.  อาจารย์เนตรนภิส เปานาเรียง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1117 22 ต.ค. 62 12:07 น.   
300.  อาจารย์ณัฐฐินันท์ สร้อยเงิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1632 8 พ.ย. 62 07:52 น.   
301.  อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1320 18 พ.ย. 62 15:06 น.   
302.  อาจารย์ ดร.สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1510 20 พ.ย. 62 10:48 น.   
303.  อาจารย์ศรีประไพ เพียนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1576 19 พ.ย. 62 11:48 น.   
304.  อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1125 19 พ.ย. 62 09:22 น.   
305.  อาจารย์ศิราวรรณ บุญสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1332 21 ต.ค. 62 14:01 น.   
306.  อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1487 20 พ.ย. 62 15:02 น.   
307.  อาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1179 19 พ.ย. 62 16:00 น.   
308.  นางสาวฉันทยา สัตย์ซื่อ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 251 1 พ.ค. 62 12:48 น.   
309.  นางชลธิชา นาค-อก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 2095 20 พ.ย. 62 11:13 น.   
310.  อาจารย์ภณอนงค์ จันทร์เทศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 205 19 พ.ย. 62 09:59 น.   
311.  อาจารย์ปาลิดา กงตาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 18 18 พ.ย. 62 09:56 น.   
312.  นางรัศมี คนโยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2978 19 พ.ย. 62 10:52 น.   
313.  นางสาววิมลรัตน์ กาญจนพัฒน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1601 17 ต.ค. 62 09:39 น.   
314.  นางจตุพร เนตรมณี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1621 8 พ.ย. 62 15:47 น.   
315.  นายสมพร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
316.  นายสุวิทย์ ทำสีมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
317.  นายอนันต์ มีเศษ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
318.  นายเพียร มาฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
319.  นางถาวร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1971 14 พ.ย. 62 11:17 น.   
320.  นายอุดม โพธิ์ศรีทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
321.  นายสถิตย์ ทองอุไร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1008 1 มี.ค. 59 11:11 น.   
322.  นางสาววัชราภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1626 20 พ.ย. 62 14:24 น.   
323.  นายเกียรติมงคล เรืองเจริญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2789 19 พ.ย. 62 10:30 น.   
324.  นางสาวสุรีพร มรรควัลย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
325.  อาจารย์เพลงพร ปัญญาชัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 5 18 เม.ย. 59 00:35 น.   
326.  นางนุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 41 23 ก.ย. 62 11:33 น.   
327.  อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1872 4 พ.ย. 62 16:35 น.   
328.  นางจุลาวัลย์ ทาเภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1383 2 พ.ย. 61 15:43 น.   
329.  อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1362 20 พ.ย. 62 08:18 น.   
330.  อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1672 12 พ.ย. 62 09:46 น.   
331.  อาจารย์ปริศนา อานจำปา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1685 19 พ.ย. 62 10:34 น.   
332.  อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1253 18 พ.ย. 62 16:02 น.   
333.  อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2933 18 พ.ย. 62 15:59 น.   
334.  อาจารย์อาพร ตรีสูน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2090 17 พ.ย. 62 12:31 น.   
335.  อาจารย์พรมณี หาญหัก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1849 8 ต.ค. 62 16:05 น.   
336.  อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1447 20 พ.ย. 62 14:20 น.   
337.  อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1647 20 พ.ย. 62 15:54 น.   
338.  อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1359 19 พ.ย. 62 13:04 น.   
339.  อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1246 5 พ.ย. 62 15:29 น.   
340.  อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1584 20 พ.ย. 62 10:27 น.   
341.  อาจารย์วันชัย จันทการกุล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1295 14 พ.ย. 62 15:56 น.   
342.  นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1484 19 พ.ย. 62 08:11 น.   
343.  นายสุรพล จันทร์อ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
344.  อาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 17 10 พ.ย. 62 11:18 น.   
345.  อาจารย์ชนาดา อรศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 39 19 พ.ย. 62 15:45 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นายทองสุข ศีรี P กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 1542 8 ต.ค. 62 08:55 น.   
2.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
3.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 12 14 พ.ย. 61 17:26 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]