รายชื่อสมาชิก บุคลากรทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
 
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1766 18 มิ.ย. 63 10:08 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1106 17 มิ.ย. 63 17:40 น.   
3.  อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1088 4 ก.พ. 63 22:52 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1113 25 มิ.ย. 63 11:09 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 49 25 มิ.ย. 63 19:28 น.   
6.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1041 17 มิ.ย. 63 09:48 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1246 15 มิ.ย. 63 11:01 น.   
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1086 24 มิ.ย. 63 15:15 น.   
9.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1131 14 มิ.ย. 63 14:00 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1131 23 มิ.ย. 63 04:11 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1136 1 ก.ค. 63 15:18 น.   
12.  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 71 30 มิ.ย. 63 11:54 น.   
13.  อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 103 30 มิ.ย. 63 11:59 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1445 11 มี.ค. 63 15:07 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1518 14 มิ.ย. 63 11:19 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1106 17 มิ.ย. 63 11:53 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1199 12 มิ.ย. 63 16:33 น.   
18.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 99 15 มิ.ย. 63 16:16 น.   
19.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1230 15 มิ.ย. 63 11:22 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1127 22 มิ.ย. 63 13:17 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1179 2 ก.ค. 63 11:27 น.   
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1146 18 มิ.ย. 63 09:55 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1210 10 มิ.ย. 63 17:19 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1168 22 พ.ค. 63 15:51 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1234 15 มิ.ย. 63 16:40 น.   
7.  อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1331 8 มิ.ย. 63 15:02 น.   
8.  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 18 21 มิ.ย. 63 22:42 น.   
9.  อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 11 18 พ.ค. 63 02:21 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1101 9 มิ.ย. 63 18:22 น.   
11.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1477 30 มิ.ย. 63 11:47 น.   
12.  รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1083 23 มี.ค. 63 11:32 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1067 29 มิ.ย. 63 23:29 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 1902 30 มิ.ย. 63 04:28 น.   
15.  อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 53 11 มิ.ย. 63 23:56 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1339 18 มิ.ย. 63 17:09 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1044 22 มิ.ย. 63 15:49 น.   
3.  อาจารย์ ดร.Roderick  Julian Robillos   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ     
4.  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 188 15 มิ.ย. 63 16:15 น.   
5.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ     
6.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1066 2 ก.ค. 63 16:35 น.   
7.  อาจารย์Miki Takahashi   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น     
8.  อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1175 19 มิ.ย. 63 15:38 น.   
9.  อาจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1085 9 มิ.ย. 63 18:42 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1291 17 มิ.ย. 63 15:19 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 25 16 มิ.ย. 63 23:29 น.   
12.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 106 12 มิ.ย. 63 17:17 น.   
13.  อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 1158 30 มิ.ย. 63 12:10 น.   
14.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 79 24 มิ.ย. 63 15:10 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร   สาขาวิชาพลศึกษา 1275 10 มิ.ย. 63 11:07 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1170 24 มิ.ย. 63 15:20 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ   สาขาวิชาพลศึกษา 1187 18 มี.ค. 63 11:59 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง   สาขาวิชาพลศึกษา 1023 19 มิ.ย. 63 14:49 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1090 29 มิ.ย. 63 15:35 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1144 12 พ.ค. 63 15:32 น.   
7.  รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์   สาขาวิชาพลศึกษา 30 15 มิ.ย. 63 10:25 น.   
8.  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ   สาขาวิชาสังคมศึกษา 42 17 มิ.ย. 63 09:20 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1516 2 ก.ค. 63 12:06 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1490 17 มิ.ย. 63 00:17 น.   
11.  อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว   สาขาวิชาสังคมศึกษา 42 19 มิ.ย. 63 06:12 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1238 29 มิ.ย. 63 17:19 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1057 3 เม.ย. 63 15:14 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1332 26 มิ.ย. 63 13:53 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1111 15 ม.ค. 63 23:22 น.   
16.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1279 15 มิ.ย. 63 15:11 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1174 3 เม.ย. 63 14:07 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1430 12 มิ.ย. 63 12:47 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1332 11 มิ.ย. 63 15:53 น.   
3.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1143 15 มิ.ย. 63 15:39 น.   
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1048 25 มี.ค. 63 19:13 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 1364 17 มิ.ย. 63 18:15 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1113 29 ก.พ. 63 15:03 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1333 2 ก.ค. 63 17:13 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอรุณศรี กางเพ็ง   งานคลังและพัสดุ 1195 28 มิ.ย. 63 14:04 น.   
2.  นางมานิดา สิมมาทัน   งานคลังและพัสดุ 1596 15 มิ.ย. 63 17:11 น.   
3.  นางพอใจ รัตนติสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1383 2 ก.ค. 63 10:48 น.   
4.  นางสายสุรีย์ คุ้มสุวรรณ   งานคลังและพัสดุ 1637 2 ก.ค. 63 14:28 น.   
5.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1234 2 ก.ค. 63 16:49 น.   
6.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์   งานคลังและพัสดุ 1157 17 มิ.ย. 63 10:18 น.   
7.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา   งานคลังและพัสดุ 110 22 มิ.ย. 63 14:38 น.   
8.  นางสาวปีติชา บัวคำภา   งานคลังและพัสดุ 82 29 มิ.ย. 63 15:15 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางนงนภัส สุทธิประภา   งานบริหารและธุรการ 1465 25 มิ.ย. 63 15:43 น.   
2.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์   งานบริหารและธุรการ 1555 29 มิ.ย. 63 11:54 น.   
3.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล   งานบริหารและธุรการ 2087 11 มิ.ย. 63 11:55 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง   งานบริหารและธุรการ 2238 2 ก.ค. 63 16:10 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์   งานบริหารและธุรการ 2029 4 มิ.ย. 63 17:21 น.   
6.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม   งานบริหารและธุรการ 1652 26 มิ.ย. 63 17:26 น.   
7.  นางสาววาศิณี สิทธิพล   งานบริหารและธุรการ 2461 1 ก.ค. 63 10:57 น.   
8.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก   งานบริหารและธุรการ 1598 2 ก.ค. 63 14:53 น.   
9.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์   งานบริหารและธุรการ 1712 2 ก.ค. 63 16:48 น.   
10.  นางสาวศศิประภา โวสงค์   งานบริหารและธุรการ 1400 30 มิ.ย. 63 10:24 น.   
11.  นางทองหลาง นามพรมมา   งานบริหารและธุรการ 99 5 มิ.ย. 63 11:26 น.   
12.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา   งานบริหารและธุรการ 3107 23 มิ.ย. 63 15:01 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา P งานแผนและสารสนเทศ 1875 2 มิ.ย. 63 15:58 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์   งานแผนและสารสนเทศ 1239 2 ก.ค. 63 18:00 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา   งานแผนและสารสนเทศ 1118 26 มิ.ย. 63 17:53 น.   
4.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์   งานแผนและสารสนเทศ 1730 2 ก.ค. 63 07:58 น.   
5.  นายโสภัณ พรมโสดา   งานแผนและสารสนเทศ 2818 2 ก.ค. 63 10:28 น.   
6.  นางรัตติกร แทนเพชร   งานแผนและสารสนเทศ 1710 1 มิ.ย. 63 11:45 น.   
7.  นางสาวศรัญย์ลภัส ลิศนันท์   งานแผนและสารสนเทศ 1275 17 มิ.ย. 63 14:11 น.   
8.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง   งานแผนและสารสนเทศ 1313 5 มิ.ย. 63 11:46 น.   
9.  นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์   งานแผนและสารสนเทศ 44 21 มิ.ย. 63 00:06 น.   
10.  นางสาวมัทนา บัวศรี   งานแผนและสารสนเทศ 825 2 ก.ค. 63 11:45 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ P งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 2071 25 มิ.ย. 63 16:27 น.   
2.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1362 29 มิ.ย. 63 15:06 น.   
3.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1882 2 ก.ค. 63 12:28 น.   
4.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1587 30 มิ.ย. 63 09:56 น.   
5.  นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1492 8 มิ.ย. 63 13:04 น.   
6.  นางสาวมธุรส เมืองสุข   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1368 11 มิ.ย. 63 11:43 น.   
7.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1999 30 มิ.ย. 63 10:39 น.   
8.  นางนภสร ศิริเจริญศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1537 15 มิ.ย. 63 10:14 น.   
9.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 202 8 มิ.ย. 63 13:01 น.   
10.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 751 5 มิ.ย. 63 18:47 น.   
11.  นางสาวพันธิตรา ประยูรสิทธิ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 115 26 มิ.ย. 63 15:21 น.   
12.  นายเจษฎากร  ภูกาบ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 286 2 ก.ค. 63 09:24 น.   
13.  นางธณัชพร ยะปะตัง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 10 5 มี.ค. 63 16:54 น.   
14.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1876 2 ก.ค. 63 17:06 น.   
15.  นางอนุสรา บังศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1702 1 ก.ค. 63 10:57 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1039 31 ธ.ค. 62 19:44 น.   
2.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 216 31 ธ.ค. 62 19:11 น.   
3.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 13 31 ธ.ค. 62 21:12 น.   
4.  นายสมควร ดอนแขอ้วน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1068 31 ธ.ค. 62 19:02 น.   
5.  นายศักสยาม  นาชิน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 97 31 ธ.ค. 62 19:15 น.   
6.  นางเขียว มิมาลา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 24 31 ธ.ค. 62 20:55 น.   
7.  นางดารุณี ชัยศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1758 26 มิ.ย. 63 11:51 น.   
8.  นายธนพนธ์ หาชานนท์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1258 26 มิ.ย. 63 16:56 น.   
9.  นางสุภาพร สีมุงคุณ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1037 31 ธ.ค. 62 20:10 น.   
10.  นางนงคราญ สุขยอด   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1052 31 ธ.ค. 62 20:05 น.   
11.  นางประภาพร พุทธสอน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1044 31 ธ.ค. 62 19:50 น.   
12.  นางสุนา อุ่นทองดี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1034 31 ธ.ค. 62 19:36 น.   
13.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1032 31 ธ.ค. 62 20:00 น.   
14.  นางวิลัย คนซื่อ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1046 31 ธ.ค. 62 19:29 น.   
15.  นางจำลอง เมืองขวา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1037 31 ธ.ค. 62 20:54 น.   
16.  นายเจด็ด คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1107 31 ธ.ค. 62 20:40 น.   
17.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1118 31 ธ.ค. 62 19:08 น.   
18.  นางวิมล หมื่นทุม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1087 1 พ.ค. 63 11:57 น.   
19.  นายพันเมธา ผุดผ่อง   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 10 31 ธ.ค. 62 20:44 น.   
20.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1130 25 มิ.ย. 63 16:08 น.   
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.  อาจารย์กานต์ธิดา บุญเสริม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1254 25 พ.ค. 63 14:22 น.   
2.  อาจารย์ทักษยา วงค์คำภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1932 1 ก.ค. 63 16:26 น.   
3.  อาจารย์ ดร.ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1014 7 มิ.ย. 60 20:23 น.   
4.  อาจารย์นุจรี สุขเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1009 5 ส.ค. 61 22:25 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1071 21 ส.ค. 62 09:58 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติกีรติ มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1009 6 พ.ค. 63 10:16 น.   
7.  อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1820 30 มิ.ย. 63 14:39 น.   
8.  อาจารย์ศศิ วัฒนปฤดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1438 30 เม.ย. 63 02:43 น.   
9.  อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1216 22 มิ.ย. 63 12:12 น.   
10.  อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3449 28 มิ.ย. 63 18:18 น.   
11.  อาจารย์ผาณิต มาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1272 10 พ.ค. 63 13:37 น.   
12.  อาจารย์พัชรินทร์ จำปานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1320 1 ก.ค. 63 15:57 น.   
13.  อาจารย์ชัชวาลย์ บุญเต็มสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1336 24 มิ.ย. 63 17:35 น.   
14.  อาจารย์ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1304 1 ก.ค. 63 11:59 น.   
15.  อาจารย์สังเวียน จรเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1569 30 มิ.ย. 63 13:43 น.   
16.  อาจารย์ชญานิศวร์ หลานวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2061 26 พ.ค. 63 07:17 น.   
17.  อาจารย์วิภารัตน์ บุญเขื่อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 18 22 มี.ค. 63 20:32 น.   
18.  อาจารย์กำพล ศิริชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1651 15 พ.ค. 63 14:05 น.   
19.  นายพชร เข็มพิลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1070 21 พ.ค. 63 15:31 น.   
20.  อาจารย์ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1674 22 มิ.ย. 63 09:07 น.   
21.  นายสมโชค แก้วอุทัศน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1182 12 มิ.ย. 63 13:40 น.   
22.  อาจารย์ปานทิพย์ วงค์ศรีชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 55 20 พ.ค. 63 15:34 น.   
23.  นายปัญญา แสงสุริยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1099 14 พ.ค. 63 13:07 น.   
24.  นายฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1233 31 มี.ค. 63 12:39 น.   
25.  นายศุภักษณ์ กันพิพิช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
26.  อาจารย์ณัฐกานต์ เมยเค้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1418 24 มิ.ย. 63 15:14 น.   
27.  อาจารย์สกาวเดือน ไชยดิษฐ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 8 16 พ.ค. 63 17:25 น.   
28.  อาจารย์เจริญชัย ใจขาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1091 28 เม.ย. 63 06:19 น.   
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ชุติธาดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 4190 2 ก.ค. 63 10:29 น.   
30.  อาจารย์จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1862 11 มิ.ย. 63 13:43 น.   
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1466 19 มี.ค. 63 22:01 น.   
32.  อาจารย์อารี จังสถิตย์กุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 7 ก.ย. 60 10:39 น.   
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1026 26 ก.พ. 62 15:23 น.   
34.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ คริษฐากุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1008 13 มี.ค. 60 09:51 น.   
35.  อาจารย์วัชราภรณ์ บัวนิล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1078 10 ต.ค. 62 12:06 น.   
36.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1146 7 พ.ค. 63 07:54 น.   
37.  อาจารย์ดวง สัจจโภชน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1214 18 มิ.ย. 63 10:37 น.   
38.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1191 14 เม.ย. 63 15:58 น.   
39.  อาจารย์เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1434 8 พ.ค. 63 15:38 น.   
40.  อาจารย์นิตยา โชติการณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1561 9 มิ.ย. 63 11:02 น.   
41.  อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1486 11 มิ.ย. 63 13:04 น.   
42.  อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1258 25 พ.ค. 63 21:37 น.   
43.  นางพรรณี ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1952 22 มิ.ย. 63 15:58 น.   
44.  อาจารย์ณรงค์ วรรณจักร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1023 4 ต.ค. 62 08:48 น.   
45.  อาจารย์ลัดดาวัลย์ สีพาชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1043 5 มิ.ย. 59 18:10 น.   
46.  อาจารย์พันธุ์พธู วรฉัตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 8 18 มิ.ย. 63 19:30 น.   
47.  อาจารย์นันทนิตย์ บุตรปาละ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 22 พ.ค. 58 19:18 น.   
48.  อาจารย์สังเวียน ปินะกาลัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1092 25 มิ.ย. 63 11:42 น.   
49.  นางบุญรัตน์ มัณทะลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1777 26 มิ.ย. 63 15:28 น.   
50.  นายสุ่ม เป้งสะท้าน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
51.  อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1019 30 พ.ค. 61 09:06 น.   
52.  อาจารย์ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1022 28 ก.ย. 61 11:09 น.   
53.  นางสาวศิริพร แจ้งพรมมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2431 2 ก.ค. 63 09:06 น.   
54.  อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1492 29 เม.ย. 63 21:57 น.   
55.  อาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1264 30 มิ.ย. 63 09:38 น.   
56.  อาจารย์รัชชฎา แก้ววิไล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 27 ก.พ. 62 14:14 น.   
57.  อาจารย์ปริยพล คุนาชน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1412 1 ก.ค. 63 10:26 น.   
58.  อาจารย์ฉัตรกานต์ พิทอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1129 22 มิ.ย. 63 10:22 น.   
59.  อาจารย์สุรศักดิ์ ไทยน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1048 28 เม.ย. 63 11:54 น.   
60.  อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2077 22 มิ.ย. 63 15:51 น.   
61.  อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทัพซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1200 12 มิ.ย. 63 00:22 น.   
62.  อาจารย์พรภวิษย์ แม่นมาตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1728 22 มิ.ย. 63 13:23 น.   
63.  อาจารย์ดิเรก คุณพิโน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1009 25 เม.ย. 63 13:03 น.   
64.  อาจารย์กมลวรรณพร สิงหามาตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1536 1 ก.ค. 63 11:12 น.   
65.  อาจารย์ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1489 6 มิ.ย. 63 20:56 น.   
66.  นางมณีพร ด่านซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3089 30 มิ.ย. 63 10:48 น.   
67.  อาจารย์อักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 17 30 มิ.ย. 63 13:00 น.   
68.  นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 4240 2 ก.ค. 63 19:15 น.   
69.  อาจารย์เกรียง นาค-อก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1344 22 มิ.ย. 63 16:46 น.   
70.  นางสาวพัชราภรณ์  มาสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2330 2 เม.ย. 63 10:48 น.   
71.  อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2177 24 มิ.ย. 63 15:33 น.   
72.  อาจารย์มงคล ประเสริฐสังฆ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1508 22 มิ.ย. 63 09:21 น.   
73.  อาจารย์ภัชนี ศรีสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 174 22 มิ.ย. 63 14:08 น.   
74.  นางณัชปภา ศรีหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2248 1 ก.ค. 63 15:18 น.   
75.  อาจารย์จิรายุ ศักดาจารุวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1417 24 มิ.ย. 63 07:56 น.   
76.  นางสาวพรรณวรินทร์ วงษ์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1006 6 ส.ค. 57 16:06 น.   
77.  นายนิยม ขาวกุญชร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1173 20 พ.ค. 63 18:51 น.   
78.  อาจารย์พิชา ชัยจันดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1303 25 พ.ค. 63 15:05 น.   
79.  อาจารย์นนท์ จรุงศิรวัฒน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1425 25 มิ.ย. 63 06:36 น.   
80.  อาจารย์อนุรักษ์ กุลวงษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 262 11 มิ.ย. 63 11:55 น.   
81.  นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1524 14 เม.ย. 63 13:31 น.   
82.  อาจารย์วิทยา สิงห์น้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 26 12 มิ.ย. 63 11:31 น.   
83.  อาจารย์กมลทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1132 24 มิ.ย. 63 10:22 น.   
84.  นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1691 30 มิ.ย. 63 15:10 น.   
85.  อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 757 29 มิ.ย. 63 12:10 น.   
86.  อาจารย์สมศักดิ์ บุญพรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 896 24 มิ.ย. 63 10:30 น.   
87.  นายพลากร คำขวา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 503 12 มิ.ย. 63 11:24 น.   
88.  อาจารย์จอมไตร ทันโส   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
89.  อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3 18 มิ.ย. 63 12:32 น.   
90.  นายChua Chin Soon   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3 30 พ.ค. 61 17:53 น.   
91.  อาจารย์พิพัฒน์ คุณวงค์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 50 26 พ.ค. 63 19:36 น.   
92.  อาจารย์ ดร.จิตติวิทย์ พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 20 7 พ.ค. 63 12:45 น.   
93.  อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 18 11 มิ.ย. 63 13:11 น.   
94.  อาจารย์เอกมล มาณะศิลป์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 15 18 มิ.ย. 63 15:11 น.   
95.  อาจารย์ชุดากาญจน์ ปะการะสังข์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 5 7 มิ.ย. 63 17:02 น.   
96.  นางสรินยา แสนสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1119 30 มิ.ย. 63 15:20 น.   
97.  อาจารย์สุนิสา สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1405 1 ก.ค. 63 17:08 น.   
98.  อาจารย์วนิดา พรหมบุตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1496 10 มิ.ย. 63 13:36 น.   
99.  อาจารย์เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 14 24 มิ.ย. 63 10:20 น.   
100.  อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1747 29 มิ.ย. 63 11:40 น.   
101.  อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1877 30 มิ.ย. 63 12:15 น.   
102.  อาจารย์พลัฎฐ์ ทิพย์ศรีราช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1075 5 พ.ค. 63 15:03 น.   
103.  อาจารย์สันติชัย ศรีโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
104.  อาจารย์ปิยะนันท์ บุญโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1481 30 มิ.ย. 63 11:22 น.   
105.  อาจารย์ ดร.สิปป์ สุขสำราญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1010 22 ม.ค. 58 14:14 น.   
106.  อาจารย์รัชพล รอดชมภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1250 18 มิ.ย. 63 19:55 น.   
107.  อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1955 1 ก.ค. 63 07:26 น.   
108.  อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1952 1 ก.ค. 63 13:48 น.   
109.  นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1210 8 พ.ย. 61 17:53 น.   
110.  อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1405 25 มิ.ย. 63 10:23 น.   
111.  อาจารย์เพียงดาว ไชยสาร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1426 27 มิ.ย. 63 15:39 น.   
112.  นางสาวธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 64 1 พ.ค. 63 17:41 น.   
113.  นายธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 508 12 ก.ย. 62 15:42 น.   
114.  อาจารย์กตวรรณ จันทร์มาลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 89 30 มิ.ย. 63 17:04 น.   
115.  อาจารย์พฤทธิวาส ลับภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 180 2 ก.ค. 63 14:35 น.   
116.  อาจารย์ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1399 29 มิ.ย. 63 17:33 น.   
117.  รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ศรีรักษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1162 21 ก.พ. 62 09:35 น.   
118.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา อินทรกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1157 9 มิ.ย. 63 18:16 น.   
119.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1526 22 มิ.ย. 63 17:28 น.   
120.  รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1114 4 มิ.ย. 63 10:23 น.   
121.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1052 2 ก.ค. 63 14:56 น.   
122.  นางยุภา นามมุง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
123.  อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1379 25 มิ.ย. 63 15:25 น.   
124.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1415 21 มิ.ย. 63 17:14 น.   
125.  อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1393 2 ก.ค. 63 15:17 น.   
126.  อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1576 25 มิ.ย. 63 12:37 น.   
127.  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2404 24 มิ.ย. 63 21:36 น.   
128.  อาจารย์วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2147 2 ก.ค. 63 19:19 น.   
129.  นางทองพูล นารีไผ่   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
130.  นางสมพร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
131.  อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1307 2 ก.ค. 63 10:00 น.   
132.  นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
133.  อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1599 2 ก.ค. 63 19:16 น.   
134.  อาจารย์วุฒิชัย ไพคำนาม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2186 15 มิ.ย. 63 11:42 น.   
135.  อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1173 30 มิ.ย. 63 11:44 น.   
136.  อาจารย์ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1568 2 ก.ค. 63 11:05 น.   
137.  นายนพพร ดีไพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1006 8 ก.ค. 58 14:05 น.   
138.  นายนพพร นามคันที   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
139.  อาจารย์นเรียน นามบุญเรือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1613 8 มิ.ย. 63 11:40 น.   
140.  อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2505 2 ก.ค. 63 14:34 น.   
141.  นางสาววณิชญา วิเศษสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 3673 2 ก.ค. 63 16:38 น.   
142.  อาจารย์วิทยา สังชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 259 29 มิ.ย. 63 11:15 น.   
143.  อาจารย์สมฤดี ชำนิ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 41 24 พ.ค. 63 23:10 น.   
144.  นางสาวสันทนา โลมาอินทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1700 1 ก.ค. 63 10:23 น.   
145.  อาจารย์วิภาวดี บุญไชยศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2146 26 มิ.ย. 63 16:38 น.   
146.  อาจารย์ นิติยา  แสนตอ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2010 2 ก.ค. 63 11:35 น.   
147.  นายธนวัฒน์ รวยอบกลิ่น   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 6 15 ก.พ. 60 09:56 น.   
148.  อาจารย์พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1107 25 พ.ค. 63 20:03 น.   
149.  อาจารย์ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1932 2 ก.ค. 63 15:29 น.   
150.  นางสาวนรินทร์ธารา ไชยรัตน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 295 2 ก.ค. 63 14:41 น.   
151.  อาจารย์ปิยะธิดา ปทุมศิริ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1398 16 มิ.ย. 63 13:15 น.   
152.  อาจารย์อัจฉราวดี จันทะสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 331 2 ก.ค. 63 10:41 น.   
153.  อาจารย์ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 407 30 มิ.ย. 63 17:10 น.   
154.  อาจารย์อัจฉรา คำเพ็ชรดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 28 11 เม.ย. 61 02:37 น.   
155.  อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 251 25 มิ.ย. 63 15:23 น.   
156.  อาจารย์บุณย์จิรา ทองเทพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 42 13 มิ.ย. 63 15:15 น.   
157.  อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 18 ต.ค. 61 12:00 น.   
158.  อาจารย์ทัศนีย์ ข่าขันมะลี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
159.  อาจารย์สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 16 ส.ค. 60 13:45 น.   
160.  นางสาวพรทิพา ทองสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
161.  อาจารย์สมกมล บุญมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1324 12 มิ.ย. 63 10:26 น.   
162.  อาจารย์สุพัตรา ชื่นบุญเพิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1016 26 ก.ค. 62 15:20 น.   
163.  อาจารย์สวาทจิต ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
164.  อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1528 2 ก.ค. 63 18:14 น.   
165.  นางละมุล ภูบ้านหม้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
166.  นางสำราญ เกิดนอก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
167.  อาจารย์ปิยะนุช สังคมกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
168.  อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1222 22 มิ.ย. 63 14:27 น.   
169.  อาจารย์ศรีสุดา ศิริภาษณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
170.  นางสุกัญญา เอื่อมศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
171.  นางจันทนา พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
172.  นางทองจันทร์ ว่องไว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
173.  นายสมควร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
174.  นางสาวลักขณา บัวพุทธา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
175.  อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีหานู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
176.  อาจารย์ปราณี จันทร์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1013 26 ก.ค. 62 18:53 น.   
177.  อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1643 20 พ.ค. 63 18:54 น.   
178.  อาจารย์มันทนา กองภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1171 31 ส.ค. 62 15:14 น.   
179.  อาจารย์สุขุมา เอการัมย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1440 4 มิ.ย. 63 15:59 น.   
180.  นางธนัญญา พิมพ์ตะคลอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1022 25 ก.ค. 62 22:38 น.   
181.  นายวิกาล แคว้นน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
182.  นางณัฎฐพร โพธิ์ศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
183.  นางวชิราภรณ์ เริงฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
184.  นางนาตยา สระน้ำคำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1 21 พ.ค. 61 18:08 น.   
185.  อาจารย์ปาริฉัตร ฤทธิ์ทรงเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
186.  นางสาวนงนุช พิทักษ์เสมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1045 19 พ.ค. 63 17:20 น.   
187.  นางสาวสุปราณี นามมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
188.  อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1206 29 พ.ค. 63 10:59 น.   
189.  อาจารย์กรรณิการ์ ผลชำนัญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 22 23 พ.ค. 62 14:06 น.   
190.  นางสาวเบญจวรรณ คำมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
191.  นางสาวพรทิพย์ ชาสุวรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1037 4 เม.ย. 62 14:48 น.   
192.  นายวรพจน์ เพิ่มบุญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
193.  นางพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
194.  อาจารย์วัชณีย์ เสตเตมิย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
195.  อาจารย์อลิษา มูลศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
196.  นางสาวเมธาพร บุญสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 266 2 ก.ค. 63 16:12 น.   
197.  นายจันทร์ เพียชิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
198.  นางอรณี โหรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1567 1 ก.ค. 63 15:10 น.   
199.  นางสาวนารี สิมมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1624 25 มิ.ย. 63 10:26 น.   
200.  นางวิภาพร นามมหานวล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
201.  นายเป้า พิมพ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
202.  นางภานิดา สิงห์คำป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1287 2 ก.ค. 63 16:02 น.   
203.  นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 3260 2 ก.ค. 63 15:44 น.   
204.  นางชัชฎาพร ศิลปดอนบม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1582 25 มิ.ย. 63 12:54 น.   
205.  นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2888 2 ก.ค. 63 14:13 น.   
206.  อาจารย์อัมพิกา สุระภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 5 29 ต.ค. 58 10:33 น.   
207.  อาจารย์สมร สนทรารักศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1033 2 ส.ค. 62 10:23 น.   
208.  อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1097 5 ต.ค. 61 12:24 น.   
209.  อาจารย์พวงทอง พูลเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1070 8 ก.ค. 62 10:05 น.   
210.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1014 21 ก.พ. 61 12:22 น.   
211.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วงษ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1671 21 เม.ย. 63 21:12 น.   
212.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ กระแสโสม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 17 ก.ย. 61 15:20 น.   
213.  อาจารย์จุฬารัตน์ สียา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1587 2 ก.ค. 63 10:57 น.   
214.  อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1555 17 มิ.ย. 63 11:26 น.   
215.  อาจารย์วัชราภรณ์ พงษ์พันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1246 10 มิ.ย. 63 10:37 น.   
216.  อาจารย์อรลออ เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1123 19 เม.ย. 63 12:32 น.   
217.  อาจารย์ปิยกุล สอนไว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1555 26 พ.ค. 63 22:03 น.   
218.  อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 188 15 มิ.ย. 63 14:42 น.   
219.  อาจารย์ภัคกุล บุตรเคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 4 23 มิ.ย. 63 15:26 น.   
220.  อาจารย์ทวีพันธ์ บุญชิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1225 15 มิ.ย. 63 11:32 น.   
221.  นายสุพจน์ พลจันทร์งาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1936 26 มิ.ย. 63 12:50 น.   
222.  อาจารย์เอกพล เขียวปาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1142 18 เม.ย. 63 13:13 น.   
223.  นายธีรศักดิ์ บาลชน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 115 25 ต.ค. 62 15:11 น.   
224.  อาจารย์สายหยุด ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 12 พ.ค. 58 09:33 น.   
225.  อาจารย์ยุพารัตน์ คำใสสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1010 28 มี.ค. 59 12:38 น.   
226.  อาจารย์จิระประภา ไชยวุฒิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 130 14 มิ.ย. 63 16:50 น.   
227.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1045 12 พ.ค. 63 16:25 น.   
228.  อาจารย์ศุภร จารุจรณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1350 1 ก.ค. 63 12:32 น.   
229.  อาจารย์อรวรรณ ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1063 2 พ.ค. 62 10:39 น.   
230.  อาจารย์อรวรรณ สุทธาวรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1007 26 พ.ค. 58 14:25 น.   
231.  อาจารย์เมตตา ศิลาพันธุ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
232.  อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชญ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1021 23 พ.ย. 61 13:02 น.   
233.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1162 27 เม.ย. 63 16:18 น.   
234.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1014 17 เม.ย. 63 10:58 น.   
235.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1177 15 เม.ย. 63 22:21 น.   
236.  อาจารย์มนู ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
237.  อาจารย์สำรวน ชินจันทึก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2460 29 มิ.ย. 63 10:28 น.   
238.  อาจารย์ไพทูล นารคร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1019 1 พ.ค. 62 11:05 น.   
239.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1028 27 ส.ค. 62 09:37 น.   
240.  อาจารย์ประยุทธ ไชยคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 16 มิ.ย. 57 13:32 น.   
241.  อาจารย์นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1850 25 มิ.ย. 63 11:07 น.   
242.  อาจารย์ขนิษฐา หาญณรงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1042 10 มิ.ย. 63 13:28 น.   
243.  อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
244.  อาจารย์เกษราภรณ์ สรวลเส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2514 26 มิ.ย. 63 17:43 น.   
245.  อาจารย์วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
246.  อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1226 28 มิ.ย. 63 08:37 น.   
247.  อาจารย์จันท์นิภา ดวงวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1031 8 ต.ค. 58 22:52 น.   
248.  อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1370 1 มิ.ย. 63 12:11 น.   
249.  อาจารย์ยุทธนา เพียมูล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1105 12 มิ.ย. 63 13:11 น.   
250.  อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1544 26 พ.ค. 63 00:08 น.   
251.  อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1691 22 มิ.ย. 63 13:33 น.   
252.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
253.  อาจารย์รวิสุต จุนทะวี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1393 11 มิ.ย. 63 12:26 น.   
254.  อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1047 11 มิ.ย. 63 12:21 น.   
255.  นางสาววิลาวัณย์ ประแดงปุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1053 5 ก.ย. 61 09:32 น.   
256.  อาจารย์ศิริขวัญ ศรีวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1824 19 พ.ค. 63 11:44 น.   
257.  อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1883 19 มิ.ย. 63 12:20 น.   
258.  อาจารย์เพ็ญนิภา ทองโคตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 4 4 ก.ย. 58 13:28 น.   
259.  นายอุทัย กะพุทธา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
260.  นางสาวประภาวดี สุวรรณไตรย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2205 2 ก.ค. 63 10:38 น.   
261.  อาจารย์อนิสรา บุญสด   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
262.  นายปรัชญา อยู่เปี่ยม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 658 15 มิ.ย. 63 14:14 น.   
263.  อาจารย์วันวิสาข์ ชัยชนะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 351 10 พ.ค. 63 22:22 น.   
264.  อาจารย์นพพร สิริสายพิรุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 5 20 ส.ค. 62 18:07 น.   
265.  อาจารย์ชนินทร บุญเต็ม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 28 1 พ.ค. 62 16:07 น.   
266.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ชูสอน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1011 11 พ.ย. 59 08:22 น.   
267.  อาจารย์นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1097 26 มิ.ย. 63 10:15 น.   
268.  อาจารย์สุพรรัตน์ ปรีชาธรสิทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1009 30 พ.ค. 61 11:16 น.   
269.  อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1723 29 มิ.ย. 63 17:34 น.   
270.  อาจารย์ชาญ จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1110 6 มิ.ย. 63 20:33 น.   
271.  อาจารย์ณิชชา สอนสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1273 19 มิ.ย. 63 13:07 น.   
272.  นางสาววรรณศรี ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 2066 17 มิ.ย. 63 15:52 น.   
273.  อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1321 17 มิ.ย. 63 17:12 น.   
274.  อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1525 8 มิ.ย. 63 15:47 น.   
275.  อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1472 17 มิ.ย. 63 20:17 น.   
276.  อาจารย์นัยนา ชมภูศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1423 2 ก.ค. 63 13:21 น.   
277.  นางกอบเกื้อ อดิศักดิ์สดใส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1495 17 มิ.ย. 63 12:34 น.   
278.  อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 61 1 ก.ค. 63 15:02 น.   
279.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1834 1 ก.ค. 63 10:41 น.   
280.  อาจารย์ธีรติ เค้าแคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1090 29 พ.ค. 63 21:32 น.   
281.  อาจารย์รัตนา อัตนวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1050 24 ก.ค. 62 09:32 น.   
282.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1142 10 ม.ค. 62 16:18 น.   
283.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี จิตต์ปรัชญา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1109 11 ก.พ. 63 12:30 น.   
284.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา บุญมีประเสริฐ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1663 30 มิ.ย. 63 19:11 น.   
285.  อาจารย์จรรยา ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1089 4 มี.ค. 63 12:57 น.   
286.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง นิลพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 2153 14 มิ.ย. 63 14:25 น.   
287.  อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1511 1 ก.ค. 63 13:28 น.   
288.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1414 26 มิ.ย. 63 12:29 น.   
289.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ ศรีจามร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1696 30 มิ.ย. 63 11:15 น.   
290.  อาจารย์ สายชล   จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1661 30 มิ.ย. 63 17:43 น.   
291.  อาจารย์วนิดา บุษบงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1061 16 มิ.ย. 63 12:32 น.   
292.  อาจารย์อุดมพร สุพรรณวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1197 18 มิ.ย. 63 16:43 น.   
293.  อาจารย์เกษร รามัญวงษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1166 29 มิ.ย. 63 16:40 น.   
294.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ พาวัฒนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1552 29 พ.ค. 63 23:18 น.   
295.  อาจารย์ถวิล ศรีบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
296.  อาจารย์สุมาลี ระคำภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1090 17 มิ.ย. 63 15:35 น.   
297.  อาจารย์ชนิดาภา ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1257 30 มิ.ย. 63 17:14 น.   
298.  อาจารย์จีรนันทร์ แก่นนาคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1504 7 มิ.ย. 63 09:54 น.   
299.  อาจารย์จิรากาญจน์ ยืนยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1577 25 มิ.ย. 63 00:29 น.   
300.  อาจารย์วัฒนา คนรู้   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 57 16 มิ.ย. 63 22:42 น.   
301.  อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์  โพธิวัชระ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1227 27 เม.ย. 63 17:47 น.   
302.  อาจารย์วรรณงาม นนทะโมลี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1279 30 มิ.ย. 63 10:52 น.   
303.  อาจารย์เนตรนภิส เปานาเรียง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1150 3 มิ.ย. 63 14:30 น.   
304.  อาจารย์ณัฐฐินันท์ สร้อยเงิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1693 2 ก.ค. 63 10:51 น.   
305.  อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1391 2 ก.ค. 63 11:18 น.   
306.  อาจารย์ ดร.สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1520 28 มิ.ย. 63 22:53 น.   
307.  อาจารย์ศรีประไพ เพียนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1647 22 มิ.ย. 63 16:33 น.   
308.  อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1146 1 ก.ค. 63 14:55 น.   
309.  อาจารย์ศิราวรรณ บุญสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1414 26 มิ.ย. 63 14:54 น.   
310.  อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1561 21 มิ.ย. 63 21:16 น.   
311.  อาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1200 16 มิ.ย. 63 10:39 น.   
312.  นางสาวฉันทยา สัตย์ซื่อ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 252 17 เม.ย. 63 12:19 น.   
313.  นางชลธิชา นาค-อก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 2244 2 ก.ค. 63 11:44 น.   
314.  อาจารย์ภณอนงค์ จันทร์เทศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 223 1 ก.ค. 63 03:45 น.   
315.  อาจารย์ปาลิดา กงตาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 38 17 มิ.ย. 63 15:30 น.   
316.  นางรัศมี คนโยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 3098 1 ก.ค. 63 10:52 น.   
317.  นางสาววิมลรัตน์ กาญจนพัฒน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1618 30 มิ.ย. 63 12:54 น.   
318.  นางจตุพร เนตรมณี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1664 2 ก.ค. 63 16:53 น.   
319.  นายสมพร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
320.  นายสุวิทย์ ทำสีมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
321.  นายอนันต์ มีเศษ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
322.  นายเพียร มาฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
323.  นางถาวร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1999 25 มิ.ย. 63 11:52 น.   
324.  นายอุดม โพธิ์ศรีทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
325.  นายสถิตย์ ทองอุไร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1008 1 มี.ค. 59 11:11 น.   
326.  นางสาววัชราภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1778 2 ก.ค. 63 09:21 น.   
327.  นายเกียรติมงคล เรืองเจริญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2912 2 ก.ค. 63 10:36 น.   
328.  นางสาวสุรีพร มรรควัลย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
329.  อาจารย์เพลงพร ปัญญาชัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 5 18 เม.ย. 59 00:35 น.   
330.  นางนุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 41 23 ก.ย. 62 11:33 น.   
331.  อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1887 12 มิ.ย. 63 10:24 น.   
332.  นางจุลาวัลย์ ทาเภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1383 2 พ.ย. 61 15:43 น.   
333.  อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1374 16 มิ.ย. 63 12:03 น.   
334.  อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1725 12 มิ.ย. 63 23:11 น.   
335.  อาจารย์ปริศนา อานจำปา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1733 29 มิ.ย. 63 11:50 น.   
336.  อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1263 26 มิ.ย. 63 11:52 น.   
337.  อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 3009 30 มิ.ย. 63 12:53 น.   
338.  อาจารย์อาพร ตรีสูน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2162 2 ก.ค. 63 17:13 น.   
339.  อาจารย์พรมณี หาญหัก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1878 23 มิ.ย. 63 12:01 น.   
340.  อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1470 24 มิ.ย. 63 11:39 น.   
341.  อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1683 26 พ.ค. 63 10:49 น.   
342.  อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1382 29 มิ.ย. 63 12:55 น.   
343.  อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1254 16 มิ.ย. 63 11:08 น.   
344.  อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1607 27 มิ.ย. 63 17:07 น.   
345.  อาจารย์วันชัย จันทการกุล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1316 8 มิ.ย. 63 10:32 น.   
346.  นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1495 8 ม.ค. 63 15:46 น.   
347.  นายสุรพล จันทร์อ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
348.  อาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 33 4 มิ.ย. 63 14:41 น.   
349.  อาจารย์ชนาดา อรศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 49 29 มิ.ย. 63 00:36 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นายทองสุข ศีรี P กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 1587 2 ก.ค. 63 16:25 น.   
2.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
3.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 15 19 มี.ค. 63 12:42 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]