ผู้ส่งข่าว นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
   กลุ่มงาน งานบริหารและธุรการ
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
   เวลา 15:30:26 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561
   ข้อความ ด้วยมูลนิธิทวี ยุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน มีมูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 125,000 บาท เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง โดยทุนการศึษาที่ให้ประกอบด้วย 1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน 2) ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2 ทุน ผู้สนใจขอรับแบบและยื่นสมัครขอรับทุนต่อผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 15 กรกำาค 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 107846-n-472561153527-Tun-PhD-2561-2.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]