ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแผนการลงทุนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 10 คนอ่าน
30 พ.ย.
02:39 น.
นางสาวแสงทอง
2. 
ประชาสัมพันธ์การส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม หรือยกเลิกเงินสะสมส่วนเพิ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สมาชิกท่านใดประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม หรือยกเลิกเงินสะสมส่วน 7 คนอ่าน
30 พ.ย.
02:36 น.
นางสาวแสงทอง
3. 
ผลการจัดสรรที่พักอาศัยโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 11-4-6 29 คนอ่าน
19 พ.ย.
06:04 น.
นางสาวแสงทอง
4. 
รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ ห้องพัก 11-4-6 307 คนอ่าน
7 พ.ย.
08:52 น.
นางสาวแสงทอง
5. 
ขอเชิญชวน อาจารย์ และนักวิจัย ผู้มีคุณสมบัติสมัครขอรับทุนตามโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 271 คนอ่าน
5 พ.ย.
03:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
6. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการ KKBS Digital Entrepreneur Journey หลักสูตร การค้าปลีกในยุคดิจิทัล (Digital Retailing) 256 คนอ่าน
3 พ.ย.
06:07 น.
นายจักรี
7. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) 257 คนอ่าน
2 พ.ย.
04:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
8. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ 254 คนอ่าน
2 พ.ย.
04:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
9. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ 254 คนอ่าน
12 ต.ค.
07:56 น.
นางสาวดรุวรรณ
10. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
12 ต.ค.
07:04 น.
นายจักรี
11. 
รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 271 คนอ่าน
11 ต.ค.
06:20 น.
นางสาวแสงทอง
12. 
ประชาสัมพันธ์ที่พักโควต้าคณะศึกษาศาสตร๋ ห้องพัก 11-4-6 ว่าง 254 คนอ่าน
11 ต.ค.
06:18 น.
นางสาวแสงทอง
13. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 258 คนอ่าน
4 ต.ค.
09:19 น.
นายจักรี
14. 
แจ้งการเข้าปฏิบัติงาน และขอความร่วมมือบุคลากร งดใช้สถานที่บริเวณลานจอดรถใต้อาคารทางทิศเหนือและลานจอดรถบริเวณหน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์บางส่วน 249 คนอ่าน
28 ก.ย.
08:13 น.
นายจักรี
15. 
ประชาสัมพันธ์ที่พักโควต้าคณะศึกษาศาสตร๋ ห้องพัก 11-4-5 ว่าง 252 คนอ่าน
19 ส.ค.
02:44 น.
นางสาวแสงทอง
16. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทาบุญงานศพ คุณพ่อทวาย ไชยจิตร์ 254 คนอ่าน
16 ส.ค.
13:09 น.
นายจักรี
17. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ คุณแม่สุข ขวัญเขียน 252 คนอ่าน
1 ส.ค.
06:34 น.
นายจักรี
18. 
ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 252 คนอ่าน
19 ก.ค.
09:12 น.
นายจักรี
19. 
ประกาศการให้การบริการร้านถ่ายเอกสาร (เช่าพื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:29 น.
นายจักรี
20. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ คุณแม่บุญมี จำงูเหลือม 250 คนอ่าน
28 มิ.ย.
07:33 น.
นายจักรี
21. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ จาก กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 494 คนอ่าน
24 มิ.ย.
02:05 น.
นายจักรี
22. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี 252 คนอ่าน
23 มิ.ย.
07:43 น.
นายจักรี
23. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
21 มิ.ย.
09:21 น.
นายจักรี
24. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ จาก กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
10 มิ.ย.
03:40 น.
นายจักรี
25. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องาน จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
10 มิ.ย.
03:37 น.
นายจักรี
26. 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวดรุวรรณ
27. 
แจ้งการประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ จากฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
7 มิ.ย.
09:23 น.
นายจักรี
28. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ จาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
7 มิ.ย.
09:16 น.
นายจักรี
29. 
ออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องาน จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
7 มิ.ย.
09:15 น.
นายจักรี
30. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NR 249 คนอ่าน
7 มิ.ย.
07:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
31. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและ 249 คนอ่าน
7 มิ.ย.
07:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
32. 
รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าดำเนินกิจการเครื่องถ่ายเอกสาร (เช่าพื้นที่) จาก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
7 มิ.ย.
03:34 น.
นายจักรี
33. 
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จำนวน 75 รายการ) 250 คนอ่าน
30 พ.ค.
03:45 น.
นายจักรี
34. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อบุคลากรกองยุทธศาสตร์ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 250 คนอ่าน
30 พ.ค.
03:44 น.
นายจักรี
35. 
ขอเชิญส่งบทความฉบับเต็มร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 250 คนอ่าน
27 พ.ค.
02:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
36. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องาน จาก กองอาคารและสถานที่ มข. 249 คนอ่าน
25 พ.ค.
09:36 น.
นายจักรี
37. 
ขอเลื่อนวันจัดงาน "สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด" ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 250 คนอ่าน
23 พ.ค.
08:39 น.
นายจักรี
38. 
ขอเรียนเชิญร่วมงาน TRIS Customer Day จาก บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 249 คนอ่าน
23 พ.ค.
08:35 น.
นายจักรี
39. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการในระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค. 2565 จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
3 พ.ค.
08:10 น.
นายจักรี
40. 
แจ้งการรับ-ส่งหนังสือ โดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของสถาบัน จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 249 คนอ่าน
3 พ.ค.
08:10 น.
นายจักรี
41. 
แจ้งการย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราว กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
3 พ.ค.
08:06 น.
นายจักรี
42. 
ขออภัยในความไม่สะดวก การให้บริการด้านการจราจรและการดูแลความปลอดภัย (ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2565) จากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. 249 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:45 น.
นายจักรี
43. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหัวข้อ "Science Park และบทบาทการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย" 📌วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. 249 คนอ่าน
26 เม.ย.
05:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
44. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กับฐานข้อมูล Scopus ใน หัวข้อ “Analytical features in Scopus. How to analyze research in Scopus” 249 คนอ่าน
26 เม.ย.
05:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
45. 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 29/2565 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 619 รายการ 249 คนอ่าน
21 เม.ย.
07:44 น.
นายจักรี
46. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ นายปรีชา ชุมแวงวาปี 249 คนอ่าน
21 เม.ย.
04:25 น.
นายจักรี
47. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย) ฉบับที่ 41/2565 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 4 รายการ 251 คนอ่าน
18 เม.ย.
04:08 น.
นายจักรี
48. 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 249 คนอ่าน
4 เม.ย.
09:40 น.
นายจักรี
49. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564 จากกรมสรรพากร 249 คนอ่าน
4 เม.ย.
06:34 น.
นายจักรี
50. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การประมูลขายทอดตลาด บ้านพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลัง 249 คนอ่าน
30 มี.ค.
02:18 น.
นายจักรี
51. 
ขอแจ้งการส่งหนังสือถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ผ่านระบบ DMS 251 คนอ่าน
29 มี.ค.
03:43 น.
นายจักรี
52. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 73 ร 249 คนอ่าน
28 มี.ค.
09:17 น.
นายจักรี
53. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ASAIHL International Conference 2022 จากสำนักงานเลขานุการ สออ.แห่งประเทศไทย 249 คนอ่าน
15 มี.ค.
08:41 น.
นายจักรี
54. 
ประชาสัมพันธ์ การขายทดอตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 79 รายการ 249 คนอ่าน
15 มี.ค.
08:07 น.
นายจักรี
55. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การประมูลขายทอดตลาด อาคารตึกอธิการบดี อาคาร 1 249 คนอ่าน
8 มี.ค.
03:48 น.
นายจักรี
56. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การประมูลขายทอดตลาด บ้านพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 หลัง 250 คนอ่าน
8 มี.ค.
02:16 น.
นายจักรี
57. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 249 คนอ่าน
28 ก.พ.
07:23 น.
นายจักรี
58. 
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่่น 249 คนอ่าน
28 ก.พ.
07:22 น.
นายจักรี
59. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การประมูลขายทอดตลาด บ้านพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 12 หลัง 249 คนอ่าน
24 ก.พ.
08:25 น.
นายจักรี
60. 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี 2565 โดย สกสค. จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะเทคนิดการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
24 ก.พ.
08:19 น.
นายจักรี
61. 
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรม Finding coins เด้อ 249 คนอ่าน
23 ก.พ.
03:37 น.
นายจักรี
62. 
ขอแจ้งชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ "อีเมล์" ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 249 คนอ่าน
23 ก.พ.
03:26 น.
นายจักรี
63. 
ขอเชิญชวนอาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน "ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบ 253 คนอ่าน
17 ก.พ.
02:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
64. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 250 คนอ่าน
11 ก.พ.
02:31 น.
นางสาวดรุวรรณ
65. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 249 คนอ่าน
11 ก.พ.
02:30 น.
นางสาวดรุวรรณ
66. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องาน โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 2-15 กุมภาพันธ์ 2565 249 คนอ่าน
8 ก.พ.
08:58 น.
นายจักรี
67. 
ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 251 คนอ่าน
26 ม.ค.
07:54 น.
นายจักรี
68. 
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม 249 คนอ่าน
26 ม.ค.
07:51 น.
นายจักรี
69. 
งบการเงินและ(ร่าง)ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 249 คนอ่าน
26 ม.ค.
07:44 น.
นายจักรี
70. 
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2565 249 คนอ่าน
21 ม.ค.
07:09 น.
นางสาวแสงทอง
71. 
ขอเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๖๕ 251 คนอ่าน
18 ม.ค.
02:44 น.
นายจักรี
72. 
ขอยกเลิกบันทึกข้อความ เเละประชาสัมพันธ์ทุกคณะ/หน่วยงาน สามารถติดต่อประสานงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตามปกติ 249 คนอ่าน
18 ม.ค.
02:42 น.
นายจักรี
73. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จากกองสื่อสารองค์ก 249 คนอ่าน
18 ม.ค.
02:40 น.
นายจักรี
74. 
ขอเลื่อนจัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ จาก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 250 คนอ่าน
18 ม.ค.
02:40 น.
นายจักรี
75. 
ขอแจ้งชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ "อีเมล์" ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 249 คนอ่าน
18 ม.ค.
02:32 น.
นายจักรี
76. 
ขอแจ้งชื่อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ "อีเมล์" ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 249 คนอ่าน
18 ม.ค.
02:32 น.
นายจักรี
77. 
ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 250 คนอ่าน
18 ม.ค.
02:25 น.
นายจักรี
78. 
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ม.77) รุ่นที่ 3 จากสถาบันพระปกเกล้า 249 คนอ่าน
18 ม.ค.
02:10 น.
นายจักรี
79. 
การรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน TH-e-GIF e-CMS version 2.0 on Cloud จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชา 249 คนอ่าน
18 ม.ค.
02:04 น.
นายจักรี
80. 
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ และข้าราชการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ส่งต่อ กบข.ตรวจสอบความถูกต้อ 249 คนอ่าน
30 ธ.ค.
09:00 น.
นางสาวแสงทอง
81. 
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 249 คนอ่าน
17 ธ.ค.
03:18 น.
นายจักรี
82. 
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 249 คนอ่าน
17 ธ.ค.
03:15 น.
นายจักรี
83. 
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแผนการลงทุนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชี้พ 249 คนอ่าน
8 ธ.ค.
07:36 น.
นางสาวแสงทอง
84. 
ขอแจ้งรายชื่อผู้บริหาร สถานที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการขอนแก่น 249 คนอ่าน
1 ธ.ค.
07:24 น.
นายจักรี
85. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การประมูลขายทอดตลาด บ้านพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 หลัง 250 คนอ่าน
29 พ.ย.
03:12 น.
นายจักรี
86. 
ปชส.การส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 250 คนอ่าน
26 พ.ย.
08:18 น.
นางสาวแสงทอง
87. 
ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
19 พ.ย.
09:14 น.
นายจักรี
88. 
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา จาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 249 คนอ่าน
19 พ.ย.
09:08 น.
นายจักรี
89. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Online) 249 คนอ่าน
15 พ.ย.
04:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
90. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 249 คนอ่าน
15 พ.ย.
02:49 น.
นายจักรี
91. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 249 คนอ่าน
15 พ.ย.
02:49 น.
นายจักรี
92. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อํานวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้ 249 คนอ่าน
15 พ.ย.
02:48 น.
นายจักรี
93. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง 249 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:06 น.
นายจักรี
94. 
ขอขยายระยะเวลาประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
10 พ.ย.
08:53 น.
นายจักรี
95. 
แจ้งย้ายที่ทำการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 250 คนอ่าน
9 พ.ย.
07:21 น.
นายจักรี
96. 
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น 250 คนอ่าน
9 พ.ย.
07:15 น.
นายจักรี
97. 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 251 คนอ่าน
9 พ.ย.
07:13 น.
นายจักรี
98. 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 250 คนอ่าน
9 พ.ย.
07:11 น.
นายจักรี
99. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้นประจำเดือนธันวาคม 2564 จาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 249 คนอ่าน
9 พ.ย.
06:59 น.
นายจักรี
100. 
ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 250 คนอ่าน
29 ต.ค.
08:24 น.
นายจักรี
101. 
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคระวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 249 คนอ่าน
29 ต.ค.
08:19 น.
นายจักรี
102. 
แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ คณะศึกษาศาสตร์ 250 คนอ่าน
28 ต.ค.
03:48 น.
นางสาวแสงทอง
103. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
09:14 น.
นายจักรี
104. 
ขอเสนอราคาตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากร จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
09:11 น.
นายจักรี
105. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นการชั่วคราว) 250 คนอ่าน
26 ต.ค.
09:01 น.
นายจักรี
106. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มข. 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:59 น.
นายจักรี
107. 
ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:58 น.
นายจักรี
108. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นการชั่วคราว) 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:56 น.
นายจักรี
109. 
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมผลงาน จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 250 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:55 น.
นายจักรี
110. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสุตรออนไลน์ จาก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 250 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:53 น.
นายจักรี
111. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:50 น.
นายจักรี
112. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 15 หลักสูตร จาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:48 น.
นายจักรี
113. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม จาก สมาคมส่งเสริมการวิจัย 250 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:46 น.
นายจักรี
114. 
รับสมัครงานตำแหน่ง Chief Hydrologist จาก สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 250 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:45 น.
นายจักรี
115. 
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:44 น.
นายจักรี
116. 
การสรรหาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:43 น.
นายจักรี
117. 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:42 น.
นายจักรี
118. 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:38 น.
นายจักรี
119. 
การลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) จาก กรมบัญชีกลาง 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:36 น.
นายจักรี
120. 
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:35 น.
นายจักรี
121. 
ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:33 น.
นายจักรี
122. 
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2565 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 250 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:31 น.
นายจักรี
123. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สําหรับผู้นําธุรกิจยุคดิจิทัล รุ่น 2 (Hybrid Learning) 250 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:31 น.
นายจักรี
124. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมกิจกรรมเพ้นท์โคมไฟ ภายใต้แนวคิด "ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่" 249 คนอ่าน
20 ต.ค.
06:52 น.
นายจักรี
125. 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 249 คนอ่าน
19 ต.ค.
04:17 น.
นางสาวแสงทอง
126. 
ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่โค-กระบือ จาก วัดดอนหอพัฒนาราม 250 คนอ่าน
18 ต.ค.
07:10 น.
นายจักรี
127. 
รับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่วพิง) 250 คนอ่าน
15 ต.ค.
02:50 น.
นายจักรี
128. 
ขอเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการ จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย จาก สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลท 250 คนอ่าน
15 ต.ค.
02:47 น.
นายจักรี
129. 
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง จาก สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 250 คนอ่าน
15 ต.ค.
02:41 น.
นายจักรี
130. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านเรือสำราญและเรือขนส่งสินค้า จาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 249 คนอ่าน
15 ต.ค.
02:36 น.
นายจักรี
131. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม จาก กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 249 คนอ่าน
15 ต.ค.
02:34 น.
นายจักรี
132. 
ขอเรียนเชิญร่วมงาน ในงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564 249 คนอ่าน
15 ต.ค.
02:25 น.
นายจักรี
133. 
การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร 250 คนอ่าน
15 ต.ค.
02:22 น.
นายจักรี
134. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตราซาวด์ จาก สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 250 คนอ่าน
11 ต.ค.
07:50 น.
นายจักรี
135. 
การมอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021-2022 จาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย 249 คนอ่าน
11 ต.ค.
07:32 น.
นายจักรี
136. 
ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2565 จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
11 ต.ค.
07:23 น.
นายจักรี
137. 
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 249 คนอ่าน
11 ต.ค.
07:05 น.
นายจักรี
138. 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 249 คนอ่าน
11 ต.ค.
07:03 น.
นายจักรี
139. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จาก มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 249 คนอ่าน
11 ต.ค.
07:02 น.
นายจักรี
140. 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม จาก สำนักราชบัณฑิตยสภา 249 คนอ่าน
11 ต.ค.
07:01 น.
นายจักรี
141. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานกิจกรรมด้าน ยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นประจำปี 2565 249 คนอ่าน
11 ต.ค.
06:52 น.
นายจักรี
142. 
เรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการเร่งด่วน "ยื้อแย่งชีวิตมนุษย์กลับคืน" ภายใต้โครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับศิล 5 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 249 คนอ่าน
11 ต.ค.
06:49 น.
นายจักรี
143. 
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 จาก คณะรัฐฐาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม 250 คนอ่าน
11 ต.ค.
06:46 น.
นายจักรี
144. 
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 250 คนอ่าน
11 ต.ค.
06:45 น.
นายจักรี
145. 
การสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 249 คนอ่าน
11 ต.ค.
06:41 น.
นายจักรี
146. 
ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
11 ต.ค.
06:35 น.
นายจักรี
147. 
มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 249 คนอ่าน
11 ต.ค.
04:32 น.
นายจักรี
148. 
สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0109/ว 1146 เรื่อง การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 250 คนอ่าน
11 ต.ค.
04:28 น.
นายจักรี
149. 
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 249 คนอ่าน
7 ต.ค.
09:25 น.
นางสาวดรุวรรณ
150. 
ประกาศ1857-64การบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน 251 คนอ่าน
7 ต.ค.
02:06 น.
นางสาวแสงทอง
151. 
ประกาศ1605 หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน 249 คนอ่าน
7 ต.ค.
02:06 น.
นางสาวแสงทอง
152. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 252 คนอ่าน
7 ต.ค.
02:05 น.
นางสาวแสงทอง
153. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2021 (Online Conference) จาก สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) 251 คนอ่าน
4 ต.ค.
03:34 น.
นายจักรี
154. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา" รุ่นที่ 1 จาก สถาบันคลังสมองของชาติ 249 คนอ่าน
4 ต.ค.
03:32 น.
นายจักรี
155. 
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จาก มหาว 250 คนอ่าน
4 ต.ค.
03:31 น.
นายจักรี
156. 
ประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 250 คนอ่าน
4 ต.ค.
03:28 น.
นายจักรี
157. 
ขอเชิญชวนจัดทำข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำดัชนีภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการฯ จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 249 คนอ่าน
4 ต.ค.
03:27 น.
นายจักรี
158. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผูืทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 250 คนอ่าน
4 ต.ค.
03:21 น.
นายจักรี
159. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ 250 คนอ่าน
4 ต.ค.
03:19 น.
นายจักรี
160. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา โครงการศึกษายกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการขับรถยนต์และการพัฒนาหลักสูตรการอบรมขับรถยนต์ที่ปลอดภัย 249 คนอ่าน
4 ต.ค.
03:18 น.
นายจักรี
161. 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน จำนวน 10 ทุน จาก สำนักงาน ก.พ. 249 คนอ่าน
4 ต.ค.
03:16 น.
นายจักรี
162. 
ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา นักเรียนส่งผลงานออกแบบชุดนักเรียนเข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท จาก สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิ 249 คนอ่าน
4 ต.ค.
03:15 น.
นายจักรี
163. 
รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
09:09 น.
นายจักรี
164. 
ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดกิจกรรม ประชุม/สัมมนา จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
08:08 น.
นายจักรี
165. 
ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
08:07 น.
นายจักรี
166. 
ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจำปี (ฉบับที่ 2) จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
08:06 น.
นายจักรี
167. 
การฝึกอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
06:57 น.
นายจักรี
168. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการแก่ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
30 ก.ย.
03:22 น.
นายจักรี
169. 
หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 250 คนอ่าน
30 ก.ย.
03:19 น.
นายจักรี
170. 
ขอเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ํายการเป็นระบบราชการ ๔.๐ จาก สำนักงาน ก.พ.ร. 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
03:18 น.
นายจักรี
171. 
ประชาสัมพันธ์การจัดส่งใบเสนอราคางานจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญ จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
03:13 น.
นายจักรี
172. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 250 คนอ่าน
30 ก.ย.
03:12 น.
นายจักรี
173. 
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
03:10 น.
นายจักรี
174. 
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
03:09 น.
นายจักรี
175. 
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
03:07 น.
นายจักรี
176. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
03:06 น.
นายจักรี
177. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
03:04 น.
นายจักรี
178. 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการดทรทัศน์และก 250 คนอ่าน
27 ก.ย.
09:30 น.
นายจักรี
179. 
การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 250 คนอ่าน
27 ก.ย.
09:25 น.
นายจักรี
180. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
27 ก.ย.
06:54 น.
นายจักรี
181. 
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีและสตูล จาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:21 น.
นายจักรี
182. 
ผลการศึกษาโครงการ "วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)" จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไ 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:18 น.
นายจักรี
183. 
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญและพลทหารกองประจำการ ภายหลังการรวมกิจการของธนาคารทหารไทยธนช 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:17 น.
นายจักรี
184. 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่ได้รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:15 น.
นายจักรี
185. 
รับสมัตรนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี เพื่อเข้าโครงการผู้จัดการรุ่นใหม่ (Management Trainee) จาก บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์เพรส จำกัด 250 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:13 น.
นายจักรี
186. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์กลาง(อีเมลล์กลาง) จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:12 น.
นายจักรี
187. 
การเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:09 น.
นายจักรี
188. 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2564 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:07 น.
นายจักรี
189. 
แจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับ-ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:05 น.
นายจักรี
190. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2021 (Online Conference) 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:04 น.
นายจักรี
191. 
ขอแจ้งช่องทางการหลักในการ รับ-ส่ง หนังสือราชการใช้ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:03 น.
นายจักรี
192. 
การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร สำหรับปฏิบัติงานและติดต่อประสานงาน จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 250 คนอ่าน
16 ก.ย.
07:00 น.
นายจักรี
193. 
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช จาก กรมวิชาการเกษตร 250 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:58 น.
นายจักรี
194. 
รับสมัครหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน Remote Pilot Visual Line of Sight Certificate : RVC (Multi-Rotor) ประจำปี 25 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:54 น.
นายจักรี
195. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563" 250 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:52 น.
นายจักรี
196. 
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 250 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:47 น.
นายจักรี
197. 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2564 จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 250 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:36 น.
นายจักรี
198. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน จาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:35 น.
นายจักรี
199. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:33 น.
นายจักรี
200. 
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก กรมบัญชีกลาง 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:32 น.
นายจักรี
201. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง จาก กรมวิทยาศาสตร๋บริการ 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:31 น.
นายจักรี
202. 
ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:30 น.
นายจักรี
203. 
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2564 จาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:29 น.
นายจักรี
204. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักสุราษฎร์ธานี 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:27 น.
นายจักรี
205. 
รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:26 น.
นายจักรี
206. 
ขอเชิญชวนดาวน์โหลดการใช้ Application AntiCorruption ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 250 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:25 น.
นายจักรี
207. 
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Geographical Information System จาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
06:23 น.
นายจักรี
208. 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากร 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
04:10 น.
นายจักรี
209. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 3 (Hybrid Learning) 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
04:08 น.
นายจักรี
210. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการรถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก กองบริหารงานกลาง มข. 249 คนอ่าน
15 ก.ย.
04:26 น.
นายจักรี
211. 
การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ จาก กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
15 ก.ย.
04:24 น.
นายจักรี
212. 
ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) จาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 249 คนอ่าน
15 ก.ย.
04:19 น.
นายจักรี
213. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล และการจัดส่งเอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล จากกองบริหารงานกลาง มข. 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:50 น.
นายจักรี
214. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม จาก สมาคมส่งเสริมการวิจัย 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:47 น.
นายจักรี
215. 
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เหรียญแปดเหลี่ยมหลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วน รุนบูชาครู 99) 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:45 น.
นายจักรี
216. 
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 250 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:43 น.
นายจักรี
217. 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จาก กรมวิชาการเกษตร 250 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:42 น.
นายจักรี
218. 
ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565 จาก กระทรวงการต่างประเทศ 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:41 น.
นายจักรี
219. 
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงานฯ ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 250 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:39 น.
นายจักรี
220. 
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (กลุ่มภาคฟื้นทวีปเหนือ) 250 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:38 น.
นายจักรี
221. 
ขอส่งจุลสาร จาก กรมควบคุมโรค 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:36 น.
นายจักรี
222. 
แจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:34 น.
นายจักรี
223. 
การเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารทางถึงสำนักพระราชวัง ให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. ดำเนินการจัดส่งเอกสารถึงสำนักพระราชวังทางไปรษณีย์ เท่านััน 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:33 น.
นายจักรี
224. 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเ็กทรอนักส์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:31 น.
นายจักรี
225. 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก โดยการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก สำนักบริหารและอำนวยการ 250 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:30 น.
นายจักรี
226. 
ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:27 น.
นายจักรี
227. 
การปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home ชŠüงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:25 น.
นายจักรี
228. 
การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:24 น.
นายจักรี
229. 
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 49) 250 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:21 น.
นายจักรี
230. 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:19 น.
นายจักรี
231. 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ภาคผนวก 6 จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 250 คนอ่าน
7 ก.ย.
08:34 น.
นายจักรี
232. 
อเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
1 ก.ย.
03:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
233. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย 251 คนอ่าน
19 ส.ค.
11:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
234. 
กำหนดเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 249 คนอ่าน
13 ส.ค.
06:17 น.
นางสาวสุภาลัย
235. 
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน 249 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:04 น.
นายจักรี
236. 
แจ้งช่องทางการรับ-ส่งหนังสือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จาก สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 250 คนอ่าน
10 ส.ค.
08:59 น.
นายจักรี
237. 
การส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก กองทรัพยากรบุคคล 250 คนอ่าน
10 ส.ค.
08:56 น.
นายจักรี
238. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
10 ส.ค.
08:52 น.
นายจักรี
239. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอไจล์ (Hybrid Learning) จาก สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) 249 คนอ่าน
10 ส.ค.
08:51 น.
นายจักรี
240. 
ขอเชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 จาก บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 250 คนอ่าน
10 ส.ค.
08:44 น.
นายจักรี
241. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ ๒ จาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 249 คนอ่าน
10 ส.ค.
08:43 น.
นายจักรี
242. 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับะงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 250 คนอ่าน
10 ส.ค.
08:41 น.
นายจักรี
243. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์สร้างพลังสื่อสารภาครัฐและองค์กรในยุคดิจิทัล จาก สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) 249 คนอ่าน
10 ส.ค.
08:39 น.
นายจักรี
244. 
ขอเชิญส่งเรียงความเข้าประกวด จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 250 คนอ่าน
10 ส.ค.
08:34 น.
นายจักรี
245. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 249 คนอ่าน
10 ส.ค.
08:27 น.
นายจักรี
246. 
ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความผูกพันต่อองค์กร ประจำปีการศึกษา 2563 250 คนอ่าน
9 ส.ค.
06:38 น.
นางสาวดรุวรรณ
247. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 249 คนอ่าน
5 ส.ค.
09:08 น.
นายจักรี
248. 
แนวปฏิบัติและข้อพึงระวังในการจัดประชุม จาก กองกฎหมาย 249 คนอ่าน
5 ส.ค.
09:05 น.
นายจักรี
249. 
ขอนำเสนอ "โครงการ Krungthai Payroll Solution Benefits" สำหรับบุคลากรภาครัฐ จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย 249 คนอ่าน
5 ส.ค.
09:03 น.
นายจักรี
250. 
ขอแจ้งเลื่อน พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 11 จาก สถาบันคลังสมองของชาติ 250 คนอ่าน
5 ส.ค.
09:01 น.
นายจักรี
251. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 249 คนอ่าน
5 ส.ค.
08:55 น.
นายจักรี
252. 
เชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 249 คนอ่าน
5 ส.ค.
08:29 น.
นายจักรี
253. 
แนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไววัสโควิด-19 249 คนอ่าน
3 ส.ค.
06:45 น.
นางสาวแสงทอง
254. 
แจ้งเลื่อน พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 11 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
04:08 น.
นายจักรี
255. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง Blended and Online Learning Design for Promoting Self-Directed Learners. 251 คนอ่าน
20 ก.ค.
04:05 น.
นายจักรี
256. 
รับสมัครบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานเปผ็นอาสาสมัครในต่างประเทศภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อไทย (Friends from Thailand - FFT) 251 คนอ่าน
20 ก.ค.
04:03 น.
นายจักรี
257. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีภาครัฐสำหรับนักบัญชีหน่วยงานของรัฐอย่างมืออาชีพ รุ่น 1-2" 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
04:00 น.
นายจักรี
258. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่ายให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
03:08 น.
นายจักรี
259. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชกการและศิลปการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานการประชุม รุ่น 1-5" 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
03:08 น.
นายจักรี
260. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน รุ่น 1-5" 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
02:47 น.
นายจักรี
261. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1-6" 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
02:44 น.
นายจักรี
262. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 249 คนอ่าน
6 ก.ค.
09:06 น.
นายจักรี
263. 
ขอสนับสนุนบริจาคโครงการสร้างห้องกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี (อำเภอสามโคก) จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 250 คนอ่าน
6 ก.ค.
09:06 น.
นายจักรี
264. 
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย (ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง) จาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 250 คนอ่าน
6 ก.ค.
08:59 น.
นายจักรี
265. 
รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 250 คนอ่าน
6 ก.ค.
08:52 น.
นายจักรี
266. 
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 250 คนอ่าน
5 ก.ค.
09:24 น.
นายจักรี
267. 
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 249 คนอ่าน
5 ก.ค.
09:23 น.
นายจักรี
268. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Online Marketing Genius รุ่นที่ 1 (OMG#1) โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C) 249 คนอ่าน
5 ก.ค.
09:19 น.
นายจักรี
269. 
ขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 250 คนอ่าน
5 ก.ค.
09:14 น.
นายจักรี
270. 
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 จาก สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 249 คนอ่าน
5 ก.ค.
09:11 น.
นายจักรี
271. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 25 จาก สถาบันคลังสมองของชาติ 249 คนอ่าน
5 ก.ค.
03:35 น.
นายจักรี
272. 
ขอแจ้งเลื่อน และกำหนดวันการจัดหลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 11 250 คนอ่าน
5 ก.ค.
03:33 น.
นายจักรี
273. 
ผ่อนคลายมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 43) 249 คนอ่าน
1 ก.ค.
08:42 น.
นายจักรี
274. 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “ACTkathon 2021 : พลิกโฉมเกมโกงให้อยู่หมัดสร้างไอเดียรัฐเปิดเผย” จาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 249 คนอ่าน
1 ก.ค.
08:39 น.
นายจักรี
275. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 จาก สถาบันพระปกเกล้า 249 คนอ่าน
1 ก.ค.
08:36 น.
นายจักรี
276. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการออกแบบและควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ในงานอุตสาหกรรม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 250 คนอ่าน
1 ก.ค.
08:31 น.
นายจักรี
277. 
ข่าวประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก สมศ. 250 คนอ่าน
28 มิ.ย.
11:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
278. 
การรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ. จาก สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 249 คนอ่าน
28 มิ.ย.
09:18 น.
นายจักรี
279. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำภาคอีสาน” On-line ภายใน (มข.) 249 คนอ่าน
28 มิ.ย.
09:16 น.
นายจักรี
280. 
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 42) 250 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:37 น.
นายจักรี
281. 
ขอเชิญร่วมประกวด Clip VDO จาก บริษัท โอเค แมส จำกัด 250 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:35 น.
นายจักรี
282. 
รับสมัครผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 249 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:24 น.
นายจักรี
283. 
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 249 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:20 น.
นายจักรี
284. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 23rd จาก สถาบันพระปกเกล้า 250 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:19 น.
นายจักรี
285. 
ขอแจ้งเลื่อน และกำหนดการจัดหลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ 11 จาก สถาบันคลังสมองของชาติ 250 คนอ่าน
28 มิ.ย.
07:48 น.
นายจักรี
286. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 25 จาก สถาบันคลังสมองของชาติ 249 คนอ่าน
28 มิ.ย.
07:15 น.
นายจักรี
287. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ จาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 250 คนอ่าน
28 มิ.ย.
07:12 น.
นายจักรี
288. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน 251 คนอ่าน
25 มิ.ย.
09:25 น.
นายจักรี
289. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 จาก กรมสรรพากร 250 คนอ่าน
25 มิ.ย.
09:16 น.
นายจักรี
290. 
รับสมัครคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 250 คนอ่าน
25 มิ.ย.
09:13 น.
นายจักรี
291. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ"Botanical Garden Accreditation and Collection Management" 250 คนอ่าน
25 มิ.ย.
09:12 น.
นายจักรี
292. 
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 250 คนอ่าน
25 มิ.ย.
09:05 น.
นายจักรี
293. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย 249 คนอ่าน
25 มิ.ย.
09:00 น.
นายจักรี
294. 
รับสมัครคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 249 คนอ่าน
25 มิ.ย.
08:45 น.
นายจักรี
295. 
รับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 249 คนอ่าน
25 มิ.ย.
08:41 น.
นายจักรี
296. 
แจ้งเปลี่ยนชื่อส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 249 คนอ่าน
25 มิ.ย.
08:38 น.
นายจักรี
297. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง UBU phamacy conference 2021 (UBPHAR 2021) : update on infectious diseases and pharmacotherapy ในรูปแบบออนไลน์ 249 คนอ่าน
25 มิ.ย.
08:35 น.
นายจักรี
298. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม จาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยกรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 249 คนอ่าน
25 มิ.ย.
08:32 น.
นายจักรี
299. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Hybrid Learning) 249 คนอ่าน
25 มิ.ย.
08:31 น.
นายจักรี
300. 
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 249 คนอ่าน
25 มิ.ย.
08:24 น.
นายจักรี
301. 
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 41) 249 คนอ่าน
22 มิ.ย.
08:48 น.
นายจักรี
302. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเสวนาวิชาการสัญจร จาก ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
18 มิ.ย.
06:47 น.
นายจักรี
303. 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 251 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:26 น.
นายจักรี
304. 
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11) จาก สถาบันพระปกเกล้า 249 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:25 น.
นายจักรี
305. 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ปี 2565 จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 249 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:22 น.
นายจักรี
306. 
ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 250 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:19 น.
นายจักรี
307. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:17 น.
นายจักรี
308. 
ขอแจ้งเวียนคำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (SARS-CoV-2) ทางห้องปฏิบัติการ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 252 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:13 น.
นายจักรี
309. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม จาก สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยกรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 249 คนอ่าน
16 มิ.ย.
01:53 น.
นายจักรี
310. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ จำนวน 29 รายการ 249 คนอ่าน
16 มิ.ย.
01:48 น.
นายจักรี
311. 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น 250 คนอ่าน
16 มิ.ย.
01:44 น.
นายจักรี
312. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จาก มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 249 คนอ่าน
15 มิ.ย.
09:15 น.
นายจักรี
313. 
รับสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรทดลอง) 249 คนอ่าน
15 มิ.ย.
09:14 น.
นายจักรี
314. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรม R ในรูปแบบออนไลน์ 249 คนอ่าน
15 มิ.ย.
09:13 น.
นายจักรี
315. 
ประชาสัมพันธ์และวิทยากรสำหรับโครงการ Thai Education Fair in Nepal 2021 จาก เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาซมาณฑุ 249 คนอ่าน
15 มิ.ย.
09:06 น.
นายจักรี
316. 
การเปลี่ยนแผนการลงทุนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
15 มิ.ย.
04:17 น.
นายจักรี
317. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จาก กรมชลประทาน 250 คนอ่าน
14 มิ.ย.
09:21 น.
นายจักรี
318. 
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม จาก สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 250 คนอ่าน
14 มิ.ย.
09:19 น.
นายจักรี
319. 
รับสมัครงานตำแหน่ง Communication Office จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 249 คนอ่าน
14 มิ.ย.
09:10 น.
นายจักรี
320. 
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 250 คนอ่าน
14 มิ.ย.
09:08 น.
นายจักรี
321. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าศึกษาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จาก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
14 มิ.ย.
09:03 น.
นายจักรี
322. 
การรับ - ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลของ บจธ. จาก สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 250 คนอ่าน
14 มิ.ย.
09:02 น.
นายจักรี
323. 
รับสมัครงานตำแหน่ง Fisheries Management Specialist จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 249 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:55 น.
นายจักรี
324. 
แนวปฎิบัติในการรับส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ จาก สำนักงาน ปปท. 250 คนอ่าน
10 มิ.ย.
07:12 น.
นายจักรี
325. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร จาก สถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูด 250 คนอ่าน
10 มิ.ย.
06:57 น.
นายจักรี
326. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร จาก สถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการพูด 252 คนอ่าน
10 มิ.ย.
06:57 น.
นายจักรี
327. 
ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชานาชาติ 250 คนอ่าน
9 มิ.ย.
11:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
328. 
ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ INNO for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2 250 คนอ่าน
4 มิ.ย.
11:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
329. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 250 คนอ่าน
4 มิ.ย.
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
330. 
ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้้งที่ 4 ประจำปี 2564 250 คนอ่าน
4 มิ.ย.
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
331. 
โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2564 249 คนอ่าน
1 มิ.ย.
02:44 น.
นายจักรี
332. 
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา 249 คนอ่าน
1 มิ.ย.
02:40 น.
นายจักรี
333. 
ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความววิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 249 คนอ่าน
1 มิ.ย.
02:31 น.
นายจักรี
334. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอ งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2566-2570) โดยวิธีคัดเลือก 250 คนอ่าน
1 มิ.ย.
02:28 น.
นายจักรี
335. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เชิงปฏิบัติการ Work-based Education How to Practice#2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 250 คนอ่าน
31 พ.ค.
06:01 น.
นายจักรี
336. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program : CPO รุ่นที่ 16 249 คนอ่าน
31 พ.ค.
05:37 น.
นายจักรี
337. 
ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 249 คนอ่าน
31 พ.ค.
05:11 น.
นายจักรี
338. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "ทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ" 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
12:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
339. 
เปิดรับสมัครแล้ว !!!!! ทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข ประจำปี 2565 รีบด่วน!!! ก่อนหมดเขต 249 คนอ่าน
25 พ.ค.
11:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
340. 
ขอเรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ "โอะกุริโมโนะ" สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ จาก สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
06:43 น.
นายจักรี
341. 
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ซึ่งสมควรจะได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดกาฬสินธุ์ 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
06:42 น.
นายจักรี
342. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 250 คนอ่าน
21 พ.ค.
06:38 น.
นายจักรี
343. 
รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการประจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 249 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:36 น.
นายจักรี
344. 
แจ้งประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 ฉบับ 249 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:34 น.
นายจักรี
345. 
ประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการห้องไอทีคลินิก สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:32 น.
นายจักรี
346. 
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 249 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:31 น.
นายจักรี
347. 
รับสมัครคผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 250 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:30 น.
นายจักรี
348. 
การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 249 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:25 น.
นายจักรี
349. 
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 250 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:24 น.
นายจักรี
350. 
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 250 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:21 น.
นายจักรี
351. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม แบบ Public Training: Online จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 249 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:19 น.
นายจักรี
352. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร" 249 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:17 น.
นายจักรี
353. 
แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) จาก สำนักงาน ป.ป.ช. 249 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:11 น.
นายจักรี
354. 
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 249 คนอ่าน
20 พ.ค.
09:10 น.
นายจักรี
355. 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดยได้รับค่าตอบแทน จาก กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
20 พ.ค.
08:43 น.
นายจักรี
356. 
แนวปฏิบัติในการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 250 คนอ่าน
20 พ.ค.
08:40 น.
นายจักรี
357. 
ขอเชิญร่วมทำบุญงานศพ บิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี 249 คนอ่าน
17 พ.ค.
08:09 น.
นายจักรี
358. 
แจ้งช่องทางการติดต่อราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
03:05 น.
นายจักรี
359. 
การให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
03:03 น.
นายจักรี
360. 
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
03:01 น.
นายจักรี
361. 
ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ จากกรมควบคุมมลพิษ 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:59 น.
นายจักรี
362. 
ขอแจ้งงดการฝึกปฏิบัติงาน จากโรงพยาบาลวารินชำราบ 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:57 น.
นายจักรี
363. 
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:55 น.
นายจักรี
364. 
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 250 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:54 น.
นายจักรี
365. 
ประชาสัมพันธ์เปิดจองจำหน่ายเหรียญที่ระลึก จากกรมธนารักษ์ 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:49 น.
นายจักรี
366. 
ขอแจ้งช่องทางการรับ - ส่งหนังสือเอกสารถึงสภาวิศวกรในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จากสภาวิศวกร 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:47 น.
นายจักรี
367. 
ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการ กรมสรรพสามิต 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:45 น.
นายจักรี
368. 
ขอแจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอสิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 251 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:43 น.
นายจักรี
369. 
ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:43 น.
นายจักรี
370. 
ขอแจ้งช่องทางการรับ - ส่งเอกสารและติดต่อราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 250 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:31 น.
นายจักรี
371. 
การติดต่อราชการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:30 น.
นายจักรี
372. 
แจ้งช่องทางการติดต่อราชการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
02:18 น.
นายจักรี
373. 
กับกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น (Grooming Program for Micropreneur) ผ่านช่องทางออนไลน์ (ธนาคารออมสิน) 249 คนอ่าน
12 พ.ค.
04:11 น.
นายจักรี
374. 
การติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 249 คนอ่าน
12 พ.ค.
04:10 น.
นายจักรี
375. 
ขยายระยะเวลาการทำงานที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 250 คนอ่าน
12 พ.ค.
04:06 น.
นายจักรี
376. 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมชลประทาน 249 คนอ่าน
12 พ.ค.
03:59 น.
นายจักรี
377. 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 250 คนอ่าน
12 พ.ค.
03:49 น.
นายจักรี
378. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
12 พ.ค.
03:37 น.
นายจักรี
379. 
รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 251 คนอ่าน
12 พ.ค.
03:33 น.
นายจักรี
380. 
การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 249 คนอ่าน
12 พ.ค.
03:32 น.
นายจักรี
381. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่" และ "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริการมหาวิทยาลัย" 249 คนอ่าน
12 พ.ค.
03:28 น.
นายจักรี
382. 
ประชาสัมพันธ์เสนอหลักสูตร/สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเพื่อใช้ในการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 250 คนอ่าน
11 พ.ค.
03:00 น.
นายจักรี
383. 
กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามันสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 251 คนอ่าน
11 พ.ค.
02:58 น.
นายจักรี
384. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (มหาวิทยาลัยมหิดล) 251 คนอ่าน
11 พ.ค.
02:54 น.
นายจักรี
385. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 (สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 251 คนอ่าน
11 พ.ค.
02:51 น.
นายจักรี
386. 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 249 คนอ่าน
11 พ.ค.
02:50 น.
นายจักรี
387. 
สำรวจความต้องการวัคซีนโควิด-19 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
03:54 น.
นายจักรี
388. 
สำรวจความต้องการและความคิดเห็นของผู้ปกครองที่ต้องการนำบุตรหลานเข้ารับบริการในศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มข. 249 คนอ่าน
6 พ.ค.
09:25 น.
นายจักรี
389. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร SDG Action Manger Workshop ครั้งที่ 2 249 คนอ่าน
6 พ.ค.
09:12 น.
นายจักรี
390. 
ขอเชิญจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 249 คนอ่าน
6 พ.ค.
09:07 น.
นายจักรี
391. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาค่าจ้างศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการจราจร กรุงเทพมหานคร 250 คนอ่าน
6 พ.ค.
09:05 น.
นายจักรี
392. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาค่าจ้างศึกษานโยบายการลดการใช้พลังงานในภรคคมนาคมขนส่งทางบก 250 คนอ่าน
6 พ.ค.
09:05 น.
นายจักรี
393. 
การใช้งานแอปพริเคชั่น Civic Education จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 249 คนอ่าน
6 พ.ค.
09:02 น.
นายจักรี
394. 
รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Deputy Director General of Department of Administration and Finance of APSCO 249 คนอ่าน
6 พ.ค.
08:59 น.
นายจักรี
395. 
ขยายระยเวลาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่....) พ.ศ....... 249 คนอ่าน
6 พ.ค.
08:57 น.
นายจักรี
396. 
การใช้งานแอปพริเคชั่น "CIVIC" บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 250 คนอ่าน
6 พ.ค.
08:55 น.
นายจักรี
397. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน 249 คนอ่าน
6 พ.ค.
08:50 น.
นายจักรี
398. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จาก สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 250 คนอ่าน
27 เม.ย.
08:10 น.
นายจักรี
399. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 11 250 คนอ่าน
20 เม.ย.
08:13 น.
นายจักรี
400. 
มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 30) 250 คนอ่าน
20 เม.ย.
08:09 น.
นายจักรี
401. 
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม 251 คนอ่าน
20 เม.ย.
03:39 น.
นายจักรี
402. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาระบบและกลไกลสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" 250 คนอ่าน
9 เม.ย.
09:33 น.
นายจักรี
403. 
รับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพิ่มเติม) 249 คนอ่าน
9 เม.ย.
09:31 น.
นายจักรี
404. 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 249 คนอ่าน
9 เม.ย.
09:28 น.
นายจักรี
405. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยมหิดล 250 คนอ่าน
9 เม.ย.
09:25 น.
นายจักรี
406. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งนักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง มหาวิทยาลัยมหิดล 249 คนอ่าน
9 เม.ย.
09:22 น.
นายจักรี
407. 
การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ 249 คนอ่าน
9 เม.ย.
09:18 น.
นายจักรี
408. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
9 เม.ย.
09:16 น.
นายจักรี
409. 
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับ ศีล 5 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 250 คนอ่าน
9 เม.ย.
07:25 น.
นายจักรี
410. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 11 249 คนอ่าน
9 เม.ย.
07:24 น.
นายจักรี
411. 
ขอเลื่อนการจัดงานเสวนาเปิดตัวชุดโครงการวิจัย และการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลครอบครัวข้ามชาติและการปรับตัวของชุมชนอีสาน 251 คนอ่าน
9 เม.ย.
07:21 น.
นายจักรี
412. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 250 คนอ่าน
9 เม.ย.
07:18 น.
นายจักรี
413. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
9 เม.ย.
07:17 น.
นายจักรี
414. 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 จาก ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 249 คนอ่าน
9 เม.ย.
07:15 น.
นายจักรี
415. 
สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามการดเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ (คมส.) ครั้งที่ 1/2564 250 คนอ่าน
9 เม.ย.
07:14 น.
นายจักรี
416. 
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 5 ฉบับ 249 คนอ่าน
5 เม.ย.
05:59 น.
นายจักรี
417. 
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
5 เม.ย.
03:05 น.
นายจักรี
418. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10 252 คนอ่าน
31 มี.ค.
09:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
419. 
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 249 คนอ่าน
31 มี.ค.
09:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
420. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 251 คนอ่าน
31 มี.ค.
05:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
421. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era" 249 คนอ่าน
31 มี.ค.
05:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
422. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 250 คนอ่าน
31 มี.ค.
05:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
423. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสานวิชาการ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 250 คนอ่าน
31 มี.ค.
04:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
424. 
รับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี 2564 ของกรมการท่องเที่ยว 250 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:00 น.
นายจักรี
425. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร รางวัลคุรภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคัดกรองผลงานสาขาบริการภาครัฐ 249 คนอ่าน
30 มี.ค.
07:55 น.
นายจักรี
426. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการออกแบบบอร์ดเกมและคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์น 249 คนอ่าน
30 มี.ค.
07:34 น.
นายจักรี
427. 
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลอิลาลี 250 คนอ่าน
30 มี.ค.
07:33 น.
นายจักรี
428. 
มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สำหรับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ธ.ออมสิน สาขา ม.ขอนแก่น) 249 คนอ่าน
30 มี.ค.
07:31 น.
นายจักรี
429. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
30 มี.ค.
07:30 น.
นายจักรี
430. 
การจัดประชุมวิชาการและงานเปิดแปลงกัญชง มข. ""ร่วมคิด ร่วมฝัน ปลุกปั้น กัญชงไทย 249 คนอ่าน
29 มี.ค.
04:13 น.
นายจักรี
431. 
การใช้เอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และการให้บริการหนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 250 คนอ่าน
29 มี.ค.
03:56 น.
นายจักรี
432. 
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "พ้นภัย" 249 คนอ่าน
29 มี.ค.
03:54 น.
นายจักรี
433. 
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 249 คนอ่าน
29 มี.ค.
03:52 น.
นายจักรี
434. 
รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมประมง 250 คนอ่าน
29 มี.ค.
03:49 น.
นายจักรี
435. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ 249 คนอ่าน
29 มี.ค.
03:39 น.
นายจักรี
436. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์ไ ประจำปี 2564 249 คนอ่าน
29 มี.ค.
03:37 น.
นายจักรี
437. 
แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 250 คนอ่าน
29 มี.ค.
03:35 น.
นายจักรี
438. 
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) 250 คนอ่าน
29 มี.ค.
03:31 น.
นายจักรี
439. 
ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชาพระพุทธรูป 249 คนอ่าน
26 มี.ค.
04:16 น.
นายจักรี
440. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 249 คนอ่าน
26 มี.ค.
02:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
441. 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2564 249 คนอ่าน
24 มี.ค.
09:34 น.
นายจักรี
442. 
แจ้งสถานที่จัดส่งเอกสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 249 คนอ่าน
24 มี.ค.
09:31 น.
นายจักรี
443. 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สกสค.จังหวัดขอนแก่น 249 คนอ่าน
24 มี.ค.
09:26 น.
นายจักรี
444. 
ประชาสัมพันธ์การย้ายที่ตั้งศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
24 มี.ค.
09:25 น.
นายจักรี
445. 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปรับปรุงศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) 250 คนอ่าน
24 มี.ค.
09:24 น.
นายจักรี
446. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและราคา การศึกษาความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฯ 249 คนอ่าน
23 มี.ค.
09:16 น.
นายจักรี
447. 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 250 คนอ่าน
13 มี.ค.
11:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
448. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 249 คนอ่าน
13 มี.ค.
11:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
449. 
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของจังหวัดขอนแก่น (พคบ.จังหวัดขอนแก่น) 249 คนอ่าน
11 มี.ค.
04:17 น.
นายจักรี
450. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
11 มี.ค.
03:37 น.
นายจักรี
451. 
หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก (Global Health Fellowship Program - GHFP) 249 คนอ่าน
11 มี.ค.
03:34 น.
นายจักรี
452. 
การประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 249 คนอ่าน
11 มี.ค.
03:32 น.
นายจักรี
453. 
กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอผู้สูงอายุ 249 คนอ่าน
11 มี.ค.
03:29 น.
นายจักรี
454. 
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 249 คนอ่าน
11 มี.ค.
03:27 น.
นายจักรี
455. 
กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 250 คนอ่าน
10 มี.ค.
08:17 น.
นายจักรี
456. 
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2563 (จาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 249 คนอ่าน
8 มี.ค.
09:21 น.
นายจักรี
457. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องาน (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 249 คนอ่าน
5 มี.ค.
02:54 น.
นายจักรี
458. 
ประชาสัมพันธ์และหลีกเลี่ยงเส้นทางงานจัดระเบียบสายสื่อสารถนนหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
5 มี.ค.
02:52 น.
นายจักรี
459. 
แจ้งการควบรวม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 249 คนอ่าน
5 มี.ค.
02:50 น.
นายจักรี
460. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste" 249 คนอ่าน
5 มี.ค.
02:49 น.
นายจักรี
461. 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 249 คนอ่าน
5 มี.ค.
02:48 น.
นายจักรี
462. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
5 มี.ค.
02:46 น.
นายจักรี
463. 
แจ้งการปรับปรุงอาคารบริเวณด้านหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน 249 คนอ่าน
5 มี.ค.
02:43 น.
นายจักรี
464. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP รุ่นที่ 1 - 3 250 คนอ่าน
5 มี.ค.
02:41 น.
นายจักรี
465. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ฯ รุ่นที่ 1 - 4 249 คนอ่าน
5 มี.ค.
02:32 น.
นายจักรี
466. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. 249 คนอ่าน
3 มี.ค.
07:53 น.
นายจักรี
467. 
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น(ฉบับที่ 29) 250 คนอ่าน
3 มี.ค.
07:51 น.
นายจักรี
468. 
การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 249 คนอ่าน
3 มี.ค.
07:49 น.
นายจักรี
469. 
ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 249 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:17 น.
นายจักรี
470. 
ขอเชิญส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชการ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยด้านยาเสพติด เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส. 249 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:53 น.
นายจักรี
471. 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" (๖o + Earth Hour ๒๐๒๑) 250 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:49 น.
นายจักรี
472. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:47 น.
นายจักรี
473. 
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน) 249 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:45 น.
นายจักรี
474. 
ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 250 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:42 น.
นายจักรี
475. 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 249 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:33 น.
นายจักรี
476. 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 250 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:32 น.
นายจักรี
477. 
โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ 249 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:29 น.
นายจักรี
478. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ 249 คนอ่าน
23 ก.พ.
06:53 น.
นายจักรี
479. 
ประชาสัมหันธ์งาน Anti SLAPP Hackathon "ร่วมออกแบบกฎหมายและกลไกในการ ป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก" 250 คนอ่าน
23 ก.พ.
06:44 น.
นายจักรี
480. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฏหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 10 249 คนอ่าน
23 ก.พ.
06:38 น.
นายจักรี
481. 
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ........ 249 คนอ่าน
23 ก.พ.
06:34 น.
นายจักรี
482. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 249 คนอ่าน
23 ก.พ.
04:18 น.
นายจักรี
483. 
รับสมัครคัดเลือกแพทย์ใช้ทุนรัฐบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2564 250 คนอ่าน
23 ก.พ.
04:11 น.
นายจักรี
484. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมนักพยากรณ์อุกทกภัย และภัยแล้ง" 249 คนอ่าน
23 ก.พ.
04:09 น.
นายจักรี
485. 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2564 เข้ารับราชการของกรมควบคุมโรค 249 คนอ่าน
23 ก.พ.
04:08 น.
นายจักรี
486. 
ผลการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยโควต้าคณะ 250 คนอ่าน
22 ก.พ.
07:44 น.
นางสาวแสงทอง
487. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 3 หลักสูตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 249 คนอ่าน
19 ก.พ.
04:13 น.
นายจักรี
488. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จาก อว. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 249 คนอ่าน
19 ก.พ.
04:04 น.
นายจักรี
489. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (มหาวิทยาลัยมหิดล) 249 คนอ่าน
19 ก.พ.
04:01 น.
นายจักรี
490. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 249 คนอ่าน
19 ก.พ.
03:59 น.
นายจักรี
491. 
ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด) 249 คนอ่าน
19 ก.พ.
03:53 น.
นายจักรี
492. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
19 ก.พ.
03:52 น.
นายจักรี
493. 
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 250 คนอ่าน
19 ก.พ.
03:51 น.
นายจักรี
494. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา นางนภสร ศิริเจริญศรี 250 คนอ่าน
15 ก.พ.
09:55 น.
นายจักรี
495. 
งบการเงิน และ (ร่าง) ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบ (สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด) 250 คนอ่าน
15 ก.พ.
08:59 น.
นายจักรี
496. 
รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่พักโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 250 คนอ่าน
10 ก.พ.
02:13 น.
นางสาวแสงทอง
497. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
9 ก.พ.
06:51 น.
นายจักรี
498. 
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 249 คนอ่าน
9 ก.พ.
06:50 น.
นายจักรี
499. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา สถานการณ์ไทย ทิศทางใหม่ที่ต้องปรับตัว ในหัวข้อ รักกักตัว 250 คนอ่าน
9 ก.พ.
06:49 น.
นายจักรี
500. 
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 249 คนอ่าน
9 ก.พ.
06:48 น.
นายจักรี
501. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 250 คนอ่าน
9 ก.พ.
06:46 น.
นายจักรี
502. 
รับสมัครหลักสูตรการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 56 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 250 คนอ่าน
9 ก.พ.
06:45 น.
นายจักรี
503. 
ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue - ringed octopus) 249 คนอ่าน
9 ก.พ.
06:45 น.
นายจักรี
504. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
5 ก.พ.
07:16 น.
นายจักรี
505. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 249 คนอ่าน
5 ก.พ.
07:15 น.
นายจักรี
506. 
รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) 249 คนอ่าน
5 ก.พ.
07:14 น.
นายจักรี
507. 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 249 คนอ่าน
5 ก.พ.
07:09 น.
นายจักรี
508. 
การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
5 ก.พ.
07:08 น.
นายจักรี
509. 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ลุ้นรับรางวัลสายรัดข้อมืออัจฉริยะ 10 รางวัล 249 คนอ่าน
3 ก.พ.
03:39 น.
นายจักรี
510. 
การรับฟังควมคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 249 คนอ่าน
2 ก.พ.
07:32 น.
นายจักรี
511. 
ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฤหมาย (ม.77) รุ่นที่ 2 249 คนอ่าน
1 ก.พ.
07:48 น.
นายจักรี
512. 
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 250 คนอ่าน
1 ก.พ.
07:41 น.
นายจักรี
513. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 251 คนอ่าน
1 ก.พ.
07:38 น.
นายจักรี
514. 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 249 คนอ่าน
28 ม.ค.
09:27 น.
นายจักรี
515. 
แจ้งโปรโมชั่นสำหรับลูกค้ากลุ่มสาธารณูปโภคสมาชิก ALL member ชำระสินค่้า/บริการเคาน์เตอร์เวอร์วิสรับส่วนลด 20 บาท 249 คนอ่าน
28 ม.ค.
09:24 น.
นายจักรี
516. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ธนาคารกรุงเทพ) 249 คนอ่าน
28 ม.ค.
09:23 น.
นายจักรี
517. 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2564 250 คนอ่าน
28 ม.ค.
09:19 น.
นายจักรี
518. 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564 249 คนอ่าน
28 ม.ค.
09:14 น.
นายจักรี
519. 
ส่งคืนเงินบริจาค งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 249 คนอ่าน
28 ม.ค.
09:11 น.
นายจักรี
520. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
28 ม.ค.
09:10 น.
นายจักรี
521. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย" 250 คนอ่าน
22 ม.ค.
14:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
522. 
ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 249 คนอ่าน
22 ม.ค.
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
523. 
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการ INNO for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม 249 คนอ่าน
22 ม.ค.
13:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
524. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ 249 คนอ่าน
22 ม.ค.
13:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
525. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมในงาน BPI CONFERENCE 2021 249 คนอ่าน
22 ม.ค.
13:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
526. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 250 คนอ่าน
22 ม.ค.
13:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
527. 
ขอเลื่อนการประชุมวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 250 คนอ่าน
22 ม.ค.
12:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
528. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 249 คนอ่าน
22 ม.ค.
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
529. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย: พลิกวิกฤต Covid - 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย 250 คนอ่าน
22 ม.ค.
12:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
530. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 249 คนอ่าน
22 ม.ค.
12:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
531. 
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์๋ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2 249 คนอ่าน
22 ม.ค.
11:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
532. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย 250 คนอ่าน
22 ม.ค.
11:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
533. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ ในวาระครบ 78 ปีแห่งการสถาปนา ม.เกษตรศาสตร์ 249 คนอ่าน
22 ม.ค.
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
534. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
22 ม.ค.
05:16 น.
นายจักรี
535. 
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2564 250 คนอ่าน
19 ม.ค.
08:10 น.
นายจักรี
536. 
ขอเชิญบุคลากรร่วมสนับสนุนกิจกรรมพิเศษการกุศล โครงการ แบ่งปันน้ำใจ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 249 คนอ่าน
13 ม.ค.
08:03 น.
นายจักรี
537. 
ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 249 คนอ่าน
13 ม.ค.
08:02 น.
นายจักรี
538. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครู 2 ตำแหน่ง (โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง) 249 คนอ่าน
13 ม.ค.
08:00 น.
นายจักรี
539. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ED s Possible 249 คนอ่าน
13 ม.ค.
07:59 น.
นายจักรี
540. 
รับสมัครงานตำแหน่ง Modeller Position (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) 249 คนอ่าน
13 ม.ค.
07:55 น.
นายจักรี
541. 
แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 249 คนอ่าน
13 ม.ค.
07:53 น.
นายจักรี
542. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้ฯ" ปีงบประมาณ 2564 รุ่น 16 250 คนอ่าน
13 ม.ค.
07:50 น.
นายจักรี
543. 
รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 25 249 คนอ่าน
13 ม.ค.
07:48 น.
นายจักรี
544. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
13 ม.ค.
07:45 น.
นายจักรี
545. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
13 ม.ค.
07:43 น.
นายจักรี
546. 
การเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 250 คนอ่าน
13 ม.ค.
07:41 น.
นายจักรี
547. 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับผู้บริหาร 249 คนอ่าน
13 ม.ค.
07:38 น.
นายจักรี
548. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 249 คนอ่าน
8 ม.ค.
08:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
549. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 249 คนอ่าน
8 ม.ค.
08:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
550. 
รับชมอบรมระบบบริหารจัดการด้านการเงินทุนวิจัยภายนอกย้อนหลัง วันที่ 7 มกราคม 2563 249 คนอ่าน
8 ม.ค.
04:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
551. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 249 คนอ่าน
8 ม.ค.
03:26 น.
นางสาวแสงทอง
552. 
แจ้งงดการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 249 คนอ่าน
7 ม.ค.
07:17 น.
นายจักรี
553. 
ขอเชิญเข้ายื่นเสนอการจัดจ้างที่ปรึกษา สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร โดยวิธีคัดเลือก 249 คนอ่าน
5 ม.ค.
08:25 น.
นายจักรี
554. 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 249 คนอ่าน
4 ม.ค.
05:06 น.
นายจักรี
555. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 249 คนอ่าน
4 ม.ค.
05:04 น.
นายจักรี
556. 
ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 249 คนอ่าน
4 ม.ค.
05:03 น.
นายจักรี
557. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล และการประยุกต์ใช้ CT เพื่อพัฒนาบุคลากรก้าวหน้าในสายอาชีพ ปึงบประมาณ 2564 รุ่น 10 249 คนอ่าน
4 ม.ค.
04:41 น.
นายจักรี
558. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 รุ่น 1-3 250 คนอ่าน
4 ม.ค.
04:31 น.
นายจักรี
559. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดซื้จัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 และเทคนิการปฏิบัติงานในระบบ e - GP กรมบัญชีกลาง รุ่น 1-3 249 คนอ่าน
4 ม.ค.
04:16 น.
นายจักรี
560. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างงยืนและกรณีศึกษา รุ่น 1-5 250 คนอ่าน
4 ม.ค.
04:12 น.
นายจักรี
561. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสู่การบันทึกบัญชีภาครัฐ รุ่น 1-3 249 คนอ่าน
4 ม.ค.
04:11 น.
นายจักรี
562. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร วินัยการเงินการคลังและเทคนิการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่น1 - 4 249 คนอ่าน
4 ม.ค.
04:09 น.
นายจักรี
563. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปี 2564 249 คนอ่าน
30 ธ.ค.
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
564. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ ๑๔ (Carbon Footprint for Organization: CFO14)" 249 คนอ่าน
28 ธ.ค.
04:14 น.
นายจักรี
565. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล) 249 คนอ่าน
28 ธ.ค.
04:09 น.
นายจักรี
566. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย 1 ตำแหน่ง(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล) 249 คนอ่าน
28 ธ.ค.
03:13 น.
นายจักรี
567. 
การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ 249 คนอ่าน
28 ธ.ค.
03:09 น.
นายจักรี
568. 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 250 คนอ่าน
28 ธ.ค.
03:07 น.
นายจักรี
569. 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากประเทศเพื่อนบ้าน 249 คนอ่าน
28 ธ.ค.
03:06 น.
นายจักรี
570. 
รับสมัครการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 250 คนอ่าน
28 ธ.ค.
03:04 น.
นายจักรี
571. 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 249 คนอ่าน
28 ธ.ค.
03:01 น.
นายจักรี
572. 
ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 249 คนอ่าน
22 ธ.ค.
07:37 น.
นายจักรี
573. 
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 249 คนอ่าน
22 ธ.ค.
07:31 น.
นายจักรี
574. 
การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
22 ธ.ค.
07:26 น.
นายจักรี
575. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
22 ธ.ค.
07:25 น.
นายจักรี
576. 
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" 249 คนอ่าน
22 ธ.ค.
07:24 น.
นายจักรี
577. 
ประกาศรับสมัครเ้ขาศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 249 คนอ่าน
22 ธ.ค.
07:23 น.
นายจักรี
578. 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 250 คนอ่าน
22 ธ.ค.
06:50 น.
นายจักรี
579. 
ขอเชิญสมัครและร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 250 คนอ่าน
21 ธ.ค.
02:57 น.
นายจักรี
580. 
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่่น ประจำปีงบประมาณ 2564 249 คนอ่าน
16 ธ.ค.
08:18 น.
นางสาวดรุวรรณ
581. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ บิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 250 คนอ่าน
16 ธ.ค.
03:10 น.
นายจักรี
582. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 252 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:32 น.
นายจักรี
583. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 251 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:31 น.
นายจักรี
584. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต 249 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:29 น.
นายจักรี
585. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง 250 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:28 น.
นายจักรี
586. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" 250 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:26 น.
นายจักรี
587. 
ขอเชิญชมนิทรรศการวารสาร และนิตยสารฉบับแรก 250 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:21 น.
นายจักรี
588. 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 249 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:20 น.
นายจักรี
589. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 249 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:16 น.
นายจักรี
590. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ 250 คนอ่าน
8 ธ.ค.
07:35 น.
นายจักรี
591. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
8 ธ.ค.
02:35 น.
นายจักรี
592. 
นโยบายการกักกันโรคระดับชาติ (National Quarantine Policy) 249 คนอ่าน
8 ธ.ค.
02:33 น.
นายจักรี
593. 
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 251 คนอ่าน
8 ธ.ค.
02:25 น.
นายจักรี
594. 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 - 24 ธันวาคม 2564 249 คนอ่าน
8 ธ.ค.
02:23 น.
นายจักรี
595. 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2563 249 คนอ่าน
8 ธ.ค.
02:22 น.
นายจักรี
596. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ปีงบประมาณ 2564 รุ่น 8 249 คนอ่าน
1 ธ.ค.
06:00 น.
นายจักรี
597. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน จำนวน 39 หลักสูตร 250 คนอ่าน
1 ธ.ค.
05:51 น.
นายจักรี
598. 
ประชาสัมพันธ์ การรับสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 250 คนอ่าน
1 ธ.ค.
05:48 น.
นายจักรี
599. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 250 คนอ่าน
1 ธ.ค.
05:45 น.
นายจักรี
600. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก (ปริญญาตรี) 1 อัตรา (ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ) 249 คนอ่าน
1 ธ.ค.
05:39 น.
นายจักรี
601. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 249 คนอ่าน
1 ธ.ค.
02:45 น.
นางสาวแสงทอง
602. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
23 พ.ย.
08:15 น.
นายจักรี
603. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สภาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 250 คนอ่าน
23 พ.ย.
08:14 น.
นายจักรี
604. 
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นเมื่อลูกค้ามาชำระบิลค่าบริการต่าง ๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 249 คนอ่าน
23 พ.ย.
08:13 น.
นายจักรี
605. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์เกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น รุ่นที่ 6 250 คนอ่าน
23 พ.ย.
07:53 น.
นายจักรี
606. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4 249 คนอ่าน
23 พ.ย.
07:51 น.
นายจักรี
607. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
23 พ.ย.
07:50 น.
นายจักรี
608. 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) 249 คนอ่าน
18 พ.ย.
05:55 น.
นายจักรี
609. 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น 249 คนอ่าน
18 พ.ย.
05:54 น.
นายจักรี
610. 
โครงการอบรม "แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 249 คนอ่าน
18 พ.ย.
05:51 น.
นายจักรี
611. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวน การจัดประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม" รุ่น 1-5 249 คนอ่าน
18 พ.ย.
05:49 น.
นายจักรี
612. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ้นที่ 1 - 3 249 คนอ่าน
18 พ.ย.
05:44 น.
นายจักรี
613. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจ่ายเงินทดรองฯ" รุ่นที่ 1 - 4 250 คนอ่าน
18 พ.ย.
05:42 น.
นายจักรี
614. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุฯ การปฏิบัติงานระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - 4 250 คนอ่าน
18 พ.ย.
05:38 น.
นายจักรี
615. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
18 พ.ย.
05:37 น.
นายจักรี
616. 
ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่ 249 คนอ่าน
18 พ.ย.
05:36 น.
นายจักรี
617. 
แจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 249 คนอ่าน
12 พ.ย.
08:59 น.
นายจักรี
618. 
แจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน 249 คนอ่าน
12 พ.ย.
08:57 น.
นายจักรี
619. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการสัมมนา Innovation Live Forum ครั้งที่ 2 250 คนอ่าน
12 พ.ย.
08:40 น.
นายจักรี
620. 
การคัดเลือกสตรี บุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 2564 249 คนอ่าน
12 พ.ย.
08:39 น.
นายจักรี
621. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
11 พ.ย.
07:43 น.
นายจักรี
622. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564 250 คนอ่าน
11 พ.ย.
07:41 น.
นายจักรี
623. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรภาครับและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์) 249 คนอ่าน
10 พ.ย.
08:27 น.
นายจักรี
624. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์ เรื่อง Making Professional Video Lesson for Online Learning. 249 คนอ่าน
9 พ.ย.
04:06 น.
นายจักรี
625. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Online techniques for Assessment 249 คนอ่าน
9 พ.ย.
03:44 น.
นายจักรี
626. 
ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง องค์ความรู้ด้านสมองสู่การนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยและการวิจัยทางคลินิก 250 คนอ่าน
9 พ.ย.
03:43 น.
นายจักรี
627. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 249 คนอ่าน
9 พ.ย.
03:38 น.
นายจักรี
628. 
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ โรงพยาบาลขอนแก่น 249 คนอ่าน
9 พ.ย.
03:30 น.
นายจักรี
629. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer) 249 คนอ่าน
9 พ.ย.
03:14 น.
นายจักรี
630. 
คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 249 คนอ่าน
9 พ.ย.
03:11 น.
นายจักรี
631. 
รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจากนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาชีลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. 2564 250 คนอ่าน
9 พ.ย.
02:37 น.
นายจักรี
632. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม ตามโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและบุคลากรทั่วไป 4 โครงการ (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 249 คนอ่าน
5 พ.ย.
03:26 น.
นายจักรี
633. 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2564 250 คนอ่าน
3 พ.ย.
07:16 น.
นางสาวดรุวรรณ
634. 
งานเทศกาลหนังสือขอนแก่น ครั้งที่ 1 (Khon Kaen Book Festival 2020) 250 คนอ่าน
3 พ.ย.
07:06 น.
นายจักรี
635. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ 250 คนอ่าน
3 พ.ย.
07:04 น.
นายจักรี
636. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสุทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 249 คนอ่าน
3 พ.ย.
07:02 น.
นายจักรี
637. 
ชอเรียนเชิญเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างวิตีโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมีออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint" 250 คนอ่าน
3 พ.ย.
07:00 น.
นายจักรี
638. 
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติกรหลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารใน ยุคไทยแลนค์ ๔.๐" 250 คนอ่าน
3 พ.ย.
06:56 น.
นายจักรี
639. 
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 249 คนอ่าน
3 พ.ย.
06:55 น.
นายจักรี
640. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
3 พ.ย.
06:55 น.
นายจักรี
641. 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2563 249 คนอ่าน
3 พ.ย.
06:48 น.
นายจักรี
642. 
การใช้ระบบยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าถึงข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 250 คนอ่าน
29 ต.ค.
09:11 น.
นางสาวแสงทอง
643. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 250 คนอ่าน
28 ต.ค.
08:04 น.
นายจักรี
644. 
ประชาสัมพันธ์ ตารางการแข่งขันในบ้าน ฟุตบอลไทยลีก โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ THAI LEAGUE 3 FIXTURES 2020 : NORTH EAST 249 คนอ่าน
28 ต.ค.
07:36 น.
นายจักรี
645. 
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน (ธนาคารออมสิน) 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
07:44 น.
นายจักรี
646. 
ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด) 249 คนอ่าน
26 ต.ค.
07:38 น.
นายจักรี
647. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานฯ" รุ่น 1-4 249 คนอ่าน
22 ต.ค.
10:06 น.
นายจักรี
648. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ฯ" รุ่น 1-4 249 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:58 น.
นายจักรี
649. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างฯ" รุ่น 1-6 249 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:56 น.
นายจักรี
650. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา" รุ่น 1-3 250 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:53 น.
นายจักรี
651. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ" รุ่น 1 - 4 250 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:49 น.
นายจักรี
652. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ eLogistics Summit 2020 250 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:45 น.
นายจักรี
653. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy&Security Summit 2020 249 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:44 น.
นายจักรี
654. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Games Based Learning 250 คนอ่าน
22 ต.ค.
04:24 น.
นายจักรี
655. 
เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) 249 คนอ่าน
22 ต.ค.
04:22 น.
นายจักรี
656. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโลโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล 249 คนอ่าน
19 ต.ค.
17:40 น.
นายจักรี
657. 
ประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บริหารพัสดุให้ปลอดภัย ถูกใจ และถูกต้อง" 249 คนอ่าน
19 ต.ค.
17:37 น.
นายจักรี
658. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
19 ต.ค.
17:36 น.
นายจักรี
659. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 249 คนอ่าน
19 ต.ค.
17:34 น.
นายจักรี
660. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 250 คนอ่าน
19 ต.ค.
17:32 น.
นายจักรี
661. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Growth Mindsat 249 คนอ่าน
19 ต.ค.
10:59 น.
นายจักรี
662. 
รับสมัครเพื่อสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 250 คนอ่าน
19 ต.ค.
10:16 น.
นายจักรี
663. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตร 2 หลักสูตร (สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต) 250 คนอ่าน
19 ต.ค.
10:14 น.
นายจักรี
664. 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 249 คนอ่าน
19 ต.ค.
10:12 น.
นายจักรี
665. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้น "สะพานสู่ภาษาจีน" ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้หัวข้อ "ไทยจีนสัมพันธ์แน่นแฟ้น" 249 คนอ่าน
19 ต.ค.
10:06 น.
นายจักรี
666. 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 250 คนอ่าน
16 ต.ค.
16:50 น.
นายจักรี
667. 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 5 250 คนอ่าน
16 ต.ค.
16:48 น.
นายจักรี
668. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
16 ต.ค.
16:42 น.
นายจักรี
669. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
16 ต.ค.
16:40 น.
นายจักรี
670. 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 250 คนอ่าน
16 ต.ค.
15:37 น.
นายจักรี
671. 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 250 คนอ่าน
16 ต.ค.
15:36 น.
นายจักรี
672. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ 249 คนอ่าน
16 ต.ค.
15:33 น.
นายจักรี
673. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร 249 คนอ่าน
16 ต.ค.
15:29 น.
นายจักรี
674. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - 5 249 คนอ่าน
15 ต.ค.
10:33 น.
นายจักรี
675. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - 6 250 คนอ่าน
15 ต.ค.
10:31 น.
นายจักรี
676. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ความเข้าในประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ 1 250 คนอ่าน
15 ต.ค.
10:29 น.
นายจักรี
677. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่น 1 - 3 250 คนอ่าน
15 ต.ค.
10:25 น.
นายจักรี
678. 
แจ้งเน้นย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 249 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:41 น.
นายจักรี
679. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 5 อัตรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 249 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:39 น.
นายจักรี
680. 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) 249 คนอ่าน
5 ต.ค.
17:23 น.
นายจักรี
681. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมออนไลน์ (สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 249 คนอ่าน
5 ต.ค.
17:22 น.
นายจักรี
682. 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (สมศ) 249 คนอ่าน
5 ต.ค.
17:19 น.
นายจักรี
683. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 250 คนอ่าน
2 ต.ค.
16:56 น.
นายจักรี
684. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สภาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล 250 คนอ่าน
30 ก.ย.
16:25 น.
นายจักรี
685. 
ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการเสวนา ในหัวข้อ ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
16:22 น.
นายจักรี
686. 
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 249 คนอ่าน
30 ก.ย.
16:19 น.
นายจักรี
687. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการจากกองการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 251 คนอ่าน
24 ก.ย.
17:52 น.
นายจักรี
688. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education ICT Forum 2020 250 คนอ่าน
23 ก.ย.
13:57 น.
นายจักรี
689. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
22 ก.ย.
11:51 น.
นายจักรี
690. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
21 ก.ย.
15:26 น.
นายจักรี
691. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
21 ก.ย.
15:25 น.
นายจักรี
692. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
21 ก.ย.
15:24 น.
นายจักรี
693. 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2563 249 คนอ่าน
21 ก.ย.
15:21 น.
นายจักรี
694. 
รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 249 คนอ่าน
18 ก.ย.
11:27 น.
นางสาวแสงทอง
695. 
แจ้งเตือนเพื่อป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก 249 คนอ่าน
14 ก.ย.
19:18 น.
นายจักรี
696. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
14 ก.ย.
19:16 น.
นายจักรี
697. 
การผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม 249 คนอ่าน
14 ก.ย.
19:15 น.
นายจักรี
698. 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 249 คนอ่าน
14 ก.ย.
19:10 น.
นายจักรี
699. 
ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานและรายงานการวิเคราะห์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
11 ก.ย.
15:05 น.
นายจักรี
700. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งเพื่อป่า ปีที่ 1 เพื่อสัตว์ป่าสงวนของไทย 250 คนอ่าน
11 ก.ย.
14:58 น.
นายจักรี
701. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
11 ก.ย.
14:57 น.
นายจักรี
702. 
การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 249 คนอ่าน
11 ก.ย.
14:54 น.
นายจักรี
703. 
แจ้งผลการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพญ ฝ่ายสมาชิก จากส่วนงาน 250 คนอ่าน
11 ก.ย.
14:53 น.
นายจักรี
704. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะศึกษาศาสตร์ มข.) ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2563 250 คนอ่าน
3 ก.ย.
18:05 น.
นายจักรี
705. 
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลัง 5 ปี 249 คนอ่าน
1 ก.ย.
10:07 น.
นางสาวแสงทอง
706. 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 (วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา และ ป.โท 1 อัตรา) จุฬาลงกรมหาวิทยา 249 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:15 น.
นายจักรี
707. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.) 249 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:12 น.
นายจักรี
708. 
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การทำแบบและสร้าง โคกหนองนาตามหลักวิศวกรรม ในพื้นที่ตน 249 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:07 น.
นายจักรี
709. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) ระหว่าง 29 - 31 สิงหาคม 2563 249 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:07 น.
นายจักรี
710. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) ระหว่าง 20 - 21 สิงหาคม 2563 249 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:07 น.
นายจักรี
711. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่น 1 249 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:06 น.
นายจักรี
712. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 249 คนอ่าน
28 ส.ค.
15:53 น.
นางสาวแสงทอง
713. 
การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เมือสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 249 คนอ่าน
25 ส.ค.
10:50 น.
นางสาวแสงทอง
714. 
แจ้งมติ ก.บ.ม. นับระยะเวลา 249 คนอ่าน
25 ส.ค.
10:46 น.
นางสาวแสงทอง
715. 
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 249 คนอ่าน
25 ส.ค.
10:42 น.
นางสาวแสงทอง
716. 
ซัอมความเข้าใจการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลภาครัฐ กบข. 249 คนอ่าน
25 ส.ค.
10:40 น.
นางสาวแสงทอง
717. 
ประชาสัมพันธ์การส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 249 คนอ่าน
25 ส.ค.
10:24 น.
นางสาวแสงทอง
718. 
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 250 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:22 น.
นายจักรี
719. 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ประเภทวิชาการ จำนวน 4 อัตรา 249 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:19 น.
นายจักรี
720. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:19 น.
นายจักรี
721. 
ขอความอนุเคราะห์ ตอบแแบสอบถามการรับรู้มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:15 น.
นายจักรี
722. 
ชุดความรู้เสริมสร้างพลังใจ 249 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:14 น.
นายจักรี
723. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Global E-commerce Talent programme (GET Program) 249 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:04 น.
นายจักรี
724. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ "ของแก่น-ศรีจันทร์ เปิดเมือง ปลุกอนาคต" 249 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:02 น.
นายจักรี
725. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร มข.) 250 คนอ่าน
18 ส.ค.
16:59 น.
นายจักรี
726. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
18 ส.ค.
16:58 น.
นายจักรี
727. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธรฯ 249 คนอ่าน
18 ส.ค.
16:58 น.
นายจักรี
728. 
ประชาสัมพันธ์ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 249 คนอ่าน
11 ส.ค.
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
729. 
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ 249 คนอ่าน
11 ส.ค.
18:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
730. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 249 คนอ่าน
11 ส.ค.
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
731. 
แนวปฏิบัติและกำหนดการ การเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 250 คนอ่าน
11 ส.ค.
10:20 น.
นางพอใจ
732. 
รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) 249 คนอ่าน
7 ส.ค.
17:18 น.
นายจักรี
733. 
แจ้ง ที่ทำการชั่วคราว คณะเศรฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
7 ส.ค.
16:59 น.
นายจักรี
734. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 249 คนอ่าน
7 ส.ค.
16:57 น.
นายจักรี
735. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชน 249 คนอ่าน
7 ส.ค.
16:37 น.
นายจักรี
736. 
รับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 249 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:39 น.
นายจักรี
737. 
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 หัวข้อ Mental Health in the COVID-19 Pandemic 249 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:36 น.
นายจักรี
738. 
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 250 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:03 น.
นายจักรี
739. 
แจ้งงดจัดการแข่งขันโครงการ ทีเอ็มบี I ธนชาติ เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2563 (ธนาคารธนชาติ) 249 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:00 น.
นายจักรี
740. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ THAILAND S DESTINY: WATER CRISIS AND DEVELOPMENT PHILOSOPHY 249 คนอ่าน
4 ส.ค.
14:58 น.
นายจักรี
741. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการประจำปี หัวข้อ อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน 249 คนอ่าน
4 ส.ค.
14:56 น.
นายจักรี
742. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ คุณพ่อเรวัต อินศร 250 คนอ่าน
3 ส.ค.
11:28 น.
นายจักรี
743. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 249 คนอ่าน
30 ก.ค.
13:40 น.
นายจักรี
744. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 249 คนอ่าน
30 ก.ค.
13:38 น.
นายจักรี
745. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
30 ก.ค.
13:29 น.
นายจักรี
746. 
แจ้งที่ทำการชั่วคราวคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
30 ก.ค.
13:27 น.
นายจักรี
747. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 249 คนอ่าน
29 ก.ค.
17:25 น.
นายจักรี
748. 
รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 249 คนอ่าน
29 ก.ค.
17:22 น.
นายจักรี
749. 
แจ้งการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 250 คนอ่าน
29 ก.ค.
17:20 น.
นายจักรี
750. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 249 คนอ่าน
29 ก.ค.
14:20 น.
นายจักรี
751. 
ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายผักและสินค้าเกษตรปลอดภัย (ตลาด มข. แก้จน) วันที่ 30 - 31 ก.ค. 2563 250 คนอ่าน
29 ก.ค.
14:14 น.
นายจักรี
752. 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 249 คนอ่าน
29 ก.ค.
12:25 น.
นายจักรี
753. 
ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ 249 คนอ่าน
29 ก.ค.
12:11 น.
นายจักรี
754. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563" 249 คนอ่าน
29 ก.ค.
12:09 น.
นายจักรี
755. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ summer couse หัวข้อ ASEA-UNINET International Community Outreach Program: Stunting Prevention Acceleration 250 คนอ่าน
29 ก.ค.
11:58 น.
นายจักรี
756. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
29 ก.ค.
11:54 น.
นายจักรี
757. 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 249 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:26 น.
นางสาวดรุวรรณ
758. 
รับสมัคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 249 คนอ่าน
22 ก.ค.
09:56 น.
นายจักรี
759. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 249 คนอ่าน
22 ก.ค.
09:51 น.
นายจักรี
760. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 249 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
761. 
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 249 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
762. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง "Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings" 249 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
763. 
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 249 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
764. 
ขอเชิญร่วมงานการปะชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020) ในหัวข้อ "บทบาทของการบริหารและการจัด 249 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
765. 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 249 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
766. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 "NU Research Froesight: Beyond 249 คนอ่าน
21 ก.ค.
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
767. 
ประชาสัมพ์การเผยแพร่วารสาร 249 คนอ่าน
21 ก.ค.
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
768. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด TAT Travel Tech Startup Season2 249 คนอ่าน
21 ก.ค.
18:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
769. 
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิฯ 249 คนอ่าน
21 ก.ค.
18:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
770. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 หัวข้อ "สุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤติโควิดและ New Normal: จากบทเรียนสู่การดูแล" 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
16:55 น.
นายจักรี
771. 
การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
15:49 น.
นายจักรี
772. 
เพลงสำคัญของแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2563 เห็นชอบให้เพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน เพิ่มเติม 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
15:46 น.
นายจักรี
773. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 3 หลักสูตร (สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 250 คนอ่าน
20 ก.ค.
15:39 น.
นายจักรี
774. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
20 ก.ค.
15:34 น.
นายจักรี
775. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
15:30 น.
นายจักรี
776. 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 249 คนอ่าน
17 ก.ค.
15:22 น.
นายจักรี
777. 
เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 249 คนอ่าน
17 ก.ค.
14:32 น.
นายจักรี
778. 
หลักเกณฑ์การให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ และดูงาน ณ ต่่างประเทศ สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2 250 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:28 น.
นางสาวดรุวรรณ
779. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่น 2 (สถาบันคลังสมองของชาติ) 249 คนอ่าน
15 ก.ค.
16:31 น.
นายจักรี
780. 
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
18:13 น.
นายจักรี
781. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
18:10 น.
นายจักรี
782. 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี) 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
18:07 น.
นายจักรี
783. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่" และหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย" (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:57 น.
นายจักรี
784. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง "การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19" (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:52 น.
นายจักรี
785. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:52 น.
นายจักรี
786. 
รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:34 น.
นายจักรี
787. 
การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:33 น.
นายจักรี
788. 
รับสมัครกิจกรรมประกวดออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนปาล์ม และประกวดออกแบบชุดโปสเตอร์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มข. 250 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:27 น.
นายจักรี
789. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 (สถาบันพระปกเกล้า) 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:23 น.
นายจักรี
790. 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563 250 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:44 น.
นายจักรี
791. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563 250 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:41 น.
นายจักรี
792. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อ (กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:40 น.
นายจักรี
793. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโอนย้ายบัญชีกรณีปิดควบสาขา (ธนาคารกรุงไทย) 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:39 น.
นายจักรี
794. 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับดอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 250 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:37 น.
นายจักรี
795. 
รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 249 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:33 น.
นายจักรี
796. 
โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3 โครงการ (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ) 250 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:11 น.
นายจักรี
797. 
ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 250 คนอ่าน
14 ก.ค.
15:59 น.
นายจักรี
798. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
14 ก.ค.
15:31 น.
นายจักรี
799. 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ >> เปิดรับข้อเสนอโครงการ คปก. 63 ครั้งที่ 3 250 คนอ่าน
3 ก.ค.
19:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
800. 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) 250 คนอ่าน
2 ก.ค.
13:26 น.
นายจักรี
801. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 249 คนอ่าน
2 ก.ค.
13:24 น.
นายจักรี
802. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนนักวิจัยใหม่ KKU 2564 250 คนอ่าน
2 ก.ค.
12:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
803. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 73 อัตรา 249 คนอ่าน
1 ก.ค.
16:40 น.
นายจักรี
804. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ตาอการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน 250 คนอ่าน
29 มิ.ย.
15:03 น.
นายจักรี
805. 
การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 250 คนอ่าน
29 มิ.ย.
15:01 น.
นายจักรี
806. 
ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.) 249 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:18 น.
นายจักรี
807. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:40 น.
นายจักรี
808. 
การติดต่อราชการกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:38 น.
นายจักรี
809. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:37 น.
นายจักรี
810. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:35 น.
นายจักรี
811. 
กาติดต่อราชการกับกรมธุรกิจพลังงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:34 น.
นายจักรี
812. 
การติดต่อราชการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในช่วงสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:32 น.
นายจักรี
813. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวารัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:29 น.
นายจักรี
814. 
การติดต่อราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:26 น.
นายจักรี
815. 
การติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:25 น.
นายจักรี
816. 
ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019 (QR Code) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคต์กรมหาชน) 250 คนอ่าน
26 มิ.ย.
12:30 น.
นายจักรี
817. 
รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 249 คนอ่าน
26 มิ.ย.
12:28 น.
นายจักรี
818. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563 250 คนอ่าน
25 มิ.ย.
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
819. 
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MS 250 คนอ่าน
25 มิ.ย.
18:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
820. 
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 249 คนอ่าน
25 มิ.ย.
14:04 น.
นายจักรี
821. 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 หลักสูตร 250 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:53 น.
นายจักรี
822. 
แจ้งการย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 249 คนอ่าน
25 มิ.ย.
12:20 น.
นายจักรี
823. 
การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 249 คนอ่าน
22 มิ.ย.
19:37 น.
นายจักรี
824. 
การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
19 มิ.ย.
17:09 น.
นางสาวแสงทอง
825. 
รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2563) (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 249 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:14 น.
นายจักรี
826. 
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ พ.ศ.2559 (กลุ่มDPRK) 249 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:11 น.
นายจักรี
827. 
จำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 250 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:03 น.
นายจักรี
828. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 250 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:02 น.
นายจักรี
829. 
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู้เศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบโรคไวรัสโคโรนา2019 249 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:01 น.
นายจักรี
830. 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 249 คนอ่าน
19 มิ.ย.
13:56 น.
นายจักรี
831. 
แจ้งย้ายสถานที่จำหน่วยผักและสินค้าเกตรปลอดภัย เป็นบริเวณลาน อาคารปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
19 มิ.ย.
12:29 น.
นายจักรี
832. 
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 250 คนอ่าน
19 มิ.ย.
12:28 น.
นายจักรี
833. 
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 (ปนป.10) 250 คนอ่าน
19 มิ.ย.
12:26 น.
นายจักรี
834. 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทำคำบรรยายแทนเสียง (Closed Captions) สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 249 คนอ่าน
19 มิ.ย.
12:25 น.
นายจักรี
835. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO รุ่น 2 249 คนอ่าน
19 มิ.ย.
12:19 น.
นายจักรี
836. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 249 คนอ่าน
19 มิ.ย.
11:56 น.
นายจักรี
837. 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครเข้าอบรม“การเขียนบทความอย่างมืออาชีพจากผลงานวิจัยและผลการปฏิบัติงานเพื่อการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 249 คนอ่าน
18 มิ.ย.
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
838. 
รับสมัครงานตำแหน่ง Agriculture and Irrigation Specialist ปฏิบัติงาน ณ MRCS ส่วนวางแผนโครงการ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว 249 คนอ่าน
18 มิ.ย.
10:30 น.
นายจักรี
839. 
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี 1.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2.คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 249 คนอ่าน
18 มิ.ย.
10:28 น.
นายจักรี
840. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Express Vaccine ไข้หวัดใหญ่ (รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.) 249 คนอ่าน
16 มิ.ย.
11:31 น.
นายจักรี
841. 
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 111 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 250 คนอ่าน
15 มิ.ย.
11:39 น.
นายจักรี
842. 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 249 คนอ่าน
15 มิ.ย.
11:03 น.
นายจักรี
843. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ 249 คนอ่าน
15 มิ.ย.
11:00 น.
นายจักรี
844. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปี 2563 (รอบที่ 2) 249 คนอ่าน
12 มิ.ย.
18:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
845. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนงานวิจัย "การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปก 249 คนอ่าน
12 มิ.ย.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
846. 
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส เป็นกรณีพิเศษ 250 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:59 น.
นางสาวแสงทอง
847. 
กองทรัพยากรบุคคล มข. เพิ่มจุดปฏิบัติงานโดยย้ายภารกิจด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ประเภทวิชาการ) และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) 249 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:50 น.
นายจักรี
848. 
การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 250 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:48 น.
นายจักรี
849. 
การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 249 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:47 น.
นายจักรี
850. 
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 249 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:46 น.
นายจักรี
851. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เรียนปรับวุฒิการศึกษา) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 250 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:43 น.
นายจักรี
852. 
กองคลัง มข. แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 ฉบับ 249 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:15 น.
นายจักรี
853. 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2563 249 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:27 น.
นายจักรี
854. 
การเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2563 (บทบาทหน้่าที่และภารกิจของกรมสรรพสามิต) 250 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:21 น.
นายจักรี
855. 
การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุฒิปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 249 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:19 น.
นายจักรี
856. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 250 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:16 น.
นายจักรี
857. 
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง (1.เตรียมพร้อมให้ดี...แต่ถ้าจะให้ดีต้องสังเกตฉลาก 2. ปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช้าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 249 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:13 น.
นายจักรี
858. 
แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 249 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:07 น.
นายจักรี
859. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2563 250 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:02 น.
นายจักรี
860. 
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.) 249 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:55 น.
นายจักรี
861. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมงานฌาปณกิจศพ นายสุวิทย์ ทำสีมา 250 คนอ่าน
10 มิ.ย.
11:25 น.
นายจักรี
862. 
การเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
9 มิ.ย.
14:20 น.
นางสาวแสงทอง
863. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 249 คนอ่าน
8 มิ.ย.
15:54 น.
นายจักรี
864. 
แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นอร์เทิร์นวิจัยครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet 249 คนอ่าน
8 มิ.ย.
12:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
865. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 249 คนอ่าน
8 มิ.ย.
12:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
866. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 250 คนอ่าน
8 มิ.ย.
12:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
867. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน 250 คนอ่าน
5 มิ.ย.
16:11 น.
นายจักรี
868. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 249 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:56 น.
นายจักรี
869. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 250 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:55 น.
นายจักรี
870. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวั 249 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:51 น.
นายจักรี
871. 
สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 250 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:47 น.
นายจักรี
872. 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 249 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:39 น.
นายจักรี
873. 
แจ้งช่อทางออนไลน์ รับ-ส่ง เอกสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การบินไทย) 249 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:34 น.
นายจักรี
874. 
การติดต่อประสานงานกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:32 น.
นายจักรี
875. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2020 กิจกรรมการประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต ในหัวข้อ "Images of Futures: FUTURELAND of NORTHEASTERN" 249 คนอ่าน
5 มิ.ย.
14:41 น.
นายจักรี
876. 
แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่2/2563 249 คนอ่าน
4 มิ.ย.
17:17 น.
นางสาวแสงทอง
877. 
รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 250 คนอ่าน
4 มิ.ย.
16:45 น.
นายจักรี
878. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:29 น.
นายจักรี
879. 
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on "COVID-19: the Global New Reality" (AOEC-2020) 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:21 น.
นายจักรี
880. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมแสดงการออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้แนวคิด Everyone can be a Land Hero 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:17 น.
นายจักรี
881. 
การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 250 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:13 น.
นายจักรี
882. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5 250 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:10 น.
นายจักรี
883. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:06 น.
นายจักรี
884. 
รับสมัครอาจารย์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:04 น.
นายจักรี
885. 
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดหางานรูปแบบใหม่ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น) 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:02 น.
นายจักรี
886. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สภาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:00 น.
นายจักรี
887. 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างรายปีของสำนักงาน (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) 250 คนอ่าน
28 พ.ค.
15:58 น.
นายจักรี
888. 
การติดต่อราชการกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:09 น.
นายจักรี
889. 
ประชาสัมพันธ์ ลิงค์เวปไซต์วารสารวิชาการ "Unisearch Journal" 249 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:07 น.
นายจักรี
890. 
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อจัดทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 249 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:05 น.
นายจักรี
891. 
แจ้งประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน "Digital Thailand Big Bang 2020" 249 คนอ่าน
26 พ.ค.
09:58 น.
นายจักรี
892. 
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับศีล 5 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 249 คนอ่าน
26 พ.ค.
09:46 น.
นายจักรี
893. 
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:33 น.
นายจักรี
894. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:28 น.
นายจักรี
895. 
การติดต่องานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:24 น.
นายจักรี
896. 
การติดต่อราชการกับการยางแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:22 น.
นายจักรี
897. 
การติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:21 น.
นายจักรี
898. 
การติดต่อราชการกับกรมที่ดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:20 น.
นายจักรี
899. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:15 น.
นายจักรี
900. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 250 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:15 น.
นายจักรี
901. 
การติดต่อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 250 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:11 น.
นายจักรี
902. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:07 น.
นายจักรี
903. 
การติดต่องานกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:29 น.
นายจักรี
904. 
การติดต่อราชการกับองค์การสวนสัตว์ ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:27 น.
นายจักรี
905. 
การติดต่อราชการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:25 น.
นายจักรี
906. 
การติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:24 น.
นายจักรี
907. 
การติดต่อราชการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 250 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:21 น.
นายจักรี
908. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานศาลปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:19 น.
นายจักรี
909. 
มาตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 249 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:16 น.
นายจักรี
910. 
เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. 250 คนอ่าน
19 พ.ค.
19:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
911. 
ประชาสัมพันธ์แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NEUNC2020 ครั้งที่ 7 249 คนอ่าน
19 พ.ค.
18:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
912. 
ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) 249 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:46 น.
นายจักรี
913. 
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม 250 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:45 น.
นายจักรี
914. 
ธนาคารออมสินขยายเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 251 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:44 น.
นายจักรี
915. 
ธนาคารออมสินขยายเวลาการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 249 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:43 น.
นายจักรี
916. 
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 249 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:33 น.
นายจักรี
917. 
แนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ 249 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:27 น.
นายจักรี
918. 
การปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 249 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:26 น.
นายจักรี
919. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดและนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 3 - เวียดนาม 2020 250 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:44 น.
นายจักรี
920. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารการพยายาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences) 249 คนอ่าน
18 พ.ค.
17:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
921. 
แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 9 250 คนอ่าน
13 พ.ค.
15:22 น.
นายจักรี
922. 
รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) 250 คนอ่าน
13 พ.ค.
15:21 น.
นายจักรี
923. 
การติดต่อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:28 น.
นายจักรี
924. 
การติดต่อราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:25 น.
นายจักรี
925. 
การติดต่องานกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:22 น.
นายจักรี
926. 
กาตติดต่อราชการกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:20 น.
นายจักรี
927. 
การติดต่อราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:18 น.
นายจักรี
928. 
การติดต่อราชการกับกรมสรรพากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:16 น.
นายจักรี
929. 
การติดต่อราชการกระทรวงการต่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:14 น.
นายจักรี
930. 
แจ้งเตือนเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 249 คนอ่าน
8 พ.ค.
15:45 น.
นายจักรี
931. 
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 250 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:54 น.
นายจักรี
932. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช่จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 249 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:37 น.
นายจักรี
933. 
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 250 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:22 น.
นายจักรี
934. 
การติดต่อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:29 น.
นายจักรี
935. 
การติดต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:28 น.
นายจักรี
936. 
การติดต่อราชการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:25 น.
นายจักรี
937. 
การติดต่อราชการกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:24 น.
นายจักรี
938. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:21 น.
นายจักรี
939. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:18 น.
นายจักรี
940. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:17 น.
นายจักรี
941. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:14 น.
นายจักรี
942. 
การติดต่อราชการกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบ (รฟม.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:12 น.
นายจักรี
943. 
การติดต่อราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืั้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:11 น.
นายจักรี
944. 
การติดต่อราชการกรมควบคุมมลพิษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:10 น.
นายจักรี
945. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:05 น.
นายจักรี
946. 
ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019 (QR Code) 249 คนอ่าน
5 พ.ค.
18:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
947. 
ขยายเวลารับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) 250 คนอ่าน
5 พ.ค.
16:39 น.
นายจักรี
948. 
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 249 คนอ่าน
5 พ.ค.
16:36 น.
นายจักรี
949. 
จำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID 19 250 คนอ่าน
5 พ.ค.
16:33 น.
นายจักรี
950. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 249 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:25 น.
นายจักรี
951. 
จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ของกรมสรรพสามิต 249 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:23 น.
นายจักรี
952. 
ประชาสัมพันธ์ สคบ. จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง 249 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:21 น.
นายจักรี
953. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 250 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:18 น.
นายจักรี
954. 
งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 249 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:17 น.
นายจักรี
955. 
การติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:12 น.
นายจักรี
956. 
ประชาสัมธ์การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" 250 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:08 น.
นายจักรี
957. 
การติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:05 น.
นายจักรี
958. 
ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 250 คนอ่าน
1 พ.ค.
09:58 น.
นายจักรี
959. 
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. แลสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 250 คนอ่าน
1 พ.ค.
09:56 น.
นายจักรี
960. 
รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 249 คนอ่าน
28 เม.ย.
14:54 น.
นายจักรี
961. 
ขอความร่วมมือหน่วยงานไทยชะลอการเดินทางไปราชการระยะสั้นที่สหพันธรัฐรัสเซีย 250 คนอ่าน
28 เม.ย.
14:50 น.
นายจักรี
962. 
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์ 249 คนอ่าน
28 เม.ย.
11:03 น.
นายจักรี
963. 
แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีสถานะชำระหนี้ปกติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 250 คนอ่าน
28 เม.ย.
11:02 น.
นายจักรี
964. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 251 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
965. 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 249 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
966. 
ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ 4 เรื่อง จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 251 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
967. 
ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ 7 เรื่อง จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 250 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
968. 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 249 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
969. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการประกวดพัฒนาประชาธิปไตย 251 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
970. 
การติดต่อราชการกับองค์การพิพพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 251 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:56 น.
นายจักรี
971. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:54 น.
นายจักรี
972. 
การติดต่องานกับบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:52 น.
นายจักรี
973. 
การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:48 น.
นายจักรี
974. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 250 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:46 น.
นายจักรี
975. 
การติดต่อราชการกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 251 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:44 น.
นายจักรี
976. 
การติดต่อราชการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 250 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:42 น.
นายจักรี
977. 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ) 251 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:40 น.
นายจักรี
978. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 251 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:35 น.
นายจักรี
979. 
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 251 คนอ่าน
16 เม.ย.
12:51 น.
นายจักรี
980. 
แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Digital Run 2020" 250 คนอ่าน
16 เม.ย.
12:49 น.
นายจักรี
981. 
การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 249 คนอ่าน
16 เม.ย.
12:47 น.
นายจักรี
982. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 251 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:57 น.
นายจักรี
983. 
หลักเกณฑ์/อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง/ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 251 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:56 น.
นายจักรี
984. 
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 249 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:52 น.
นายจักรี
985. 
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา7แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 250 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:38 น.
นายจักรี
986. 
แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 249 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:33 น.
นายจักรี
987. 
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 249 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:29 น.
นายจักรี
988. 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กระทรวงการคลัง) 251 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:28 น.
นายจักรี
989. 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 251 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:13 น.
นายจักรี
990. 
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 250 คนอ่าน
16 เม.ย.
10:18 น.
นางสาวแสงทอง
991. 
หลักเกณฑ์/อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง/ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่2 249 คนอ่าน
16 เม.ย.
09:59 น.
นายจักรี
992. 
แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 249 คนอ่าน
16 เม.ย.
09:46 น.
นายจักรี
993. 
การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อุปกรณ์การแพทย์ หรือการจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 251 คนอ่าน
16 เม.ย.
09:43 น.
นายจักรี
994. 
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560มาตรา103วรรคหนึ่ง(2),(4 249 คนอ่าน
15 เม.ย.
17:03 น.
นายจักรี
995. 
รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) 252 คนอ่าน
15 เม.ย.
16:56 น.
นายจักรี
996. 
รายงานประจำปีเผยแพร่ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานตามที่เห็นสมควรต่อไป (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) 250 คนอ่าน
15 เม.ย.
16:47 น.
นายจักรี
997. 
แจ้งการเลื่อนจัดโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี 2563 249 คนอ่าน
15 เม.ย.
16:46 น.
นายจักรี
998. 
เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) 250 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:43 น.
นายจักรี
999. 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2563 251 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:30 น.
นายจักรี
1000. 
การติดต่อราชการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:25 น.
นายจักรี
1001. 
การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ 250 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:23 น.
นายจักรี
1002. 
การติดต่อราชการกับสำนักงาน ป.ป.ส. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 252 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:19 น.
นายจักรี
1003. 
การซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี กิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ เดือนเม.ย.-มิ.ย.2563 249 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:17 น.
นายจักรี
1004. 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ) 250 คนอ่าน
9 เม.ย.
16:03 น.
นายจักรี
1005. 
สำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" 250 คนอ่าน
9 เม.ย.
14:40 น.
นายจักรี
1006. 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2563 และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน ของกระทรวงสาธารณสุข 250 คนอ่าน
9 เม.ย.
13:16 น.
นายจักรี
1007. 
โครงการฝึกอบรมประจำปี 2563 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 253 คนอ่าน
9 เม.ย.
11:18 น.
นายจักรี
1008. 
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และภัยแล้ง 249 คนอ่าน
9 เม.ย.
10:21 น.
นายจักรี
1009. 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 250 คนอ่าน
9 เม.ย.
10:14 น.
นายจักรี
1010. 
ให้เลื่อนวันหยุดรายชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 251 คนอ่าน
9 เม.ย.
10:07 น.
นายจักรี
1011. 
การติดต่อราชการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 249 คนอ่าน
9 เม.ย.
10:03 น.
นายจักรี
1012. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง 249 คนอ่าน
3 เม.ย.
13:08 น.
นายจักรี
1013. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม สามี อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์ 252 คนอ่าน
3 เม.ย.
13:05 น.
นายจักรี
1014. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 250 คนอ่าน
3 เม.ย.
11:40 น.
นางสาวดรุวรรณ
1015. 
ประชาสัมพันธ์ทุน คปก. 62 ครั้งที่ 2 251 คนอ่าน
1 เม.ย.
16:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1016. 
การกำหนดชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 251 คนอ่าน
30 มี.ค.
14:37 น.
นางสาวแสงทอง
1017. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) งวดที่2) 251 คนอ่าน
23 มี.ค.
11:23 น.
นางสาวพันธิตรา
1018. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visitind Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งวดที่่ 2 249 คนอ่าน
23 มี.ค.
11:21 น.
นางสาวพันธิตรา
1019. 
ประชาสัมพันธ์การย้ายสถานที่จำหน่ายผักและสินค้าเกษตรปลอดภัย 251 คนอ่าน
20 มี.ค.
10:51 น.
นายจักรี
1020. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการ (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 251 คนอ่าน
20 มี.ค.
10:46 น.
นายจักรี
1021. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 250 คนอ่าน
18 มี.ค.
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1022. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ประจำปี 2563 (The 5th International Conference 250 คนอ่าน
16 มี.ค.
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1023. 
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9 250 คนอ่าน
16 มี.ค.
12:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1024. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริการวิชาการ) 252 คนอ่าน
12 มี.ค.
16:56 น.
นายจักรี
1025. 
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
12 มี.ค.
14:18 น.
นายจักรี
1026. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2563 250 คนอ่าน
12 มี.ค.
10:17 น.
นายจักรี
1027. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 250 คนอ่าน
9 มี.ค.
14:21 น.
นางสาวแสงทอง
1028. 
แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักศึกษา Inbound และการส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ Outbound 252 คนอ่าน
9 มี.ค.
12:55 น.
นายจักรี
1029. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่" และหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย" 250 คนอ่าน
5 มี.ค.
16:53 น.
นายจักรี
1030. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advance Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงานออนไลน์ 249 คนอ่าน
5 มี.ค.
16:52 น.
นายจักรี
1031. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องาน (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 250 คนอ่าน
2 มี.ค.
16:57 น.
นายจักรี
1032. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐไต้หวัน 250 คนอ่าน
2 มี.ค.
11:30 น.
นางสาวพันธิตรา
1033. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2563 252 คนอ่าน
28 ก.พ.
15:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1034. 
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมฯ 25 ก.พ. 250 คนอ่าน
24 ก.พ.
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1035. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ 249 คนอ่าน
20 ก.พ.
10:16 น.
นายจักรี
1036. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 249 คนอ่าน
20 ก.พ.
10:10 น.
นายจักรี
1037. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองตรวจสอบภายใน มข.) 249 คนอ่าน
19 ก.พ.
17:05 น.
นายจักรี
1038. 
ขอแจ้งการเปิดให้บริการผู้ป่วยประกันชีวิต ผู้ป่วยนอก 250 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:00 น.
นายจักรี
1039. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 249 คนอ่าน
18 ก.พ.
18:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1040. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 253 คนอ่าน
18 ก.พ.
18:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1041. 
ประชาสัมพันธ์ไวรัสโคโรนา 250 คนอ่าน
18 ก.พ.
16:24 น.
นางสาวแสงทอง
1042. 
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 250 คนอ่าน
18 ก.พ.
14:06 น.
นางสาวดรุวรรณ
1043. 
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่่น ประจำปีงบประมาณ 2563 249 คนอ่าน
18 ก.พ.
14:03 น.
นางสาวดรุวรรณ
1044. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ 250 คนอ่าน
17 ก.พ.
16:31 น.
นายจักรี
1045. 
ประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 251 คนอ่าน
14 ก.พ.
11:17 น.
นางสาวดรุวรรณ
1046. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 251 คนอ่าน
11 ก.พ.
10:08 น.
นายจักรี
1047. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" 251 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1048. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 250 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1049. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศ ประจำปี 2563 250 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1050. 
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 250 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1051. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย 253 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1052. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมในงาน BPI CONFERENCE 2020 249 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1053. 
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงาน Global Education Fair ณ ประเทศเวียดนาม 251 คนอ่าน
5 ก.พ.
11:38 น.
นางสาวพันธิตรา
1054. 
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและทัศนศึกษา Ewha-Luce International Seminar 2020 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 250 คนอ่าน
5 ก.พ.
11:28 น.
นางสาวพันธิตรา
1055. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ GREAT Scholarships 2020 - ประเทศไทย 253 คนอ่าน
5 ก.พ.
10:02 น.
นางสาวพันธิตรา
1056. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ ประจำปี 2563 เรื่อง "รู้เท่าทัน "อู่ฮั้น" (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019) ป้องก้นได้" 252 คนอ่าน
5 ก.พ.
09:39 น.
นายจักรี
1057. 
ขอเชิญร่วมทำบุญร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพเครื่องบูชาสักการะองค์พระธาตุพนม 251 คนอ่าน
31 ม.ค.
13:24 น.
นายจักรี
1058. 
ประหยัดน้ำกันให้ไว ก่อนที่จะไม่มีน้ำให้ใช้ 251 คนอ่าน
27 ม.ค.
12:23 น.
นายจักรี
1059. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public) ความต้องการของหน่วยบงาน (In house) ฝึกอบรมทางไกล (E-training) และการเป็นที่ปรึกษา 250 คนอ่าน
27 ม.ค.
11:03 น.
นายจักรี
1060. 
ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพเครื่องบูชาสักการะองค์พระธาตพนม 251 คนอ่าน
27 ม.ค.
10:51 น.
นายจักรี
1061. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ 249 คนอ่าน
27 ม.ค.
10:48 น.
นายจักรี
1062. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงระยะเวลาการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 250 คนอ่าน
23 ม.ค.
09:59 น.
นายจักรี
1063. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกประจำวันที่ 21-01-63 250 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1064. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 249 คนอ่าน
20 ม.ค.
16:10 น.
นางสาวดรุวรรณ
1065. 
ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 253 คนอ่าน
20 ม.ค.
16:05 น.
นางสาวดรุวรรณ
1066. 
แบบขอรับทุนนำเสนอ มข 2563 250 คนอ่าน
15 ม.ค.
19:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1067. 
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครขอรับทุนเพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงานฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3-2563 249 คนอ่าน
15 ม.ค.
19:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1068. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา "พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท" ปีที่ 4 251 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:22 น.
นายจักรี
1069. 
แจ้งสีในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิชาชีพครู (สีฟ้า) 250 คนอ่าน
14 ม.ค.
15:57 น.
นายจักรี
1070. 
แจ้งสีในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิชาชีพครู (สีชมพู) 250 คนอ่าน
14 ม.ค.
15:56 น.
นายจักรี
1071. 
แจ้งสีในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิชาชีพครู (สีแดง) 251 คนอ่าน
14 ม.ค.
15:55 น.
นายจักรี
1072. 
แจ้งสีในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิชาชีพครู (สีเหลือง) 251 คนอ่าน
14 ม.ค.
15:54 น.
นายจักรี
1073. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 251 คนอ่าน
13 ม.ค.
15:00 น.
นางสาวพันธิตรา
1074. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 256 250 คนอ่าน
13 ม.ค.
14:56 น.
นางสาวพันธิตรา
1075. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 249 คนอ่าน
10 ม.ค.
17:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1076. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICADA2020-SSIS 252 คนอ่าน
10 ม.ค.
17:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1077. 
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 250 คนอ่าน
8 ม.ค.
11:04 น.
นายจักรี
1078. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 250 คนอ่าน
6 ม.ค.
16:57 น.
นายจักรี
1079. 
การเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 250 คนอ่าน
2 ม.ค.
11:26 น.
นางสาวแสงทอง
1080. 
การเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2563 249 คนอ่าน
2 ม.ค.
11:25 น.
นางสาวแสงทอง
1081. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 เรื่อง ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 249 คนอ่าน
25 ธ.ค.
11:15 น.
นายจักรี
1082. 
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส. 249 คนอ่าน
24 ธ.ค.
15:02 น.
นายจักรี
1083. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 250 คนอ่าน
24 ธ.ค.
11:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1084. 
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2563 250 คนอ่าน
23 ธ.ค.
15:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1085. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องาน (กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข.) 250 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:00 น.
นายจักรี
1086. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร มข.) 250 คนอ่าน
18 ธ.ค.
15:59 น.
นายจักรี
1087. 
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 251 คนอ่าน
18 ธ.ค.
11:19 น.
นางสาวมธุรส
1088. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย R2R เพื่อขอรับทุนจาก มข. ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของส่วนงาน/หน่วยงาน 251 คนอ่าน
18 ธ.ค.
11:17 น.
นางสาวมธุรส
1089. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองกฎหมาย มข.) 249 คนอ่าน
9 ธ.ค.
17:00 น.
นายจักรี
1090. 
ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2563 250 คนอ่าน
29 พ.ย.
15:19 น.
นางสาวแสงทอง
1091. 
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 249 คนอ่าน
26 พ.ย.
09:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
1092. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วิทยาลัยนานาชาติ มข.) 250 คนอ่าน
25 พ.ย.
14:39 น.
นายจักรี
1093. 
ประชาสัมพันธ์ การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 250 คนอ่าน
21 พ.ย.
15:49 น.
นายจักรี
1094. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอ มข. งวดที่ 2-63 251 คนอ่าน
19 พ.ย.
16:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1095. 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 249 คนอ่าน
13 พ.ย.
14:49 น.
นายจักรี
1096. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณพิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 249 คนอ่าน
12 พ.ย.
12:15 น.
นายจักรี
1097. 
ประชาสัมพันธ์ด่วนที่สุด!!!!! การจัดทำข้อเสนอแผนงาน/ ชุดโครงการที่สอดคล้องกับแผน ววน. (4 Platform 16 Program) เพื่อเสนอคำของบประมาณ ปี 2564 250 คนอ่าน
11 พ.ย.
17:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1098. 
ประชาสัมพันธ์ด่วนที่สุด!!!!! การจัดทำข้อเสนอแผนงาน Flagship เพื่อยื่นคำของบประมาณ ปี 2563 250 คนอ่าน
11 พ.ย.
17:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1099. 
ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ณ สาธารณัฐไต้หวัน ประจำปี 2563 249 คนอ่าน
8 พ.ย.
18:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1100. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ งวดที่ 2-63 250 คนอ่าน
8 พ.ย.
18:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1101. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล ในโครงการ "WoW! & Happy KKU 2019" (The 9th KKU Show and Share) 251 คนอ่าน
8 พ.ย.
14:11 น.
นายจักรี
1102. 
เข้าค่ายวิชาการสายสนับสนุน 250 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:41 น.
นางสาวแสงทอง
1103. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 251 คนอ่าน
25 ต.ค.
16:21 น.
นายจักรี
1104. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 249 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:11 น.
นายจักรี
1105. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมอดินแดง ประจำปี 2562 250 คนอ่าน
24 ต.ค.
09:18 น.
นายจักรี
1106. 
ขอเรียนเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2020 251 คนอ่าน
16 ต.ค.
14:06 น.
นายจักรี
1107. 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 249 คนอ่าน
15 ต.ค.
18:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1108. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม eMpowering Youths Across ASEAN Programme (EYAAP) 2020 249 คนอ่าน
15 ต.ค.
15:54 น.
นายจักรี
1109. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 2020 Year of ASEAN Identity Logo Design Competition for Youths 251 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:39 น.
นายจักรี
1110. 
ขอเชิญบุคลากรร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 250 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:36 น.
นายจักรี
1111. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ 249 คนอ่าน
4 ต.ค.
10:06 น.
นายจักรี
1112. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์สิปป์ สุขสำราญ 250 คนอ่าน
4 ต.ค.
10:04 น.
นายจักรี
1113. 
รับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ค่าตอบแทน 1,000 บาท/วัน (สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 249 คนอ่าน
3 ต.ค.
14:00 น.
นายจักรี
1114. 
ข่าวประชาสัมพันธ์!!!! มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจั 249 คนอ่าน
2 ต.ค.
14:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1115. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร 250 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:15 น.
นายจักรี
1116. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามาัญ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบ 250 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:25 น.
นายจักรี
1117. 
ประชาสัมพันธ์การรับรางวัล และรับสื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากร ครั้งที่ 2 250 คนอ่าน
1 ต.ค.
09:05 น.
นายจักรี
1118. 
ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ ผ่านทาง SCB EASY APP 249 คนอ่าน
27 ก.ย.
11:12 น.
นายจักรี
1119. 
ประชาสัมพันธ์โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา "พี่ให้น้องกองละ ๑,๐๐๐ บาท" 250 คนอ่าน
27 ก.ย.
11:00 น.
นายจักรี
1120. 
ประชาสัมพันธ์การระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พ.ศ. 2562 249 คนอ่าน
25 ก.ย.
09:54 น.
นางสาวแสงทอง
1121. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติแก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสร้างทานบารมี หนุนชีวี มีความสุข 249 คนอ่าน
24 ก.ย.
10:02 น.
นายจักรี
1122. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "KKU Digital lgnite Day" 249 คนอ่าน
18 ก.ย.
15:47 น.
นายจักรี
1123. 
ประชาสัมพันธ์งาน CEO Innovation Forum 2019 252 คนอ่าน
18 ก.ย.
15:39 น.
นายจักรี
1124. 
แจ้งการปิดนับสินค้าภายในหน่วยงาน ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
18 ก.ย.
12:02 น.
นายจักรี
1125. 
การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 250 คนอ่าน
17 ก.ย.
17:29 น.
นางสาวแสงทอง
1126. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 253 คนอ่าน
16 ก.ย.
11:21 น.
นายจักรี
1127. 
ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 249 คนอ่าน
12 ก.ย.
13:57 น.
นายจักรี
1128. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 252 คนอ่าน
11 ก.ย.
16:20 น.
นายจักรี
1129. 
ขอเชิญร่วมทำบุญในงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 250 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:29 น.
นายจักรี
1130. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 249 คนอ่าน
9 ก.ย.
10:18 น.
นายจักรี
1131. 
ประชาสัมพันธ์ นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมพร้อมห้องพัก 253 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:57 น.
นายจักรี
1132. 
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 จ.อุดรธานี 252 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:51 น.
นายจักรี
1133. 
ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพการกุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า "วันศรีนครินทร์ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 22 249 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:03 น.
นายจักรี
1134. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ "October Camp" 250 คนอ่าน
4 ก.ย.
13:15 น.
นายจักรี
1135. 
ประชาสัมพันธ์การรับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 249 คนอ่าน
4 ก.ย.
13:04 น.
นายจักรี
1136. 
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562 249 คนอ่าน
4 ก.ย.
11:40 น.
นายจักรี
1137. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริการวิชาการ) 252 คนอ่าน
23 ส.ค.
18:59 น.
นายจักรี
1138. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "Boost with Facebook" 252 คนอ่าน
22 ส.ค.
19:22 น.
นายจักรี
1139. 
ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้ารับฟังโครงการ สินเชื่อบัวหลวงสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
22 ส.ค.
18:14 น.
นายจักรี
1140. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวะัตกรรม ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 249 คนอ่าน
22 ส.ค.
14:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1141. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายวิจัย สิงหาคม 2562 249 คนอ่าน
20 ส.ค.
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1142. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 250 คนอ่าน
20 ส.ค.
15:00 น.
นายจักรี
1143. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร มข.) 249 คนอ่าน
19 ส.ค.
14:10 น.
นายจักรี
1144. 
รับสมัคร ขอรับรางวัลสนับสนุนการผลิตผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 249 คนอ่าน
15 ส.ค.
12:21 น.
นายจักรี
1145. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญงานศพ มารดา อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ 251 คนอ่าน
14 ส.ค.
17:02 น.
นายจักรี
1146. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพ เข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส 251 คนอ่าน
13 ส.ค.
14:44 น.
นายจักรี
1147. 
ประชาสัมพันธ์การส่งเงินเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
8 ส.ค.
11:57 น.
นายจักรี
1148. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 250 คนอ่าน
8 ส.ค.
11:55 น.
นายจักรี
1149. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับ P7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 249 คนอ่าน
8 ส.ค.
11:44 น.
นายจักรี
1150. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 250 คนอ่าน
6 ส.ค.
11:39 น.
นายจักรี
1151. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 249 คนอ่าน
2 ส.ค.
11:53 น.
นายจักรี
1152. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 250 คนอ่าน
2 ส.ค.
11:19 น.
นายจักรี
1153. 
ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมอนและการรักษาด้วยการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ค่ะ 249 คนอ่าน
26 ก.ค.
17:54 น.
นางสาวมธุรส
1154. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ค่ะ 250 คนอ่าน
26 ก.ค.
16:51 น.
นางสาวมธุรส
1155. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2019 NCCPE Conference ณ เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองบริสตอล และเมืองบาธ ประเทศสหราชอาณาจักร 250 คนอ่าน
26 ก.ค.
15:40 น.
นายจักรี
1156. 
แจ้ง การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 249 คนอ่าน
26 ก.ค.
14:33 น.
นายจักรี
1157. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมบริจาคในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และหาทุนทรัพย์สร้างตึงสงฆ์อาพาธ 249 คนอ่าน
25 ก.ค.
15:28 น.
นายจักรี
1158. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองตรวจสอบภายใน มข.) 250 คนอ่าน
22 ก.ค.
08:46 น.
นายจักรี
1159. 
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 249 คนอ่าน
19 ก.ค.
14:21 น.
นายจักรี
1160. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรร นาระคล 252 คนอ่าน
18 ก.ค.
16:30 น.
นายจักรี
1161. 
แจ้งแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น เพื่อประเมินหนังสือและตำรา 249 คนอ่าน
18 ก.ค.
16:12 น.
นางสาวแสงทอง
1162. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการจัดโครงการ "การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.) 249 คนอ่าน
9 ก.ค.
09:54 น.
นายจักรี
1163. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการ และขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อประสานงาน (กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย) 250 คนอ่าน
4 ก.ค.
11:15 น.
นายจักรี
1164. 
ประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
3 ก.ค.
15:06 น.
นายจักรี
1165. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มข.) 250 คนอ่าน
3 ก.ค.
14:15 น.
นายจักรี
1166. 
ขอเรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.) 251 คนอ่าน
3 ก.ค.
14:03 น.
นายจักรี
1167. 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่วยดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 249 คนอ่าน
3 ก.ค.
13:53 น.
นายจักรี
1168. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) 249 คนอ่าน
3 ก.ค.
13:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1169. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมว 251 คนอ่าน
3 ก.ค.
13:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1170. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 045/2562) เรื่อง การบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 249 คนอ่าน
3 ก.ค.
09:54 น.
นายจักรี
1171. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ 250 คนอ่าน
2 ก.ค.
11:08 น.
นายจักรี
1172. 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการสึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 249 คนอ่าน
26 มิ.ย.
15:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1173. 
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 45 251 คนอ่าน
26 มิ.ย.
11:22 น.
นายจักรี
1174. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ 43 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562" 250 คนอ่าน
26 มิ.ย.
11:20 น.
นายจักรี
1175. 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์จุลสารนวัตกรรม ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวทิยาลัยมหิดล 249 คนอ่าน
24 มิ.ย.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1176. 
ขอความอนุเคราะห์เพิ่ิ่มช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์จุลสารนวัตกรรม ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 249 คนอ่าน
24 มิ.ย.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1177. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มข 249 คนอ่าน
24 มิ.ย.
12:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1178. 
ประชาสัมพันธืการรับสมัครเข้าศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 250 คนอ่าน
21 มิ.ย.
15:34 น.
นายจักรี
1179. 
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน 9 รายการ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 251 คนอ่าน
20 มิ.ย.
12:32 น.
นายจักรี
1180. 
ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) 250 คนอ่าน
18 มิ.ย.
11:43 น.
นายจักรี
1181. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง Research Data Management and Libraries: Relationships, Activities drivers and Influences 249 คนอ่าน
18 มิ.ย.
11:10 น.
นายจักรี
1182. 
แจ้ง คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 152/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ 249 คนอ่าน
17 มิ.ย.
18:20 น.
นายจักรี
1183. 
ขอเิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน 250 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:52 น.
นายจักรี
1184. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
14 มิ.ย.
16:10 น.
นายจักรี
1185. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองจัดการสาธารณูปโภค) 249 คนอ่าน
13 มิ.ย.
16:32 น.
นายจักรี
1186. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 250 คนอ่าน
13 มิ.ย.
16:31 น.
นายจักรี
1187. 
การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักร 249 คนอ่าน
12 มิ.ย.
22:35 น.
นางสาวพันธิตรา
1188. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
12 มิ.ย.
16:17 น.
นายจักรี
1189. 
แจ้ง คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4651/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
12 มิ.ย.
10:26 น.
นายจักรี
1190. 
แจ้ง คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4650/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
12 มิ.ย.
10:26 น.
นายจักรี
1191. 
แจ้ง คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4649/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์ 251 คนอ่าน
12 มิ.ย.
10:25 น.
นายจักรี
1192. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 040/2562) เรื่อง กำหนดรหัสหนังสือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 252 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:55 น.
นายจักรี
1193. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2 250 คนอ่าน
6 มิ.ย.
20:37 น.
นายจักรี
1194. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 249 คนอ่าน
4 มิ.ย.
19:25 น.
นายจักรี
1195. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในด้านสิทธิที่เป็นธรรม เพื่อการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียนในสถา 251 คนอ่าน
4 มิ.ย.
18:53 น.
นายจักรี
1196. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ และประชาสัมพันธ์แจ้งอาจารย์ประจำวิชาที่อาจจได้รับผลกระทบจากการใช้สถานที่ 250 คนอ่าน
4 มิ.ย.
18:52 น.
นายจักรี
1197. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 252 คนอ่าน
4 มิ.ย.
18:32 น.
นายจักรี
1198. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 249 คนอ่าน
30 พ.ค.
17:33 น.
นายจักรี
1199. 
ประชาสัมพันธ์การรับบริการตรวจสุขภาพด้านประกันสังคม 251 คนอ่าน
30 พ.ค.
14:20 น.
นางสาวแสงทอง
1200. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Train the coach ประจำปี 2562 249 คนอ่าน
30 พ.ค.
10:23 น.
นายจักรี
1201. 
แจ้งแนวปฏิบัติการรับทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยฯ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
29 พ.ค.
13:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1202. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงกรด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2562 249 คนอ่าน
29 พ.ค.
13:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1203. 
ประชุาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมว 249 คนอ่าน
29 พ.ค.
12:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1204. 
ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่ะ 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
09:41 น.
นางสาวมธุรส
1205. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะทันตแพทยศาสตร์) 249 คนอ่าน
27 พ.ค.
16:39 น.
นายจักรี
1206. 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบและการให้บริการ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 250 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:36 น.
นายจักรี
1207. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 9 หลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 249 คนอ่าน
22 พ.ค.
15:38 น.
นายจักรี
1208. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองกฎหมาย) 249 คนอ่าน
22 พ.ค.
15:19 น.
นายจักรี
1209. 
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 249 คนอ่าน
17 พ.ค.
15:03 น.
นายจักรี
1210. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บิดา อาจารย์พงศ์ภวัน ขาวกุญชร 251 คนอ่าน
16 พ.ค.
12:31 น.
นายจักรี
1211. 
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 251 คนอ่าน
15 พ.ค.
11:33 น.
นางสาวดรุวรรณ
1212. 
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 249 คนอ่าน
15 พ.ค.
11:32 น.
นางสาวดรุวรรณ
1213. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักหอสมุด) 249 คนอ่าน
14 พ.ค.
17:53 น.
นายจักรี
1214. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 249 คนอ่าน
14 พ.ค.
11:17 น.
นายจักรี
1215. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 251 คนอ่าน
10 พ.ค.
16:39 น.
นายจักรี
1216. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะเทคนิคการแพทย์) 249 คนอ่าน
10 พ.ค.
16:35 น.
นายจักรี
1217. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 251 คนอ่าน
10 พ.ค.
16:35 น.
นายจักรี
1218. 
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 251 คนอ่าน
7 พ.ค.
17:55 น.
นายจักรี
1219. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 249 คนอ่าน
7 พ.ค.
16:19 น.
นายจักรี
1220. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริหารงานวิจัย) 251 คนอ่าน
2 พ.ค.
10:10 น.
นายจักรี
1221. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะพยาบาลศาสตร์) 250 คนอ่าน
2 พ.ค.
10:07 น.
นายจักรี
1222. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริการวิชาการ) 251 คนอ่าน
2 พ.ค.
09:59 น.
นายจักรี
1223. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม มอดินแดง) 249 คนอ่าน
1 พ.ค.
14:10 น.
นายจักรี
1224. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์พพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต) 250 คนอ่าน
26 เม.ย.
13:12 น.
นายจักรี
1225. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 249 คนอ่าน
25 เม.ย.
13:57 น.
นายจักรี
1226. 
ขอแจ้งรายละเอียดการติดต่อศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 250 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:28 น.
นายจักรี
1227. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการและประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอใช้บริการสถานกีฬา (กองการกีฬา) 250 คนอ่าน
23 เม.ย.
14:58 น.
นายจักรี
1228. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 249 คนอ่าน
23 เม.ย.
14:26 น.
นายจักรี
1229. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.) 249 คนอ่าน
18 เม.ย.
18:50 น.
นายจักรี
1230. 
ประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 252 คนอ่าน
18 เม.ย.
09:56 น.
นายจักรี
1231. 
แจ้งแนวปฏิบัติระบบจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล 249 คนอ่าน
2 เม.ย.
15:04 น.
นางสาวแสงทอง
1232. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง Master Your Powerful English Presentation Skill 251 คนอ่าน
29 มี.ค.
18:41 น.
นายจักรี
1233. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 251 คนอ่าน
29 มี.ค.
16:36 น.
นางสาวแสงทอง
1234. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร 249 คนอ่าน
29 มี.ค.
14:38 น.
นายจักรี
1235. 
ประชาสัมพนธ์สื่อรณรงค์ เรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 250 คนอ่าน
28 มี.ค.
14:55 น.
นางสาวดรุวรรณ
1236. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองทรัพยากรบุคคล) 250 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:12 น.
นายจักรี
1237. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 7 250 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:09 น.
นายจักรี
1238. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 8 252 คนอ่าน
27 มี.ค.
11:31 น.
นายจักรี
1239. 
ขอเรียนเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 253 คนอ่าน
26 มี.ค.
10:56 น.
นายวทัญญู
1240. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
25 มี.ค.
10:48 น.
นายจักรี
1241. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 249 คนอ่าน
25 มี.ค.
10:33 น.
นายจักรี
1242. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ group email 249 คนอ่าน
21 มี.ค.
14:18 น.
นายจักรี
1243. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สัปดาห์สุขภาวะ: Enhancing Psychological Capacity" 251 คนอ่าน
21 มี.ค.
13:56 น.
นายจักรี
1244. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร มข.) 249 คนอ่าน
20 มี.ค.
10:00 น.
นายจักรี
1245. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2562 (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 249 คนอ่าน
20 มี.ค.
09:57 น.
นายจักรี
1246. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA) 249 คนอ่าน
13 มี.ค.
11:23 น.
นายจักรี
1247. 
การให้โควต้าเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
12 มี.ค.
14:27 น.
นายจักรี
1248. 
นำส่งแพ็คเกจการจัดงานประชุมที่ห้องแซฟไฟร์ 253 คนอ่าน
8 มี.ค.
14:19 น.
นายจักรี
1249. 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 250 คนอ่าน
8 มี.ค.
14:01 น.
นายจักรี
1250. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5 252 คนอ่าน
7 มี.ค.
17:49 น.
นายจักรี
1251. 
แจ้งการรับ-ส่งหนังสือของเจ้าหน้่าที่สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ 250 คนอ่าน
6 มี.ค.
15:37 น.
นางสาววารุณี
1252. 
ขอเชิญสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนารัับฟังความรู้ในหัวข้อ 250 คนอ่าน
6 มี.ค.
15:31 น.
นางสาววารุณี
1253. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4-62 KKU 250 คนอ่าน
5 มี.ค.
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1254. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 249 คนอ่าน
28 ก.พ.
14:19 น.
นายจักรี
1255. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง 249 คนอ่าน
28 ก.พ.
13:18 น.
นายจักรี
1256. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ นางสุชญา มาเวียง 249 คนอ่าน
25 ก.พ.
10:46 น.
นายจักรี
1257. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา นางทองหลาง นามพรมมา 249 คนอ่าน
25 ก.พ.
10:45 น.
นายจักรี
1258. 
แจ้งการพิมพ์หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ/บำนาญ/บำนาญรายเดือน ประจำปีภาษี 2561 250 คนอ่าน
21 ก.พ.
11:14 น.
นางสาวสุภาลัย
1259. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (National Open Class) ครั้งที่ 13 249 คนอ่าน
20 ก.พ.
16:16 น.
นายจักรี
1260. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) 250 คนอ่าน
20 ก.พ.
14:22 น.
นายจักรี
1261. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 251 คนอ่าน
20 ก.พ.
11:30 น.
นายจักรี
1262. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต "ROTCs Give Blood Give Life" 250 คนอ่าน
20 ก.พ.
11:17 น.
นายจักรี
1263. 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 249 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:51 น.
นางสาวแสงทอง
1264. 
เชิญเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 252 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:50 น.
นางสาวแสงทอง
1265. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ คุณพ่อวาทิตย์ กรมน้อย 250 คนอ่าน
15 ก.พ.
10:23 น.
นายจักรี
1266. 
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Server งานพิมพ์เอกสาร 250 คนอ่าน
13 ก.พ.
14:34 น.
นายจักรี
1267. 
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 1 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 251 คนอ่าน
12 ก.พ.
11:18 น.
นายจักรี
1268. 
การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 250 คนอ่าน
12 ก.พ.
10:02 น.
นางสาวสุภาลัย
1269. 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่" รุ่นที่ 11 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 249 คนอ่าน
12 ก.พ.
09:59 น.
นายจักรี
1270. 
ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day 250 คนอ่าน
9 ก.พ.
11:32 น.
นายจักรี
1271. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future" 249 คนอ่าน
6 ก.พ.
11:08 น.
นางสาวมธุรส
1272. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ 249 คนอ่าน
6 ก.พ.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
1273. 
แจ้งรหัสหนังสือประจำส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
5 ก.พ.
14:20 น.
นายจักรี
1274. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร (สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์) 250 คนอ่าน
5 ก.พ.
14:04 น.
นายจักรี
1275. 
ปฏิทินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 250 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:12 น.
นายจักรี
1276. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน (กองตรวจสอบภายใน มข.) 250 คนอ่าน
1 ก.พ.
16:00 น.
นายจักรี
1277. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน (กองคลัง) 250 คนอ่าน
31 ม.ค.
18:02 น.
นายจักรี
1278. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริการวิชาการ) 251 คนอ่าน
29 ม.ค.
19:32 น.
นายจักรี
1279. 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 251 คนอ่าน
25 ม.ค.
15:52 น.
นายจักรี
1280. 
แจ้งการใช้เสียงในโครงการละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 251 คนอ่าน
25 ม.ค.
14:08 น.
นายจักรี
1281. 
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอ 250 คนอ่าน
25 ม.ค.
14:05 น.
นายจักรี
1282. 
งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:35 น.
นายจักรี
1283. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในงานครบรอบ 10 ปี PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย 251 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:21 น.
นายจักรี
1284. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีอุทิศส่วนกุศล อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช 249 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:13 น.
นายจักรี
1285. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 5 250 คนอ่าน
18 ม.ค.
17:17 น.
นายจักรี
1286. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
16 ม.ค.
17:23 น.
นายจักรี
1287. 
แจ้งกำหนดการวันครู และกำหนดการการแข่งขันกีฬา เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:18 น.
นายจักรี
1288. 
คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 010/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 250 คนอ่าน
11 ม.ค.
15:35 น.
นายจักรี
1289. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 253 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:23 น.
นายจักรี
1290. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3-62 KKU 249 คนอ่าน
10 ม.ค.
17:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1291. 
ประชาสัมพันธ์แบ่งสี การแข่งขันกีฬา ในงานวันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 250 คนอ่าน
10 ม.ค.
15:23 น.
นายจักรี
1292. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 002/2562) เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2562 249 คนอ่าน
10 ม.ค.
15:10 น.
นายจักรี
1293. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ออกกำลังกายวันละนิดชีวิตยืนยาว" 250 คนอ่าน
9 ม.ค.
11:15 น.
นายจักรี
1294. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา "พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท" ปีที่ 3 252 คนอ่าน
4 ม.ค.
14:12 น.
นายจักรี
1295. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 44 253 คนอ่าน
3 ม.ค.
16:51 น.
นายจักรี
1296. 
แจ้งการใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2561 และกำหนดรหัสส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 249 คนอ่าน
3 ม.ค.
15:52 น.
นายจักรี
1297. 
ประชาสัมพันธ์ห้องพักแฟลตบุคลากรหนองแวง 251 คนอ่าน
3 ม.ค.
15:38 น.
นายจักรี
1298. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3592/2561) เรื่อง ประเภทและสถานะ หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
2 ม.ค.
10:34 น.
นายจักรี
1299. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 249 คนอ่าน
2 ม.ค.
10:27 น.
นายจักรี
1300. 
แจ้งย้าายสำนักงานที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น 249 คนอ่าน
28 ธ.ค.
11:24 น.
นายจักรี
1301. 
แจ้ง ระเบียบงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ใหม่) บังคับใช้ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป 249 คนอ่าน
26 ธ.ค.
17:31 น.
นายจักรี
1302. 
ขอเชิญชวนทำดอกไม้จันทร์ และรับบริจาคดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ประกอบในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ฯ (หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ) 250 คนอ่าน
25 ธ.ค.
14:37 น.
นายจักรี
1303. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานปาฐกถาเรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 249 คนอ่าน
25 ธ.ค.
14:31 น.
นายจักรี
1304. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มข. ประจำปี 2562 249 คนอ่าน
21 ธ.ค.
14:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1305. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 6 249 คนอ่าน
20 ธ.ค.
18:41 น.
นายจักรี
1306. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน) 249 คนอ่าน
20 ธ.ค.
18:15 น.
นายจักรี
1307. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 31 หลักสูตร 249 คนอ่าน
20 ธ.ค.
13:27 น.
นายจักรี
1308. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ บิดา อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์ 249 คนอ่าน
18 ธ.ค.
18:20 น.
นายจักรี
1309. 
ประชาสัมพันธ์แพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร 4 มื้อและแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมที่พักโรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค 249 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:53 น.
นายจักรี
1310. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเตียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบริหารในสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 4 หลักสูตร 252 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:37 น.
นายจักรี
1311. 
รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 20 จำนวน 30 ท่าน สถาบันคลังสมองของชาติ 250 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:17 น.
นายจักรี
1312. 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 251 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:10 น.
นายจักรี
1313. 
ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 252 คนอ่าน
13 ธ.ค.
15:49 น.
นายจักรี
1314. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับการเรียนการสอน: การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพท์ 250 คนอ่าน
11 ธ.ค.
15:16 น.
นายจักรี
1315. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ประจำปี 2562 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 250 คนอ่าน
6 ธ.ค.
09:49 น.
นายจักรี
1316. 
ประกาศใช้วิธีการดำเนินการมาตรฐาน (Stand of Operating Procedures, SOP) บทที่ 1-10 ที่ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 250 คนอ่าน
4 ธ.ค.
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1317. 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ "หนังสือมอบอำนาจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ" 249 คนอ่าน
4 ธ.ค.
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1318. 
ด่วนที่สุด!! ประชาสัมพันธ์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ปี 2561 249 คนอ่าน
4 ธ.ค.
18:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1319. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bilk อุ่นไอรัก" จังหวัดขอนแก่น 251 คนอ่าน
30 พ.ย.
13:44 น.
นายจักรี
1320. 
รับสมัครงาน ตำแหน่งครูฝ่ายประถมวัยและฝ่ายประถมศึกษา จำนวนหลายอัตรา โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร 250 คนอ่าน
29 พ.ย.
14:31 น.
นายจักรี
1321. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดา นางสาวจารุวรรณ โพธิ์สอน 250 คนอ่าน
29 พ.ย.
14:15 น.
นายจักรี
1322. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562 249 คนอ่าน
28 พ.ย.
16:01 น.
นายจักรี
1323. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ปาริชาติ นัติพันธ์ 250 คนอ่าน
23 พ.ย.
12:46 น.
นายจักรี
1324. 
ประชาสัมพันธ์สื่อแผ่นพับ เรื่อง หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
23 พ.ย.
10:45 น.
นางสาวดรุวรรณ
1325. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 250 คนอ่าน
22 พ.ย.
15:16 น.
นางสาวแสงทอง
1326. 
แจ้งประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 250 คนอ่าน
22 พ.ย.
09:52 น.
นายจักรี
1327. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 249 คนอ่าน
22 พ.ย.
09:02 น.
นายจักรี
1328. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" (รุ่นที่ 2) 250 คนอ่าน
22 พ.ย.
09:02 น.
นายจักรี
1329. 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก 249 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:22 น.
นายจักรี
1330. 
ข่าวทุนวิจัยด่วนที่สุดค่ะ 249 คนอ่าน
18 พ.ย.
15:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1331. 
ด่วนที่สุด!!การจัดทำแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 249 คนอ่าน
17 พ.ย.
00:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1332. 
ด่วนที่สุด!!การจัดทำแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พศ2563 250 คนอ่าน
17 พ.ย.
00:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1333. 
ด่วนที่สุด!!การจัดทำแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 250 คนอ่าน
17 พ.ย.
00:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1334. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ "น้ำ" ในโครงการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2561 249 คนอ่าน
15 พ.ย.
14:09 น.
นางสาวศศิประภา
1335. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ คิดและทำอย่างครู เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล 249 คนอ่าน
14 พ.ย.
16:04 น.
นายจักรี
1336. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาอาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี 249 คนอ่าน
14 พ.ย.
16:04 น.
นายจักรี
1337. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย 249 คนอ่าน
12 พ.ย.
16:38 น.
นายจักรี
1338. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมอุปสมบทพระในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 250 คนอ่าน
6 พ.ย.
16:27 น.
นายจักรี
1339. 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ มข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 251 คนอ่าน
5 พ.ย.
15:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1340. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6-61 KKU 251 คนอ่าน
5 พ.ย.
14:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1341. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 251 คนอ่าน
5 พ.ย.
12:34 น.
นายจักรี
1342. 
ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2561 และร่วมออกโรงทาน 250 คนอ่าน
5 พ.ย.
09:45 น.
นายจักรี
1343. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา อาจารย์เจริญชัย ใจขาน 249 คนอ่าน
2 พ.ย.
16:59 น.
นายจักรี
1344. 
ขอรับบริจาคเงิน สิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 18 252 คนอ่าน
1 พ.ย.
14:35 น.
นายจักรี
1345. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยทำบุญทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2561 (คณะแพทยศาสตร์ มข.) 252 คนอ่าน
26 ต.ค.
11:15 น.
นายจักรี
1346. 
แนวปฏิบัติการขอย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลของบุตรที่มีอายุเกิน 20 ปีของลูกจ้างประจำที่มิได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 251 คนอ่าน
25 ต.ค.
13:48 น.
นายจักรี
1347. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 249 คนอ่าน
24 ต.ค.
15:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1348. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนอนดีมีสุข..มหัศจรรย์ CPAP "ความหวังใหม่ ลมหายใจที่ 2" 250 คนอ่าน
18 ต.ค.
11:11 น.
นายจักรี
1349. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ Share and Learn ประจำปี 2561 252 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:06 น.
นายจักรี
1350. 
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 250 คนอ่าน
17 ต.ค.
09:56 น.
นายจักรี
1351. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองยุทธศาสตร์) 250 คนอ่าน
17 ต.ค.
09:22 น.
นายจักรี
1352. 
ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 249 คนอ่าน
12 ต.ค.
10:44 น.
นายจักรี
1353. 
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิการ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห้งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 249 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:08 น.
นายจักรี
1354. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2561 249 คนอ่าน
4 ต.ค.
09:55 น.
นายจักรี
1355. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2562 252 คนอ่าน
3 ต.ค.
16:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1356. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยแสงซินโครตรอน มข. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ 4/4) 250 คนอ่าน
3 ต.ค.
16:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1357. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่่ต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 249 คนอ่าน
3 ต.ค.
16:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1358. 
การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 250 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1359. 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีห้องสมุดจีน แบรี่ฯ และรายชื่อหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรคณะ 250 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:08 น.
1360. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม 249 คนอ่าน
1 ต.ค.
09:38 น.
นายจักรี
1361. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 249 คนอ่าน
26 ก.ย.
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1362. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.) 250 คนอ่าน
25 ก.ย.
14:18 น.
นายจักรี
1363. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ"บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเ 249 คนอ่าน
24 ก.ย.
12:29 น.
นายจักรี
1364. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 (กองทรัพยากรบุคคล มข.) 250 คนอ่าน
24 ก.ย.
12:04 น.
นายจักรี
1365. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. 2562 250 คนอ่าน
21 ก.ย.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1366. 
ประกาศการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของสำนักหอสมุด 250 คนอ่าน
21 ก.ย.
11:52 น.
นายจักรี
1367. 
สมศ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 252 คนอ่าน
20 ก.ย.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1368. 
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 250 คนอ่าน
20 ก.ย.
10:38 น.
นางสาวแสงทอง
1369. 
ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ กรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 252 คนอ่าน
20 ก.ย.
10:36 น.
นางสาวแสงทอง
1370. 
แบบฟอร์มขอทุนบูรณาการและนวัตกรรม วช 2563 253 คนอ่าน
18 ก.ย.
17:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1371. 
เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมโครงการ "2018 KKU WOW" และขยายระยะเวลาการรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 251 คนอ่าน
18 ก.ย.
14:43 น.
นายจักรี
1372. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยบาลัย" รุ่น 6 249 คนอ่าน
17 ก.ย.
14:35 น.
นายจักรี
1373. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานใหม่ (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 249 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:34 น.
นายจักรี
1374. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 251 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:30 น.
นายจักรี
1375. 
แจ้งการปิดการจราจร ในการจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม (ศาลาเดิม) ในวันที่ 16 ก.ย. 2561 250 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:02 น.
นายจักรี
1376. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการจัดโครงการ "การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.) 249 คนอ่าน
14 ก.ย.
17:33 น.
นายจักรี
1377. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัย ปี 2563 252 คนอ่าน
13 ก.ย.
18:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1378. 
การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 251 คนอ่าน
13 ก.ย.
18:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1379. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจาณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 249 คนอ่าน
13 ก.ย.
17:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1380. 
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ (ISMTEC 2018) 250 คนอ่าน
13 ก.ย.
15:31 น.
นายจักรี
1381. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 249 คนอ่าน
12 ก.ย.
13:08 น.
นายจักรี
1382. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายนอก: 250 คนอ่าน
11 ก.ย.
10:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1383. 
ขอแจ้งการอนุญาตใช้เสียง 249 คนอ่าน
10 ก.ย.
14:13 น.
นางสาววารุณี
1384. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 32 หลักสูตร (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล) 251 คนอ่าน
10 ก.ย.
09:33 น.
นายจักรี
1385. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์สายสอน บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทุกท่่าน 250 คนอ่าน
9 ก.ย.
15:25 น.
นางสาววารุณี
1386. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018) 250 คนอ่าน
7 ก.ย.
11:27 น.
นายจักรี
1387. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 250 คนอ่าน
5 ก.ย.
13:27 น.
นายจักรี
1388. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
5 ก.ย.
13:21 น.
นายจักรี
1389. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.) 250 คนอ่าน
3 ก.ย.
15:23 น.
นายจักรี
1390. 
พิจารณาแปลหนังสือเพื่อใช้เป็นตำราเรียนในห้องเรียน 250 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:42 น.
นายจักรี
1391. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 6 250 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:33 น.
นายจักรี
1392. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศไอร์แลนด์ 251 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:24 น.
นายจักรี
1393. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัย 252 คนอ่าน
28 ส.ค.
18:07 น.
นายจักรี
1394. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 249 คนอ่าน
24 ส.ค.
12:49 น.
นางสาวแสงทอง
1395. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร) 249 คนอ่าน
22 ส.ค.
11:54 น.
นายจักรี
1396. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 19 250 คนอ่าน
20 ส.ค.
17:53 น.
นายจักรี
1397. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 249 คนอ่าน
20 ส.ค.
16:37 น.
นายจักรี
1398. 
แจ้งการขัดข้องการให้บริการรับ-ส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข 0-4334-3454 249 คนอ่าน
17 ส.ค.
16:16 น.
นางสาววารุณี
1399. 
แจ้งการปิดเส้นทางจราจร และขออภัยในความไม่สะดวก (คณะวิทยาศาสตร์ มข.) 253 คนอ่าน
17 ส.ค.
15:28 น.
นายจักรี
1400. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference 249 คนอ่าน
14 ส.ค.
14:59 น.
นายจักรี
1401. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The Twenty-First National Software Contest: NSC 2019)" 251 คนอ่าน
14 ส.ค.
10:14 น.
นายจักรี
1402. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปสั้น (งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 249 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:13 น.
นายจักรี
1403. 
ประชาสัมพันธ์การบริการสื่อความรู้สุขภาพ (งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 252 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:11 น.
นายจักรี
1404. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดระบบจราจรสำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 251 คนอ่าน
9 ส.ค.
10:35 น.
นายจักรี
1405. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 250 คนอ่าน
8 ส.ค.
14:31 น.
นายจักรี
1406. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 250 คนอ่าน
2 ส.ค.
16:08 น.
นายจักรี
1407. 
ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
31 ก.ค.
10:19 น.
นายจักรี
1408. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 (กองการต่างประเทศ มข.) 252 คนอ่าน
31 ก.ค.
09:36 น.
นายจักรี
1409. 
ประชาสัมพันธ์โครงการยินดี QR Code ธนาคารกรุงเทพ 249 คนอ่าน
23 ก.ค.
18:40 น.
นายจักรี
1410. 
แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4686/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์ 249 คนอ่าน
23 ก.ค.
09:48 น.
นายจักรี
1411. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6-61 KKU 250 คนอ่าน
16 ก.ค.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1412. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 249 คนอ่าน
16 ก.ค.
14:21 น.
นายจักรี
1413. 
แจ้งปิดเส้นทางจราจรอาคารศูนย์สารสนเทศและด้านหลังอาคารสำนักหอสมุด 249 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:48 น.
นายจักรี
1414. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุธรณ์และการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 250 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:44 น.
นายจักรี
1415. 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 250 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:28 น.
นายจักรี
1416. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ธรรมะ...เยียวยาสังคม" โดยพระจิตร์ ตัณฑเสถียร (พระจิตร์ จิตตสังวโร) "หลวงพี่โก๋" 252 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:14 น.
นายจักรี
1417. 
ประชาสัมพันธ์การจัดระบบการจราจรเส้นทางเดินรถบริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ 250 คนอ่าน
9 ก.ค.
16:20 น.
นายจักรี
1418. 
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบกองทุน Thai Scholar Followship Fund 250 คนอ่าน
5 ก.ค.
10:58 น.
นายจักรี
1419. 
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 250 คนอ่าน
4 ก.ค.
15:30 น.
นางสาวดรุวรรณ
1420. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.) 249 คนอ่าน
4 ก.ค.
14:19 น.
นายจักรี
1421. 
ประชาสัมธ์การจัดการระบบการจราจรเส้นทางเดินรถบริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ 250 คนอ่าน
2 ก.ค.
17:25 น.
นายจักรี
1422. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริการหอพักนักศึกษา มข.) 249 คนอ่าน
2 ก.ค.
09:44 น.
นายจักรี
1423. 
ประกาศ ก.พ.อ. และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่องควรรู้ "ขอตำแหน่งทางวิชาการ" 249 คนอ่าน
2 ก.ค.
09:00 น.
นายจักรี
1424. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย 250 คนอ่าน
29 มิ.ย.
17:28 น.
นายจักรี
1425. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีเทคนิคการแพทย์ และ 36 ปีกายภาพบำบัด (คณะเทคนิคการแพทย์ มข.) 251 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:15 น.
นายจักรี
1426. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) 249 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:58 น.
นายจักรี
1427. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 249 คนอ่าน
29 มิ.ย.
10:57 น.
นายจักรี
1428. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การศสึกษาไทยยุค 4.0 (กองบริหารงานวิจัย มข.) 252 คนอ่าน
25 มิ.ย.
14:43 น.
นายจักรี
1429. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.) 250 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:20 น.
นายจักรี
1430. 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอยแก่น ที่ 1400/2561 เรื่องกำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานฯ 251 คนอ่าน
22 มิ.ย.
11:08 น.
นายจักรี
1431. 
ขอเรียนเชิญเสนอชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น 250 คนอ่าน
21 มิ.ย.
14:28 น.
นางสาวดรุวรรณ
1432. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 43 (สถาบันพลังจิตตานุภาพ คณะแพทยศาสตร์ มข.) 250 คนอ่าน
20 มิ.ย.
16:23 น.
นายจักรี
1433. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม (กองยุทธศาสตร์) 250 คนอ่าน
20 มิ.ย.
16:14 น.
นายจักรี
1434. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทยยุค 4.0" (กองบริหารงานวิจัย มข.) 252 คนอ่าน
20 มิ.ย.
08:58 น.
นายจักรี
1435. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภารจัดกิจกรรมโครงการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 250 คนอ่าน
18 มิ.ย.
16:05 น.
นายจักรี
1436. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 250 คนอ่าน
13 มิ.ย.
13:27 น.
นายจักรี
1437. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะทันตแพทยศาสตร์) 251 คนอ่าน
13 มิ.ย.
13:22 น.
นายจักรี
1438. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ประจำปี 2561 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 250 คนอ่าน
7 มิ.ย.
13:48 น.
นายจักรี
1439. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "มองลึกผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองในสมัยพระนารายณ์ ตามรอยละครอิงประวัติศาสตร์" (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) 250 คนอ่าน
7 มิ.ย.
13:23 น.
นายจักรี
1440. 
หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
1 มิ.ย.
09:36 น.
นางสาวแสงทอง
1441. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 250 คนอ่าน
31 พ.ค.
16:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1442. 
แจ้งงดการส่งหนังสือรับรองสิทธิ์การรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 253 คนอ่าน
31 พ.ค.
15:06 น.
นายจักรี
1443. 
แจ้งการหยุดสูบส่งจ่ายน้ำประปา (กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มข.) 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
15:42 น.
นายจักรี
1444. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาส "ครบรอบ 1 ปี บริษัท วิสาหกิจของ 5 เทศบาล" (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.) 249 คนอ่าน
28 พ.ค.
11:03 น.
นายจักรี
1445. 
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสารศึกษาศาสตร์ มข 251 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1446. 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ 249 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1447. 
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 250 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1448. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 250 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:28 น.
นายจักรี
1449. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ QR Code (ธนาคารกรุงเทพ) 249 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:22 น.
นายจักรี
1450. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
12:31 น.
นายจักรี
1451. 
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น) 251 คนอ่าน
16 พ.ค.
10:13 น.
นายจักรี
1452. 
การเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 249 คนอ่าน
11 พ.ค.
10:54 น.
นางสาวดรุวรรณ
1453. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 251 คนอ่าน
11 พ.ค.
09:41 น.
นางสาววาศิณี
1454. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 250 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:27 น.
นายจักรี
1455. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (คณะแพทยศาสตร์ มข.) 250 คนอ่าน
9 พ.ค.
16:45 น.
นายจักรี
1456. 
บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักหอสมุดและการสำรวจหนังสือ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 251 คนอ่าน
9 พ.ค.
10:31 น.
นายจักรี
1457. 
ขออภัยในความไม่สะดวกการติดต่อราชการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 250 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:22 น.
นายจักรี
1458. 
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต (สำนักงานอธิการบดี การป้องกันและรักษาความปลอดภัย) 250 คนอ่าน
7 พ.ค.
12:59 น.
นายจักรี
1459. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 249 คนอ่าน
3 พ.ค.
15:32 น.
นายจักรี
1460. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 (สำนักงานอธิการบดี กองบริการหอพักนักศึกษา) 249 คนอ่าน
1 พ.ค.
09:43 น.
นายจักรี
1461. 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:04 น.
นางสาวแสงทอง
1462. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 250 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:03 น.
นางสาวแสงทอง
1463. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561 250 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:02 น.
นางสาวแสงทอง
1464. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 250 คนอ่าน
26 เม.ย.
14:56 น.
นางสาววาศิณี
1465. 
ประชาสัมพันธ์ การเสนอราคาห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม (โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย) 250 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:35 น.
นายจักรี
1466. 
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 249 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:27 น.
นายจักรี
1467. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 249 คนอ่าน
19 เม.ย.
11:45 น.
นายจักรี
1468. 
แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
5 เม.ย.
10:03 น.
นายจักรี
1469. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้งาน อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
2 เม.ย.
16:09 น.
นายจักรี
1470. 
เชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่12 249 คนอ่าน
29 มี.ค.
11:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
1471. 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 250 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:37 น.
นางสาวแสงทอง
1472. 
ขออภัยความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
28 มี.ค.
09:41 น.
นายจักรี
1473. 
ขอประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม 254 คนอ่าน
27 มี.ค.
16:20 น.
นายจักรี
1474. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ First Aid Campus: โครงการความรู้ปฐมพยาบาลเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 251 คนอ่าน
23 มี.ค.
16:00 น.
นายจักรี
1475. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนา "โครงการโคกหนองนา โมเดล ตามศาสตร์พระราชา" 249 คนอ่าน
22 มี.ค.
18:12 น.
นายจักรี
1476. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา 249 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:30 น.
นายจักรี
1477. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่" (Model Performance Appraisa base on KPI & Competency) 251 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:24 น.
นายจักรี
1478. 
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองอาคารและสถานที่ (เพิ่มเติม) 251 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:01 น.
นายจักรี
1479. 
ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 249 คนอ่าน
19 มี.ค.
17:14 น.
นายจักรี
1480. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 4 250 คนอ่าน
19 มี.ค.
17:07 น.
นายจักรี
1481. 
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองอาคารและสถานที่ 250 คนอ่าน
19 มี.ค.
16:58 น.
นายจักรี
1482. 
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 250 คนอ่าน
19 มี.ค.
16:56 น.
นายจักรี
1483. 
CFP -- 7th International Conference on Learning Technologies and Learning Environments (LTLE2018) @ JAPAN 250 คนอ่าน
18 มี.ค.
13:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1484. 
เรียนเชิญส่งบทความวิจัยเกี่ยวกับ STEM Ed. เพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue ของวารสาร IJMLO (indexed in SCOPUS) 250 คนอ่าน
18 มี.ค.
13:23 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1485. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 251 คนอ่าน
16 มี.ค.
11:26 น.
นางสาววารุณี
1486. 
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 251 คนอ่าน
14 มี.ค.
13:31 น.
นายจักรี
1487. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าประกวดและร่วมงานนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 250 คนอ่าน
12 มี.ค.
09:18 น.
นายจักรี
1488. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกุล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 249 คนอ่าน
12 มี.ค.
09:08 น.
นายจักรี
1489. 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 251 คนอ่าน
9 มี.ค.
11:15 น.
นางสาวแสงทอง
1490. 
ขอแจ้งการปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 250 คนอ่าน
7 มี.ค.
10:09 น.
นายจักรี
1491. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2561 250 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
1492. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 250 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:48 น.
นายจักรี
1493. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวันนักการตลาดสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 250 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:42 น.
นายจักรี
1494. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพมารดาอาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา 250 คนอ่าน
6 มี.ค.
13:43 น.
นางสาวศศิประภา
1495. 
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” 250 คนอ่าน
2 มี.ค.
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1496. 
งดให้บริการชั่วคราว ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
28 ก.พ.
11:01 น.
นายจักรี
1497. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 249 คนอ่าน
28 ก.พ.
10:23 น.
นายจักรี
1498. 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.มข. พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ มข. 249 คนอ่าน
26 ก.พ.
10:29 น.
นางสาวมัทนา
1499. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ “Developing Research Proposals” 251 คนอ่าน
20 ก.พ.
14:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1500. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 249 คนอ่าน
18 ก.พ.
12:43 น.
นายจักรี
1501. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัญจรกับสภาพนักงาน เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
18 ก.พ.
10:47 น.
นายจักรี
1502. 
แจ้งประกาศผลการคัดเลือก และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อโรงแรมและตราสัญลักษณ์ (Logo) (ชื่อเดิมโรงแรมขวัญมอ) รอบที่ 2 250 คนอ่าน
13 ก.พ.
16:00 น.
นายจักรี
1503. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
8 ก.พ.
10:09 น.
นางสาววาศิณี
1504. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 249 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:15 น.
นางสาวแสงทอง
1505. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2561 251 คนอ่าน
6 ก.พ.
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1506. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health 249 คนอ่าน
5 ก.พ.
11:52 น.
นายจักรี
1507. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นล่าม ไทย-จีน ที่ดี" 249 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:30 น.
นายจักรี
1508. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2561 250 คนอ่าน
1 ก.พ.
14:34 น.
นายจักรี
1509. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้าน 251 คนอ่าน
30 ม.ค.
15:53 น.
นายจักรี
1510. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
30 ม.ค.
14:30 น.
นางสาวแสงทอง
1511. 
การบริการคลินิคสารสนเทศเพื่อการวิจัยและอ้างอิงและการพัฒนาบุคลากรเพื่อคาวมคล่องตัว 252 คนอ่าน
23 ม.ค.
10:26 น.
นายจักรี
1512. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
22 ม.ค.
13:39 น.
นางสาวแสงทอง
1513. 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 251 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:33 น.
นางสาวแสงทอง
1514. 
ผลการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 250 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:32 น.
นางสาวแสงทอง
1515. 
ขออภัยความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
18 ม.ค.
14:59 น.
นายจักรี
1516. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานการกีฬา 251 คนอ่าน
18 ม.ค.
11:12 น.
นายจักรี
1517. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนภาษาจีน ของโครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" สถาบันขงจื่อ 249 คนอ่าน
18 ม.ค.
10:09 น.
นายจักรี
1518. 
ขอความอุปถัมภ์งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2561 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 249 คนอ่าน
17 ม.ค.
14:38 น.
นายจักรี
1519. 
ขอแจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
27 ธ.ค.
08:47 น.
นายจักรี
1520. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" 252 คนอ่าน
21 ธ.ค.
12:53 น.
นายจักรี
1521. 
ประชาสัมพันธ์และการดำเนินการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน 249 คนอ่าน
20 ธ.ค.
14:13 น.
นางสาวดรุวรรณ
1522. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 249 คนอ่าน
19 ธ.ค.
14:52 น.
นายจักรี
1523. 
แพ็กเกจห้องประชุมพร้อมอาหาร 2 มื้อ (IMPACT MUANG THONG THANI) 251 คนอ่าน
18 ธ.ค.
14:15 น.
นายจักรี
1524. 
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
14 ธ.ค.
08:59 น.
นางสาวแสงทอง
1525. 
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ 250 คนอ่าน
1 ธ.ค.
14:10 น.
นางสาวแสงทอง
1526. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 249 คนอ่าน
1 ธ.ค.
13:47 น.
นางสาวแสงทอง
1527. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ 250 คนอ่าน
1 ธ.ค.
12:17 น.
นายจักรี
1528. 
ผลการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 249 คนอ่าน
28 พ.ย.
10:09 น.
นางสาวแสงทอง
1529. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ใหม่" (จากคณะวิศวกรรมศาสตร์) 249 คนอ่าน
22 พ.ย.
11:18 น.
นายจักรี
1530. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี) 251 คนอ่าน
21 พ.ย.
14:00 น.
นายจักรี
1531. 
ขอความอนุเคราะห์ประหยัดน้ำประปา (จากสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 249 คนอ่าน
15 พ.ย.
10:20 น.
นายจักรี
1532. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม In-house Seminar in Economics (คณะเศรษฐศาสตร์) 249 คนอ่าน
14 พ.ย.
09:43 น.
นายจักรี
1533. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ 252 คนอ่าน
14 พ.ย.
09:29 น.
นายจักรี
1534. 
ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันธ์องค์กรสมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ 250 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:17 น.
นายจักรี
1535. 
ด่วนที่สุด!! แจ้งย้ายห้องบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 8 พ.ย. 60 250 คนอ่าน
7 พ.ย.
17:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1536. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 17 251 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:07 น.
นายจักรี
1537. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 249 คนอ่าน
7 พ.ย.
09:25 น.
นายจักรี
1538. 
ขอรับความช่วยเหลือในการประสบอัคคีภัย นางสาวพัชชานันท์ สาผิว 250 คนอ่าน
3 พ.ย.
16:31 น.
นางสาวศศิประภา
1539. 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 250 คนอ่าน
31 ต.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1540. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
31 ต.ค.
10:06 น.
นายจักรี
1541. 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 250 คนอ่าน
30 ต.ค.
14:38 น.
นายจักรี
1542. 
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 249 คนอ่าน
30 ต.ค.
14:34 น.
นายจักรี
1543. 
จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 249 คนอ่าน
27 ต.ค.
09:47 น.
นางสาวดรุวรรณ
1544. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดาของนางสุนา อุ่นทองดี 251 คนอ่าน
20 ต.ค.
10:12 น.
นายจักรี
1545. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 249 คนอ่าน
17 ต.ค.
15:47 น.
นางสาวแสงทอง
1546. 
แก้ไข หมายเหตู ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลนักเรียน 250 คนอ่าน
12 ต.ค.
15:26 น.
อาจารย์จุฬาลักษณ์
1547. 
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล) แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
12 ต.ค.
15:11 น.
นายจักรี
1548. 
คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 250 คนอ่าน
10 ต.ค.
15:42 น.
นายจักรี
1549. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักบริการวิชาการ 249 คนอ่าน
9 ต.ค.
14:30 น.
นายจักรี
1550. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในหัวข้อ "การวางจิตรักษาความสงบ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ" โดยพระอาจารย์ธีระพันธุ์ ธีรโพธิ (พระอาจารย์กวง) 249 คนอ่าน
9 ต.ค.
08:45 น.
นายจักรี
1551. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโตรตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ 3/4) 250 คนอ่าน
5 ต.ค.
17:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1552. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดแนบ 249 คนอ่าน
5 ต.ค.
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1553. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ โครงการนอนดีมีสุข เรื่อง "มหัศจรรย์การนอน" 249 คนอ่าน
4 ต.ค.
10:03 น.
นายจักรี
1554. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบการก่อตั้งศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและขึ้นบ้านใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 249 คนอ่าน
3 ต.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
1555. 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ 250 คนอ่าน
26 ก.ย.
14:39 น.
นายจักรี
1556. 
ความต้องการขอรับทุนการศึกษาและรับสมัครผู้รับทุนในหลักสูตร SCGI Master Program 249 คนอ่าน
22 ก.ย.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
1557. 
การซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะบริหารธุกิจและการบัญชี 250 คนอ่าน
19 ก.ย.
16:14 น.
นายจักรี
1558. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ คณะศึกษาศาสตร์ 251 คนอ่าน
1 ก.ย.
14:33 น.
นายจักรี
1559. 
ด่วนที่สุด!! ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 249 คนอ่าน
24 ส.ค.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1560. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม มข. 250 คนอ่าน
22 ส.ค.
18:09 น.
นายจักรี
1561. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 249 คนอ่าน
21 ส.ค.
16:58 น.
นายจักรี
1562. 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics คณะเศรษฐศาสตร์ 250 คนอ่าน
18 ส.ค.
12:47 น.
นายจักรี
1563. 
การส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 250 คนอ่าน
17 ส.ค.
08:57 น.
นางสาวแสงทอง
1564. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ 250 คนอ่าน
15 ส.ค.
11:39 น.
นายจักรี
1565. 
ดวนที่สุด!! ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรมการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อทุนสนับสนุนฯ 251 คนอ่าน
14 ส.ค.
12:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1566. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2561 250 คนอ่าน
10 ส.ค.
15:29 น.
นางสาวศศิประภา
1567. 
การให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อระบบอัตโนมัติ และโทรสาร 253 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:20 น.
นางสาววารุณี
1568. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทานงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 249 คนอ่าน
4 ส.ค.
11:14 น.
นายจักรี
1569. 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
4 ส.ค.
09:34 น.
นายจักรี
1570. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองอาคารและสถานที่ 249 คนอ่าน
4 ส.ค.
09:33 น.
นายจักรี
1571. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองวิเทศสัมพันธ์ 251 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:30 น.
นายจักรี
1572. 
ประชาสัมพันธ์ให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 253 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:28 น.
นายจักรี
1573. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเศรษฐศาสตร์ 251 คนอ่าน
21 ก.ค.
11:25 น.
นายจักรี
1574. 
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน Pre-conference Workshop on ICT Trends in Emerging Economies ณ ประเทศ New Zealand 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
22:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1575. 
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน Pre-conference Workshop on TeSTEM Education ณ ประเทศ New Zealand 249 คนอ่าน
20 ก.ค.
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1576. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ "เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ต ระดับภูมิเอเชียแปซิฟิก 2560" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 252 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:33 น.
นายจักรี
1577. 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 251 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:30 น.
นายจักรี
1578. 
ขยายเวลาในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน 249 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:27 น.
นายจักรี
1579. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันขงจื่อ 250 คนอ่าน
14 ก.ค.
14:24 น.
นายจักรี
1580. 
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 252 คนอ่าน
13 ก.ค.
14:56 น.
นางสาวแสงทอง
1581. 
ขอเชิญอุดหนุนพริกจากเกษตรกรโดยตรง 249 คนอ่าน
13 ก.ค.
14:03 น.
นายจักรี
1582. 
ประชาสัมพันธ์การอบรม “วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้และการสืบค้นสิทธิบัตร” 249 คนอ่าน
12 ก.ค.
12:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1583. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 253 คนอ่าน
12 ก.ค.
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1584. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 249 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:42 น.
นายจักรี
1585. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:38 น.
นายจักรี
1586. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย 249 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:34 น.
นายจักรี
1587. 
ขอแจ้งการย้ายสำนักงานกรุงเทพ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน 249 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:18 น.
นายจักรี
1588. 
ประชาสัมพันธ์มหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 249 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:16 น.
นายจักรี
1589. 
ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Living Lab" on Water Energy Own: Implication for Administrators in Thailand - Cambodia - Laos - Myanmar - Vietna 249 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:11 น.
นายจักรี
1590. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครู สมาธิ รุ่นที่ 41 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:07 น.
นายจักรี
1591. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 2 249 คนอ่าน
12 ก.ค.
08:56 น.
นายจักรี
1592. 
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 249 คนอ่าน
11 ก.ค.
16:10 น.
นายจักรี
1593. 
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 249 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:20 น.
นายจักรี
1594. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment 2017) ครั้งที่ 4 249 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:17 น.
นายจักรี
1595. 
ขอเรียนเชิญการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Creating Digital Pathways for Teaching and Learning" 249 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:15 น.
นายจักรี
1596. 
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 250 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:11 น.
นายจักรี
1597. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 17 249 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:09 น.
นายจักรี
1598. 
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ที่เคยรับทุนรัฐบาล 249 คนอ่าน
7 ก.ค.
15:36 น.
นางสาวดรุวรรณ
1599. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ Recent Trend in Teacher Training Reform in Japan 253 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:58 น.
1600. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 253 คนอ่าน
27 มิ.ย.
15:06 น.
นางสาวศศิประภา
1601. 
การตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง) 250 คนอ่าน
24 มิ.ย.
12:02 น.
นางสาวแสงทอง
1602. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย์ รุ่น 4 ค่ะ 249 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:30 น.
นางสาวมธุรส
1603. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2560 251 คนอ่าน
15 มิ.ย.
14:24 น.
นางสาวศศิประภา
1604. 
ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2560 249 คนอ่าน
15 มิ.ย.
14:22 น.
นางสาวศศิประภา
1605. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 252 คนอ่าน
12 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1606. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 249 คนอ่าน
7 มิ.ย.
15:46 น.
นางสาวศศิประภา
1607. 
ประชาสัมพันธ์ห้องพักราคาพิเศษ โรงแรมแกลเลอรี่ เลค วิว 251 คนอ่าน
6 มิ.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
1608. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 249 คนอ่าน
5 มิ.ย.
13:54 น.
นางสาวศศิประภา
1609. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 249 คนอ่าน
2 มิ.ย.
13:53 น.
นางสาวศศิประภา
1610. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแนวคิดและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 252 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:07 น.
นางสาวศศิประภา
1611. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และชมงานแสดงสินค้าในงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี 249 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
1612. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 32 250 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:07 น.
นางสาวศศิประภา
1613. 
เชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0" (รุ่นที่ 2) 250 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
1614. 
ของดการให้บริการตัดแต่งต้นไม้ 250 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
1615. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 250 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:04 น.
นางสาวศศิประภา
1616. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ของศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
29 พ.ค.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
1617. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีงานศพมารดาของนางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา 249 คนอ่าน
29 พ.ค.
10:56 น.
นางสาวศศิประภา
1618. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 18 249 คนอ่าน
25 พ.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
1619. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 249 คนอ่าน
23 พ.ค.
12:33 น.
นางสาวศศิประภา
1620. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0" 250 คนอ่าน
22 พ.ค.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
1621. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "กล้าที่จะเรียนรู้ : ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ทิศทางใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต" 249 คนอ่าน
22 พ.ค.
14:01 น.
นางสาวศศิประภา
1622. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน" 251 คนอ่าน
22 พ.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
1623. 
ขอแจ้งปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 250 คนอ่าน
16 พ.ค.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
1624. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างกระดาษคำตอบและตรวจปรนัย ผลคะแนนด้วยเครื่อง Score Analyzer Solution 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
15:31 น.
นางสาวศศิประภา
1625. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของวิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 250 คนอ่าน
11 พ.ค.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
1626. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 249 คนอ่าน
9 พ.ค.
13:39 น.
นางสาวศศิประภา
1627. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560 250 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:30 น.
นางสาวศศิประภา
1628. 
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 783-784/2560) 251 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:26 น.
นางสาวศศิประภา
1629. 
ส่งรายง 251 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:25 น.
นางสาวศศิประภา
1630. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 250 คนอ่าน
2 พ.ค.
13:24 น.
นางสาวศศิประภา
1631. 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี 2560 249 คนอ่าน
1 พ.ค.
13:54 น.
นางสาวศศิประภา
1632. 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560 250 คนอ่าน
1 พ.ค.
12:45 น.
นางสาวศศิประภา
1633. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 250 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
1634. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 250 คนอ่าน
28 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
1635. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 250 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:21 น.
นางสาวศศิประภา
1636. 
สร้างเครือข่ายวิชาการ University of California, Berkeley 250 คนอ่าน
27 เม.ย.
04:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ
1637. 
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ 251 คนอ่าน
19 เม.ย.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
1638. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 249 คนอ่าน
19 เม.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1639. 
ขอแจ้งการยุบรวมหน่วยงาน 250 คนอ่าน
12 เม.ย.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
1640. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 249 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1641. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 250 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1642. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 250 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1643. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ นางดวงตา ชัยราษฎร์ 250 คนอ่าน
7 เม.ย.
12:58 น.
นางสาวศศิประภา
1644. 
ขอเลื่อนการจัดงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2560 251 คนอ่าน
4 เม.ย.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
1645. 
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน" 251 คนอ่าน
31 มี.ค.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
1646. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลนาน้อย จ.น่าน 250 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:12 น.
นางสาวศศิประภา
1647. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 535/2560 และฉบับที่ 536/2560 250 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:08 น.
นางสาวศศิประภา
1648. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การยุบเลิกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี 249 คนอ่าน
24 มี.ค.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
1649. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 249 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:36 น.
นางสาวมธุรส
1650. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 22 หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 250 คนอ่าน
16 มี.ค.
10:20 น.
นางสาวศศิประภา
1651. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 249 คนอ่าน
16 มี.ค.
10:19 น.
นางสาวศศิประภา
1652. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "วันต้อหินโลก 2560" 251 คนอ่าน
15 มี.ค.
15:47 น.
นางสาวศศิประภา
1653. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 252 คนอ่าน
15 มี.ค.
15:45 น.
นางสาวศศิประภา
1654. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 249 คนอ่าน
14 มี.ค.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
1655. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองวิเทสสัมพันธ์ 249 คนอ่าน
10 มี.ค.
15:35 น.
นางสาวศศิประภา
1656. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม จำนวน 14 หลักสูตร 251 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:06 น.
นางสาวศศิประภา
1657. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 15 251 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:04 น.
นางสาวศศิประภา
1658. 
ประชาสัมพันธ์โึครงการ Education ICT Forum 2017 250 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:01 น.
นางสาวศศิประภา
1659. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 3 250 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:00 น.
นางสาวศศิประภา
1660. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 1 249 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:55 น.
นางสาวศศิประภา
1661. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 17- 22 มีนาคม 2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 250 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:53 น.
นางสาวศศิประภา
1662. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 666 ปี กรุงศรีอยุธยา 25 ปี มรดกโลก : พัฒนาตามรอยทางของพระยาโบราณราชธานินทร์ 250 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:50 น.
นางสาวศศิประภา
1663. 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
8 มี.ค.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
1664. 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 252 คนอ่าน
8 มี.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
1665. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน คอนเสิร์ตการกุศล "ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 249 คนอ่าน
8 มี.ค.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1666. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจ มารดาของอาจารย์สำรวน ชินจันทึก 251 คนอ่าน
6 มี.ค.
12:58 น.
นายจักรี
1667. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 250 คนอ่าน
3 มี.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1668. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 251 คนอ่าน
3 มี.ค.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
1669. 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการ "พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ" 250 คนอ่าน
3 มี.ค.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
1670. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 249 คนอ่าน
3 มี.ค.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
1671. 
เชิญส่งผลงานวิจัยทาง Digital Learning Strategies and Applications เพื่อร่วมนำเสนอที่ประเทศญี่ปุ่น 251 คนอ่าน
3 มี.ค.
09:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1672. 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ I Love KKU Library - มีนา ลดราคาค่าปรับ 249 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:47 น.
นางสาวศศิประภา
1673. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวดที่ 1/2560 251 คนอ่าน
28 ก.พ.
15:25 น.
นางสาวดรุวรรณ
1674. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2560 250 คนอ่าน
24 ก.พ.
11:03 น.
นางสาวศศิประภา
1675. 
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 250 คนอ่าน
24 ก.พ.
11:02 น.
นางสาวศศิประภา
1676. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 249 คนอ่าน
24 ก.พ.
08:33 น.
นางสาวศศิประภา
1677. 
ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้นในงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 250 คนอ่าน
22 ก.พ.
12:53 น.
นางสาวศศิประภา
1678. 
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดานางประยูร หลักตา 249 คนอ่าน
22 ก.พ.
12:51 น.
นางสาวศศิประภา
1679. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักงานการกีฬา ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 252 คนอ่าน
21 ก.พ.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
1680. 
นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ 252 คนอ่าน
21 ก.พ.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1681. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานระบบ IRIS 249 คนอ่าน
21 ก.พ.
08:53 น.
นางสาวศศิประภา
1682. 
แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 250 คนอ่าน
17 ก.พ.
15:05 น.
นางสาวแสงทอง
1683. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร 249 คนอ่าน
17 ก.พ.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
1684. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 252 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:44 น.
นางสาวศศิประภา
1685. 
ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต "ในดวงใจนิรันดร์" 249 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:38 น.
นางสาวศศิประภา
1686. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดนก 249 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:37 น.
นางสาวศศิประภา
1687. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และมอบส่วนลดสำหรับข้าราชการ บุคลากร 250 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:15 น.
นางสาวศศิประภา
1688. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 253 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1689. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 25 249 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:12 น.
นางสาวศศิประภา
1690. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท 251 คนอ่าน
30 ม.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1691. 
การย้ายสถานที่ตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 249 คนอ่าน
30 ม.ค.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
1692. 
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การรับรางวัล Technology and Innovation Awards 2017 249 คนอ่าน
26 ม.ค.
15:20 น.
นางสาวศศิประภา
1693. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 251 คนอ่าน
26 ม.ค.
11:14 น.
นางสาวศศิประภา
1694. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 249 คนอ่าน
26 ม.ค.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
1695. 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี" 250 คนอ่าน
23 ม.ค.
14:47 น.
นางสาวศศิประภา
1696. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ของศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
23 ม.ค.
14:46 น.
นางสาวศศิประภา
1697. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ >>> https://goo.gl/forms/mOR5r8x7HIPvF3Co2 250 คนอ่าน
23 ม.ค.
11:12 น.
นางสาวมัทนา
1698. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 249 คนอ่าน
19 ม.ค.
14:22 น.
นายจักรี
1699. 
ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด ขก ขอนแก่น 251 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:38 น.
นางสาวศศิประภา
1700. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 250 คนอ่าน
17 ม.ค.
13:00 น.
นางสาวศศิประภา
1701. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย 250 คนอ่าน
17 ม.ค.
12:55 น.
นางสาวศศิประภา
1702. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ในวันที่ 25 มกราคม 2560 250 คนอ่าน
16 ม.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
1703. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 16 250 คนอ่าน
11 ม.ค.
13:05 น.
นางสาวศศิประภา
1704. 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. ช่วยชาติ 249 คนอ่าน
11 ม.ค.
09:09 น.
นางสาวแสงทอง
1705. 
ขอส่งความปรารถนาดีเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 251 คนอ่าน
10 ม.ค.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
1706. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ 1 249 คนอ่าน
10 ม.ค.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
1707. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2560 252 คนอ่าน
10 ม.ค.
09:20 น.
นางสาวดรุวรรณ
1708. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ >>> https://goo.gl/forms/mOR5r8x7HIPvF3Co2 250 คนอ่าน
5 ม.ค.
16:58 น.
นางสาวมัทนา
1709. 
ขอเชิญเข้าฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 8 251 คนอ่าน
5 ม.ค.
15:50 น.
นางสาวศศิประภา
1710. 
แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง 251 คนอ่าน
5 ม.ค.
13:56 น.
นางสาวแสงทอง
1711. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 249 คนอ่าน
4 ม.ค.
16:33 น.
นางสาวศศิประภา
1712. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 249 คนอ่าน
4 ม.ค.
15:36 น.
นางสาวศศิประภา
1713. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 250 คนอ่าน
29 ธ.ค.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
1714. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 249 คนอ่าน
29 ธ.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
1715. 
ประชาสัมพันธ์ 250 คนอ่าน
26 ธ.ค.
16:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1716. 
ประกาศผลรางวัล 2017 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 252 คนอ่าน
23 ธ.ค.
15:04 น.
นางสาวศศิประภา
1717. 
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ 250 คนอ่าน
22 ธ.ค.
13:51 น.
นางสาวศศิประภา
1718. 
ขอเรียนเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "The Prospects for Global Financial Stability" 249 คนอ่าน
22 ธ.ค.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
1719. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและตรวจสุขภาพพิเศษ ในโครงการประชุมวิชาการ "การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" 250 คนอ่าน
19 ธ.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
1720. 
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 249 คนอ่าน
19 ธ.ค.
08:44 น.
นางสาวศศิประภา
1721. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 250 คนอ่าน
14 ธ.ค.
15:48 น.
นางสาวศศิประภา
1722. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 250 คนอ่าน
14 ธ.ค.
15:45 น.
นางสาวศศิประภา
1723. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 249 คนอ่าน
13 ธ.ค.
10:58 น.
นางสาวศศิประภา
1724. 
ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี" ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 250 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
1725. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 250 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:11 น.
นางสาวศศิประภา
1726. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพักและห้องประชุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 250 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1727. 
ขอความอนุเคราะห์จำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก 251 คนอ่าน
8 ธ.ค.
16:13 น.
นางสาวศศิประภา
1728. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder 249 คนอ่าน
7 ธ.ค.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
1729. 
ขอความอุปถัมภ์ร่วมปิดทองหลังพระสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาและบูรณะห้องน้ำเก่าและสร้างใหม่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลองค์พ่อหลวงของเรา 251 คนอ่าน
6 ธ.ค.
16:09 น.
นางสาวศศิประภา
1730. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.25 250 คนอ่าน
2 ธ.ค.
15:15 น.
นางสาวศศิประภา
1731. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 - 09.30 น. 251 คนอ่าน
30 พ.ย.
10:05 น.
นางสาวศศิประภา
1732. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 250 คนอ่าน
30 พ.ย.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
1733. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 250 คนอ่าน
30 พ.ย.
09:50 น.
นางสาวศศิประภา
1734. 
ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2560 249 คนอ่าน
29 พ.ย.
11:19 น.
นางสาวศศิประภา
1735. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาศักยภาพบุคากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ของ สวทช. 251 คนอ่าน
28 พ.ย.
17:05 น.
นางสาวมธุรส
1736. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม "เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9" 252 คนอ่าน
28 พ.ย.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
1737. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" 250 คนอ่าน
23 พ.ย.
15:58 น.
นางสาวศศิประภา
1738. 
ขอเชิญร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" และจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 249 คนอ่าน
21 พ.ย.
14:39 น.
นางสาวศศิประภา
1739. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 249 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:24 น.
นางสาวศศิประภา
1740. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 250 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:19 น.
นางสาวศศิประภา
1741. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครง 251 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:18 น.
นางสาวศศิประภา
1742. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 253 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
1743. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานสายผู้สอนตำแหน่งอาจารย์ 251 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
1744. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 250 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
1745. 
ขอขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงาน 249 คนอ่าน
18 พ.ย.
16:28 น.
นางสาวศศิประภา
1746. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 249 คนอ่าน
18 พ.ย.
13:25 น.
นางสาวศศิประภา
1747. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 249 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:23 น.
นางสาวศศิประภา
1748. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 9 ฉบับ 249 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:21 น.
นางสาวศศิประภา
1749. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 252 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
1750. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 249 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:19 น.
นางสาวศศิประภา
1751. 
เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบรรยายทางวิชาการ "Studying and Researching in Germany" 249 คนอ่าน
16 พ.ย.
13:15 น.
นางสาวศศิประภา
1752. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 251 คนอ่าน
15 พ.ย.
11:02 น.
นางสาวศศิประภา
1753. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนประจำครัวเรือน 251 คนอ่าน
14 พ.ย.
13:09 น.
นางสาวศศิประภา
1754. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 249 คนอ่าน
11 พ.ย.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
1755. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ 251 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
1756. 
แจ้งเพื่อทราบ การขยายเวลาการปฏิบัติงานของสำนักงานการกีฬา 250 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:28 น.
นางสาวศศิประภา
1757. 
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา 251 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:21 น.
นางสาวศศิประภา
1758. 
ขอเรียนเสนออัตราค่าห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล 249 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:20 น.
นางสาวศศิประภา
1759. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ English Conversation Course 249 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:15 น.
นางสาวศศิประภา
1760. 
ขอเชิญร่วมงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย" 251 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
1761. 
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ Training Workshop on "GrapeSEED: The Effective Tool for Enhancing Communication for EFL/ESL Learners" 249 คนอ่าน
9 พ.ย.
14:48 น.
นางสาวศศิประภา
1762. 
ขอยกเลิกการจัดงานลอยกระทง มข. เพื่อพ่อหลวง ร.9 ประจำปี 2559 เป็นการจัดงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย" 252 คนอ่าน
9 พ.ย.
14:46 น.
นางสาวศศิประภา
1763. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 249 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:14 น.
นางสาวศศิประภา
1764. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การปรับปรุงแนวทางเรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต 251 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:12 น.
นางสาวศศิประภา
1765. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 251 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:11 น.
นางสาวศศิประภา
1766. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี "การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 252 คนอ่าน
7 พ.ย.
13:43 น.
นางสาวศศิประภา
1767. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 251 คนอ่าน
7 พ.ย.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
1768. 
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง New Spirit in Education "กล้าที่จะสอน" 250 คนอ่าน
7 พ.ย.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
1769. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559" 249 คนอ่าน
7 พ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1770. 
ขอประชาสัมพันธ์ "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย" 249 คนอ่าน
4 พ.ย.
16:44 น.
นางสาวมธุรส
1771. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาคณิตศาสตร์สิงคโปร์ ในหัวข้อ Visualization Method in Mastering Mathematical Concepts and Enhancing Problem-Solving Skills for 251 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
1772. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 251 คนอ่าน
1 พ.ย.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
1773. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" 250 คนอ่าน
31 ต.ค.
14:48 น.
นางสาวแสงทอง
1774. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขนแก่น 250 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:15 น.
นางสาวศศิประภา
1775. 
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2560 Workshop : Powerful English Presentation at Academic Conferences 249 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:11 น.
นางสาวศศิประภา
1776. 
การขอสำเนา/ต้นฉบับสื่อที่ผลิตในงานถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 เพื่อการเผยแพร่ 250 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:01 น.
นางสาวศศิประภา
1777. 
โครงการสัมมนาวิชาการ นโยบายออกแบบได้ : สร้างนโยบายผ่านการเรียนรู้พฤติกรรม ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 250 คนอ่าน
27 ต.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
1778. 
ไม่สะดวกในการให้บริการและอำนวยความสะดวก (ไปสัมมนาบุคลากรนอกสถานที่) ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 249 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
1779. 
การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การปรับเพ่ิมเงินเดือน 1.4 เท่า และการปรับบัญชีเงินเด 250 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:56 น.
นางสาวดรุวรรณ
1780. 
งดการจัดงานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2559 (Sithan KKU Festival 2016) 251 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:35 น.
นางสาวศศิประภา
1781. 
แจ้งงดการให้บริการงานบริการการศึกษา และงานบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 250 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:39 น.
นางสาวศศิประภา
1782. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ตามรอยพ่อ...ด้วยธรรมะที่พ่อปฏิบัติ" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 249 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
1783. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 249 คนอ่าน
19 ต.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
1784. 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 251 คนอ่าน
19 ต.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
1785. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 250 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:23 น.
นางสาวศศิประภา
1786. 
ขอเชิญร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวารแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 251 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
1787. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ" 249 คนอ่าน
17 ต.ค.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
1788. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพนายวีระวัฒน์ ทองบ้านทุ่ม 250 คนอ่าน
17 ต.ค.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
1789. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเข้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ " ครั้งที่ 10 252 คนอ่าน
12 ต.ค.
13:26 น.
นางสาวศศิประภา
1790. 
ขอความอนุเคราะห์ (ทั้งผู้ที่เคย/ไม่เคยใช้บริการ) ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ One stop Service คณะศึกษาศาสตร์ 249 คนอ่าน
12 ต.ค.
09:20 น.
นางสาวมัทนา
1791. 
พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
12 ต.ค.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
1792. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนา "เทคโนโลยีและการลงทุนยุคใหม่" ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 249 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
1793. 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 249 คนอ่าน
4 ต.ค.
13:44 น.
นางสาวศศิประภา
1794. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 คณะแพทยศาสตร์ มข. 249 คนอ่าน
3 ต.ค.
14:43 น.
นายจักรี
1795. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์ปรานอม เพิ่มพานิช 250 คนอ่าน
23 ก.ย.
09:46 น.
นายจักรี
1796. 
โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนภาษาจีน 251 คนอ่าน
20 ก.ย.
15:45 น.
นายจักรี
1797. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 249 คนอ่าน
20 ก.ย.
15:09 น.
นายจักรี
1798. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มข. 251 คนอ่าน
15 ก.ย.
15:48 น.
นายจักรี
1799. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 251 คนอ่าน
15 ก.ย.
15:40 น.
นายจักรี
1800. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ ทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร 249 คนอ่าน
12 ก.ย.
14:41 น.
นายจักรี
1801. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4" 250 คนอ่าน
12 ก.ย.
12:44 น.
นายจักรี
1802. 
แจ้งให้ทราบ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการสุ่มติดต่อถึงบุคลากรโดยตรง 250 คนอ่าน
9 ก.ย.
17:15 น.
นายจักรี
1803. 
ประชาสัมพันธ์เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 250 คนอ่าน
9 ก.ย.
13:56 น.
นายจักรี
1804. 
ฝ่ายวางแผน : ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ One stop Service คณะศึกษาศาสตร์ 250 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:45 น.
นางสาวมัทนา
1805. 
ฝ่ายวางแผน : ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ 250 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:10 น.
นางสาวมัทนา
1806. 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ งวด 1-60 250 คนอ่าน
6 ก.ย.
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1807. 
มข ให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1-2560 250 คนอ่าน
6 ก.ย.
12:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1808. 
ภาพค่ายภาษาอังกฤษ A-C English Camp เพิ่มเติม 251 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:13 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
1809. 
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Unit A-C โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) 249 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:11 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
1810. 
คู่มือในการบันทึกข้อมูลใน template ข้อเสนอโครงการปี 2561 249 คนอ่าน
3 ก.ย.
13:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1811. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
1 ก.ย.
12:35 น.
นายจักรี
1812. 
"แจ้งขยายเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2561 ผ่านระบบ NRMS." 250 คนอ่าน
29 ส.ค.
14:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1813. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดารองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ 250 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:48 น.
นายจักรี
1814. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์ให้เกิดปัญญา และอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธรรมชาตศึกษา" (Nature Game) ของสมาคมไทสิกขา 250 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:19 น.
นายจักรี
1815. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน "FOOD and HOTELEX 2016" ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 250 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:09 น.
นายจักรี
1816. 
ขอความอนุเคราะห์ส่งกลับแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้รับบริการ One Stop Service ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 250 คนอ่าน
25 ส.ค.
09:44 น.
นายจักรี
1817. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ) ครั้งที่ 9 สำนักวัฒนธรรม 250 คนอ่าน
25 ส.ค.
09:39 น.
นายจักรี
1818. 
ประกาศผลทุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ มข. งวดที่ 6-59 251 คนอ่าน
24 ส.ค.
11:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1819. 
โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมฉลอง 10 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
23 ส.ค.
09:41 น.
นายจักรี
1820. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "มองภาคอีสานผ่าน CEO เศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาน" ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มข. 249 คนอ่าน
23 ส.ค.
08:16 น.
นายจักรี
1821. 
ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 252 คนอ่าน
19 ส.ค.
10:06 น.
นายจักรี
1822. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559 249 คนอ่าน
19 ส.ค.
08:25 น.
นายจักรี
1823. 
ขอเชิญร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
17 ส.ค.
14:34 น.
นายจักรี
1824. 
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน 251 คนอ่าน
17 ส.ค.
14:09 น.
นายจักรี
1825. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 เรื่อง "Change, Challenges and Opportunities in Healthcare System" คณะแพทยศาสตร์ มข. 249 คนอ่าน
16 ส.ค.
15:11 น.
นายจักรี
1826. 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอใบเสร็จค่าลงทะเบียนนักศึกษา (ออนไลน์) 250 คนอ่าน
16 ส.ค.
14:50 น.
นายจักรี
1827. 
ด่วน!ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 249 คนอ่าน
16 ส.ค.
11:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1828. 
การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 250 คนอ่าน
16 ส.ค.
09:00 น.
นายจักรี
1829. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและส่งคำขวัญประกวด เนื่องในสัปดาห์วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2559 252 คนอ่าน
16 ส.ค.
08:50 น.
นายจักรี
1830. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 249 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1831. 
หลักเกณฑ์และวิธีส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด ในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มข. 250 คนอ่าน
10 ส.ค.
11:15 น.
นายจักรี
1832. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 249 คนอ่าน
10 ส.ค.
11:07 น.
นายจักรี
1833. 
ขอเรียนเชิญทำบุญและร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ มารดานางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ 249 คนอ่าน
9 ส.ค.
15:07 น.
นายจักรี
1834. 
ให้สิทธิพิเศษเลือกจองบ้านหรูในโครงการ "เดอะ ทาวน์ ขอนแก่น" สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 250 คนอ่าน
8 ส.ค.
13:39 น.
นายจักรี
1835. 
ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
4 ส.ค.
17:03 น.
นายจักรี
1836. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 14-19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเกษมพิทยา 250 คนอ่าน
3 ส.ค.
16:29 น.
นายจักรี
1837. 
ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 (เตรียมไว้รอล่วงหน้าค่ะ) 250 คนอ่าน
3 ส.ค.
13:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1838. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย" 250 คนอ่าน
2 ส.ค.
17:06 น.
นางสาวมธุรส
1839. 
ขอความอนุเคราะห์ บุคลาการคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ 249 คนอ่าน
2 ส.ค.
16:47 น.
นางสาวมัทนา
1840. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอภิปรายทางวิชาการ เรื่องกลยุทธ์วิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 250 คนอ่าน
2 ส.ค.
15:57 น.
นายจักรี
1841. 
กองอาคารและสถานที่ จัดทำค่ายอาสาพัฒนาเพื่อชุมชน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 252 คนอ่าน
2 ส.ค.
15:53 น.
นายจักรี
1842. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม 252 คนอ่าน
2 ส.ค.
13:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1843. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" สำหรับอาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ 250 คนอ่าน
2 ส.ค.
09:15 น.
นายจักรี
1844. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) ค้วารางวัลที่ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ในสา 249 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:08 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1845. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 8 250 คนอ่าน
28 ก.ค.
16:46 น.
นายจักรี
1846. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่บริการขายและบริการหลังการขาย รถบรรทุกขนาดกลางใหญ่ ของบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่น 250 คนอ่าน
26 ก.ค.
14:54 น.
นายจักรี
1847. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 249 คนอ่าน
26 ก.ค.
13:33 น.
นายจักรี
1848. 
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบุญโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายสักการะแด่องค์หลวงตามหาบัวและน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 พ 249 คนอ่าน
15 ก.ค.
15:34 น.
นายจักรี
1849. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 250 คนอ่าน
15 ก.ค.
15:32 น.
นายจักรี
1850. 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop ครั้งที่ 3 Emerging Pedagogies for Computer-based Learning (EP4CBL2016) 250 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1851. 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop ครั้งที่ 5 THE FIFTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICT TRENDS IN EMERGING ECONOMIES (WICTTEE2016) 250 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1852. 
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt Pay) 249 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:19 น.
นางสาวศศิประภา
1853. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร 250 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1854. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 251 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
1855. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจขององค์การค้า สกสค. 252 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1856. 
คณะนักศึกษาจากประเทศอังกฤษศึกษาดูงานรร.สาธิตประถม (ศศ.) 251 คนอ่าน
12 ก.ค.
10:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1857. 
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 250 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
1858. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 250 คนอ่าน
11 ก.ค.
15:13 น.
นางสาวมธุรส
1859. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง การบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อ บันไดการเงิน 4 ชั้น สู่ฝันเป็นจริง 251 คนอ่าน
11 ก.ค.
14:18 น.
นางสาวศศิประภา
1860. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นะหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 249 คนอ่าน
11 ก.ค.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
1861. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ประจำปี 2559 250 คนอ่าน
7 ก.ค.
10:52 น.
นางสาวศศิประภา
1862. 
ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 250 คนอ่าน
7 ก.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
1863. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 249 คนอ่าน
7 ก.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
1864. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4" 250 คนอ่าน
6 ก.ค.
13:07 น.
นางนงนภัส
1865. 
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 249 คนอ่าน
6 ก.ค.
13:05 น.
นางนงนภัส
1866. 
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ 249 คนอ่าน
6 ก.ค.
12:57 น.
นางนงนภัส
1867. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 251 คนอ่าน
6 ก.ค.
12:52 น.
นางนงนภัส
1868. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาโดยนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 250 คนอ่าน
6 ก.ค.
11:20 น.
นางสาวศศิประภา
1869. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 250 คนอ่าน
5 ก.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
1870. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 249 คนอ่าน
5 ก.ค.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
1871. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 250 คนอ่าน
5 ก.ค.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
1872. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงวิชาการเผยแพร่คุ่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย และผลงานวิจัย 249 คนอ่าน
4 ก.ค.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1873. 
ภาพค่ายภาษาอังกฤษ D-F English Camp เพิ่มเติม 249 คนอ่าน
4 ก.ค.
12:41 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
1874. 
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Unit D-F โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) 249 คนอ่าน
4 ก.ค.
12:39 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
1875. 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 249 คนอ่าน
1 ก.ค.
09:47 น.
นางสาวศศิประภา
1876. 
ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้า 251 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:49 น.
นางสาวศศิประภา
1877. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 249 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
1878. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 249 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:44 น.
นางสาวศศิประภา
1879. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4 249 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:42 น.
นางสาวศศิประภา
1880. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 15 251 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:41 น.
นางสาวศศิประภา
1881. 
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 249 คนอ่าน
29 มิ.ย.
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1882. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRE) 249 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1883. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม : อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 251 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:31 น.
นางสาวมธุรส
1884. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 251 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:28 น.
นางสาวมธุรส
1885. 
ประชาสัมพันธ์ ทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (วช.) 249 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:24 น.
นางสาวมธุรส
1886. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพืื่อสมัครทุนวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและปรเิมนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 251 คนอ่าน
28 มิ.ย.
17:01 น.
นางสาวมธุรส
1887. 
ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 251 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:50 น.
นางสาวมธุรส
1888. 
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ 251 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:45 น.
นางสาวมธุรส
1889. 
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1-2 250 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:34 น.
นางสาวศศิประภา
1890. 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 250 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:32 น.
นางสาวศศิประภา
1891. 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 15 249 คนอ่าน
27 มิ.ย.
09:08 น.
นางสาวศศิประภา
1892. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2” 250 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:33 น.
นางสาวมธุรส
1893. 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 251 คนอ่าน
24 มิ.ย.
13:58 น.
นางสาวดรุวรรณ
1894. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นอนดีมีสุข "มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 2" 249 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:25 น.
นางสาวศศิประภา
1895. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 249 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
1896. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 250 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
1897. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559 249 คนอ่าน
24 มิ.ย.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
1898. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2559 249 คนอ่าน
24 มิ.ย.
08:53 น.
นางสาวศศิประภา
1899. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและรูปแบบการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู” 252 คนอ่าน
23 มิ.ย.
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1900. 
แจ้งเพื่อทราบการงดให้บริการ ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 -26 มิถุนายน 2559 250 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
1901. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 250 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
1902. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่ิอรับใช้สังคม...3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน" 250 คนอ่าน
21 มิ.ย.
16:13 น.
นางสาวมธุรส
1903. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559 252 คนอ่าน
21 มิ.ย.
13:24 น.
นางสาวศศิประภา
1904. 
ประชาสัมพันธ์งาน "มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1" และการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 เรื่อง "จิตตปัญญาศึกษา..จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ 249 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:10 น.
นางสาวมธุรส
1905. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ แลแะนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2559 "นวัตกรรมและงานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ" 249 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
1906. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ the 4th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching - FLLT 2016 249 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
1907. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 250 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
1908. 
ขอแจ้งมติที่ประชุม ก.บ.ม. เรื่อง แผนพัมนาบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับทบทวน) 249 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:16 น.
นางสาวศศิประภา
1909. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 249 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:13 น.
นางสาวศศิประภา
1910. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (TVETIC 2016) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2559 251 คนอ่าน
17 มิ.ย.
15:27 น.
นางสาวมธุรส
1911. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ ประเทศไทย ครั้งที่ 37 251 คนอ่าน
17 มิ.ย.
15:24 น.
นางสาวมธุรส
1912. 
ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 251 คนอ่าน
17 มิ.ย.
14:59 น.
นางสาวมธุรส
1913. 
ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง, การไม่ใช้ความรุนแรงและการสื่อสารในการแปลงเปลี่ยนข 249 คนอ่าน
17 มิ.ย.
14:48 น.
นางสาวมธุรส
1914. 
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยใหม่ 250 คนอ่าน
17 มิ.ย.
13:57 น.
นางสาวศศิประภา
1915. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 249 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:02 น.
นางสาวศศิประภา
1916. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดผผ้าทอพื้นเมือง ประเภท ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และชุดเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี 250 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:59 น.
นางสาวศศิประภา
1917. 
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" 251 คนอ่าน
15 มิ.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
1918. 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2559 และ ฉบับที่ 4/2559 249 คนอ่าน
15 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1919. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2559 251 คนอ่าน
15 มิ.ย.
08:54 น.
นางสาวศศิประภา
1920. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 250 คนอ่าน
14 มิ.ย.
16:18 น.
นางสาวมธุรส
1921. 
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 17-21 สิงหาคม 2559 249 คนอ่าน
14 มิ.ย.
13:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1922. 
ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร Leadership ระดับ World Class จากสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 2) 249 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
1923. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 250 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
1924. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 251 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
1925. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "LIF SEA Regional Hub 2016" 249 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:17 น.
นางสาวมธุรส
1926. 
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 250 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:14 น.
นางสาวมธุรส
1927. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้านโปรแกรม SPSS และ AMOS 249 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:10 น.
นางสาวมธุรส
1928. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 250 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:01 น.
นางสาวมธุรส
1929. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริหารท้องถิ่น 251 คนอ่าน
13 มิ.ย.
16:58 น.
นางสาวมธุรส
1930. 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดหาหนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้ 252 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:27 น.
นางสาวศศิประภา
1931. 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ 250 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:24 น.
นางสาวศศิประภา
1932. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน 250 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
1933. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 250 คนอ่าน
10 มิ.ย.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
1934. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองอาคารและสถานที่ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 251 คนอ่าน
10 มิ.ย.
09:04 น.
นางสาวศศิประภา
1935. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 250 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:28 น.
นางสาวศศิประภา
1936. 
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TUSAT) 249 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:06 น.
นางสาวมธุรส
1937. 
ประชาสัมพันธ์ "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" 251 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:04 น.
นางสาวมธุรส
1938. 
ประชาสัมพันธงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1" 255 คนอ่าน
3 มิ.ย.
15:56 น.
นางสาวมธุรส
1939. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 251 คนอ่าน
3 มิ.ย.
15:31 น.
นางสาวแสงทอง
1940. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 249 คนอ่าน
3 มิ.ย.
09:13 น.
นางสาวดรุวรรณ
1941. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" 251 คนอ่าน
3 มิ.ย.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
1942. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 249 คนอ่าน
3 มิ.ย.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
1943. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการประจำสัปดาห์ 252 คนอ่าน
2 มิ.ย.
16:12 น.
นางสาวศศิประภา
1944. 
แจ้งเลื่อนกำหนดการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จากวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 249 คนอ่าน
1 มิ.ย.
13:37 น.
นางสาวศศิประภา
1945. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "100 ปี จุฬาฯ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่อนาคต" 251 คนอ่าน
1 มิ.ย.
13:35 น.
นางสาวศศิประภา
1946. 
ขอเชิญร่วมทำบุญงานศพบิดา นายพลากร คำขวา 250 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:17 น.
นางสาวศศิประภา
1947. 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 250 คนอ่าน
1 มิ.ย.
08:56 น.
นางสาววาศิณี
1948. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การเรียนการสอนผูกพันกับสังคม" ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 249 คนอ่าน
1 มิ.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
1949. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาและดูงานหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 249 คนอ่าน
31 พ.ค.
10:03 น.
นางสาวศศิประภา
1950. 
ประชาสัมพันธ์วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชีัแจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 251 คนอ่าน
30 พ.ค.
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1951. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 1 251 คนอ่าน
30 พ.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
1952. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 2 253 คนอ่าน
30 พ.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
1953. 
ขอเชิญชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 250 คนอ่าน
30 พ.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1954. 
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยสถาบันคณะศึกษาศาสตร์) 250 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1955. 
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยในชั้นเรียน คณะศึกษาศาสตร์) 250 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1956. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ผังแม่บท และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 251 คนอ่าน
27 พ.ค.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1957. 
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 7 และ รุ่น 8 249 คนอ่าน
27 พ.ค.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
1958. 
ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 7 หลักสูตร ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม 250 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:46 น.
นางสาวศศิประภา
1959. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2559 เรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน" 249 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:10 น.
นางสาวมธุรส
1960. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 250 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:09 น.
นางสาวมธุรส
1961. 
ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการ ของศูนย์สื่อสารเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 251 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:08 น.
นางสาวศศิประภา
1962. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชาของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1963. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความเพิอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 251 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:12 น.
นางสาวมธุรส
1964. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Mini-Conference on Natural Products-From to Translation (NPBT) 2016 250 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:10 น.
นางสาวมธุรส
1965. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 250 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:01 น.
นางสาวมธุรส
1966. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชา 250 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1967. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข ประจำปี 2559 251 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1968. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (วช) 249 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1969. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจไทย 2020" โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 250 คนอ่าน
23 พ.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
1970. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมทางวิจัย ผ่านระบบ Submission online 251 คนอ่าน
19 พ.ค.
13:41 น.
นางสาวมธุรส
1971. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำสัปดาห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 253 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:42 น.
นางสาวศศิประภา
1972. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "โค้ชลูกให้เป็น เข็นลูกให้ถูกทาง" ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 250 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:33 น.
นางสาวศศิประภา
1973. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งปี 2559" 250 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:29 น.
นางสาวศศิประภา
1974. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 250 คนอ่าน
17 พ.ค.
16:30 น.
นางสาวมธุรส
1975. 
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข.) 252 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1976. 
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 250 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:10 น.
นางสาวมธุรส
1977. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 250 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:06 น.
นางสาวมธุรส
1978. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 249 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:04 น.
นางสาวมธุรส
1979. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัมนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2560 251 คนอ่าน
17 พ.ค.
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1980. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 255 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1981. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเศษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 249 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1982. 
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ค 251 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1983. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 252 คนอ่าน
16 พ.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
1984. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 250 คนอ่าน
13 พ.ค.
09:16 น.
นางสาวศศิประภา
1985. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 250 คนอ่าน
13 พ.ค.
09:13 น.
นางสาวศศิประภา
1986. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต" 252 คนอ่าน
12 พ.ค.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1987. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ครึ่งทางรัฐบาล : มองปฏิรูปการศึกษาไปข้างหน้า" 249 คนอ่าน
12 พ.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
1988. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 "การเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปการบริหาร ส 250 คนอ่าน
10 พ.ค.
13:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1989. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น 250 คนอ่าน
10 พ.ค.
13:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1990. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2559 249 คนอ่าน
10 พ.ค.
12:10 น.
1991. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" 249 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:21 น.
นางสาวศศิประภา
1992. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "วิกฤติโลก...อยู่อย่างไรให้รอดด้วยวิถีพุทธ" 251 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:18 น.
นางสาวศศิประภา
1993. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 249 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
1994. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 251 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
1995. 
249 คนอ่าน
7 พ.ค.
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
1996. 
249 คนอ่าน
7 พ.ค.
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
1997. 
แผนทักษะชีวิต 2559-2560 ยูนิท C ( ผศ.โสภา ) 252 คนอ่าน
7 พ.ค.
13:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
1998. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้ง" 253 คนอ่าน
2 พ.ค.
13:53 น.
นางสาวศศิประภา
1999. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2) 252 คนอ่าน
29 เม.ย.
18:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2000. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ (รอบที่ 2) 250 คนอ่าน
29 เม.ย.
18:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2001. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 250 คนอ่าน
29 เม.ย.
15:53 น.
นางสาวศศิประภา
2002. 
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 249 คนอ่าน
29 เม.ย.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
2003. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา 250 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2004. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 249 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2005. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เยี่ยมชมโรงงานชาน้ำมัน และชมการหีบน้ำมันจากพืชน้ำมันด้วยวิธีการหีบเย็น 249 คนอ่าน
25 เม.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
2006. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 249 คนอ่าน
25 เม.ย.
14:16 น.
นางสาวศศิประภา
2007. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 และแจ้งขยายเวลาเปิดรับบทความ 249 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
2008. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม จำนวน 9 หลักสูตร 250 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:22 น.
นางสาวศศิประภา
2009. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "EDU CU Book Fair 2016" 249 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:20 น.
นางสาวศศิประภา
2010. 
การขออนุมัติจัดการประชุมระหว่างประเทศ 249 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
2011. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2559) เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 250 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
2012. 
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA) 251 คนอ่าน
22 เม.ย.
17:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2013. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิควิธีการเขียนบทความ งานวิจัย เพื่อที่จะได้รับการตีพิมพ์ใน web of Scince และการใช้ JCR และ Endnote 249 คนอ่าน
22 เม.ย.
17:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2014. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบั้ติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 249 คนอ่าน
22 เม.ย.
16:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2015. 
ประชาสัมพันธ์การส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 249 คนอ่าน
22 เม.ย.
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2016. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 250 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2017. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี 250 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2018. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016) 251 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2019. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Learn and Grow in Investing Early Learning Timing, Economics, and Efficiency 249 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2020. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. 249 คนอ่าน
21 เม.ย.
15:50 น.
นางสาวศศิประภา
2021. 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง "วิกฤตโลก...อยู่อย่างไร? ให้รอดด้วยวิถีพุทธ" ประจำปี 2559 251 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
2022. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย 251 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:09 น.
นางสาวศศิประภา
2023. 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 8" 252 คนอ่าน
18 เม.ย.
15:05 น.
นางสาวศศิประภา
2024. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 250 คนอ่าน
18 เม.ย.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
2025. 
รายรับ-รายจ่ายงานสงกรานต์ คณะศึกศาสตร์และร่วมขบวนแห่งมข. 251 คนอ่าน
17 เม.ย.
18:42 น.
นางสาวจรัสศรี
2026. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ 249 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:30 น.
นางสาวมธุรส
2027. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 249 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:24 น.
นางสาวมธุรส
2028. 
ประชาสัมพันธ์การ Submission Guideline IJOS: International Journal of Okinawan Studies 249 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:17 น.
นางสาวมธุรส
2029. 
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund) และเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย 249 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:12 น.
นางสาวมธุรส
2030. 
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 249 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:08 น.
นางสาวมธุรส
2031. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 249 คนอ่าน
12 เม.ย.
10:47 น.
นางสาวมธุรส
2032. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง 249 คนอ่าน
12 เม.ย.
10:22 น.