รายชื่อสมาชิก บุคลากรทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
รหัสผู้ใช้
ชื่อ-สกุล
 
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  112273 รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1844 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  113598 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1175 11 ส.ค. 65 08:38 น.   
3.  114571 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1169 10 ส.ค. 65 14:48 น.   
4.  natakorn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1151 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  ED613001 อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 101 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  129345 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 29 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  102695 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1382 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  107979 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1135 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  102013 อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1088 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  112367 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1200 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  108176 อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1205 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1274 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  ED600228 อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 135 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  ED650257 อาจารย์ ดร.เอื้อจิตร พัฒนจักร   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 46 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  2536 อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 177 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  112376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1491 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
17.  108929 รองศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1160 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
18.  aolla ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1262 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
19.  EDU53002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1616 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
20.  ED601131 อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 156 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
21.  ED641127 อาจารย์ ดร.ภัทรพร ผลดี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 61 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
22.  parichat อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1282 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
23.  ED641041 อาจารย์ ดร.ภาวัต ไชยพิเดช   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 53 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  112383 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1205 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  112384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1239 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  ED53003 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1182 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  109583 รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1341 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  dawruwan ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1414 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  ED625759 อาจารย์ ดร.ปารย์พิชชา ก้านจักร   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 80 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  ED621032 อาจารย์ ดร.จีรนันท์ วัชรกุล   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 82 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  102273 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1577 11 ส.ค. 65 14:43 น.   
9.  112991 รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1134 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  102096 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1162 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  anucha ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1117 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  ED641043 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 55 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  ED53017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1264 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  104016 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 2075 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  ED621412 อาจารย์ ดร.กรวรรณ โหม่งพุฒ   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 143 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  ED640911 อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 73 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  114572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1145 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  116442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1390 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  piyada ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สุดาทิพย์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 260 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  115912 อาจารย์ ดร.Roderick  Julian Robillos   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  ED641002 อาจารย์Dylan Elijah Wallace   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  117907 อาจารย์Blair  Alton Mclntosh   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  116375 อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1123 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  watchara ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1249 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  113555 อาจารย์Miki Takahashi   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  127315 อาจารย์ ดร.ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 192 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  114832 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1135 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  ED54022 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1372 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  ED631012 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 105 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  ED60102532 อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 168 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  ED55001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 1209 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  naruporn อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 152 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  104086 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ   สาขาวิชาพลศึกษา 1250 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  108565 อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1171 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  104107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง   สาขาวิชาพลศึกษา 1077 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  113399 รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร   สาขาวิชาพลศึกษา 1341 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  rojapon ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1195 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  109266 รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์   สาขาวิชาพลศึกษา 101 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  110434 รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1623 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  114771 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1613 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  ED625757 อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ   สาขาวิชาสังคมศึกษา 152 11 ส.ค. 65 10:05 น.   
10.  630847 อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว   สาขาวิชาสังคมศึกษา 124 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  108729 รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1381 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  108590 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1164 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  107321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1103 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  107315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1321 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  107698 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1426 12 ส.ค. 65 15:00 น.   
16.  108821 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1233 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  103649 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1410 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  103690 อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1202 11 ส.ค. 65 14:55 น.   
3.  108022 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1094 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  ED641520 อาจารย์ ดร.สมพร​  หวานเสร็จ   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 66 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  114905 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1421 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  ED640915 อาจารย์ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 63 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  110687 นางสายสุรีย์ คุ้มสุวรรณ   งานคลังและพัสดุ 1755 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  103226 นางอรุณศรี กางเพ็ง   งานคลังและพัสดุ 1257 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  103531 นางมานิดา สิมมาทัน   งานคลังและพัสดุ 1701 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  109777 นางพอใจ รัตนติสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1497 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  114689 นางอรวรรณ โสดาสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1299 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  116487 นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์   งานคลังและพัสดุ 1219 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  ED611034 นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา   งานคลังและพัสดุ 190 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  ED621559 นางสาวปีติชา บัวคำภา   งานคลังและพัสดุ 218 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  107729 นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล   งานบริหารและธุรการ 2226 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  101675 นางนงนภัส สุทธิประภา   งานบริหารและธุรการ 1546 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  102682 นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์   งานบริหารและธุรการ 1666 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  116540 นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์   งานบริหารและธุรการ 2076 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  107846 นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง   งานบริหารและธุรการ 2645 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  119149 นางสาววาศิณี สิทธิพล   งานบริหารและธุรการ 2614 10 ส.ค. 65 15:56 น.   
7.  ED5554 นางสาวนิภาพร แสนเข็ม   งานบริหารและธุรการ 1763 11 ส.ค. 65 14:46 น.   
8.  ED563203 นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์   งานบริหารและธุรการ 1816 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  ED59426 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก   งานบริหารและธุรการ 1915 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  ED580101 นางสาวศศิประภา โวสงค์   งานบริหารและธุรการ 1481 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  108791 นางสาวแสงทอง ศรีประภา   งานบริหารและธุรการ 3478 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  120473 นางทองหลาง นามพรมมา   งานบริหารและธุรการ 151 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  103624 นางอรกัญญา เบ้าจรรยา P งานแผนและสารสนเทศ 1950 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  109723 นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์   งานแผนและสารสนเทศ 1992 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  104037 นายสมเจตน์ แก้ววงษ์   งานแผนและสารสนเทศ 1296 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  107618 นายสังวาล เนื่องวงษา   งานแผนและสารสนเทศ 1174 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  113772 นายโสภัณ พรมโสดา   งานแผนและสารสนเทศ 3240 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  ED54020 นางสาวศรัญย์ลภัส ลิศนันท์   งานแผนและสารสนเทศ 1358 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  1045 นายวทัญญู  เชื่อมไธสง   งานแผนและสารสนเทศ 1368 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  ED621530 นางสาวสุพัตรา ยูงกระสันต์   งานแผนและสารสนเทศ 104 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  121346 นางสาวมัทนา บัวศรี   งานแผนและสารสนเทศ 923 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  106693 นางพรรณี ศรีกลชาญ P งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 2244 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  108568 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1706 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  108067 นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 2059 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  ED53005 นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1455 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  114205 นางสาวมธุรส เมืองสุข   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1439 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  116523 นางสาวศศิกาญจน์ สบายใจ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1583 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  ED530016 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 2081 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  115696 นางนภสร ศิริเจริญศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1678 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  120880 นางปุณณวรรณ ป้องนาม   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 267 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  ED601935 นายอาทิตย์ ขวัญเขียน   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1049 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  ED621521 นางสาวพันธิตรา ประยูรสิทธิ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 260 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  2538 นายเจษฎากร  ภูกาบ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 584 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  ED630936 นางธณัชพร ยะปะตัง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 58 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  ED651124 นายชาญสิทธิ์ คำพุฒ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 19 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  114283 นางอนุสรา บังศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1810 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  650931 นางสาวนริศรา สิงห์สาคร   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 2443 13 ส.ค. 65 14:17 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  108074 นางดารุณี ชัยศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1841 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  108097 นายธนพนธ์ หาชานนท์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1315 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  104911 นายสมควร ดอนแขอ้วน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1117 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  115511 นางวิลัย คนซื่อ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1092 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  116042 นางสุนา อุ่นทองดี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1083 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  112401 นางประภาพร พุทธสอน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1091 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  116501 นางนงคราญ สุขยอด   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1098 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  111780 นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1086 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  114454 นายเจด็ด คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1153 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  115510 นางชนนิกานต์ มาลาศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1078 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  115512 นางจำลอง เมืองขวา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1084 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  118348 นางวิมล หมื่นทุม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1171 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  116511 นางสุภาพร สีมุงคุณ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1102 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  117845 นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1162 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  119150 นายวัฒนชัย พรมอุ่น   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1184 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  570787 นายเอกชัย บุญประดิษฐ์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 265 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
17.  120780 นายศักสยาม  นาชิน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 144 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
18.  120881 นางเขียว มิมาลา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 69 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
19.  ED590121 นางพรรณี โพธิ์แก้ว   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 59 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
20.  ED621013 นายพันเมธา ผุดผ่อง   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 57 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
21.  ED641409 นางเครือวัลย์ พรมอ้าย   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 64 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.  110160 อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3621 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  108532 อาจารย์ศศิ วัฒนปฤดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1600 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  102102 อาจารย์นุจรี สุขเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1051 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  110354 อาจารย์ผาณิต มาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1362 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
5.  104020 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติกีรติ มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1052 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
6.  112145 อาจารย์ชัชวาลย์ บุญเต็มสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1414 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
7.  112247 อาจารย์ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1435 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
8.  112203 อาจารย์สังเวียน จรเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1755 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
9.  107320 อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1881 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
10.  102144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1113 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
11.  101308 อาจารย์ ดร.ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1056 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
12.  108928 อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1271 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
13.  113770 อาจารย์กานต์ธิดา บุญเสริม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1305 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
14.  116187 อาจารย์ชญานิศวร์ หลานวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2136 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
15.  ED54005 อาจารย์กำพล ศิริชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1765 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
16.  116192 อาจารย์ทักษยา วงค์คำภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2154 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
17.  113014 อาจารย์พัชรินทร์ จำปานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1413 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
18.  ED553810 อาจารย์ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1747 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
19.  ED53009 นางสาวพัชราภรณ์  มาสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2390 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
20.  ED5518432 นายพชร เข็มพิลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1118 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
21.  ED551541 นายสมโชค แก้วอุทัศน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1240 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
22.  ED2560819 อาจารย์ปานทิพย์ วงค์ศรีชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 112 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
23.  ED621343 อาจารย์วิภารัตน์ บุญเขื่อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 84 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
24.  ED640948 อาจารย์บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 44 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
25.  ED641129 อาจารย์เกียรติพงศ์ เรืองเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 69 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
26.  ED641135 อาจารย์บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 63 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
27.  ED640950 อาจารย์เกียรติพงศ์ เรืองเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 43 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
28.  102969 อาจารย์ดวง สัจจโภชน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1266 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
29.  103708 อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1653 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
30.  103178 อาจารย์เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1504 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
31.  104011 อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1312 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
32.  101978 อาจารย์อารี จังสถิตย์กุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1049 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
33.  111544 นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 4488 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
34.  107934 นางสาวศิริพร แจ้งพรมมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2598 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
35.  104230 นางพรรณี ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2079 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
36.  108534 อาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1375 11 ส.ค. 65 17:30 น.   
37.  104405 อาจารย์ณรงค์ วรรณจักร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1070 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
38.  107933 อาจารย์ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1064 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
39.  101307 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ชุติธาดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 4765 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
40.  108953 อาจารย์ปริยพล คุนาชน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1543 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
41.  102250 อาจารย์วัชราภรณ์ บัวนิล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1120 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
42.  110432 อาจารย์ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1566 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
43.  110112 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทัพซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1267 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
44.  110304 อาจารย์กมลวรรณพร สิงหามาตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1615 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
45.  109905 อาจารย์สุรศักดิ์ ไทยน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1095 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
46.  102665 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1192 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
47.  110073 อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2172 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
48.  102100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ คริษฐากุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1050 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
49.  109900 อาจารย์ฉัตรกานต์ พิทอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1197 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
50.  108952 อาจารย์รัชชฎา แก้ววิไล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1063 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
51.  107935 อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1560 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
52.  107907 อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1061 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
53.  102970 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1236 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
54.  107322 อาจารย์สังเวียน ปินะกาลัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1138 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
55.  110113 อาจารย์พรภวิษย์ แม่นมาตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1848 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
56.  101969 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1508 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
57.  112647 อาจารย์มงคล ประเสริฐสังฆ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1568 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
58.  107317 อาจารย์นันทนิตย์ บุตรปาละ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1060 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
59.  112204 อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2489 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
60.  112984 นางณัชปภา ศรีหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2518 11 ส.ค. 65 09:30 น.   
61.  107339 นางบุญรัตน์ มัณทะลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2014 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
62.  103611 อาจารย์นิตยา โชติการณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1634 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
63.  101989 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1068 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
64.  107277 อาจารย์ลัดดาวัลย์ สีพาชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1085 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
65.  113123 นายปัญญา แสงสุริยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1146 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
66.  118578 อาจารย์จิรายุ ศักดาจารุวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1508 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
67.  117571 อาจารย์ ดร.นนท์ จรุงศิรวัฒน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1694 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
68.  ED5418451 อาจารย์จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1933 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
69.  118057 อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เมยเค้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1525 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
70.  115235 อาจารย์พิชา ชัยจันดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1384 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
71.  111577 นายนิยม ขาวกุญชร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1225 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
72.  116576 นางมณีพร ด่านซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3383 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
73.  110297 อาจารย์ดิเรก คุณพิโน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1051 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
74.  ED54002 นางสาวพรรณวรินทร์ วงษ์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1048 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
75.  116897 นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1617 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
76.  116530 อาจารย์เจริญชัย ใจขาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1135 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
77.  ED543315 อาจารย์เกรียง นาค-อก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1462 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
78.  ED5518460 นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1847 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
79.  ED18603 อาจารย์กมลทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1188 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
80.  119969 อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 821 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
81.  ED570124 นายฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1275 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
82.  120477 อาจารย์สมศักดิ์ บุญพรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 977 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
83.  120030 นายพลากร คำขวา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 625 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
84.  571339 อาจารย์ภัชนี ศรีสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 249 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
85.  ED60104 อาจารย์อนุรักษ์ กุลวงษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 426 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
86.  ED6119002 อาจารย์ ดร.จิตติวิทย์ พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 62 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
87.  ED607890 นายChua Chin Soon   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 45 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
88.  ED620956 อาจารย์พันธุ์พธู วรฉัตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 80 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
89.  ED618281 อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 63 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
90.  ED621948 อาจารย์วิทยา สิงห์น้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 68 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
91.  ED631004 อาจารย์สกาวเดือน ไชยดิษฐ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 55 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
92.  618103 อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 45 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
93.  ED621102 อาจารย์พิพัฒน์ คุณวงค์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 96 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
94.  ED621197 อาจารย์เอกมล มาณะศิลป์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 73 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
95.  ED625544 อาจารย์อักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 76 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
96.  ED635767 อาจารย์ชุดากาญจน์ ปะการะสังข์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 76 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
97.  ED631517 อาจารย์นิตยา ประคองชื่อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 61 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
98.  ED595610 นายศุภักษณ์ กันพิพิช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
99.  107346 นายสุ่ม เป้งสะท้าน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
100.  ED59425 อาจารย์จอมไตร ทันโส   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
101.  109798 อาจารย์รัชพล รอดชมภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1308 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
102.  108063 อาจารย์ปิยะนันท์ บุญโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1556 11 ส.ค. 65 16:29 น.   
103.  110521 อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2289 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
104.  107327 อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1835 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
105.  107508 อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1999 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
106.  107667 อาจารย์พลัฎฐ์ ทิพย์ศรีราช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1119 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
107.  108569 อาจารย์ ดร.สิปป์ สุขสำราญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1052 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
108.  ED543496 นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1252 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
109.  112240 นางสรินยา แสนสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1180 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
110.  ED55002 อาจารย์สุนิสา สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1501 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
111.  ED553494 อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1574 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
112.  115336 อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2163 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
113.  ED543220 อาจารย์วนิดา พรหมบุตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1596 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
114.  ED553495 อาจารย์เพียงดาว ไชยสาร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1544 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
115.  107692 อาจารย์สันติชัย ศรีโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
116.  121250 นายธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 550 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
117.  114664 อาจารย์เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 74 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
118.  121118 นางสาวธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 126 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
119.  ED2560808 อาจารย์พฤทธิวาส ลับภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 304 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
120.  ED621352 อาจารย์กตวรรณ จันทร์มาลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 225 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
121.  ED640953 อาจารย์ไกรศักดิ์ จันทรโกเมท   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 74 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
122.  ED642727 อาจารย์กวิน เธียรวรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 60 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
123.  ED642722 อาจารย์พุฒิพงศ์ พงษ์จรัสจิรเดช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 49 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
124.  ED641447 อาจารย์กฤตภาส พงษ์พันธ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 46 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
125.  107324 อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1451 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
126.  107396 อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1530 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
127.  107492 อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1662 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
128.  102545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1593 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
129.  101967 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา อินทรกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1212 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
130.  107494 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2703 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
131.  110709 อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2955 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
132.  108525 อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1393 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
133.  107366 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1483 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
134.  102680 รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1157 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
135.  108932 อาจารย์วุฒิชัย ไพคำนาม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2319 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
136.  109331 อาจารย์ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1702 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
137.  110372 อาจารย์นเรียน นามบุญเรือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1726 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
138.  108925 อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1727 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
139.  109330 อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1292 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
140.  102683 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1111 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
141.  107505 อาจารย์วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2690 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
142.  112239 นางสาววณิชญา วิเศษสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 4556 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
143.  101098 รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ศรีรักษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1204 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
144.  113831 อาจารย์วิภาวดี บุญไชยศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2318 13 ส.ค. 65 15:05 น.   
145.  108812 นางสาวสันทนา โลมาอินทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1795 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
146.  114863 อาจารย์ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1495 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
147.  109360 นายนพพร ดีไพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1048 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
148.  114284 อาจารย์ นิติยา  แสนตอ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2258 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
149.  ED53012 อาจารย์พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1159 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
150.  ED551410 อาจารย์ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2106 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
151.  ED561413 อาจารย์ปิยะธิดา ปทุมศิริ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1513 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
152.  581232 อาจารย์ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 641 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
153.  581561 อาจารย์อัจฉราวดี จันทะสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 459 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
154.  ED595612 นายธนวัฒน์ รวยอบกลิ่น   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 48 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
155.  ED6051016 อาจารย์อัจฉรา คำเพ็ชรดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 71 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
156.  ED603288 อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 422 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
157.  ED610629 อาจารย์วิทยา สังชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 395 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
158.  ED610630 อาจารย์สมฤดี ชำนิ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 105 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
159.  ED621414 อาจารย์บุณย์จิรา ทองเทพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 85 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
160.  ED620903 นางสาวนรินทร์ธารา ไชยรัตน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 691 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
161.  107312 นางยุภา นามมุง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
162.  107968 นางทองพูล นารีไผ่   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
163.  108145 นางสมพร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
164.  108853 นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
165.  110072 นายนพพร นามคันที   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
166.  107697 อาจารย์สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1072 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
167.  102445 อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1072 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
168.  107334 อาจารย์ทัศนีย์ ข่าขันมะลี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
169.  ED561447 นางสาวพรทิพา ทองสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
170.  ED641439 อาจารย์คณาธิป แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
171.  ED641440 อาจารย์นริศรา รักศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
172.  108553 นางธนัญญา พิมพ์ตะคลอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1064 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
173.  108096 อาจารย์สุขุมา เอการัมย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1493 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
174.  107696 อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1685 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
175.  106451 อาจารย์ปิยะนุช สังคมกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
176.  107695 อาจารย์ปราณี จันทร์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1055 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
177.  104010 อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1619 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
178.  108051 อาจารย์มันทนา กองภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1214 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
179.  107357 นายสมควร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
180.  107323 อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1264 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
181.  112113 อาจารย์สมกมล บุญมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1372 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
182.  107437 อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีหานู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
183.  103350 อาจารย์สวาทจิต ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
184.  110517 นางสาวนงนุช พิทักษ์เสมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1092 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
185.  109901 อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1249 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
186.  103195 อาจารย์สุพัตรา ชื่นบุญเพิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1058 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
187.  107330 อาจารย์ศรีสุดา ศิริภาษณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
188.  ED60219 อาจารย์กรรณิการ์ ผลชำนัญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 64 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
189.  110300 นางนาตยา สระน้ำคำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 43 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
190.  ED632051 อาจารย์ชินภัทร จันทร์เรือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 292 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
191.  105441 นางละมุล ภูบ้านหม้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
192.  105445 นางสำราญ เกิดนอก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
193.  107342 นางสุกัญญา เอื่อมศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
194.  107353 นางจันทนา พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
195.  107356 นางทองจันทร์ ว่องไว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
196.  107359 นางสาวลักขณา บัวพุทธา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
197.  108705 นายวิกาล แคว้นน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
198.  109619 นางณัฎฐพร โพธิ์ศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
199.  110299 นางวชิราภรณ์ เริงฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
200.  ED62154 อาจารย์ปาริฉัตร ฤทธิ์ทรงเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
201.  110518 นางสาวสุปราณี นามมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
202.  ED603519 นางสาวเบญจวรรณ คำมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
203.  107340 นางสาวพรทิพย์ ชาสุวรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1079 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
204.  114543 นางพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
205.  117285 อาจารย์วัชณีย์ เสตเตมิย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
206.  ED53008 นายวรพจน์ เพิ่มบุญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
207.  ED60101 อาจารย์อลิษา มูลศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 45 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
208.  107479 นางอรณี โหรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1628 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
209.  108793 นางสาวนารี สิมมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1702 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
210.  116512 นางภานิดา สิงห์คำป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1365 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
211.  ED54016 นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 3396 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
212.  ED551057 นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 3319 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
213.  120252 นางชัชฎาพร ศิลปดอนบม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1868 11 ส.ค. 65 13:13 น.   
214.  5820102 อาจารย์อัมพิกา สุระภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 47 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
215.  ED621532 นางสาวเมธาพร บุญสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 384 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
216.  104895 นายจันทร์ เพียชิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
217.  109587 นางวิภาพร นามมหานวล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
218.  109655 นายเป้า พิมพ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
219.  102565 อาจารย์พวงทอง พูลเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1112 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
220.  103485 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ กระแสโสม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1048 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
221.  101995 อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1139 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
222.  103197 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วงษ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1737 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
223.  102713 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1056 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
224.  ED54004 อาจารย์วัชราภรณ์ พงษ์พันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1290 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
225.  112206 อาจารย์จุฬารัตน์ สียา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1651 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
226.  ED53011 อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1616 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
227.  112235 อาจารย์สมร สนทรารักศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1075 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
228.  ED542440 อาจารย์ปิยกุล สอนไว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1621 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
229.  ED543405 อาจารย์อรลออ เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1166 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
230.  ED604966 อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 280 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
231.  126391 อาจารย์ภัคกุล บุตรเคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 62 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
232.  111178 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
233.  103332 อาจารย์เมตตา ศิลาพันธุ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
234.  107365 อาจารย์ขนิษฐา หาญณรงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1108 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
235.  110198 อาจารย์จันท์นิภา ดวงวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1073 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
236.  104013 อาจารย์สำรวน ชินจันทึก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2564 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
237.  102959 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1087 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
238.  108858 อาจารย์เกษราภรณ์ สรวลเส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2580 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
239.  103465 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1062 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
240.  103196 อาจารย์อรวรรณ ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1105 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
241.  103371 อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชญ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1063 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
242.  110551 อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1783 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
243.  109347 อาจารย์วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
244.  103683 อาจารย์มนู ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
245.  110111 อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1283 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
246.  107364 อาจารย์นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1895 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
247.  104078 อาจารย์ไพทูล นารคร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1061 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
248.  102963 อาจารย์ศุภร จารุจรณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1400 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
249.  102588 อาจารย์สายหยุด ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1048 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
250.  102714 อาจารย์ยุพารัตน์ คำใสสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1052 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
251.  103668 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1221 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
252.  103262 อาจารย์อรวรรณ สุทธาวรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1049 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
253.  110550 อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1586 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
254.  110545 อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1437 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
255.  110547 อาจารย์ยุทธนา เพียมูล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1170 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
256.  103457 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1207 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
257.  107363 อาจารย์ประยุทธ ไชยคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1048 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
258.  107367 อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1050 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
259.  107362 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1071 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
260.  113092 อาจารย์ทวีพันธ์ บุญชิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1290 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
261.  114132 อาจารย์รวิสุต จุนทะวี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1527 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
262.  ED55003 อาจารย์เอกพล เขียวปาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1193 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
263.  114908 อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1094 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
264.  ED542771 อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1946 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
265.  117823 นายสุพจน์ พลจันทร์งาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2072 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
266.  ED53015 นางสาววิลาวัณย์ ประแดงปุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1095 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
267.  ED543406 อาจารย์ศิริขวัญ ศรีวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1879 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
268.  119363 นางสาวประภาวดี สุวรรณไตรย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2272 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
269.  583178 อาจารย์เพ็ญนิภา ทองโคตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 46 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
270.  121275 นายปรัชญา อยู่เปี่ยม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 713 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
271.  571331 นายธีรศักดิ์ บาลชน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 157 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
272.  120513 อาจารย์วันวิสาข์ ชัยชนะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 401 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
273.  122553 อาจารย์ชนินทร บุญเต็ม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 70 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
274.  123793 อาจารย์จิระประภา ไชยวุฒิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 180 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
275.  123865 อาจารย์นพพร สิริสายพิรุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 47 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
276.  ED571521 นายอุทัย กะพุทธา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
277.  121184 อาจารย์อนิสรา บุญสด   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
278.  102567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ชูสอน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1053 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
279.  110555 อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1703 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
280.  103563 อาจารย์ชาญ จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1184 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
281.  109009 นางสาววรรณศรี ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 2321 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
282.  109417 อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1506 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
283.  104073 อาจารย์ณิชชา สอนสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1393 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
284.  103100 อาจารย์วันเพ็ญ ปรีชาธนสิทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1051 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
285.  103179 อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1975 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
286.  109611 อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1649 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
287.  110298 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์  โพธิวัชระ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1286 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
288.  102957 อาจารย์นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1324 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
289.  114026 อาจารย์นัยนา ชมภูศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1502 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
290.  119166 นางกอบเกื้อ อดิศักดิ์สดใส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1609 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
291.  ED603277 อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 175 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
292.  ED641441 อาจารย์บัวเงิน ทองไทย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 43 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
293.  ED641450 อาจารย์จิตติมาภรณ์ จำปาปุ้ง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 45 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
294.  103194 อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1631 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
295.  102966 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง นิลพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 2208 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
296.  101992 อาจารย์รัตนา อัตนวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1092 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
297.  104146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ พาวัฒนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1612 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
298.  103568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ ศรีจามร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1949 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
299.  111201 อาจารย์ ดร.สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1591 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
300.  107371 อาจารย์สุมาลี ระคำภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1140 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
301.  103232 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1549 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
302.  103586 อาจารย์ สายชล   จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1889 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
303.  104015 อาจารย์เกษร รามัญวงษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1269 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
304.  110301 อาจารย์วรรณงาม นนทะโมลี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1354 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
305.  108930 อาจารย์จีรนันทร์ แก่นนาคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1797 10 ส.ค. 65 14:28 น.   
306.  110541 อาจารย์ณัฐฐินันท์ สร้อยเงิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1930 11 ส.ค. 65 07:03 น.   
307.  103663 อาจารย์อุดมพร สุพรรณวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1292 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
308.  110107 อาจารย์จิรากาญจน์ ยืนยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1774 11 ส.ค. 65 11:43 น.   
309.  107372 อาจารย์ชนิดาภา ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1405 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
310.  107368 อาจารย์ถวิล ศรีบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1053 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
311.  110308 อาจารย์เนตรนภิส เปานาเรียง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1291 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
312.  102711 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี จิตต์ปรัชญา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1152 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
313.  102958 อาจารย์จรรยา ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1139 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
314.  100023 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1973 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
315.  103659 อาจารย์วนิดา บุษบงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1129 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
316.  102715 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา บุญมีประเสริฐ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1727 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
317.  102124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1184 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
318.  110947 อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1229 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
319.  113139 อาจารย์ศิราวรรณ บุญสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1530 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
320.  111003 อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1576 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
321.  113698 อาจารย์ศรีประไพ เพียนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1794 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
322.  114247 อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1713 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
323.  113824 อาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1284 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
324.  116488 อาจารย์ธีรติ เค้าแคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1138 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
325.  ED551056 นางชลธิชา นาค-อก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 2499 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
326.  ED570125 นางสาวฉันทยา สัตย์ซื่อ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 294 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
327.  581583 อาจารย์ภณอนงค์ จันทร์เทศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 309 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
328.  ED611298 อาจารย์ปาลิดา กงตาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 134 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
329.  ED611583 อาจารย์วัฒนา คนรู้   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 131 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
330.  ED632724 อาจารย์อัจจิมา เกาะสเกตุ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 57 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
331.  ED635542 อาจารย์ชิตณรงค์ พรมเวียง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 58 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
332.  103857 นางรัศมี คนโยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 3269 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
333.  115420 นางสาววิมลรัตน์ กาญจนพัฒน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1680 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
334.  102402 นางจตุพร เนตรมณี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1788 10 ส.ค. 65 16:15 น.   
335.  107370 นางสาววัชราภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2353 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
336.  107724 นางถาวร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2092 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
337.  105444 นายสมพร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
338.  110371 นางสาวสุรีพร มรรควัลย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1054 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
339.  115568 นายเกียรติมงคล เรืองเจริญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 3131 13 ส.ค. 65 14:34 น.   
340.  109415 นายสถิตย์ ทองอุไร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1050 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
341.  5820101 อาจารย์เพลงพร ปัญญาชัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 47 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
342.  ED603178 นางนุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 87 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
343.  105446 นายสุวิทย์ ทำสีมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
344.  107377 นายอนันต์ มีเศษ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
345.  107378 นายเพียร มาฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
346.  108572 นายอุดม โพธิ์ศรีทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 42 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
347.  108926 อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1986 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
348.  111049 นางจุลาวัลย์ ทาเภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1425 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
349.  111457 อาจารย์พรมณี หาญหัก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1949 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
350.  110310 อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1847 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
351.  111458 อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1564 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
352.  111456 อาจารย์อาพร ตรีสูน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2267 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
353.  111459 อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1764 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
354.  111088 อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1367 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
355.  111081 อาจารย์ปริศนา อานจำปา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1805 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
356.  111312 อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 3140 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
357.  113449 อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1455 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
358.  107488 อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1442 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
359.  113947 อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1699 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
360.  115908 อาจารย์วันชัย จันทการกุล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1384 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
361.  11766 นายสุรพล จันทร์อ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1047 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
362.  ED56086 อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1297 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
363.  ED570123 นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1537 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
364.  ED611014 อาจารย์ชนาดา อรศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 104 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
365.  ED621356 อาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 100 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
366.  ED651433 อาจารย์จารุมน เจนถาวร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
367.  ED651963 อาจารย์อัจฉราภรณ์ อัศวภูมิ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
368.  ED652728 อาจารย์พัชศินี สิริทวีอรรจน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
369.  ED651437 อาจารย์น้ำฝน ผลมาตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
370.  ED651438 อาจารย์ปวริศา ไพบูลย์อุดมการณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
371.  ED651432 อาจารย์กนกวรรณ เมืองคำบุตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
372.  ED651435 อาจารย์คุณาวุฒิ ไชยปัญญา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 40 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
373.  ED651434 อาจารย์ศักดา ชาลีเปลี่ยม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
374.  ED651427 อาจารย์พรรณพัชร พรมอ้วน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
375.  ED655181 อาจารย์อภัชยา พรมมงคล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
376.  ED651964 อาจารย์นันธิวา จันอยู่   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
377.  ED651431 นางสาววราภรณ์ ชนะภักดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 48 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
378.  ED652731 อาจารย์คณาธิป แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
379.  ED652723 อาจารย์กฤษณะ หารธงชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
380.  ED652729 อาจารย์ดวงกมล พงษ์สิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
381.  ED651965 อาจารย์ศศิวิมล เปรมไธสง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
382.  ED651439 อาจารย์อภิชญา โมขุนทด   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
383.  ED652730 อาจารย์เกวลิน สุขรมย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ นานาชาติ 39 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  ED60102 นางสาววิชุดา พรพยุหะ   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 45 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
2.  ED604973 นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 57 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
3.  115591 นายชัชวาล หนองนา   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 88 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
4.  ED651058 อาจารย์ ดร.สามารถ สิงห์มา   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 49 10 ส.ค. 65 12:12 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]