ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
   เวลา 09:13:02 น.
   หัวข้อข่าว ขอแจ้งเวียนคำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (SARS-CoV-2) ทางห้องปฏิบัติการ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1662564091732-2398-i--2.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]