ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการจากกองการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 คนอ่าน
24 ก.ย.
17:52 น.
นายจักรี
2. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education ICT Forum 2020 3 คนอ่าน
23 ก.ย.
13:57 น.
นายจักรี
3. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 คนอ่าน
22 ก.ย.
11:51 น.
นายจักรี
4. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7 คนอ่าน
21 ก.ย.
15:26 น.
นายจักรี
5. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6 คนอ่าน
21 ก.ย.
15:25 น.
นายจักรี
6. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 คนอ่าน
21 ก.ย.
15:24 น.
นายจักรี
7. 
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2563 4 คนอ่าน
21 ก.ย.
15:21 น.
นายจักรี
8. 
รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 13 คนอ่าน
18 ก.ย.
11:27 น.
นางสาวแสงทอง
9. 
แจ้งเตือนเพื่อป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
14 ก.ย.
19:18 น.
นายจักรี
10. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 คนอ่าน
14 ก.ย.
19:16 น.
นายจักรี
11. 
การผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม 1 คนอ่าน
14 ก.ย.
19:15 น.
นายจักรี
12. 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 1 คนอ่าน
14 ก.ย.
19:10 น.
นายจักรี
13. 
ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานและรายงานการวิเคราะห์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 คนอ่าน
11 ก.ย.
15:05 น.
นายจักรี
14. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งเพื่อป่า ปีที่ 1 เพื่อสัตว์ป่าสงวนของไทย 1 คนอ่าน
11 ก.ย.
14:58 น.
นายจักรี
15. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 คนอ่าน
11 ก.ย.
14:57 น.
นายจักรี
16. 
การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 1 คนอ่าน
11 ก.ย.
14:54 น.
นายจักรี
17. 
แจ้งผลการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพญ ฝ่ายสมาชิก จากส่วนงาน 2 คนอ่าน
11 ก.ย.
14:53 น.
นายจักรี
18. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะศึกษาศาสตร์ มข.) ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2563 10 คนอ่าน
3 ก.ย.
18:05 น.
นายจักรี
19. 
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลัง 5 ปี 15 คนอ่าน
1 ก.ย.
10:07 น.
นางสาวแสงทอง
20. 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 (วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา และ ป.โท 1 อัตรา) จุฬาลงกรมหาวิทยา 9 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:15 น.
นายจักรี
21. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.) 6 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:12 น.
นายจักรี
22. 
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร การทำแบบและสร้าง โคกหนองนาตามหลักวิศวกรรม ในพื้นที่ตน 8 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:07 น.
นายจักรี
23. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) ระหว่าง 29 - 31 สิงหาคม 2563 209 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:07 น.
นายจักรี
24. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) ระหว่าง 20 - 21 สิงหาคม 2563 205 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:07 น.
นายจักรี
25. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่น 1 4 คนอ่าน
31 ส.ค.
17:06 น.
นายจักรี
26. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 217 คนอ่าน
28 ส.ค.
15:53 น.
นางสาวแสงทอง
27. 
การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เมือสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 210 คนอ่าน
25 ส.ค.
10:50 น.
นางสาวแสงทอง
28. 
แจ้งมติ ก.บ.ม. นับระยะเวลา 208 คนอ่าน
25 ส.ค.
10:46 น.
นางสาวแสงทอง
29. 
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 208 คนอ่าน
25 ส.ค.
10:42 น.
นางสาวแสงทอง
30. 
ซัอมความเข้าใจการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลภาครัฐ กบข. 207 คนอ่าน
25 ส.ค.
10:40 น.
นางสาวแสงทอง
31. 
ประชาสัมพันธ์การส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 211 คนอ่าน
25 ส.ค.
10:24 น.
นางสาวแสงทอง
32. 
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ 210 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:22 น.
นายจักรี
33. 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ประเภทวิชาการ จำนวน 4 อัตรา 215 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:19 น.
นายจักรี
34. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 208 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:19 น.
นายจักรี
35. 
ขอความอนุเคราะห์ ตอบแแบสอบถามการรับรู้มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:15 น.
นายจักรี
36. 
ชุดความรู้เสริมสร้างพลังใจ 205 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:14 น.
นายจักรี
37. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Global E-commerce Talent programme (GET Program) 205 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:04 น.
นายจักรี
38. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ "ของแก่น-ศรีจันทร์ เปิดเมือง ปลุกอนาคต" 205 คนอ่าน
18 ส.ค.
17:02 น.
นายจักรี
39. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร มข.) 205 คนอ่าน
18 ส.ค.
16:59 น.
นายจักรี
40. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 205 คนอ่าน
18 ส.ค.
16:58 น.
นายจักรี
41. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธรฯ 208 คนอ่าน
18 ส.ค.
16:58 น.
นายจักรี
42. 
ประชาสัมพันธ์ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 205 คนอ่าน
11 ส.ค.
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
43. 
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ 206 คนอ่าน
11 ส.ค.
18:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
44. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย สมศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 206 คนอ่าน
11 ส.ค.
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
45. 
แนวปฏิบัติและกำหนดการ การเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 209 คนอ่าน
11 ส.ค.
10:20 น.
นางพอใจ
46. 
รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) 209 คนอ่าน
7 ส.ค.
17:18 น.
นายจักรี
47. 
แจ้ง ที่ทำการชั่วคราว คณะเศรฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 208 คนอ่าน
7 ส.ค.
16:59 น.
นายจักรี
48. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 206 คนอ่าน
7 ส.ค.
16:57 น.
นายจักรี
49. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชน 209 คนอ่าน
7 ส.ค.
16:37 น.
นายจักรี
50. 
รับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 211 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:39 น.
นายจักรี
51. 
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 หัวข้อ Mental Health in the COVID-19 Pandemic 207 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:36 น.
นายจักรี
52. 
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 206 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:03 น.
นายจักรี
53. 
แจ้งงดจัดการแข่งขันโครงการ ทีเอ็มบี I ธนชาติ เอกลักษณ์ไทย ประจำปี 2563 (ธนาคารธนชาติ) 206 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:00 น.
นายจักรี
54. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ THAILAND S DESTINY: WATER CRISIS AND DEVELOPMENT PHILOSOPHY 206 คนอ่าน
4 ส.ค.
14:58 น.
นายจักรี
55. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการประจำปี หัวข้อ อุตสาหกรรมไทยกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน 205 คนอ่าน
4 ส.ค.
14:56 น.
นายจักรี
56. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ คุณพ่อเรวัต อินศร 207 คนอ่าน
3 ส.ค.
11:28 น.
นายจักรี
57. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 206 คนอ่าน
30 ก.ค.
13:40 น.
นายจักรี
58. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 207 คนอ่าน
30 ก.ค.
13:38 น.
นายจักรี
59. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 207 คนอ่าน
30 ก.ค.
13:29 น.
นายจักรี
60. 
แจ้งที่ทำการชั่วคราวคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
30 ก.ค.
13:27 น.
นายจักรี
61. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3 205 คนอ่าน
29 ก.ค.
17:25 น.
นายจักรี
62. 
รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 206 คนอ่าน
29 ก.ค.
17:22 น.
นายจักรี
63. 
แจ้งการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 206 คนอ่าน
29 ก.ค.
17:20 น.
นายจักรี
64. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 207 คนอ่าน
29 ก.ค.
14:20 น.
นายจักรี
65. 
ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายผักและสินค้าเกษตรปลอดภัย (ตลาด มข. แก้จน) วันที่ 30 - 31 ก.ค. 2563 205 คนอ่าน
29 ก.ค.
14:14 น.
นายจักรี
66. 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 205 คนอ่าน
29 ก.ค.
12:25 น.
นายจักรี
67. 
ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ 205 คนอ่าน
29 ก.ค.
12:11 น.
นายจักรี
68. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563" 205 คนอ่าน
29 ก.ค.
12:09 น.
นายจักรี
69. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ summer couse หัวข้อ ASEA-UNINET International Community Outreach Program: Stunting Prevention Acceleration 205 คนอ่าน
29 ก.ค.
11:58 น.
นายจักรี
70. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 206 คนอ่าน
29 ก.ค.
11:54 น.
นายจักรี
71. 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 206 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:26 น.
นางสาวดรุวรรณ
72. 
รับสมัคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 206 คนอ่าน
22 ก.ค.
09:56 น.
นายจักรี
73. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 206 คนอ่าน
22 ก.ค.
09:51 น.
นายจักรี
74. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 206 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
75. 
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 206 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
76. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง "Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings" 206 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
77. 
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 205 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
78. 
ขอเชิญร่วมงานการปะชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020) ในหัวข้อ "บทบาทของการบริหารและการจัด 205 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
79. 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 205 คนอ่าน
21 ก.ค.
19:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
80. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 "NU Research Froesight: Beyond 205 คนอ่าน
21 ก.ค.
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
81. 
ประชาสัมพ์การเผยแพร่วารสาร 205 คนอ่าน
21 ก.ค.
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
82. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด TAT Travel Tech Startup Season2 205 คนอ่าน
21 ก.ค.
18:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
83. 
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิฯ 205 คนอ่าน
21 ก.ค.
18:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
84. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 หัวข้อ "สุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤติโควิดและ New Normal: จากบทเรียนสู่การดูแล" 205 คนอ่าน
20 ก.ค.
16:55 น.
นายจักรี
85. 
การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน 205 คนอ่าน
20 ก.ค.
15:49 น.
นายจักรี
86. 
เพลงสำคัญของแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2563 เห็นชอบให้เพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสดุดีพระแม่ไทย เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน เพิ่มเติม 616 คนอ่าน
20 ก.ค.
15:46 น.
นายจักรี
87. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 3 หลักสูตร (สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 205 คนอ่าน
20 ก.ค.
15:39 น.
นายจักรี
88. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 206 คนอ่าน
20 ก.ค.
15:34 น.
นายจักรี
89. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 205 คนอ่าน
20 ก.ค.
15:30 น.
นายจักรี
90. 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 206 คนอ่าน
17 ก.ค.
15:22 น.
นายจักรี
91. 
เรียนเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 206 คนอ่าน
17 ก.ค.
14:32 น.
นายจักรี
92. 
หลักเกณฑ์การให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ และดูงาน ณ ต่่างประเทศ สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2 206 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:28 น.
นางสาวดรุวรรณ
93. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่น 2 (สถาบันคลังสมองของชาติ) 206 คนอ่าน
15 ก.ค.
16:31 น.
นายจักรี
94. 
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 207 คนอ่าน
14 ก.ค.
18:13 น.
นายจักรี
95. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) 205 คนอ่าน
14 ก.ค.
18:10 น.
นายจักรี
96. 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี) 207 คนอ่าน
14 ก.ค.
18:07 น.
นายจักรี
97. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่" และหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย" (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 205 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:57 น.
นายจักรี
98. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่อง "การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด-19" (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 206 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:52 น.
นายจักรี
99. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 205 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:52 น.
นายจักรี
100. 
รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 206 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:34 น.
นายจักรี
101. 
การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 206 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:33 น.
นายจักรี
102. 
รับสมัครกิจกรรมประกวดออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนปาล์ม และประกวดออกแบบชุดโปสเตอร์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มข. 205 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:27 น.
นายจักรี
103. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10 (สถาบันพระปกเกล้า) 205 คนอ่าน
14 ก.ค.
17:23 น.
นายจักรี
104. 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563 206 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:44 น.
นายจักรี
105. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563 205 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:41 น.
นายจักรี
106. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อ (กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 206 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:40 น.
นายจักรี
107. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโอนย้ายบัญชีกรณีปิดควบสาขา (ธนาคารกรุงไทย) 205 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:39 น.
นายจักรี
108. 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับดอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 205 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:37 น.
นายจักรี
109. 
รับสมัครคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 205 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:33 น.
นายจักรี
110. 
โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จำนวน 3 โครงการ (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ) 206 คนอ่าน
14 ก.ค.
16:11 น.
นายจักรี
111. 
ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 206 คนอ่าน
14 ก.ค.
15:59 น.
นายจักรี
112. 
แจ้ง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 207 คนอ่าน
14 ก.ค.
15:31 น.
นายจักรี
113. 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ >> เปิดรับข้อเสนอโครงการ คปก. 63 ครั้งที่ 3 208 คนอ่าน
3 ก.ค.
19:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
114. 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) 205 คนอ่าน
2 ก.ค.
13:26 น.
นายจักรี
115. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 205 คนอ่าน
2 ก.ค.
13:24 น.
นายจักรี
116. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนนักวิจัยใหม่ KKU 2564 206 คนอ่าน
2 ก.ค.
12:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
117. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 73 อัตรา 205 คนอ่าน
1 ก.ค.
16:40 น.
นายจักรี
118. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ตาอการจัดทำรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน 207 คนอ่าน
29 มิ.ย.
15:03 น.
นายจักรี
119. 
การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน) 206 คนอ่าน
29 มิ.ย.
15:01 น.
นายจักรี
120. 
ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.) 205 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:18 น.
นายจักรี
121. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 207 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:40 น.
นายจักรี
122. 
การติดต่อราชการกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:38 น.
นายจักรี
123. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 207 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:37 น.
นายจักรี
124. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:35 น.
นายจักรี
125. 
กาติดต่อราชการกับกรมธุรกิจพลังงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:34 น.
นายจักรี
126. 
การติดต่อราชการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในช่วงสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:32 น.
นายจักรี
127. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวารัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:29 น.
นายจักรี
128. 
การติดต่อราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:26 น.
นายจักรี
129. 
การติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
26 มิ.ย.
13:25 น.
นายจักรี
130. 
ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019 (QR Code) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคต์กรมหาชน) 207 คนอ่าน
26 มิ.ย.
12:30 น.
นายจักรี
131. 
รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 207 คนอ่าน
26 มิ.ย.
12:28 น.
นายจักรี
132. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563 206 คนอ่าน
25 มิ.ย.
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
133. 
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MS 206 คนอ่าน
25 มิ.ย.
18:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
134. 
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 206 คนอ่าน
25 มิ.ย.
14:04 น.
นายจักรี
135. 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 หลักสูตร 207 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:53 น.
นายจักรี
136. 
แจ้งการย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 206 คนอ่าน
25 มิ.ย.
12:20 น.
นายจักรี
137. 
การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 206 คนอ่าน
22 มิ.ย.
19:37 น.
นายจักรี
138. 
การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
19 มิ.ย.
17:09 น.
นางสาวแสงทอง
139. 
รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2563) (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:14 น.
นายจักรี
140. 
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ พ.ศ.2559 (กลุ่มDPRK) 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:11 น.
นายจักรี
141. 
จำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 207 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:03 น.
นายจักรี
142. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:02 น.
นายจักรี
143. 
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู้เศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบโรคไวรัสโคโรนา2019 206 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:01 น.
นายจักรี
144. 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
13:56 น.
นายจักรี
145. 
แจ้งย้ายสถานที่จำหน่วยผักและสินค้าเกตรปลอดภัย เป็นบริเวณลาน อาคารปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
12:29 น.
นายจักรี
146. 
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
12:28 น.
นายจักรี
147. 
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 (ปนป.10) 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
12:26 น.
นายจักรี
148. 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทำคำบรรยายแทนเสียง (Closed Captions) สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
12:25 น.
นายจักรี
149. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO รุ่น 2 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
12:19 น.
นายจักรี
150. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
11:56 น.
นายจักรี
151. 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสมัครเข้าอบรม“การเขียนบทความอย่างมืออาชีพจากผลงานวิจัยและผลการปฏิบัติงานเพื่อการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 205 คนอ่าน
18 มิ.ย.
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
152. 
รับสมัครงานตำแหน่ง Agriculture and Irrigation Specialist ปฏิบัติงาน ณ MRCS ส่วนวางแผนโครงการ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว 205 คนอ่าน
18 มิ.ย.
10:30 น.
นายจักรี
153. 
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี 1.คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2.คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 205 คนอ่าน
18 มิ.ย.
10:28 น.
นายจักรี
154. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Express Vaccine ไข้หวัดใหญ่ (รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.) 206 คนอ่าน
16 มิ.ย.
11:31 น.
นายจักรี
155. 
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 111 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 205 คนอ่าน
15 มิ.ย.
11:39 น.
นายจักรี
156. 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 205 คนอ่าน
15 มิ.ย.
11:03 น.
นายจักรี
157. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ 205 คนอ่าน
15 มิ.ย.
11:00 น.
นายจักรี
158. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปี 2563 (รอบที่ 2) 207 คนอ่าน
12 มิ.ย.
18:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
159. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนงานวิจัย "การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปก 206 คนอ่าน
12 มิ.ย.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
160. 
การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส เป็นกรณีพิเศษ 207 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:59 น.
นางสาวแสงทอง
161. 
กองทรัพยากรบุคคล มข. เพิ่มจุดปฏิบัติงานโดยย้ายภารกิจด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ประเภทวิชาการ) และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) 205 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:50 น.
นายจักรี
162. 
การสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 205 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:48 น.
นายจักรี
163. 
การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 205 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:47 น.
นายจักรี
164. 
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 205 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:46 น.
นายจักรี
165. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เรียนปรับวุฒิการศึกษา) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 205 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:43 น.
นายจักรี
166. 
กองคลัง มข. แจ้งเวียนสำเนาหนังสือราชการ จำนวน 3 ฉบับ 205 คนอ่าน
11 มิ.ย.
15:15 น.
นายจักรี
167. 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2563 205 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:27 น.
นายจักรี
168. 
การเผยแพร่จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2563 (บทบาทหน้่าที่และภารกิจของกรมสรรพสามิต) 205 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:21 น.
นายจักรี
169. 
การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุฒิปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 205 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:19 น.
นายจักรี
170. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 206 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:16 น.
นายจักรี
171. 
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง (1.เตรียมพร้อมให้ดี...แต่ถ้าจะให้ดีต้องสังเกตฉลาก 2. ปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช้าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 206 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:13 น.
นายจักรี
172. 
แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 206 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:07 น.
นายจักรี
173. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2563 207 คนอ่าน
11 มิ.ย.
11:02 น.
นายจักรี
174. 
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.) 205 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:55 น.
นายจักรี
175. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมงานฌาปณกิจศพ นายสุวิทย์ ทำสีมา 206 คนอ่าน
10 มิ.ย.
11:25 น.
นายจักรี
176. 
การเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
9 มิ.ย.
14:20 น.
นางสาวแสงทอง
177. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 206 คนอ่าน
8 มิ.ย.
15:54 น.
นายจักรี
178. 
แจ้งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นอร์เทิร์นวิจัยครั้งที่ 6 ด้วยระบบประชุมทางไกล Google Meet 205 คนอ่าน
8 มิ.ย.
12:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
179. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 205 คนอ่าน
8 มิ.ย.
12:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
180. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 205 คนอ่าน
8 มิ.ย.
12:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
181. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน 206 คนอ่าน
5 มิ.ย.
16:11 น.
นายจักรี
182. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 205 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:56 น.
นายจักรี
183. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 205 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:55 น.
นายจักรี
184. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวั 206 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:51 น.
นายจักรี
185. 
สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 205 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:47 น.
นายจักรี
186. 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 206 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:39 น.
นายจักรี
187. 
แจ้งช่อทางออนไลน์ รับ-ส่ง เอกสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การบินไทย) 205 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:34 น.
นายจักรี
188. 
การติดต่อประสานงานกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:32 น.
นายจักรี
189. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2020 กิจกรรมการประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต ในหัวข้อ "Images of Futures: FUTURELAND of NORTHEASTERN" 206 คนอ่าน
5 มิ.ย.
14:41 น.
นายจักรี
190. 
แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่2/2563 206 คนอ่าน
4 มิ.ย.
17:17 น.
นางสาวแสงทอง
191. 
รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 205 คนอ่าน
4 มิ.ย.
16:45 น.
นายจักรี
192. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:29 น.
นายจักรี
193. 
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on "COVID-19: the Global New Reality" (AOEC-2020) 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:21 น.
นายจักรี
194. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมแสดงการออกแบบสื่อ Infographic ภายใต้แนวคิด Everyone can be a Land Hero 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:17 น.
นายจักรี
195. 
การติดต่อราชการหรือการแจ้งข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:13 น.
นายจักรี
196. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5 206 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:10 น.
นายจักรี
197. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:06 น.
นายจักรี
198. 
รับสมัครอาจารย์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:04 น.
นายจักรี
199. 
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดหางานรูปแบบใหม่ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น) 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:02 น.
นายจักรี
200. 
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สภาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
16:00 น.
นายจักรี
201. 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างรายปีของสำนักงาน (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) 206 คนอ่าน
28 พ.ค.
15:58 น.
นายจักรี
202. 
การติดต่อราชการกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:09 น.
นายจักรี
203. 
ประชาสัมพันธ์ ลิงค์เวปไซต์วารสารวิชาการ "Unisearch Journal" 206 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:07 น.
นายจักรี
204. 
ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อจัดทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 206 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:05 น.
นายจักรี
205. 
แจ้งประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน "Digital Thailand Big Bang 2020" 205 คนอ่าน
26 พ.ค.
09:58 น.
นายจักรี
206. 
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับศีล 5 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 205 คนอ่าน
26 พ.ค.
09:46 น.
นายจักรี
207. 
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:33 น.
นายจักรี
208. 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:28 น.
นายจักรี
209. 
การติดต่องานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:24 น.
นายจักรี
210. 
การติดต่อราชการกับการยางแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:22 น.
นายจักรี
211. 
การติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:21 น.
นายจักรี
212. 
การติดต่อราชการกับกรมที่ดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:20 น.
นายจักรี
213. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:15 น.
นายจักรี
214. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 206 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:15 น.
นายจักรี
215. 
การติดต่อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:11 น.
นายจักรี
216. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
14:07 น.
นายจักรี
217. 
การติดต่องานกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:29 น.
นายจักรี
218. 
การติดต่อราชการกับองค์การสวนสัตว์ ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:27 น.
นายจักรี
219. 
การติดต่อราชการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:25 น.
นายจักรี
220. 
การติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:24 น.
นายจักรี
221. 
การติดต่อราชการกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:21 น.
นายจักรี
222. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานศาลปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:19 น.
นายจักรี
223. 
มาตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 205 คนอ่าน
21 พ.ค.
13:16 น.
นายจักรี
224. 
เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
19:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
225. 
ประชาสัมพันธ์แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NEUNC2020 ครั้งที่ 7 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
18:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
226. 
ยกเลิกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:46 น.
นายจักรี
227. 
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:45 น.
นายจักรี
228. 
ธนาคารออมสินขยายเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 206 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:44 น.
นายจักรี
229. 
ธนาคารออมสินขยายเวลาการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:43 น.
นายจักรี
230. 
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:33 น.
นายจักรี
231. 
แนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:27 น.
นายจักรี
232. 
การปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
14:26 น.
นายจักรี
233. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดและนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 3 - เวียดนาม 2020 206 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:44 น.
นายจักรี
234. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารการพยายาลและสุขภาพ (Journal of Nursing and Health Sciences) 205 คนอ่าน
18 พ.ค.
17:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
235. 
แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 9 206 คนอ่าน
13 พ.ค.
15:22 น.
นายจักรี
236. 
รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) 205 คนอ่าน
13 พ.ค.
15:21 น.
นายจักรี
237. 
การติดต่อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:28 น.
นายจักรี
238. 
การติดต่อราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:25 น.
นายจักรี
239. 
การติดต่องานกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:22 น.
นายจักรี
240. 
กาตติดต่อราชการกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:20 น.
นายจักรี
241. 
การติดต่อราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:18 น.
นายจักรี
242. 
การติดต่อราชการกับกรมสรรพากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:16 น.
นายจักรี
243. 
การติดต่อราชการกระทรวงการต่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:14 น.
นายจักรี
244. 
แจ้งเตือนเพื่อป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 205 คนอ่าน
8 พ.ค.
15:45 น.
นายจักรี
245. 
ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 206 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:54 น.
นายจักรี
246. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช่จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 205 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:37 น.
นายจักรี
247. 
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 205 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:22 น.
นายจักรี
248. 
การติดต่อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:29 น.
นายจักรี
249. 
การติดต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:28 น.
นายจักรี
250. 
การติดต่อราชการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:25 น.
นายจักรี
251. 
การติดต่อราชการกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:24 น.
นายจักรี
252. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:21 น.
นายจักรี
253. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:18 น.
นายจักรี
254. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:17 น.
นายจักรี
255. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:14 น.
นายจักรี
256. 
การติดต่อราชการกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบ (รฟม.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:12 น.
นายจักรี
257. 
การติดต่อราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืั้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:11 น.
นายจักรี
258. 
การติดต่อราชการกรมควบคุมมลพิษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:10 น.
นายจักรี
259. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
11:05 น.
นายจักรี
260. 
ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019 (QR Code) 205 คนอ่าน
5 พ.ค.
18:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
261. 
ขยายเวลารับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) 205 คนอ่าน
5 พ.ค.
16:39 น.
นายจักรี
262. 
รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 206 คนอ่าน
5 พ.ค.
16:36 น.
นายจักรี
263. 
จำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID 19 205 คนอ่าน
5 พ.ค.
16:33 น.
นายจักรี
264. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 205 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:25 น.
นายจักรี
265. 
จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ของกรมสรรพสามิต 205 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:23 น.
นายจักรี
266. 
ประชาสัมพันธ์ สคบ. จัดทำข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง 205 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:21 น.
นายจักรี
267. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ 206 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:18 น.
นายจักรี
268. 
งดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2563 205 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:17 น.
นายจักรี
269. 
การติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:12 น.
นายจักรี
270. 
ประชาสัมธ์การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" 206 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:08 น.
นายจักรี
271. 
การติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
1 พ.ค.
10:05 น.
นายจักรี
272. 
ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 206 คนอ่าน
1 พ.ค.
09:58 น.
นายจักรี
273. 
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. แลสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 205 คนอ่าน
1 พ.ค.
09:56 น.
นายจักรี
274. 
รับสมัครคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 205 คนอ่าน
28 เม.ย.
14:54 น.
นายจักรี
275. 
ขอความร่วมมือหน่วยงานไทยชะลอการเดินทางไปราชการระยะสั้นที่สหพันธรัฐรัสเซีย 206 คนอ่าน
28 เม.ย.
14:50 น.
นายจักรี
276. 
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์ 205 คนอ่าน
28 เม.ย.
11:03 น.
นายจักรี
277. 
แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีสถานะชำระหนี้ปกติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 205 คนอ่าน
28 เม.ย.
11:02 น.
นายจักรี
278. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 206 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
279. 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 206 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
280. 
ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ 4 เรื่อง จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 206 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
281. 
ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ 7 เรื่อง จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 206 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
282. 
ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 205 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
283. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการประกวดพัฒนาประชาธิปไตย 205 คนอ่าน
24 เม.ย.
18:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
284. 
การติดต่อราชการกับองค์การพิพพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 208 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:56 น.
นายจักรี
285. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:54 น.
นายจักรี
286. 
การติดต่องานกับบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:52 น.
นายจักรี
287. 
การติดต่อราชการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:48 น.
นายจักรี
288. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 207 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:46 น.
นายจักรี
289. 
การติดต่อราชการกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:44 น.
นายจักรี
290. 
การติดต่อราชการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 206 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:42 น.
นายจักรี
291. 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ) 206 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:40 น.
นายจักรี
292. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:35 น.
นายจักรี
293. 
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 205 คนอ่าน
16 เม.ย.
12:51 น.
นายจักรี
294. 
แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Digital Run 2020" 206 คนอ่าน
16 เม.ย.
12:49 น.
นายจักรี
295. 
การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 205 คนอ่าน
16 เม.ย.
12:47 น.
นายจักรี
296. 
การติดต่อราชการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 207 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:57 น.
นายจักรี
297. 
หลักเกณฑ์/อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง/ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 205 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:56 น.
นายจักรี
298. 
คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 205 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:52 น.
นายจักรี
299. 
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา7แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 206 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:38 น.
นายจักรี
300. 
แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 205 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:33 น.
นายจักรี
301. 
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 205 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:29 น.
นายจักรี
302. 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กระทรวงการคลัง) 206 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:28 น.
นายจักรี
303. 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 206 คนอ่าน
16 เม.ย.
11:13 น.
นายจักรี
304. 
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 206 คนอ่าน
16 เม.ย.
10:18 น.
นางสาวแสงทอง
305. 
หลักเกณฑ์/อัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง/ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่2 206 คนอ่าน
16 เม.ย.
09:59 น.
นายจักรี
306. 
แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 207 คนอ่าน
16 เม.ย.
09:46 น.
นายจักรี
307. 
การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา อุปกรณ์การแพทย์ หรือการจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 206 คนอ่าน
16 เม.ย.
09:43 น.
นายจักรี
308. 
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560มาตรา103วรรคหนึ่ง(2),(4 205 คนอ่าน
15 เม.ย.
17:03 น.
นายจักรี
309. 
รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา) 205 คนอ่าน
15 เม.ย.
16:56 น.
นายจักรี
310. 
รายงานประจำปีเผยแพร่ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานตามที่เห็นสมควรต่อไป (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) 206 คนอ่าน
15 เม.ย.
16:47 น.
นายจักรี
311. 
แจ้งการเลื่อนจัดโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี 2563 206 คนอ่าน
15 เม.ย.
16:46 น.
นายจักรี
312. 
เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) 205 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:43 น.
นายจักรี
313. 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2563 205 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:30 น.
นายจักรี
314. 
การติดต่อราชการกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 206 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:25 น.
นายจักรี
315. 
การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ 205 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:23 น.
นายจักรี
316. 
การติดต่อราชการกับสำนักงาน ป.ป.ส. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:19 น.
นายจักรี
317. 
การซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี กิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ เดือนเม.ย.-มิ.ย.2563 205 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:17 น.
นายจักรี
318. 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ) 205 คนอ่าน
9 เม.ย.
16:03 น.
นายจักรี
319. 
สำรวจการปฏิบัติตัวของประชาชนต่อมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" 205 คนอ่าน
9 เม.ย.
14:40 น.
นายจักรี
320. 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2563 และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน ของกระทรวงสาธารณสุข 206 คนอ่าน
9 เม.ย.
13:16 น.
นายจักรี
321. 
โครงการฝึกอบรมประจำปี 2563 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 209 คนอ่าน
9 เม.ย.
11:18 น.
นายจักรี
322. 
การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และภัยแล้ง 205 คนอ่าน
9 เม.ย.
10:21 น.
นายจักรี
323. 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 207 คนอ่าน
9 เม.ย.
10:14 น.
นายจักรี
324. 
ให้เลื่อนวันหยุดรายชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 206 คนอ่าน
9 เม.ย.
10:07 น.
นายจักรี
325. 
การติดต่อราชการกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 205 คนอ่าน
9 เม.ย.
10:03 น.
นายจักรี
326. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง 205 คนอ่าน
3 เม.ย.
13:08 น.
นายจักรี
327. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม สามี อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์ 206 คนอ่าน
3 เม.ย.
13:05 น.
นายจักรี
328. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 206 คนอ่าน
3 เม.ย.
11:40 น.
นางสาวดรุวรรณ
329. 
ประชาสัมพันธ์ทุน คปก. 62 ครั้งที่ 2 205 คนอ่าน
1 เม.ย.
16:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
330. 
การกำหนดชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 205 คนอ่าน
30 มี.ค.
14:37 น.
นางสาวแสงทอง
331. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) งวดที่2) 205 คนอ่าน
23 มี.ค.
11:23 น.
นางสาวพันธิตรา
332. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visitind Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งวดที่่ 2 207 คนอ่าน
23 มี.ค.
11:21 น.
นางสาวพันธิตรา
333. 
ประชาสัมพันธ์การย้ายสถานที่จำหน่ายผักและสินค้าเกษตรปลอดภัย 206 คนอ่าน
20 มี.ค.
10:51 น.
นายจักรี
334. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการ (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 207 คนอ่าน
20 มี.ค.
10:46 น.
นายจักรี
335. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 206 คนอ่าน
18 มี.ค.
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
336. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ประจำปี 2563 (The 5th International Conference 206 คนอ่าน
16 มี.ค.
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
337. 
ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9 206 คนอ่าน
16 มี.ค.
12:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
338. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริการวิชาการ) 205 คนอ่าน
12 มี.ค.
16:56 น.
นายจักรี
339. 
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
12 มี.ค.
14:18 น.
นายจักรี
340. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2563 206 คนอ่าน
12 มี.ค.
10:17 น.
นายจักรี
341. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 205 คนอ่าน
9 มี.ค.
14:21 น.
นางสาวแสงทอง
342. 
แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักศึกษา Inbound และการส่งนักศึกษาไปต่างประเทศ Outbound 205 คนอ่าน
9 มี.ค.
12:55 น.
นายจักรี
343. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่" และหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย" 206 คนอ่าน
5 มี.ค.
16:53 น.
นายจักรี
344. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advance Google Apps for Education สำหรับการจัดการงานสำนักงานออนไลน์ 205 คนอ่าน
5 มี.ค.
16:52 น.
นายจักรี
345. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องาน (โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 205 คนอ่าน
2 มี.ค.
16:57 น.
นายจักรี
346. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐไต้หวัน 206 คนอ่าน
2 มี.ค.
11:30 น.
นางสาวพันธิตรา
347. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 4/2563 205 คนอ่าน
28 ก.พ.
15:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
348. 
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมฯ 25 ก.พ. 206 คนอ่าน
24 ก.พ.
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
349. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ 207 คนอ่าน
20 ก.พ.
10:16 น.
นายจักรี
350. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 207 คนอ่าน
20 ก.พ.
10:10 น.
นายจักรี
351. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองตรวจสอบภายใน มข.) 205 คนอ่าน
19 ก.พ.
17:05 น.
นายจักรี
352. 
ขอแจ้งการเปิดให้บริการผู้ป่วยประกันชีวิต ผู้ป่วยนอก 206 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:00 น.
นายจักรี
353. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 205 คนอ่าน
18 ก.พ.
18:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
354. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 205 คนอ่าน
18 ก.พ.
18:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
355. 
ประชาสัมพันธ์ไวรัสโคโรนา 206 คนอ่าน
18 ก.พ.
16:24 น.
นางสาวแสงทอง
356. 
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 205 คนอ่าน
18 ก.พ.
14:06 น.
นางสาวดรุวรรณ
357. 
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่่น ประจำปีงบประมาณ 2563 205 คนอ่าน
18 ก.พ.
14:03 น.
นางสาวดรุวรรณ
358. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ 206 คนอ่าน
17 ก.พ.
16:31 น.
นายจักรี
359. 
ประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 206 คนอ่าน
14 ก.พ.
11:17 น.
นางสาวดรุวรรณ
360. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 205 คนอ่าน
11 ก.พ.
10:08 น.
นายจักรี
361. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค" 206 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
362. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 206 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
363. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารสนเทศ ประจำปี 2563 206 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
364. 
ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 205 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
365. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย 205 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
366. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมในงาน BPI CONFERENCE 2020 205 คนอ่าน
7 ก.พ.
18:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
367. 
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงาน Global Education Fair ณ ประเทศเวียดนาม 206 คนอ่าน
5 ก.พ.
11:38 น.
นางสาวพันธิตรา
368. 
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและทัศนศึกษา Ewha-Luce International Seminar 2020 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 205 คนอ่าน
5 ก.พ.
11:28 น.
นางสาวพันธิตรา
369. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ GREAT Scholarships 2020 - ประเทศไทย 205 คนอ่าน
5 ก.พ.
10:02 น.
นางสาวพันธิตรา
370. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ ประจำปี 2563 เรื่อง "รู้เท่าทัน "อู่ฮั้น" (ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019) ป้องก้นได้" 206 คนอ่าน
5 ก.พ.
09:39 น.
นายจักรี
371. 
ขอเชิญร่วมทำบุญร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพเครื่องบูชาสักการะองค์พระธาตุพนม 205 คนอ่าน
31 ม.ค.
13:24 น.
นายจักรี
372. 
ประหยัดน้ำกันให้ไว ก่อนที่จะไม่มีน้ำให้ใช้ 206 คนอ่าน
27 ม.ค.
12:23 น.
นายจักรี
373. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public) ความต้องการของหน่วยบงาน (In house) ฝึกอบรมทางไกล (E-training) และการเป็นที่ปรึกษา 205 คนอ่าน
27 ม.ค.
11:03 น.
นายจักรี
374. 
ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพเครื่องบูชาสักการะองค์พระธาตพนม 205 คนอ่าน
27 ม.ค.
10:51 น.
นายจักรี
375. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ 207 คนอ่าน
27 ม.ค.
10:48 น.
นายจักรี
376. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงระยะเวลาการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 206 คนอ่าน
23 ม.ค.
09:59 น.
นายจักรี
377. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกประจำวันที่ 21-01-63 205 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
378. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 206 คนอ่าน
20 ม.ค.
16:10 น.
นางสาวดรุวรรณ
379. 
ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 206 คนอ่าน
20 ม.ค.
16:05 น.
นางสาวดรุวรรณ
380. 
แบบขอรับทุนนำเสนอ มข 2563 206 คนอ่าน
15 ม.ค.
19:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
381. 
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครขอรับทุนเพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงานฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3-2563 206 คนอ่าน
15 ม.ค.
19:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
382. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา "พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท" ปีที่ 4 205 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:22 น.
นายจักรี
383. 
แจ้งสีในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิชาชีพครู (สีฟ้า) 207 คนอ่าน
14 ม.ค.
15:57 น.
นายจักรี
384. 
แจ้งสีในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิชาชีพครู (สีชมพู) 205 คนอ่าน
14 ม.ค.
15:56 น.
นายจักรี
385. 
แจ้งสีในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิชาชีพครู (สีแดง) 205 คนอ่าน
14 ม.ค.
15:55 น.
นายจักรี
386. 
แจ้งสีในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิชาชีพครู (สีเหลือง) 206 คนอ่าน
14 ม.ค.
15:54 น.
นายจักรี
387. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยไปสอนและหรือวิจัย ณ ต่างประเทศ (Thai Visiting Scholar) ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 206 คนอ่าน
13 ม.ค.
15:00 น.
นางสาวพันธิตรา
388. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อการสอนและหรือวิจัย (International Visiting Scholar) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 256 206 คนอ่าน
13 ม.ค.
14:56 น.
นางสาวพันธิตรา
389. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 205 คนอ่าน
10 ม.ค.
17:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
390. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICADA2020-SSIS 207 คนอ่าน
10 ม.ค.
17:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
391. 
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 205 คนอ่าน
8 ม.ค.
11:04 น.
นายจักรี
392. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 206 คนอ่าน
6 ม.ค.
16:57 น.
นายจักรี
393. 
การเปลี่ยนแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 205 คนอ่าน
2 ม.ค.
11:26 น.
นางสาวแสงทอง
394. 
การเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2563 207 คนอ่าน
2 ม.ค.
11:25 น.
นางสาวแสงทอง
395. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 เรื่อง ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 205 คนอ่าน
25 ธ.ค.
11:15 น.
นายจักรี
396. 
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส. 206 คนอ่าน
24 ธ.ค.
15:02 น.
นายจักรี
397. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 205 คนอ่าน
24 ธ.ค.
11:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
398. 
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยใหม่ ประจำปี 2563 206 คนอ่าน
23 ธ.ค.
15:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
399. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องาน (กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข.) 206 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:00 น.
นายจักรี
400. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร มข.) 206 คนอ่าน
18 ธ.ค.
15:59 น.
นายจักรี
401. 
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 207 คนอ่าน
18 ธ.ค.
11:19 น.
นางสาวมธุรส
402. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย R2R เพื่อขอรับทุนจาก มข. ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของส่วนงาน/หน่วยงาน 205 คนอ่าน
18 ธ.ค.
11:17 น.
นางสาวมธุรส
403. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองกฎหมาย มข.) 205 คนอ่าน
9 ธ.ค.
17:00 น.
นายจักรี
404. 
ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2563 205 คนอ่าน
29 พ.ย.
15:19 น.
นางสาวแสงทอง
405. 
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 205 คนอ่าน
26 พ.ย.
09:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
406. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วิทยาลัยนานาชาติ มข.) 207 คนอ่าน
25 พ.ย.
14:39 น.
นายจักรี
407. 
ประชาสัมพันธ์ การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 205 คนอ่าน
21 พ.ย.
15:49 น.
นายจักรี
408. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอ มข. งวดที่ 2-63 208 คนอ่าน
19 พ.ย.
16:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
409. 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 205 คนอ่าน
13 พ.ย.
14:49 น.
นายจักรี
410. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณพิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 205 คนอ่าน
12 พ.ย.
12:15 น.
นายจักรี
411. 
ประชาสัมพันธ์ด่วนที่สุด!!!!! การจัดทำข้อเสนอแผนงาน/ ชุดโครงการที่สอดคล้องกับแผน ววน. (4 Platform 16 Program) เพื่อเสนอคำของบประมาณ ปี 2564 205 คนอ่าน
11 พ.ย.
17:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
412. 
ประชาสัมพันธ์ด่วนที่สุด!!!!! การจัดทำข้อเสนอแผนงาน Flagship เพื่อยื่นคำของบประมาณ ปี 2563 205 คนอ่าน
11 พ.ย.
17:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
413. 
ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ณ สาธารณัฐไต้หวัน ประจำปี 2563 206 คนอ่าน
8 พ.ย.
18:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
414. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ งวดที่ 2-63 205 คนอ่าน
8 พ.ย.
18:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
415. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล ในโครงการ "WoW! & Happy KKU 2019" (The 9th KKU Show and Share) 208 คนอ่าน
8 พ.ย.
14:11 น.
นายจักรี
416. 
เข้าค่ายวิชาการสายสนับสนุน 207 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:41 น.
นางสาวแสงทอง
417. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 205 คนอ่าน
25 ต.ค.
16:21 น.
นายจักรี
418. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 205 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:11 น.
นายจักรี
419. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมอดินแดง ประจำปี 2562 205 คนอ่าน
24 ต.ค.
09:18 น.
นายจักรี
420. 
ขอเรียนเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2020 616 คนอ่าน
16 ต.ค.
14:06 น.
นายจักรี
421. 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 205 คนอ่าน
15 ต.ค.
18:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
422. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม eMpowering Youths Across ASEAN Programme (EYAAP) 2020 206 คนอ่าน
15 ต.ค.
15:54 น.
นายจักรี
423. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 2020 Year of ASEAN Identity Logo Design Competition for Youths 205 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:39 น.
นายจักรี
424. 
ขอเชิญบุคลากรร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 205 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:36 น.
นายจักรี
425. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ 205 คนอ่าน
4 ต.ค.
10:06 น.
นายจักรี
426. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์สิปป์ สุขสำราญ 205 คนอ่าน
4 ต.ค.
10:04 น.
นายจักรี
427. 
รับสมัครผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ค่าตอบแทน 1,000 บาท/วัน (สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 206 คนอ่าน
3 ต.ค.
14:00 น.
นายจักรี
428. 
ข่าวประชาสัมพันธ์!!!! มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจั 206 คนอ่าน
2 ต.ค.
14:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
429. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสักยภาพบุคลากร จำนวน 4 หลักสูตร 205 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:15 น.
นายจักรี
430. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามาัญ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับทราบ 205 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:25 น.
นายจักรี
431. 
ประชาสัมพันธ์การรับรางวัล และรับสื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายบุคลากร ครั้งที่ 2 206 คนอ่าน
1 ต.ค.
09:05 น.
นายจักรี
432. 
ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ ผ่านทาง SCB EASY APP 206 คนอ่าน
27 ก.ย.
11:12 น.
นายจักรี
433. 
ประชาสัมพันธ์โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา "พี่ให้น้องกองละ ๑,๐๐๐ บาท" 206 คนอ่าน
27 ก.ย.
11:00 น.
นายจักรี
434. 
ประชาสัมพันธ์การระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พ.ศ. 2562 205 คนอ่าน
25 ก.ย.
09:54 น.
นางสาวแสงทอง
435. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติแก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสร้างทานบารมี หนุนชีวี มีความสุข 208 คนอ่าน
24 ก.ย.
10:02 น.
นายจักรี
436. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "KKU Digital lgnite Day" 205 คนอ่าน
18 ก.ย.
15:47 น.
นายจักรี
437. 
ประชาสัมพันธ์งาน CEO Innovation Forum 2019 205 คนอ่าน
18 ก.ย.
15:39 น.
นายจักรี
438. 
แจ้งการปิดนับสินค้าภายในหน่วยงาน ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
18 ก.ย.
12:02 น.
นายจักรี
439. 
การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 206 คนอ่าน
17 ก.ย.
17:29 น.
นางสาวแสงทอง
440. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 207 คนอ่าน
16 ก.ย.
11:21 น.
นายจักรี
441. 
ประชาสัมพันธ์การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 205 คนอ่าน
12 ก.ย.
13:57 น.
นายจักรี
442. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร พนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
11 ก.ย.
16:20 น.
นายจักรี
443. 
ขอเชิญร่วมทำบุญในงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 205 คนอ่าน
10 ก.ย.
10:29 น.
นายจักรี
444. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 206 คนอ่าน
9 ก.ย.
10:18 น.
นายจักรี
445. 
ประชาสัมพันธ์ นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมพร้อมห้องพัก 205 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:57 น.
นายจักรี
446. 
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 จ.อุดรธานี 205 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:51 น.
นายจักรี
447. 
ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพการกุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า "วันศรีนครินทร์ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 22 207 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:03 น.
นายจักรี
448. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ "October Camp" 205 คนอ่าน
4 ก.ย.
13:15 น.
นายจักรี
449. 
ประชาสัมพันธ์การรับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 205 คนอ่าน
4 ก.ย.
13:04 น.
นายจักรี
450. 
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2562 206 คนอ่าน
4 ก.ย.
11:40 น.
นายจักรี
451. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริการวิชาการ) 206 คนอ่าน
23 ส.ค.
18:59 น.
นายจักรี
452. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "Boost with Facebook" 207 คนอ่าน
22 ส.ค.
19:22 น.
นายจักรี
453. 
ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้ารับฟังโครงการ สินเชื่อบัวหลวงสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
22 ส.ค.
18:14 น.
นายจักรี
454. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวะัตกรรม ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 206 คนอ่าน
22 ส.ค.
14:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
455. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝ่ายวิจัย สิงหาคม 2562 205 คนอ่าน
20 ส.ค.
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
456. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 205 คนอ่าน
20 ส.ค.
15:00 น.
นายจักรี
457. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร มข.) 206 คนอ่าน
19 ส.ค.
14:10 น.
นายจักรี
458. 
รับสมัคร ขอรับรางวัลสนับสนุนการผลิตผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 206 คนอ่าน
15 ส.ค.
12:21 น.
นายจักรี
459. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญงานศพ มารดา อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ 206 คนอ่าน
14 ส.ค.
17:02 น.
นายจักรี
460. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพ เข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ส 206 คนอ่าน
13 ส.ค.
14:44 น.
นายจักรี
461. 
ประชาสัมพันธ์การส่งเงินเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
8 ส.ค.
11:57 น.
นายจักรี
462. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 205 คนอ่าน
8 ส.ค.
11:55 น.
นายจักรี
463. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับ P7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 206 คนอ่าน
8 ส.ค.
11:44 น.
นายจักรี
464. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 205 คนอ่าน
6 ส.ค.
11:39 น.
นายจักรี
465. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 205 คนอ่าน
2 ส.ค.
11:53 น.
นายจักรี
466. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสนับสนุนการจัดการศึกษา 205 คนอ่าน
2 ส.ค.
11:19 น.
นายจักรี
467. 
ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมอนและการรักษาด้วยการออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ค่ะ 206 คนอ่าน
26 ก.ค.
17:54 น.
นางสาวมธุรส
468. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ค่ะ 206 คนอ่าน
26 ก.ค.
16:51 น.
นางสาวมธุรส
469. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2019 NCCPE Conference ณ เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองบริสตอล และเมืองบาธ ประเทศสหราชอาณาจักร 206 คนอ่าน
26 ก.ค.
15:40 น.
นายจักรี
470. 
แจ้ง การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว 205 คนอ่าน
26 ก.ค.
14:33 น.
นายจักรี
471. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมบริจาคในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ และหาทุนทรัพย์สร้างตึงสงฆ์อาพาธ 207 คนอ่าน
25 ก.ค.
15:28 น.
นายจักรี
472. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองตรวจสอบภายใน มข.) 206 คนอ่าน
22 ก.ค.
08:46 น.
นายจักรี
473. 
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 206 คนอ่าน
19 ก.ค.
14:21 น.
นายจักรี
474. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรร นาระคล 207 คนอ่าน
18 ก.ค.
16:30 น.
นายจักรี
475. 
แจ้งแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น เพื่อประเมินหนังสือและตำรา 205 คนอ่าน
18 ก.ค.
16:12 น.
นางสาวแสงทอง
476. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการจัดโครงการ "การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.) 206 คนอ่าน
9 ก.ค.
09:54 น.
นายจักรี
477. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการ และขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อประสานงาน (กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย) 207 คนอ่าน
4 ก.ค.
11:15 น.
นายจักรี
478. 
ประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
3 ก.ค.
15:06 น.
นายจักรี
479. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มข.) 205 คนอ่าน
3 ก.ค.
14:15 น.
นายจักรี
480. 
ขอเรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.) 206 คนอ่าน
3 ก.ค.
14:03 น.
นายจักรี
481. 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่วยดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 206 คนอ่าน
3 ก.ค.
13:53 น.
นายจักรี
482. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) 205 คนอ่าน
3 ก.ค.
13:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
483. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมว 205 คนอ่าน
3 ก.ค.
13:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
484. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 045/2562) เรื่อง การบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562 206 คนอ่าน
3 ก.ค.
09:54 น.
นายจักรี
485. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ 205 คนอ่าน
2 ก.ค.
11:08 น.
นายจักรี
486. 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการสึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 206 คนอ่าน
26 มิ.ย.
15:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
487. 
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 45 205 คนอ่าน
26 มิ.ย.
11:22 น.
นายจักรี
488. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ 43 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562" 205 คนอ่าน
26 มิ.ย.
11:20 น.
นายจักรี
489. 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์จุลสารนวัตกรรม ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวทิยาลัยมหิดล 206 คนอ่าน
24 มิ.ย.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
490. 
ขอความอนุเคราะห์เพิ่ิ่มช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์จุลสารนวัตกรรม ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 206 คนอ่าน
24 มิ.ย.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
491. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มข 205 คนอ่าน
24 มิ.ย.
12:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
492. 
ประชาสัมพันธืการรับสมัครเข้าศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 205 คนอ่าน
21 มิ.ย.
15:34 น.
นายจักรี
493. 
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว จำนวน 9 รายการ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 206 คนอ่าน
20 มิ.ย.
12:32 น.
นายจักรี
494. 
ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) 205 คนอ่าน
18 มิ.ย.
11:43 น.
นายจักรี
495. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง Research Data Management and Libraries: Relationships, Activities drivers and Influences 205 คนอ่าน
18 มิ.ย.
11:10 น.
นายจักรี
496. 
แจ้ง คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 152/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ 205 คนอ่าน
17 มิ.ย.
18:20 น.
นายจักรี
497. 
ขอเิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือเรียน พระภิกษุสามเณร เพื่อเป็นธรรมะวิทยาทาน 205 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:52 น.
นายจักรี
498. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 207 คนอ่าน
14 มิ.ย.
16:10 น.
นายจักรี
499. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองจัดการสาธารณูปโภค) 205 คนอ่าน
13 มิ.ย.
16:32 น.
นายจักรี
500. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 205 คนอ่าน
13 มิ.ย.
16:31 น.
นายจักรี
501. 
การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักร 205 คนอ่าน
12 มิ.ย.
22:35 น.
นางสาวพันธิตรา
502. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
12 มิ.ย.
16:17 น.
นายจักรี
503. 
แจ้ง คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4651/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
12 มิ.ย.
10:26 น.
นายจักรี
504. 
แจ้ง คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4650/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
12 มิ.ย.
10:26 น.
นายจักรี
505. 
แจ้ง คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4649/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์ 206 คนอ่าน
12 มิ.ย.
10:25 น.
นายจักรี
506. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 040/2562) เรื่อง กำหนดรหัสหนังสือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:55 น.
นายจักรี
507. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2 205 คนอ่าน
6 มิ.ย.
20:37 น.
นายจักรี
508. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 206 คนอ่าน
4 มิ.ย.
19:25 น.
นายจักรี
509. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในด้านสิทธิที่เป็นธรรม เพื่อการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียนในสถา 207 คนอ่าน
4 มิ.ย.
18:53 น.
นายจักรี
510. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ และประชาสัมพันธ์แจ้งอาจารย์ประจำวิชาที่อาจจได้รับผลกระทบจากการใช้สถานที่ 206 คนอ่าน
4 มิ.ย.
18:52 น.
นายจักรี
511. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 206 คนอ่าน
4 มิ.ย.
18:32 น.
นายจักรี
512. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 205 คนอ่าน
30 พ.ค.
17:33 น.
นายจักรี
513. 
ประชาสัมพันธ์การรับบริการตรวจสุขภาพด้านประกันสังคม 205 คนอ่าน
30 พ.ค.
14:20 น.
นางสาวแสงทอง
514. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Train the coach ประจำปี 2562 205 คนอ่าน
30 พ.ค.
10:23 น.
นายจักรี
515. 
แจ้งแนวปฏิบัติการรับทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยฯ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 207 คนอ่าน
29 พ.ค.
13:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
516. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงกรด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประจำปี 2562 205 คนอ่าน
29 พ.ค.
13:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
517. 
ประชุาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมว 205 คนอ่าน
29 พ.ค.
12:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
518. 
ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่ะ 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
09:41 น.
นางสาวมธุรส
519. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะทันตแพทยศาสตร์) 205 คนอ่าน
27 พ.ค.
16:39 น.
นายจักรี
520. 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบและการให้บริการ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 206 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:36 น.
นายจักรี
521. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม จำนวน 9 หลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 206 คนอ่าน
22 พ.ค.
15:38 น.
นายจักรี
522. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองกฎหมาย) 205 คนอ่าน
22 พ.ค.
15:19 น.
นายจักรี
523. 
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 207 คนอ่าน
17 พ.ค.
15:03 น.
นายจักรี
524. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม บิดา อาจารย์พงศ์ภวัน ขาวกุญชร 207 คนอ่าน
16 พ.ค.
12:31 น.
นายจักรี
525. 
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 208 คนอ่าน
15 พ.ค.
11:33 น.
นางสาวดรุวรรณ
526. 
การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 206 คนอ่าน
15 พ.ค.
11:32 น.
นางสาวดรุวรรณ
527. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักหอสมุด) 206 คนอ่าน
14 พ.ค.
17:53 น.
นายจักรี
528. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 206 คนอ่าน
14 พ.ค.
11:17 น.
นายจักรี
529. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 207 คนอ่าน
10 พ.ค.
16:39 น.
นายจักรี
530. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะเทคนิคการแพทย์) 206 คนอ่าน
10 พ.ค.
16:35 น.
นายจักรี
531. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 205 คนอ่าน
10 พ.ค.
16:35 น.
นายจักรี
532. 
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
17:55 น.
นายจักรี
533. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
16:19 น.
นายจักรี
534. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริหารงานวิจัย) 206 คนอ่าน
2 พ.ค.
10:10 น.
นายจักรี
535. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะพยาบาลศาสตร์) 206 คนอ่าน
2 พ.ค.
10:07 น.
นายจักรี
536. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริการวิชาการ) 205 คนอ่าน
2 พ.ค.
09:59 น.
นายจักรี
537. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (โรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม มอดินแดง) 205 คนอ่าน
1 พ.ค.
14:10 น.
นายจักรี
538. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์พพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต) 205 คนอ่าน
26 เม.ย.
13:12 น.
นายจักรี
539. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 205 คนอ่าน
25 เม.ย.
13:57 น.
นายจักรี
540. 
ขอแจ้งรายละเอียดการติดต่อศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 207 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:28 น.
นายจักรี
541. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการและประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอใช้บริการสถานกีฬา (กองการกีฬา) 206 คนอ่าน
23 เม.ย.
14:58 น.
นายจักรี
542. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 205 คนอ่าน
23 เม.ย.
14:26 น.
นายจักรี
543. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.) 206 คนอ่าน
18 เม.ย.
18:50 น.
นายจักรี
544. 
ประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 208 คนอ่าน
18 เม.ย.
09:56 น.
นายจักรี
545. 
แจ้งแนวปฏิบัติระบบจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล 206 คนอ่าน
2 เม.ย.
15:04 น.
นางสาวแสงทอง
546. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง Master Your Powerful English Presentation Skill 205 คนอ่าน
29 มี.ค.
18:41 น.
นายจักรี
547. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 206 คนอ่าน
29 มี.ค.
16:36 น.
นางสาวแสงทอง
548. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร 206 คนอ่าน
29 มี.ค.
14:38 น.
นายจักรี
549. 
ประชาสัมพนธ์สื่อรณรงค์ เรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 205 คนอ่าน
28 มี.ค.
14:55 น.
นางสาวดรุวรรณ
550. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองทรัพยากรบุคคล) 205 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:12 น.
นายจักรี
551. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 7 206 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:09 น.
นายจักรี
552. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 8 207 คนอ่าน
27 มี.ค.
11:31 น.
นายจักรี
553. 
ขอเรียนเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 205 คนอ่าน
26 มี.ค.
10:56 น.
นายวทัญญู
554. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
25 มี.ค.
10:48 น.
นายจักรี
555. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 205 คนอ่าน
25 มี.ค.
10:33 น.
นายจักรี
556. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ group email 206 คนอ่าน
21 มี.ค.
14:18 น.
นายจักรี
557. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สัปดาห์สุขภาวะ: Enhancing Psychological Capacity" 205 คนอ่าน
21 มี.ค.
13:56 น.
นายจักรี
558. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร มข.) 206 คนอ่าน
20 มี.ค.
10:00 น.
นายจักรี
559. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2562 (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 205 คนอ่าน
20 มี.ค.
09:57 น.
นายจักรี
560. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA) 205 คนอ่าน
13 มี.ค.
11:23 น.
นายจักรี
561. 
การให้โควต้าเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
12 มี.ค.
14:27 น.
นายจักรี
562. 
นำส่งแพ็คเกจการจัดงานประชุมที่ห้องแซฟไฟร์ 205 คนอ่าน
8 มี.ค.
14:19 น.
นายจักรี
563. 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 207 คนอ่าน
8 มี.ค.
14:01 น.
นายจักรี
564. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5 207 คนอ่าน
7 มี.ค.
17:49 น.
นายจักรี
565. 
แจ้งการรับ-ส่งหนังสือของเจ้าหน้่าที่สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ 205 คนอ่าน
6 มี.ค.
15:37 น.
นางสาววารุณี
566. 
ขอเชิญสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนารัับฟังความรู้ในหัวข้อ 205 คนอ่าน
6 มี.ค.
15:31 น.
นางสาววารุณี
567. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4-62 KKU 205 คนอ่าน
5 มี.ค.
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
568. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 207 คนอ่าน
28 ก.พ.
14:19 น.
นายจักรี
569. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง 205 คนอ่าน
28 ก.พ.
13:18 น.
นายจักรี
570. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ นางสุชญา มาเวียง 208 คนอ่าน
25 ก.พ.
10:46 น.
นายจักรี
571. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา นางทองหลาง นามพรมมา 205 คนอ่าน
25 ก.พ.
10:45 น.
นายจักรี
572. 
แจ้งการพิมพ์หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ/บำนาญ/บำนาญรายเดือน ประจำปีภาษี 2561 207 คนอ่าน
21 ก.พ.
11:14 น.
นางสาวสุภาลัย
573. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (National Open Class) ครั้งที่ 13 205 คนอ่าน
20 ก.พ.
16:16 น.
นายจักรี
574. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) 205 คนอ่าน
20 ก.พ.
14:22 น.
นายจักรี
575. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 207 คนอ่าน
20 ก.พ.
11:30 น.
นายจักรี
576. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต "ROTCs Give Blood Give Life" 205 คนอ่าน
20 ก.พ.
11:17 น.
นายจักรี
577. 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 205 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:51 น.
นางสาวแสงทอง
578. 
เชิญเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 205 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:50 น.
นางสาวแสงทอง
579. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ คุณพ่อวาทิตย์ กรมน้อย 205 คนอ่าน
15 ก.พ.
10:23 น.
นายจักรี
580. 
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Server งานพิมพ์เอกสาร 205 คนอ่าน
13 ก.พ.
14:34 น.
นายจักรี
581. 
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 1 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 206 คนอ่าน
12 ก.พ.
11:18 น.
นายจักรี
582. 
การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 205 คนอ่าน
12 ก.พ.
10:02 น.
นางสาวสุภาลัย
583. 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่" รุ่นที่ 11 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 205 คนอ่าน
12 ก.พ.
09:59 น.
นายจักรี
584. 
ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day 206 คนอ่าน
9 ก.พ.
11:32 น.
นายจักรี
585. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future" 205 คนอ่าน
6 ก.พ.
11:08 น.
นางสาวมธุรส
586. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ 205 คนอ่าน
6 ก.พ.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
587. 
แจ้งรหัสหนังสือประจำส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
5 ก.พ.
14:20 น.
นายจักรี
588. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร (สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์) 205 คนอ่าน
5 ก.พ.
14:04 น.
นายจักรี
589. 
ปฏิทินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 206 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:12 น.
นายจักรี
590. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน (กองตรวจสอบภายใน มข.) 205 คนอ่าน
1 ก.พ.
16:00 น.
นายจักรี
591. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน (กองคลัง) 205 คนอ่าน
31 ม.ค.
18:02 น.
นายจักรี
592. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริการวิชาการ) 205 คนอ่าน
29 ม.ค.
19:32 น.
นายจักรี
593. 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 206 คนอ่าน
25 ม.ค.
15:52 น.
นายจักรี
594. 
แจ้งการใช้เสียงในโครงการละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 209 คนอ่าน
25 ม.ค.
14:08 น.
นายจักรี
595. 
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอ 207 คนอ่าน
25 ม.ค.
14:05 น.
นายจักรี
596. 
งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:35 น.
นายจักรี
597. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในงานครบรอบ 10 ปี PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย 206 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:21 น.
นายจักรี
598. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีอุทิศส่วนกุศล อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช 205 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:13 น.
นายจักรี
599. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 5 206 คนอ่าน
18 ม.ค.
17:17 น.
นายจักรี
600. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
16 ม.ค.
17:23 น.
นายจักรี
601. 
แจ้งกำหนดการวันครู และกำหนดการการแข่งขันกีฬา เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:18 น.
นายจักรี
602. 
คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 010/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 205 คนอ่าน
11 ม.ค.
15:35 น.
นายจักรี
603. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:23 น.
นายจักรี
604. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3-62 KKU 205 คนอ่าน
10 ม.ค.
17:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
605. 
ประชาสัมพันธ์แบ่งสี การแข่งขันกีฬา ในงานวันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 205 คนอ่าน
10 ม.ค.
15:23 น.
นายจักรี
606. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 002/2562) เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2562 205 คนอ่าน
10 ม.ค.
15:10 น.
นายจักรี
607. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ออกกำลังกายวันละนิดชีวิตยืนยาว" 205 คนอ่าน
9 ม.ค.
11:15 น.
นายจักรี
608. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา "พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท" ปีที่ 3 206 คนอ่าน
4 ม.ค.
14:12 น.
นายจักรี
609. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 44 207 คนอ่าน
3 ม.ค.
16:51 น.
นายจักรี
610. 
แจ้งการใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2561 และกำหนดรหัสส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 206 คนอ่าน
3 ม.ค.
15:52 น.
นายจักรี
611. 
ประชาสัมพันธ์ห้องพักแฟลตบุคลากรหนองแวง 207 คนอ่าน
3 ม.ค.
15:38 น.
นายจักรี
612. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3592/2561) เรื่อง ประเภทและสถานะ หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
2 ม.ค.
10:34 น.
นายจักรี
613. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 205 คนอ่าน
2 ม.ค.
10:27 น.
นายจักรี
614. 
แจ้งย้าายสำนักงานที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น 206 คนอ่าน
28 ธ.ค.
11:24 น.
นายจักรี
615. 
แจ้ง ระเบียบงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ใหม่) บังคับใช้ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป 207 คนอ่าน
26 ธ.ค.
17:31 น.
นายจักรี
616. 
ขอเชิญชวนทำดอกไม้จันทร์ และรับบริจาคดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ประกอบในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ฯ (หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ) 205 คนอ่าน
25 ธ.ค.
14:37 น.
นายจักรี
617. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานปาฐกถาเรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 205 คนอ่าน
25 ธ.ค.
14:31 น.
นายจักรี
618. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มข. ประจำปี 2562 207 คนอ่าน
21 ธ.ค.
14:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
619. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 6 205 คนอ่าน
20 ธ.ค.
18:41 น.
นายจักรี
620. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน) 206 คนอ่าน
20 ธ.ค.
18:15 น.
นายจักรี
621. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 31 หลักสูตร 205 คนอ่าน
20 ธ.ค.
13:27 น.
นายจักรี
622. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ บิดา อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์ 206 คนอ่าน
18 ธ.ค.
18:20 น.
นายจักรี
623. 
ประชาสัมพันธ์แพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร 4 มื้อและแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมที่พักโรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค 206 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:53 น.
นายจักรี
624. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเตียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบริหารในสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 4 หลักสูตร 205 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:37 น.
นายจักรี
625. 
รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 20 จำนวน 30 ท่าน สถาบันคลังสมองของชาติ 205 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:17 น.
นายจักรี
626. 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 205 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:10 น.
นายจักรี
627. 
ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 205 คนอ่าน
13 ธ.ค.
15:49 น.
นายจักรี
628. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับการเรียนการสอน: การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพท์ 205 คนอ่าน
11 ธ.ค.
15:16 น.
นายจักรี
629. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ประจำปี 2562 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 206 คนอ่าน
6 ธ.ค.
09:49 น.
นายจักรี
630. 
ประกาศใช้วิธีการดำเนินการมาตรฐาน (Stand of Operating Procedures, SOP) บทที่ 1-10 ที่ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 206 คนอ่าน
4 ธ.ค.
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
631. 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ "หนังสือมอบอำนาจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ" 206 คนอ่าน
4 ธ.ค.
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
632. 
ด่วนที่สุด!! ประชาสัมพันธ์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ปี 2561 205 คนอ่าน
4 ธ.ค.
18:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
633. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bilk อุ่นไอรัก" จังหวัดขอนแก่น 207 คนอ่าน
30 พ.ย.
13:44 น.
นายจักรี
634. 
รับสมัครงาน ตำแหน่งครูฝ่ายประถมวัยและฝ่ายประถมศึกษา จำนวนหลายอัตรา โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร 206 คนอ่าน
29 พ.ย.
14:31 น.
นายจักรี
635. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดา นางสาวจารุวรรณ โพธิ์สอน 205 คนอ่าน
29 พ.ย.
14:15 น.
นายจักรี
636. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562 205 คนอ่าน
28 พ.ย.
16:01 น.
นายจักรี
637. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ปาริชาติ นัติพันธ์ 207 คนอ่าน
23 พ.ย.
12:46 น.
นายจักรี
638. 
ประชาสัมพันธ์สื่อแผ่นพับ เรื่อง หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 208 คนอ่าน
23 พ.ย.
10:45 น.
นางสาวดรุวรรณ
639. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 209 คนอ่าน
22 พ.ย.
15:16 น.
นางสาวแสงทอง
640. 
แจ้งประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 207 คนอ่าน
22 พ.ย.
09:52 น.
นายจักรี
641. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 207 คนอ่าน
22 พ.ย.
09:02 น.
นายจักรี
642. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" (รุ่นที่ 2) 205 คนอ่าน
22 พ.ย.
09:02 น.
นายจักรี
643. 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก 205 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:22 น.
นายจักรี
644. 
ข่าวทุนวิจัยด่วนที่สุดค่ะ 205 คนอ่าน
18 พ.ย.
15:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
645. 
ด่วนที่สุด!!การจัดทำแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 205 คนอ่าน
17 พ.ย.
00:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
646. 
ด่วนที่สุด!!การจัดทำแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พศ2563 205 คนอ่าน
17 พ.ย.
00:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
647. 
ด่วนที่สุด!!การจัดทำแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 207 คนอ่าน
17 พ.ย.
00:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
648. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ "น้ำ" ในโครงการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2561 205 คนอ่าน
15 พ.ย.
14:09 น.
นางสาวศศิประภา
649. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ คิดและทำอย่างครู เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล 205 คนอ่าน
14 พ.ย.
16:04 น.
นายจักรี
650. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาอาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี 206 คนอ่าน
14 พ.ย.
16:04 น.
นายจักรี
651. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย 205 คนอ่าน
12 พ.ย.
16:38 น.
นายจักรี
652. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมอุปสมบทพระในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 205 คนอ่าน
6 พ.ย.
16:27 น.
นายจักรี
653. 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ มข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 205 คนอ่าน
5 พ.ย.
15:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
654. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6-61 KKU 206 คนอ่าน
5 พ.ย.
14:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
655. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 208 คนอ่าน
5 พ.ย.
12:34 น.
นายจักรี
656. 
ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2561 และร่วมออกโรงทาน 206 คนอ่าน
5 พ.ย.
09:45 น.
นายจักรี
657. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา อาจารย์เจริญชัย ใจขาน 205 คนอ่าน
2 พ.ย.
16:59 น.
นายจักรี
658. 
ขอรับบริจาคเงิน สิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 18 205 คนอ่าน
1 พ.ย.
14:35 น.
นายจักรี
659. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยทำบุญทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2561 (คณะแพทยศาสตร์ มข.) 206 คนอ่าน
26 ต.ค.
11:15 น.
นายจักรี
660. 
แนวปฏิบัติการขอย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลของบุตรที่มีอายุเกิน 20 ปีของลูกจ้างประจำที่มิได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 207 คนอ่าน
25 ต.ค.
13:48 น.
นายจักรี
661. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 206 คนอ่าน
24 ต.ค.
15:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
662. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนอนดีมีสุข..มหัศจรรย์ CPAP "ความหวังใหม่ ลมหายใจที่ 2" 205 คนอ่าน
18 ต.ค.
11:11 น.
นายจักรี
663. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ Share and Learn ประจำปี 2561 206 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:06 น.
นายจักรี
664. 
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 206 คนอ่าน
17 ต.ค.
09:56 น.
นายจักรี
665. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองยุทธศาสตร์) 205 คนอ่าน
17 ต.ค.
09:22 น.
นายจักรี
666. 
ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 207 คนอ่าน
12 ต.ค.
10:44 น.
นายจักรี
667. 
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิการ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห้งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 207 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:08 น.
นายจักรี
668. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2561 210 คนอ่าน
4 ต.ค.
09:55 น.
นายจักรี
669. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2562 208 คนอ่าน
3 ต.ค.
16:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
670. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยแสงซินโครตรอน มข. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ 4/4) 205 คนอ่าน
3 ต.ค.
16:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
671. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่่ต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 207 คนอ่าน
3 ต.ค.
16:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
672. 
การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 206 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
673. 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีห้องสมุดจีน แบรี่ฯ และรายชื่อหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรคณะ 205 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:08 น.
674. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม 206 คนอ่าน
1 ต.ค.
09:38 น.
นายจักรี
675. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 206 คนอ่าน
26 ก.ย.
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
676. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.) 205 คนอ่าน
25 ก.ย.
14:18 น.
นายจักรี
677. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ"บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเ 205 คนอ่าน
24 ก.ย.
12:29 น.
นายจักรี
678. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 (กองทรัพยากรบุคคล มข.) 205 คนอ่าน
24 ก.ย.
12:04 น.
นายจักรี
679. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. 2562 205 คนอ่าน
21 ก.ย.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
680. 
ประกาศการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของสำนักหอสมุด 205 คนอ่าน
21 ก.ย.
11:52 น.
นายจักรี
681. 
สมศ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 206 คนอ่าน
20 ก.ย.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
682. 
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 205 คนอ่าน
20 ก.ย.
10:38 น.
นางสาวแสงทอง
683. 
ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ กรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 205 คนอ่าน
20 ก.ย.
10:36 น.
นางสาวแสงทอง
684. 
แบบฟอร์มขอทุนบูรณาการและนวัตกรรม วช 2563 207 คนอ่าน
18 ก.ย.
17:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
685. 
เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมโครงการ "2018 KKU WOW" และขยายระยะเวลาการรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 206 คนอ่าน
18 ก.ย.
14:43 น.
นายจักรี
686. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยบาลัย" รุ่น 6 206 คนอ่าน
17 ก.ย.
14:35 น.
นายจักรี
687. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานใหม่ (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 205 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:34 น.
นายจักรี
688. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 206 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:30 น.
นายจักรี
689. 
แจ้งการปิดการจราจร ในการจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม (ศาลาเดิม) ในวันที่ 16 ก.ย. 2561 205 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:02 น.
นายจักรี
690. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการจัดโครงการ "การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.) 206 คนอ่าน
14 ก.ย.
17:33 น.
นายจักรี
691. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัย ปี 2563 205 คนอ่าน
13 ก.ย.
18:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
692. 
การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 205 คนอ่าน
13 ก.ย.
18:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
693. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจาณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 206 คนอ่าน
13 ก.ย.
17:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
694. 
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ (ISMTEC 2018) 206 คนอ่าน
13 ก.ย.
15:31 น.
นายจักรี
695. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 206 คนอ่าน
12 ก.ย.
13:08 น.
นายจักรี
696. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายนอก: 205 คนอ่าน
11 ก.ย.
10:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
697. 
ขอแจ้งการอนุญาตใช้เสียง 205 คนอ่าน
10 ก.ย.
14:13 น.
นางสาววารุณี
698. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 32 หลักสูตร (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล) 205 คนอ่าน
10 ก.ย.
09:33 น.
นายจักรี
699. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์สายสอน บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทุกท่่าน 206 คนอ่าน
9 ก.ย.
15:25 น.
นางสาววารุณี
700. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018) 206 คนอ่าน
7 ก.ย.
11:27 น.
นายจักรี
701. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 206 คนอ่าน
5 ก.ย.
13:27 น.
นายจักรี
702. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
5 ก.ย.
13:21 น.
นายจักรี
703. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.) 206 คนอ่าน
3 ก.ย.
15:23 น.
นายจักรี
704. 
พิจารณาแปลหนังสือเพื่อใช้เป็นตำราเรียนในห้องเรียน 205 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:42 น.
นายจักรี
705. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 6 205 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:33 น.
นายจักรี
706. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศไอร์แลนด์ 207 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:24 น.
นายจักรี
707. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัย 207 คนอ่าน
28 ส.ค.
18:07 น.
นายจักรี
708. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 206 คนอ่าน
24 ส.ค.
12:49 น.
นางสาวแสงทอง
709. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร) 206 คนอ่าน
22 ส.ค.
11:54 น.
นายจักรี
710. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 19 206 คนอ่าน
20 ส.ค.
17:53 น.
นายจักรี
711. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 205 คนอ่าน
20 ส.ค.
16:37 น.
นายจักรี
712. 
แจ้งการขัดข้องการให้บริการรับ-ส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข 0-4334-3454 207 คนอ่าน
17 ส.ค.
16:16 น.
นางสาววารุณี
713. 
แจ้งการปิดเส้นทางจราจร และขออภัยในความไม่สะดวก (คณะวิทยาศาสตร์ มข.) 206 คนอ่าน
17 ส.ค.
15:28 น.
นายจักรี
714. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference 205 คนอ่าน
14 ส.ค.
14:59 น.
นายจักรี
715. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The Twenty-First National Software Contest: NSC 2019)" 207 คนอ่าน
14 ส.ค.
10:14 น.
นายจักรี
716. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปสั้น (งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 205 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:13 น.
นายจักรี
717. 
ประชาสัมพันธ์การบริการสื่อความรู้สุขภาพ (งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 206 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:11 น.
นายจักรี
718. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดระบบจราจรสำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 206 คนอ่าน
9 ส.ค.
10:35 น.
นายจักรี
719. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 205 คนอ่าน
8 ส.ค.
14:31 น.
นายจักรี
720. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 205 คนอ่าน
2 ส.ค.
16:08 น.
นายจักรี
721. 
ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
31 ก.ค.
10:19 น.
นายจักรี
722. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 (กองการต่างประเทศ มข.) 205 คนอ่าน
31 ก.ค.
09:36 น.
นายจักรี
723. 
ประชาสัมพันธ์โครงการยินดี QR Code ธนาคารกรุงเทพ 206 คนอ่าน
23 ก.ค.
18:40 น.
นายจักรี
724. 
แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4686/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์ 205 คนอ่าน
23 ก.ค.
09:48 น.
นายจักรี
725. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6-61 KKU 206 คนอ่าน
16 ก.ค.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
726. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 206 คนอ่าน
16 ก.ค.
14:21 น.
นายจักรี
727. 
แจ้งปิดเส้นทางจราจรอาคารศูนย์สารสนเทศและด้านหลังอาคารสำนักหอสมุด 205 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:48 น.
นายจักรี
728. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุธรณ์และการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 206 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:44 น.
นายจักรี
729. 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 205 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:28 น.
นายจักรี
730. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ธรรมะ...เยียวยาสังคม" โดยพระจิตร์ ตัณฑเสถียร (พระจิตร์ จิตตสังวโร) "หลวงพี่โก๋" 210 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:14 น.
นายจักรี
731. 
ประชาสัมพันธ์การจัดระบบการจราจรเส้นทางเดินรถบริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ 207 คนอ่าน
9 ก.ค.
16:20 น.
นายจักรี
732. 
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบกองทุน Thai Scholar Followship Fund 207 คนอ่าน
5 ก.ค.
10:58 น.
นายจักรี
733. 
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 207 คนอ่าน
4 ก.ค.
15:30 น.
นางสาวดรุวรรณ
734. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.) 207 คนอ่าน
4 ก.ค.
14:19 น.
นายจักรี
735. 
ประชาสัมธ์การจัดการระบบการจราจรเส้นทางเดินรถบริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ 206 คนอ่าน
2 ก.ค.
17:25 น.
นายจักรี
736. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริการหอพักนักศึกษา มข.) 205 คนอ่าน
2 ก.ค.
09:44 น.
นายจักรี
737. 
ประกาศ ก.พ.อ. และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่องควรรู้ "ขอตำแหน่งทางวิชาการ" 205 คนอ่าน
2 ก.ค.
09:00 น.
นายจักรี
738. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย 207 คนอ่าน
29 มิ.ย.
17:28 น.
นายจักรี
739. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีเทคนิคการแพทย์ และ 36 ปีกายภาพบำบัด (คณะเทคนิคการแพทย์ มข.) 206 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:15 น.
นายจักรี
740. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) 206 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:58 น.
นายจักรี
741. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 205 คนอ่าน
29 มิ.ย.
10:57 น.
นายจักรี
742. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การศสึกษาไทยยุค 4.0 (กองบริหารงานวิจัย มข.) 206 คนอ่าน
25 มิ.ย.
14:43 น.
นายจักรี
743. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.) 207 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:20 น.
นายจักรี
744. 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอยแก่น ที่ 1400/2561 เรื่องกำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานฯ 206 คนอ่าน
22 มิ.ย.
11:08 น.
นายจักรี
745. 
ขอเรียนเชิญเสนอชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น 205 คนอ่าน
21 มิ.ย.
14:28 น.
นางสาวดรุวรรณ
746. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 43 (สถาบันพลังจิตตานุภาพ คณะแพทยศาสตร์ มข.) 205 คนอ่าน
20 มิ.ย.
16:23 น.
นายจักรี
747. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม (กองยุทธศาสตร์) 205 คนอ่าน
20 มิ.ย.
16:14 น.
นายจักรี
748. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทยยุค 4.0" (กองบริหารงานวิจัย มข.) 205 คนอ่าน
20 มิ.ย.
08:58 น.
นายจักรี
749. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภารจัดกิจกรรมโครงการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 205 คนอ่าน
18 มิ.ย.
16:05 น.
นายจักรี
750. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 205 คนอ่าน
13 มิ.ย.
13:27 น.
นายจักรี
751. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะทันตแพทยศาสตร์) 206 คนอ่าน
13 มิ.ย.
13:22 น.
นายจักรี
752. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ประจำปี 2561 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 205 คนอ่าน
7 มิ.ย.
13:48 น.
นายจักรี
753. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "มองลึกผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองในสมัยพระนารายณ์ ตามรอยละครอิงประวัติศาสตร์" (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) 205 คนอ่าน
7 มิ.ย.
13:23 น.
นายจักรี
754. 
หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
1 มิ.ย.
09:36 น.
นางสาวแสงทอง
755. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 206 คนอ่าน
31 พ.ค.
16:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
756. 
แจ้งงดการส่งหนังสือรับรองสิทธิ์การรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 206 คนอ่าน
31 พ.ค.
15:06 น.
นายจักรี
757. 
แจ้งการหยุดสูบส่งจ่ายน้ำประปา (กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มข.) 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
15:42 น.
นายจักรี
758. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาส "ครบรอบ 1 ปี บริษัท วิสาหกิจของ 5 เทศบาล" (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.) 205 คนอ่าน
28 พ.ค.
11:03 น.
นายจักรี
759. 
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสารศึกษาศาสตร์ มข 205 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
760. 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ 205 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
761. 
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 205 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
762. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 206 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:28 น.
นายจักรี
763. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ QR Code (ธนาคารกรุงเทพ) 207 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:22 น.
นายจักรี
764. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 205 คนอ่าน
16 พ.ค.
12:31 น.
นายจักรี
765. 
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น) 205 คนอ่าน
16 พ.ค.
10:13 น.
นายจักรี
766. 
การเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 206 คนอ่าน
11 พ.ค.
10:54 น.
นางสาวดรุวรรณ
767. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 205 คนอ่าน
11 พ.ค.
09:41 น.
นางสาววาศิณี
768. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 205 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:27 น.
นายจักรี
769. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (คณะแพทยศาสตร์ มข.) 205 คนอ่าน
9 พ.ค.
16:45 น.
นายจักรี
770. 
บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักหอสมุดและการสำรวจหนังสือ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 205 คนอ่าน
9 พ.ค.
10:31 น.
นายจักรี
771. 
ขออภัยในความไม่สะดวกการติดต่อราชการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 206 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:22 น.
นายจักรี
772. 
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต (สำนักงานอธิการบดี การป้องกันและรักษาความปลอดภัย) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
12:59 น.
นายจักรี
773. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 206 คนอ่าน
3 พ.ค.
15:32 น.
นายจักรี
774. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 (สำนักงานอธิการบดี กองบริการหอพักนักศึกษา) 205 คนอ่าน
1 พ.ค.
09:43 น.
นายจักรี
775. 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:04 น.
นางสาวแสงทอง
776. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 207 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:03 น.
นางสาวแสงทอง
777. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561 205 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:02 น.
นางสาวแสงทอง
778. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 206 คนอ่าน
26 เม.ย.
14:56 น.
นางสาววาศิณี
779. 
ประชาสัมพันธ์ การเสนอราคาห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม (โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย) 206 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:35 น.
นายจักรี
780. 
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 205 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:27 น.
นายจักรี
781. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 205 คนอ่าน
19 เม.ย.
11:45 น.
นายจักรี
782. 
แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
5 เม.ย.
10:03 น.
นายจักรี
783. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้งาน อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
2 เม.ย.
16:09 น.
นายจักรี
784. 
เชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่12 205 คนอ่าน
29 มี.ค.
11:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
785. 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 205 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:37 น.
นางสาวแสงทอง
786. 
ขออภัยความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
28 มี.ค.
09:41 น.
นายจักรี
787. 
ขอประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม 205 คนอ่าน
27 มี.ค.
16:20 น.
นายจักรี
788. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ First Aid Campus: โครงการความรู้ปฐมพยาบาลเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 206 คนอ่าน
23 มี.ค.
16:00 น.
นายจักรี
789. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนา "โครงการโคกหนองนา โมเดล ตามศาสตร์พระราชา" 205 คนอ่าน
22 มี.ค.
18:12 น.
นายจักรี
790. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา 207 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:30 น.
นายจักรี
791. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่" (Model Performance Appraisa base on KPI & Competency) 205 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:24 น.
นายจักรี
792. 
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองอาคารและสถานที่ (เพิ่มเติม) 207 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:01 น.
นายจักรี
793. 
ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 206 คนอ่าน
19 มี.ค.
17:14 น.
นายจักรี
794. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 4 205 คนอ่าน
19 มี.ค.
17:07 น.
นายจักรี
795. 
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองอาคารและสถานที่ 206 คนอ่าน
19 มี.ค.
16:58 น.
นายจักรี
796. 
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 205 คนอ่าน
19 มี.ค.
16:56 น.
นายจักรี
797. 
CFP -- 7th International Conference on Learning Technologies and Learning Environments (LTLE2018) @ JAPAN 205 คนอ่าน
18 มี.ค.
13:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
798. 
เรียนเชิญส่งบทความวิจัยเกี่ยวกับ STEM Ed. เพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue ของวารสาร IJMLO (indexed in SCOPUS) 205 คนอ่าน
18 มี.ค.
13:23 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
799. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 205 คนอ่าน
16 มี.ค.
11:26 น.
นางสาววารุณี
800. 
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 205 คนอ่าน
14 มี.ค.
13:31 น.
นายจักรี
801. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าประกวดและร่วมงานนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 206 คนอ่าน
12 มี.ค.
09:18 น.
นายจักรี
802. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกุล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 205 คนอ่าน
12 มี.ค.
09:08 น.
นายจักรี
803. 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 206 คนอ่าน
9 มี.ค.
11:15 น.
นางสาวแสงทอง
804. 
ขอแจ้งการปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 206 คนอ่าน
7 มี.ค.
10:09 น.
นายจักรี
805. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2561 206 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
806. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 206 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:48 น.
นายจักรี
807. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวันนักการตลาดสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 205 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:42 น.
นายจักรี
808. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพมารดาอาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา 207 คนอ่าน
6 มี.ค.
13:43 น.
นางสาวศศิประภา
809. 
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” 205 คนอ่าน
2 มี.ค.
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
810. 
งดให้บริการชั่วคราว ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
28 ก.พ.
11:01 น.
นายจักรี
811. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 206 คนอ่าน
28 ก.พ.
10:23 น.
นายจักรี
812. 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.มข. พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ มข. 206 คนอ่าน
26 ก.พ.
10:29 น.
นางสาวมัทนา
813. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ “Developing Research Proposals” 205 คนอ่าน
20 ก.พ.
14:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
814. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 205 คนอ่าน
18 ก.พ.
12:43 น.
นายจักรี
815. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัญจรกับสภาพนักงาน เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
18 ก.พ.
10:47 น.
นายจักรี
816. 
แจ้งประกาศผลการคัดเลือก และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อโรงแรมและตราสัญลักษณ์ (Logo) (ชื่อเดิมโรงแรมขวัญมอ) รอบที่ 2 205 คนอ่าน
13 ก.พ.
16:00 น.
นายจักรี
817. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
8 ก.พ.
10:09 น.
นางสาววาศิณี
818. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 206 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:15 น.
นางสาวแสงทอง
819. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2561 205 คนอ่าน
6 ก.พ.
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
820. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health 209 คนอ่าน
5 ก.พ.
11:52 น.
นายจักรี
821. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นล่าม ไทย-จีน ที่ดี" 205 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:30 น.
นายจักรี
822. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2561 206 คนอ่าน
1 ก.พ.
14:34 น.
นายจักรี
823. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้าน 205 คนอ่าน
30 ม.ค.
15:53 น.
นายจักรี
824. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
30 ม.ค.
14:30 น.
นางสาวแสงทอง
825. 
การบริการคลินิคสารสนเทศเพื่อการวิจัยและอ้างอิงและการพัฒนาบุคลากรเพื่อคาวมคล่องตัว 206 คนอ่าน
23 ม.ค.
10:26 น.
นายจักรี
826. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 207 คนอ่าน
22 ม.ค.
13:39 น.
นางสาวแสงทอง
827. 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 206 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:33 น.
นางสาวแสงทอง
828. 
ผลการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 206 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:32 น.
นางสาวแสงทอง
829. 
ขออภัยความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
18 ม.ค.
14:59 น.
นายจักรี
830. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานการกีฬา 205 คนอ่าน
18 ม.ค.
11:12 น.
นายจักรี
831. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนภาษาจีน ของโครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" สถาบันขงจื่อ 205 คนอ่าน
18 ม.ค.
10:09 น.
นายจักรี
832. 
ขอความอุปถัมภ์งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2561 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 206 คนอ่าน
17 ม.ค.
14:38 น.
นายจักรี
833. 
ขอแจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 209 คนอ่าน
27 ธ.ค.
08:47 น.
นายจักรี
834. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" 207 คนอ่าน
21 ธ.ค.
12:53 น.
นายจักรี
835. 
ประชาสัมพันธ์และการดำเนินการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน 207 คนอ่าน
20 ธ.ค.
14:13 น.
นางสาวดรุวรรณ
836. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 208 คนอ่าน
19 ธ.ค.
14:52 น.
นายจักรี
837. 
แพ็กเกจห้องประชุมพร้อมอาหาร 2 มื้อ (IMPACT MUANG THONG THANI) 207 คนอ่าน
18 ธ.ค.
14:15 น.
นายจักรี
838. 
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
14 ธ.ค.
08:59 น.
นางสาวแสงทอง
839. 
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ 208 คนอ่าน
1 ธ.ค.
14:10 น.
นางสาวแสงทอง
840. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 205 คนอ่าน
1 ธ.ค.
13:47 น.
นางสาวแสงทอง
841. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ 205 คนอ่าน
1 ธ.ค.
12:17 น.
นายจักรี
842. 
ผลการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 206 คนอ่าน
28 พ.ย.
10:09 น.
นางสาวแสงทอง
843. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ใหม่" (จากคณะวิศวกรรมศาสตร์) 206 คนอ่าน
22 พ.ย.
11:18 น.
นายจักรี
844. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี) 205 คนอ่าน
21 พ.ย.
14:00 น.
นายจักรี
845. 
ขอความอนุเคราะห์ประหยัดน้ำประปา (จากสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 205 คนอ่าน
15 พ.ย.
10:20 น.
นายจักรี
846. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม In-house Seminar in Economics (คณะเศรษฐศาสตร์) 205 คนอ่าน
14 พ.ย.
09:43 น.
นายจักรี
847. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ 205 คนอ่าน
14 พ.ย.
09:29 น.
นายจักรี
848. 
ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันธ์องค์กรสมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ 206 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:17 น.
นายจักรี
849. 
ด่วนที่สุด!! แจ้งย้ายห้องบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 8 พ.ย. 60 205 คนอ่าน
7 พ.ย.
17:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
850. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 17 206 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:07 น.
นายจักรี
851. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 205 คนอ่าน
7 พ.ย.
09:25 น.
นายจักรี
852. 
ขอรับความช่วยเหลือในการประสบอัคคีภัย นางสาวพัชชานันท์ สาผิว 206 คนอ่าน
3 พ.ย.
16:31 น.
นางสาวศศิประภา
853. 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 205 คนอ่าน
31 ต.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
854. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
31 ต.ค.
10:06 น.
นายจักรี
855. 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 205 คนอ่าน
30 ต.ค.
14:38 น.
นายจักรี
856. 
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 205 คนอ่าน
30 ต.ค.
14:34 น.
นายจักรี
857. 
จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 205 คนอ่าน
27 ต.ค.
09:47 น.
นางสาวดรุวรรณ
858. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดาของนางสุนา อุ่นทองดี 206 คนอ่าน
20 ต.ค.
10:12 น.
นายจักรี
859. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 205 คนอ่าน
17 ต.ค.
15:47 น.
นางสาวแสงทอง
860. 
แก้ไข หมายเหตู ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลนักเรียน 205 คนอ่าน
12 ต.ค.
15:26 น.
อาจารย์จุฬาลักษณ์
861. 
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล) แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 207 คนอ่าน
12 ต.ค.
15:11 น.
นายจักรี
862. 
คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 205 คนอ่าน
10 ต.ค.
15:42 น.
นายจักรี
863. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักบริการวิชาการ 207 คนอ่าน
9 ต.ค.
14:30 น.
นายจักรี
864. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในหัวข้อ "การวางจิตรักษาความสงบ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ" โดยพระอาจารย์ธีระพันธุ์ ธีรโพธิ (พระอาจารย์กวง) 205 คนอ่าน
9 ต.ค.
08:45 น.
นายจักรี
865. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโตรตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ 3/4) 205 คนอ่าน
5 ต.ค.
17:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
866. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดแนบ 205 คนอ่าน
5 ต.ค.
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
867. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ โครงการนอนดีมีสุข เรื่อง "มหัศจรรย์การนอน" 205 คนอ่าน
4 ต.ค.
10:03 น.
นายจักรี
868. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบการก่อตั้งศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและขึ้นบ้านใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 207 คนอ่าน
3 ต.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
869. 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ 205 คนอ่าน
26 ก.ย.
14:39 น.
นายจักรี
870. 
ความต้องการขอรับทุนการศึกษาและรับสมัครผู้รับทุนในหลักสูตร SCGI Master Program 205 คนอ่าน
22 ก.ย.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
871. 
การซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะบริหารธุกิจและการบัญชี 207 คนอ่าน
19 ก.ย.
16:14 น.
นายจักรี
872. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ คณะศึกษาศาสตร์ 206 คนอ่าน
1 ก.ย.
14:33 น.
นายจักรี
873. 
ด่วนที่สุด!! ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 205 คนอ่าน
24 ส.ค.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
874. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม มข. 205 คนอ่าน
22 ส.ค.
18:09 น.
นายจักรี
875. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 205 คนอ่าน
21 ส.ค.
16:58 น.
นายจักรี
876. 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics คณะเศรษฐศาสตร์ 206 คนอ่าน
18 ส.ค.
12:47 น.
นายจักรี
877. 
การส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 205 คนอ่าน
17 ส.ค.
08:57 น.
นางสาวแสงทอง
878. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ 205 คนอ่าน
15 ส.ค.
11:39 น.
นายจักรี
879. 
ดวนที่สุด!! ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรมการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อทุนสนับสนุนฯ 205 คนอ่าน
14 ส.ค.
12:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
880. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2561 205 คนอ่าน
10 ส.ค.
15:29 น.
นางสาวศศิประภา
881. 
การให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อระบบอัตโนมัติ และโทรสาร 205 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:20 น.
นางสาววารุณี
882. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทานงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 206 คนอ่าน
4 ส.ค.
11:14 น.
นายจักรี
883. 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
4 ส.ค.
09:34 น.
นายจักรี
884. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองอาคารและสถานที่ 205 คนอ่าน
4 ส.ค.
09:33 น.
นายจักรี
885. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองวิเทศสัมพันธ์ 206 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:30 น.
นายจักรี
886. 
ประชาสัมพันธ์ให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 206 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:28 น.
นายจักรี
887. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเศรษฐศาสตร์ 205 คนอ่าน
21 ก.ค.
11:25 น.
นายจักรี
888. 
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน Pre-conference Workshop on ICT Trends in Emerging Economies ณ ประเทศ New Zealand 205 คนอ่าน
20 ก.ค.
22:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
889. 
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน Pre-conference Workshop on TeSTEM Education ณ ประเทศ New Zealand 206 คนอ่าน
20 ก.ค.
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
890. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ "เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ต ระดับภูมิเอเชียแปซิฟิก 2560" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 206 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:33 น.
นายจักรี
891. 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 206 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:30 น.
นายจักรี
892. 
ขยายเวลาในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน 206 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:27 น.
นายจักรี
893. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันขงจื่อ 209 คนอ่าน
14 ก.ค.
14:24 น.
นายจักรี
894. 
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
13 ก.ค.
14:56 น.
นางสาวแสงทอง
895. 
ขอเชิญอุดหนุนพริกจากเกษตรกรโดยตรง 205 คนอ่าน
13 ก.ค.
14:03 น.
นายจักรี
896. 
ประชาสัมพันธ์การอบรม “วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้และการสืบค้นสิทธิบัตร” 206 คนอ่าน
12 ก.ค.
12:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
897. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 206 คนอ่าน
12 ก.ค.
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
898. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 206 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:42 น.
นายจักรี
899. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:38 น.
นายจักรี
900. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย 205 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:34 น.
นายจักรี
901. 
ขอแจ้งการย้ายสำนักงานกรุงเทพ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน 205 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:18 น.
นายจักรี
902. 
ประชาสัมพันธ์มหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 206 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:16 น.
นายจักรี
903. 
ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Living Lab" on Water Energy Own: Implication for Administrators in Thailand - Cambodia - Laos - Myanmar - Vietna 206 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:11 น.
นายจักรี
904. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครู สมาธิ รุ่นที่ 41 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 206 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:07 น.
นายจักรี
905. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 2 205 คนอ่าน
12 ก.ค.
08:56 น.
นายจักรี
906. 
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 205 คนอ่าน
11 ก.ค.
16:10 น.
นายจักรี
907. 
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 206 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:20 น.
นายจักรี
908. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment 2017) ครั้งที่ 4 206 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:17 น.
นายจักรี
909. 
ขอเรียนเชิญการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Creating Digital Pathways for Teaching and Learning" 206 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:15 น.
นายจักรี
910. 
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 206 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:11 น.
นายจักรี
911. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 17 207 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:09 น.
นายจักรี
912. 
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ที่เคยรับทุนรัฐบาล 206 คนอ่าน
7 ก.ค.
15:36 น.
นางสาวดรุวรรณ
913. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ Recent Trend in Teacher Training Reform in Japan 205 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:58 น.
914. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 207 คนอ่าน
27 มิ.ย.
15:06 น.
นางสาวศศิประภา
915. 
การตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง) 208 คนอ่าน
24 มิ.ย.
12:02 น.
นางสาวแสงทอง
916. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย์ รุ่น 4 ค่ะ 205 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:30 น.
นางสาวมธุรส
917. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2560 206 คนอ่าน
15 มิ.ย.
14:24 น.
นางสาวศศิประภา
918. 
ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2560 206 คนอ่าน
15 มิ.ย.
14:22 น.
นางสาวศศิประภา
919. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 205 คนอ่าน
12 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
920. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 206 คนอ่าน
7 มิ.ย.
15:46 น.
นางสาวศศิประภา
921. 
ประชาสัมพันธ์ห้องพักราคาพิเศษ โรงแรมแกลเลอรี่ เลค วิว 206 คนอ่าน
6 มิ.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
922. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 206 คนอ่าน
5 มิ.ย.
13:54 น.
นางสาวศศิประภา
923. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 205 คนอ่าน
2 มิ.ย.
13:53 น.
นางสาวศศิประภา
924. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแนวคิดและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 206 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:07 น.
นางสาวศศิประภา
925. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และชมงานแสดงสินค้าในงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี 206 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
926. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 32 206 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:07 น.
นางสาวศศิประภา
927. 
เชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0" (รุ่นที่ 2) 205 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
928. 
ของดการให้บริการตัดแต่งต้นไม้ 205 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
929. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 205 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:04 น.
นางสาวศศิประภา
930. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ของศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
29 พ.ค.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
931. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีงานศพมารดาของนางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา 206 คนอ่าน
29 พ.ค.
10:56 น.
นางสาวศศิประภา
932. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 18 205 คนอ่าน
25 พ.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
933. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 207 คนอ่าน
23 พ.ค.
12:33 น.
นางสาวศศิประภา
934. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0" 205 คนอ่าน
22 พ.ค.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
935. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "กล้าที่จะเรียนรู้ : ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ทิศทางใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต" 205 คนอ่าน
22 พ.ค.
14:01 น.
นางสาวศศิประภา
936. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน" 206 คนอ่าน
22 พ.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
937. 
ขอแจ้งปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 206 คนอ่าน
16 พ.ค.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
938. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างกระดาษคำตอบและตรวจปรนัย ผลคะแนนด้วยเครื่อง Score Analyzer Solution 205 คนอ่าน
16 พ.ค.
15:31 น.
นางสาวศศิประภา
939. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของวิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 205 คนอ่าน
11 พ.ค.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
940. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 206 คนอ่าน
9 พ.ค.
13:39 น.
นางสาวศศิประภา
941. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560 206 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:30 น.
นางสาวศศิประภา
942. 
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 783-784/2560) 205 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:26 น.
นางสาวศศิประภา
943. 
ส่งรายง 206 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:25 น.
นางสาวศศิประภา
944. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 205 คนอ่าน
2 พ.ค.
13:24 น.
นางสาวศศิประภา
945. 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี 2560 206 คนอ่าน
1 พ.ค.
13:54 น.
นางสาวศศิประภา
946. 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560 205 คนอ่าน
1 พ.ค.
12:45 น.
นางสาวศศิประภา
947. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 206 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
948. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 205 คนอ่าน
28 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
949. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 206 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:21 น.
นางสาวศศิประภา
950. 
สร้างเครือข่ายวิชาการ University of California, Berkeley 205 คนอ่าน
27 เม.ย.
04:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ
951. 
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ 205 คนอ่าน
19 เม.ย.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
952. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 205 คนอ่าน
19 เม.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
953. 
ขอแจ้งการยุบรวมหน่วยงาน 207 คนอ่าน
12 เม.ย.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
954. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 206 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
955. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 205 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
956. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 205 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
957. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ นางดวงตา ชัยราษฎร์ 205 คนอ่าน
7 เม.ย.
12:58 น.
นางสาวศศิประภา
958. 
ขอเลื่อนการจัดงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2560 205 คนอ่าน
4 เม.ย.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
959. 
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน" 205 คนอ่าน
31 มี.ค.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
960. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลนาน้อย จ.น่าน 205 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:12 น.
นางสาวศศิประภา
961. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 535/2560 และฉบับที่ 536/2560 206 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:08 น.
นางสาวศศิประภา
962. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การยุบเลิกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี 205 คนอ่าน
24 มี.ค.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
963. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 206 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:36 น.
นางสาวมธุรส
964. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 22 หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 205 คนอ่าน
16 มี.ค.
10:20 น.
นางสาวศศิประภา
965. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 207 คนอ่าน
16 มี.ค.
10:19 น.
นางสาวศศิประภา
966. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "วันต้อหินโลก 2560" 205 คนอ่าน
15 มี.ค.
15:47 น.
นางสาวศศิประภา
967. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
15 มี.ค.
15:45 น.
นางสาวศศิประภา
968. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 205 คนอ่าน
14 มี.ค.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
969. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองวิเทสสัมพันธ์ 205 คนอ่าน
10 มี.ค.
15:35 น.
นางสาวศศิประภา
970. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม จำนวน 14 หลักสูตร 205 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:06 น.
นางสาวศศิประภา
971. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 15 205 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:04 น.
นางสาวศศิประภา
972. 
ประชาสัมพันธ์โึครงการ Education ICT Forum 2017 206 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:01 น.
นางสาวศศิประภา
973. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 3 208 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:00 น.
นางสาวศศิประภา
974. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 1 205 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:55 น.
นางสาวศศิประภา
975. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 17- 22 มีนาคม 2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 206 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:53 น.
นางสาวศศิประภา
976. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 666 ปี กรุงศรีอยุธยา 25 ปี มรดกโลก : พัฒนาตามรอยทางของพระยาโบราณราชธานินทร์ 206 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:50 น.
นางสาวศศิประภา
977. 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 209 คนอ่าน
8 มี.ค.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
978. 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 206 คนอ่าน
8 มี.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
979. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน คอนเสิร์ตการกุศล "ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 205 คนอ่าน
8 มี.ค.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
980. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจ มารดาของอาจารย์สำรวน ชินจันทึก 205 คนอ่าน
6 มี.ค.
12:58 น.
นายจักรี
981. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 205 คนอ่าน
3 มี.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
982. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 205 คนอ่าน
3 มี.ค.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
983. 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการ "พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ" 206 คนอ่าน
3 มี.ค.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
984. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 205 คนอ่าน
3 มี.ค.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
985. 
เชิญส่งผลงานวิจัยทาง Digital Learning Strategies and Applications เพื่อร่วมนำเสนอที่ประเทศญี่ปุ่น 207 คนอ่าน
3 มี.ค.
09:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
986. 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ I Love KKU Library - มีนา ลดราคาค่าปรับ 206 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:47 น.
นางสาวศศิประภา
987. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวดที่ 1/2560 207 คนอ่าน
28 ก.พ.
15:25 น.
นางสาวดรุวรรณ
988. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2560 205 คนอ่าน
24 ก.พ.
11:03 น.
นางสาวศศิประภา
989. 
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 205 คนอ่าน
24 ก.พ.
11:02 น.
นางสาวศศิประภา
990. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 205 คนอ่าน
24 ก.พ.
08:33 น.
นางสาวศศิประภา
991. 
ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้นในงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 204 คนอ่าน
22 ก.พ.
12:53 น.
นางสาวศศิประภา
992. 
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดานางประยูร หลักตา 204 คนอ่าน
22 ก.พ.
12:51 น.
นางสาวศศิประภา
993. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักงานการกีฬา ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 204 คนอ่าน
21 ก.พ.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
994. 
นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ 205 คนอ่าน
21 ก.พ.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
995. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานระบบ IRIS 205 คนอ่าน
21 ก.พ.
08:53 น.
นางสาวศศิประภา
996. 
แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 206 คนอ่าน
17 ก.พ.
15:05 น.
นางสาวแสงทอง
997. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร 204 คนอ่าน
17 ก.พ.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
998. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 205 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:44 น.
นางสาวศศิประภา
999. 
ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต "ในดวงใจนิรันดร์" 204 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:38 น.
นางสาวศศิประภา
1000. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดนก 205 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:37 น.
นางสาวศศิประภา
1001. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และมอบส่วนลดสำหรับข้าราชการ บุคลากร 205 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:15 น.
นางสาวศศิประภา
1002. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 204 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1003. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 25 206 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:12 น.
นางสาวศศิประภา
1004. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท 205 คนอ่าน
30 ม.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1005. 
การย้ายสถานที่ตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 205 คนอ่าน
30 ม.ค.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
1006. 
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การรับรางวัล Technology and Innovation Awards 2017 206 คนอ่าน
26 ม.ค.
15:20 น.
นางสาวศศิประภา
1007. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 204 คนอ่าน
26 ม.ค.
11:14 น.
นางสาวศศิประภา
1008. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 204 คนอ่าน
26 ม.ค.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
1009. 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี" 205 คนอ่าน
23 ม.ค.
14:47 น.
นางสาวศศิประภา
1010. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ของศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
23 ม.ค.
14:46 น.
นางสาวศศิประภา
1011. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ >>> https://goo.gl/forms/mOR5r8x7HIPvF3Co2 204 คนอ่าน
23 ม.ค.
11:12 น.
นางสาวมัทนา
1012. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 204 คนอ่าน
19 ม.ค.
14:22 น.
นายจักรี
1013. 
ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด ขก ขอนแก่น 205 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:38 น.
นางสาวศศิประภา
1014. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 204 คนอ่าน
17 ม.ค.
13:00 น.
นางสาวศศิประภา
1015. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย 204 คนอ่าน
17 ม.ค.
12:55 น.
นางสาวศศิประภา
1016. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ในวันที่ 25 มกราคม 2560 205 คนอ่าน
16 ม.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
1017. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 16 205 คนอ่าน
11 ม.ค.
13:05 น.
นางสาวศศิประภา
1018. 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. ช่วยชาติ 204 คนอ่าน
11 ม.ค.
09:09 น.
นางสาวแสงทอง
1019. 
ขอส่งความปรารถนาดีเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 205 คนอ่าน
10 ม.ค.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
1020. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ 1 206 คนอ่าน
10 ม.ค.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
1021. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2560 204 คนอ่าน
10 ม.ค.
09:20 น.
นางสาวดรุวรรณ
1022. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ >>> https://goo.gl/forms/mOR5r8x7HIPvF3Co2 204 คนอ่าน
5 ม.ค.
16:58 น.
นางสาวมัทนา
1023. 
ขอเชิญเข้าฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 8 205 คนอ่าน
5 ม.ค.
15:50 น.
นางสาวศศิประภา
1024. 
แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง 205 คนอ่าน
5 ม.ค.
13:56 น.
นางสาวแสงทอง
1025. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 205 คนอ่าน
4 ม.ค.
16:33 น.
นางสาวศศิประภา
1026. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 205 คนอ่าน
4 ม.ค.
15:36 น.
นางสาวศศิประภา
1027. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 205 คนอ่าน
29 ธ.ค.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
1028. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 204 คนอ่าน
29 ธ.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
1029. 
ประชาสัมพันธ์ 205 คนอ่าน
26 ธ.ค.
16:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1030. 
ประกาศผลรางวัล 2017 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 206 คนอ่าน
23 ธ.ค.
15:04 น.
นางสาวศศิประภา
1031. 
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ 205 คนอ่าน
22 ธ.ค.
13:51 น.
นางสาวศศิประภา
1032. 
ขอเรียนเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "The Prospects for Global Financial Stability" 204 คนอ่าน
22 ธ.ค.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
1033. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและตรวจสุขภาพพิเศษ ในโครงการประชุมวิชาการ "การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" 205 คนอ่าน
19 ธ.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
1034. 
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 205 คนอ่าน
19 ธ.ค.
08:44 น.
นางสาวศศิประภา
1035. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 204 คนอ่าน
14 ธ.ค.
15:48 น.
นางสาวศศิประภา
1036. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 206 คนอ่าน
14 ธ.ค.
15:45 น.
นางสาวศศิประภา
1037. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 204 คนอ่าน
13 ธ.ค.
10:58 น.
นางสาวศศิประภา
1038. 
ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี" ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 204 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
1039. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 204 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:11 น.
นางสาวศศิประภา
1040. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพักและห้องประชุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 204 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1041. 
ขอความอนุเคราะห์จำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก 205 คนอ่าน
8 ธ.ค.
16:13 น.
นางสาวศศิประภา
1042. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder 204 คนอ่าน
7 ธ.ค.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
1043. 
ขอความอุปถัมภ์ร่วมปิดทองหลังพระสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาและบูรณะห้องน้ำเก่าและสร้างใหม่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลองค์พ่อหลวงของเรา 204 คนอ่าน
6 ธ.ค.
16:09 น.
นางสาวศศิประภา
1044. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.25 206 คนอ่าน
2 ธ.ค.
15:15 น.
นางสาวศศิประภา
1045. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 - 09.30 น. 204 คนอ่าน
30 พ.ย.
10:05 น.
นางสาวศศิประภา
1046. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 204 คนอ่าน
30 พ.ย.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
1047. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 204 คนอ่าน
30 พ.ย.
09:50 น.
นางสาวศศิประภา
1048. 
ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2560 204 คนอ่าน
29 พ.ย.
11:19 น.
นางสาวศศิประภา
1049. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาศักยภาพบุคากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ของ สวทช. 204 คนอ่าน
28 พ.ย.
17:05 น.
นางสาวมธุรส
1050. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม "เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9" 205 คนอ่าน
28 พ.ย.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
1051. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" 205 คนอ่าน
23 พ.ย.
15:58 น.
นางสาวศศิประภา
1052. 
ขอเชิญร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" และจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 206 คนอ่าน
21 พ.ย.
14:39 น.
นางสาวศศิประภา
1053. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 205 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:24 น.
นางสาวศศิประภา
1054. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 206 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:19 น.
นางสาวศศิประภา
1055. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครง 205 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:18 น.
นางสาวศศิประภา
1056. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 204 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
1057. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานสายผู้สอนตำแหน่งอาจารย์ 204 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
1058. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 206 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
1059. 
ขอขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงาน 204 คนอ่าน
18 พ.ย.
16:28 น.
นางสาวศศิประภา
1060. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 205 คนอ่าน
18 พ.ย.
13:25 น.
นางสาวศศิประภา
1061. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 207 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:23 น.
นางสาวศศิประภา
1062. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 9 ฉบับ 204 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:21 น.
นางสาวศศิประภา
1063. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 205 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
1064. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 204 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:19 น.
นางสาวศศิประภา
1065. 
เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบรรยายทางวิชาการ "Studying and Researching in Germany" 206 คนอ่าน
16 พ.ย.
13:15 น.
นางสาวศศิประภา
1066. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 205 คนอ่าน
15 พ.ย.
11:02 น.
นางสาวศศิประภา
1067. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนประจำครัวเรือน 204 คนอ่าน
14 พ.ย.
13:09 น.
นางสาวศศิประภา
1068. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 206 คนอ่าน
11 พ.ย.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
1069. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ 205 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
1070. 
แจ้งเพื่อทราบ การขยายเวลาการปฏิบัติงานของสำนักงานการกีฬา 205 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:28 น.
นางสาวศศิประภา
1071. 
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา 206 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:21 น.
นางสาวศศิประภา
1072. 
ขอเรียนเสนออัตราค่าห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล 204 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:20 น.
นางสาวศศิประภา
1073. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ English Conversation Course 204 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:15 น.
นางสาวศศิประภา
1074. 
ขอเชิญร่วมงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย" 204 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
1075. 
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ Training Workshop on "GrapeSEED: The Effective Tool for Enhancing Communication for EFL/ESL Learners" 206 คนอ่าน
9 พ.ย.
14:48 น.
นางสาวศศิประภา
1076. 
ขอยกเลิกการจัดงานลอยกระทง มข. เพื่อพ่อหลวง ร.9 ประจำปี 2559 เป็นการจัดงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย" 204 คนอ่าน
9 พ.ย.
14:46 น.
นางสาวศศิประภา
1077. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 204 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:14 น.
นางสาวศศิประภา
1078. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การปรับปรุงแนวทางเรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต 205 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:12 น.
นางสาวศศิประภา
1079. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 204 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:11 น.
นางสาวศศิประภา
1080. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี "การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 205 คนอ่าน
7 พ.ย.
13:43 น.
นางสาวศศิประภา
1081. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 205 คนอ่าน
7 พ.ย.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
1082. 
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง New Spirit in Education "กล้าที่จะสอน" 204 คนอ่าน
7 พ.ย.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
1083. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559" 205 คนอ่าน
7 พ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1084. 
ขอประชาสัมพันธ์ "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย" 204 คนอ่าน
4 พ.ย.
16:44 น.
นางสาวมธุรส
1085. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาคณิตศาสตร์สิงคโปร์ ในหัวข้อ Visualization Method in Mastering Mathematical Concepts and Enhancing Problem-Solving Skills for 204 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
1086. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 204 คนอ่าน
1 พ.ย.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
1087. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" 205 คนอ่าน
31 ต.ค.
14:48 น.
นางสาวแสงทอง
1088. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขนแก่น 205 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:15 น.
นางสาวศศิประภา
1089. 
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2560 Workshop : Powerful English Presentation at Academic Conferences 204 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:11 น.
นางสาวศศิประภา
1090. 
การขอสำเนา/ต้นฉบับสื่อที่ผลิตในงานถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 เพื่อการเผยแพร่ 204 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:01 น.
นางสาวศศิประภา
1091. 
โครงการสัมมนาวิชาการ นโยบายออกแบบได้ : สร้างนโยบายผ่านการเรียนรู้พฤติกรรม ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 205 คนอ่าน
27 ต.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
1092. 
ไม่สะดวกในการให้บริการและอำนวยความสะดวก (ไปสัมมนาบุคลากรนอกสถานที่) ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 205 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
1093. 
การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การปรับเพ่ิมเงินเดือน 1.4 เท่า และการปรับบัญชีเงินเด 204 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:56 น.
นางสาวดรุวรรณ
1094. 
งดการจัดงานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2559 (Sithan KKU Festival 2016) 204 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:35 น.
นางสาวศศิประภา
1095. 
แจ้งงดการให้บริการงานบริการการศึกษา และงานบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 204 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:39 น.
นางสาวศศิประภา
1096. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ตามรอยพ่อ...ด้วยธรรมะที่พ่อปฏิบัติ" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 205 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
1097. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 204 คนอ่าน
19 ต.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
1098. 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 205 คนอ่าน
19 ต.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
1099. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 204 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:23 น.
นางสาวศศิประภา
1100. 
ขอเชิญร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวารแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 204 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
1101. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ" 207 คนอ่าน
17 ต.ค.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
1102. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพนายวีระวัฒน์ ทองบ้านทุ่ม 205 คนอ่าน
17 ต.ค.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
1103. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเข้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ " ครั้งที่ 10 204 คนอ่าน
12 ต.ค.
13:26 น.
นางสาวศศิประภา
1104. 
ขอความอนุเคราะห์ (ทั้งผู้ที่เคย/ไม่เคยใช้บริการ) ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ One stop Service คณะศึกษาศาสตร์ 204 คนอ่าน
12 ต.ค.
09:20 น.
นางสาวมัทนา
1105. 
พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 204 คนอ่าน
12 ต.ค.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
1106. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนา "เทคโนโลยีและการลงทุนยุคใหม่" ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 204 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
1107. 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 205 คนอ่าน
4 ต.ค.
13:44 น.
นางสาวศศิประภา
1108. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 คณะแพทยศาสตร์ มข. 205 คนอ่าน
3 ต.ค.
14:43 น.
นายจักรี
1109. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์ปรานอม เพิ่มพานิช 204 คนอ่าน
23 ก.ย.
09:46 น.
นายจักรี
1110. 
โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนภาษาจีน 204 คนอ่าน
20 ก.ย.
15:45 น.
นายจักรี
1111. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 205 คนอ่าน
20 ก.ย.
15:09 น.
นายจักรี
1112. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มข. 204 คนอ่าน
15 ก.ย.
15:48 น.
นายจักรี
1113. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 204 คนอ่าน
15 ก.ย.
15:40 น.
นายจักรี
1114. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ ทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร 204 คนอ่าน
12 ก.ย.
14:41 น.
นายจักรี
1115. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4" 206 คนอ่าน
12 ก.ย.
12:44 น.
นายจักรี
1116. 
แจ้งให้ทราบ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการสุ่มติดต่อถึงบุคลากรโดยตรง 205 คนอ่าน
9 ก.ย.
17:15 น.
นายจักรี
1117. 
ประชาสัมพันธ์เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 204 คนอ่าน
9 ก.ย.
13:56 น.
นายจักรี
1118. 
ฝ่ายวางแผน : ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ One stop Service คณะศึกษาศาสตร์ 205 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:45 น.
นางสาวมัทนา
1119. 
ฝ่ายวางแผน : ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ 205 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:10 น.
นางสาวมัทนา
1120. 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ งวด 1-60 205 คนอ่าน
6 ก.ย.
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1121. 
มข ให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1-2560 206 คนอ่าน
6 ก.ย.
12:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1122. 
ภาพค่ายภาษาอังกฤษ A-C English Camp เพิ่มเติม 206 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:13 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
1123. 
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Unit A-C โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) 205 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:11 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
1124. 
คู่มือในการบันทึกข้อมูลใน template ข้อเสนอโครงการปี 2561 206 คนอ่าน
3 ก.ย.
13:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1125. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
1 ก.ย.
12:35 น.
นายจักรี
1126. 
"แจ้งขยายเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2561 ผ่านระบบ NRMS." 204 คนอ่าน
29 ส.ค.
14:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1127. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดารองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ 205 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:48 น.
นายจักรี
1128. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์ให้เกิดปัญญา และอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธรรมชาตศึกษา" (Nature Game) ของสมาคมไทสิกขา 206 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:19 น.
นายจักรี
1129. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน "FOOD and HOTELEX 2016" ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 204 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:09 น.
นายจักรี
1130. 
ขอความอนุเคราะห์ส่งกลับแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้รับบริการ One Stop Service ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 205 คนอ่าน
25 ส.ค.
09:44 น.
นายจักรี
1131. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ) ครั้งที่ 9 สำนักวัฒนธรรม 204 คนอ่าน
25 ส.ค.
09:39 น.
นายจักรี
1132. 
ประกาศผลทุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ มข. งวดที่ 6-59 205 คนอ่าน
24 ส.ค.
11:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1133. 
โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมฉลอง 10 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 204 คนอ่าน
23 ส.ค.
09:41 น.
นายจักรี
1134. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "มองภาคอีสานผ่าน CEO เศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาน" ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มข. 204 คนอ่าน
23 ส.ค.
08:16 น.
นายจักรี
1135. 
ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 204 คนอ่าน
19 ส.ค.
10:06 น.
นายจักรี
1136. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559 204 คนอ่าน
19 ส.ค.
08:25 น.
นายจักรี
1137. 
ขอเชิญร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 204 คนอ่าน
17 ส.ค.
14:34 น.
นายจักรี
1138. 
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน 205 คนอ่าน
17 ส.ค.
14:09 น.
นายจักรี
1139. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 เรื่อง "Change, Challenges and Opportunities in Healthcare System" คณะแพทยศาสตร์ มข. 205 คนอ่าน
16 ส.ค.
15:11 น.
นายจักรี
1140. 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอใบเสร็จค่าลงทะเบียนนักศึกษา (ออนไลน์) 204 คนอ่าน
16 ส.ค.
14:50 น.
นายจักรี
1141. 
ด่วน!ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 204 คนอ่าน
16 ส.ค.
11:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1142. 
การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 205 คนอ่าน
16 ส.ค.
09:00 น.
นายจักรี
1143. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและส่งคำขวัญประกวด เนื่องในสัปดาห์วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
16 ส.ค.
08:50 น.
นายจักรี
1144. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 205 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1145. 
หลักเกณฑ์และวิธีส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด ในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มข. 205 คนอ่าน
10 ส.ค.
11:15 น.
นายจักรี
1146. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 204 คนอ่าน
10 ส.ค.
11:07 น.
นายจักรี
1147. 
ขอเรียนเชิญทำบุญและร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ มารดานางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ 204 คนอ่าน
9 ส.ค.
15:07 น.
นายจักรี
1148. 
ให้สิทธิพิเศษเลือกจองบ้านหรูในโครงการ "เดอะ ทาวน์ ขอนแก่น" สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 204 คนอ่าน
8 ส.ค.
13:39 น.
นายจักรี
1149. 
ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 207 คนอ่าน
4 ส.ค.
17:03 น.
นายจักรี
1150. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 14-19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเกษมพิทยา 208 คนอ่าน
3 ส.ค.
16:29 น.
นายจักรี
1151. 
ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 (เตรียมไว้รอล่วงหน้าค่ะ) 206 คนอ่าน
3 ส.ค.
13:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1152. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย" 204 คนอ่าน
2 ส.ค.
17:06 น.
นางสาวมธุรส
1153. 
ขอความอนุเคราะห์ บุคลาการคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ 206 คนอ่าน
2 ส.ค.
16:47 น.
นางสาวมัทนา
1154. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอภิปรายทางวิชาการ เรื่องกลยุทธ์วิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 205 คนอ่าน
2 ส.ค.
15:57 น.
นายจักรี
1155. 
กองอาคารและสถานที่ จัดทำค่ายอาสาพัฒนาเพื่อชุมชน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 204 คนอ่าน
2 ส.ค.
15:53 น.
นายจักรี
1156. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม 204 คนอ่าน
2 ส.ค.
13:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1157. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" สำหรับอาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ 204 คนอ่าน
2 ส.ค.
09:15 น.
นายจักรี
1158. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) ค้วารางวัลที่ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ในสา 206 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:08 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1159. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 8 204 คนอ่าน
28 ก.ค.
16:46 น.
นายจักรี
1160. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่บริการขายและบริการหลังการขาย รถบรรทุกขนาดกลางใหญ่ ของบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่น 204 คนอ่าน
26 ก.ค.
14:54 น.
นายจักรี
1161. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 205 คนอ่าน
26 ก.ค.
13:33 น.
นายจักรี
1162. 
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบุญโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายสักการะแด่องค์หลวงตามหาบัวและน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 พ 204 คนอ่าน
15 ก.ค.
15:34 น.
นายจักรี
1163. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 205 คนอ่าน
15 ก.ค.
15:32 น.
นายจักรี
1164. 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop ครั้งที่ 3 Emerging Pedagogies for Computer-based Learning (EP4CBL2016) 204 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1165. 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop ครั้งที่ 5 THE FIFTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICT TRENDS IN EMERGING ECONOMIES (WICTTEE2016) 205 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1166. 
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt Pay) 205 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:19 น.
นางสาวศศิประภา
1167. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร 209 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1168. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 208 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
1169. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจขององค์การค้า สกสค. 206 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1170. 
คณะนักศึกษาจากประเทศอังกฤษศึกษาดูงานรร.สาธิตประถม (ศศ.) 205 คนอ่าน
12 ก.ค.
10:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1171. 
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 204 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
1172. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 204 คนอ่าน
11 ก.ค.
15:13 น.
นางสาวมธุรส
1173. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง การบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อ บันไดการเงิน 4 ชั้น สู่ฝันเป็นจริง 206 คนอ่าน
11 ก.ค.
14:18 น.
นางสาวศศิประภา
1174. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นะหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 205 คนอ่าน
11 ก.ค.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
1175. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
7 ก.ค.
10:52 น.
นางสาวศศิประภา
1176. 
ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 204 คนอ่าน
7 ก.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
1177. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 204 คนอ่าน
7 ก.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
1178. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4" 205 คนอ่าน
6 ก.ค.
13:07 น.
นางนงนภัส
1179. 
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 206 คนอ่าน
6 ก.ค.
13:05 น.
นางนงนภัส
1180. 
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ 205 คนอ่าน
6 ก.ค.
12:57 น.
นางนงนภัส
1181. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 204 คนอ่าน
6 ก.ค.
12:52 น.
นางนงนภัส
1182. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาโดยนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 204 คนอ่าน
6 ก.ค.
11:20 น.
นางสาวศศิประภา
1183. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 204 คนอ่าน
5 ก.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
1184. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 204 คนอ่าน
5 ก.ค.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
1185. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 204 คนอ่าน
5 ก.ค.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
1186. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงวิชาการเผยแพร่คุ่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย และผลงานวิจัย 204 คนอ่าน
4 ก.ค.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1187. 
ภาพค่ายภาษาอังกฤษ D-F English Camp เพิ่มเติม 204 คนอ่าน
4 ก.ค.
12:41 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
1188. 
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Unit D-F โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) 204 คนอ่าน
4 ก.ค.
12:39 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
1189. 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 204 คนอ่าน
1 ก.ค.
09:47 น.
นางสาวศศิประภา
1190. 
ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้า 204 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:49 น.
นางสาวศศิประภา
1191. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 206 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
1192. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 204 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:44 น.
นางสาวศศิประภา
1193. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4 204 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:42 น.
นางสาวศศิประภา
1194. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 15 204 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:41 น.
นางสาวศศิประภา
1195. 
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 205 คนอ่าน
29 มิ.ย.
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1196. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRE) 205 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1197. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม : อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 206 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:31 น.
นางสาวมธุรส
1198. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:28 น.
นางสาวมธุรส
1199. 
ประชาสัมพันธ์ ทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (วช.) 206 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:24 น.
นางสาวมธุรส
1200. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพืื่อสมัครทุนวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและปรเิมนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 205 คนอ่าน
28 มิ.ย.
17:01 น.
นางสาวมธุรส
1201. 
ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 206 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:50 น.
นางสาวมธุรส
1202. 
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ 204 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:45 น.
นางสาวมธุรส
1203. 
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1-2 204 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:34 น.
นางสาวศศิประภา
1204. 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 207 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:32 น.
นางสาวศศิประภา
1205. 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 15 205 คนอ่าน
27 มิ.ย.
09:08 น.
นางสาวศศิประภา
1206. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2” 204 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:33 น.
นางสาวมธุรส
1207. 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 204 คนอ่าน
24 มิ.ย.
13:58 น.
นางสาวดรุวรรณ
1208. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นอนดีมีสุข "มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 2" 205 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:25 น.
นางสาวศศิประภา
1209. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 204 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
1210. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 204 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
1211. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559 204 คนอ่าน
24 มิ.ย.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
1212. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2559 205 คนอ่าน
24 มิ.ย.
08:53 น.
นางสาวศศิประภา
1213. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและรูปแบบการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู” 204 คนอ่าน
23 มิ.ย.
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1214. 
แจ้งเพื่อทราบการงดให้บริการ ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 -26 มิถุนายน 2559 204 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
1215. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 204 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
1216. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่ิอรับใช้สังคม...3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน" 204 คนอ่าน
21 มิ.ย.
16:13 น.
นางสาวมธุรส
1217. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559 204 คนอ่าน
21 มิ.ย.
13:24 น.
นางสาวศศิประภา
1218. 
ประชาสัมพันธ์งาน "มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1" และการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 เรื่อง "จิตตปัญญาศึกษา..จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ 205 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:10 น.
นางสาวมธุรส
1219. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ แลแะนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2559 "นวัตกรรมและงานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ" 204 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
1220. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ the 4th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching - FLLT 2016 204 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
1221. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 205 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
1222. 
ขอแจ้งมติที่ประชุม ก.บ.ม. เรื่อง แผนพัมนาบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับทบทวน) 205 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:16 น.
นางสาวศศิประภา
1223. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 205 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:13 น.
นางสาวศศิประภา
1224. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (TVETIC 2016) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2559 204 คนอ่าน
17 มิ.ย.
15:27 น.
นางสาวมธุรส
1225. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ ประเทศไทย ครั้งที่ 37 204 คนอ่าน
17 มิ.ย.
15:24 น.
นางสาวมธุรส
1226. 
ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 207 คนอ่าน
17 มิ.ย.
14:59 น.
นางสาวมธุรส
1227. 
ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง, การไม่ใช้ความรุนแรงและการสื่อสารในการแปลงเปลี่ยนข 204 คนอ่าน
17 มิ.ย.
14:48 น.
นางสาวมธุรส
1228. 
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยใหม่ 204 คนอ่าน
17 มิ.ย.
13:57 น.
นางสาวศศิประภา
1229. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 204 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:02 น.
นางสาวศศิประภา
1230. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดผผ้าทอพื้นเมือง ประเภท ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และชุดเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี 205 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:59 น.
นางสาวศศิประภา
1231. 
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" 205 คนอ่าน
15 มิ.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
1232. 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2559 และ ฉบับที่ 4/2559 205 คนอ่าน
15 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1233. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2559 205 คนอ่าน
15 มิ.ย.
08:54 น.
นางสาวศศิประภา
1234. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 204 คนอ่าน
14 มิ.ย.
16:18 น.
นางสาวมธุรส
1235. 
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 17-21 สิงหาคม 2559 205 คนอ่าน
14 มิ.ย.
13:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1236. 
ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร Leadership ระดับ World Class จากสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 2) 205 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
1237. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 204 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
1238. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 204 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
1239. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "LIF SEA Regional Hub 2016" 204 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:17 น.
นางสาวมธุรส
1240. 
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 204 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:14 น.
นางสาวมธุรส
1241. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้านโปรแกรม SPSS และ AMOS 204 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:10 น.
นางสาวมธุรส
1242. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:01 น.
นางสาวมธุรส
1243. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริหารท้องถิ่น 204 คนอ่าน
13 มิ.ย.
16:58 น.
นางสาวมธุรส
1244. 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดหาหนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้ 204 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:27 น.
นางสาวศศิประภา
1245. 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ 204 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:24 น.
นางสาวศศิประภา
1246. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน 204 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
1247. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 204 คนอ่าน
10 มิ.ย.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
1248. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองอาคารและสถานที่ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 205 คนอ่าน
10 มิ.ย.
09:04 น.
นางสาวศศิประภา
1249. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 204 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:28 น.
นางสาวศศิประภา
1250. 
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TUSAT) 204 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:06 น.
นางสาวมธุรส
1251. 
ประชาสัมพันธ์ "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" 205 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:04 น.
นางสาวมธุรส
1252. 
ประชาสัมพันธงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1" 204 คนอ่าน
3 มิ.ย.
15:56 น.
นางสาวมธุรส
1253. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 205 คนอ่าน
3 มิ.ย.
15:31 น.
นางสาวแสงทอง
1254. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 205 คนอ่าน
3 มิ.ย.
09:13 น.
นางสาวดรุวรรณ
1255. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" 205 คนอ่าน
3 มิ.ย.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
1256. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 204 คนอ่าน
3 มิ.ย.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
1257. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการประจำสัปดาห์ 204 คนอ่าน
2 มิ.ย.
16:12 น.
นางสาวศศิประภา
1258. 
แจ้งเลื่อนกำหนดการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จากวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 206 คนอ่าน
1 มิ.ย.
13:37 น.
นางสาวศศิประภา
1259. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "100 ปี จุฬาฯ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่อนาคต" 205 คนอ่าน
1 มิ.ย.
13:35 น.
นางสาวศศิประภา
1260. 
ขอเชิญร่วมทำบุญงานศพบิดา นายพลากร คำขวา 204 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:17 น.
นางสาวศศิประภา
1261. 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 204 คนอ่าน
1 มิ.ย.
08:56 น.
นางสาววาศิณี
1262. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การเรียนการสอนผูกพันกับสังคม" ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 204 คนอ่าน
1 มิ.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
1263. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาและดูงานหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 205 คนอ่าน
31 พ.ค.
10:03 น.
นางสาวศศิประภา
1264. 
ประชาสัมพันธ์วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชีัแจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 205 คนอ่าน
30 พ.ค.
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1265. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 1 204 คนอ่าน
30 พ.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
1266. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 2 206 คนอ่าน
30 พ.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
1267. 
ขอเชิญชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 204 คนอ่าน
30 พ.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1268. 
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยสถาบันคณะศึกษาศาสตร์) 207 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1269. 
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยในชั้นเรียน คณะศึกษาศาสตร์) 205 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1270. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ผังแม่บท และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 205 คนอ่าน
27 พ.ค.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1271. 
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 7 และ รุ่น 8 204 คนอ่าน
27 พ.ค.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
1272. 
ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 7 หลักสูตร ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม 204 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:46 น.
นางสาวศศิประภา
1273. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2559 เรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน" 204 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:10 น.
นางสาวมธุรส
1274. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 205 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:09 น.
นางสาวมธุรส
1275. 
ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการ ของศูนย์สื่อสารเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 206 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:08 น.
นางสาวศศิประภา
1276. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชาของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 204 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1277. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความเพิอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 205 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:12 น.
นางสาวมธุรส
1278. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Mini-Conference on Natural Products-From to Translation (NPBT) 2016 204 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:10 น.
นางสาวมธุรส
1279. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 204 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:01 น.
นางสาวมธุรส
1280. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชา 204 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1281. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข ประจำปี 2559 205 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1282. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (วช) 204 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1283. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจไทย 2020" โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 204 คนอ่าน
23 พ.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
1284. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมทางวิจัย ผ่านระบบ Submission online 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
13:41 น.
นางสาวมธุรส
1285. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำสัปดาห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 204 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:42 น.
นางสาวศศิประภา
1286. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "โค้ชลูกให้เป็น เข็นลูกให้ถูกทาง" ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 204 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:33 น.
นางสาวศศิประภา
1287. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งปี 2559" 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:29 น.
นางสาวศศิประภา
1288. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 205 คนอ่าน
17 พ.ค.
16:30 น.
นางสาวมธุรส
1289. 
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข.) 204 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1290. 
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 204 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:10 น.
นางสาวมธุรส
1291. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 204 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:06 น.
นางสาวมธุรส
1292. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 204 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:04 น.
นางสาวมธุรส
1293. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัมนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2560 205 คนอ่าน
17 พ.ค.
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1294. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 204 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1295. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเศษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 204 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1296. 
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ค 204 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1297. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 204 คนอ่าน
16 พ.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
1298. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 205 คนอ่าน
13 พ.ค.
09:16 น.
นางสาวศศิประภา
1299. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 204 คนอ่าน
13 พ.ค.
09:13 น.
นางสาวศศิประภา
1300. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต" 205 คนอ่าน
12 พ.ค.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1301. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ครึ่งทางรัฐบาล : มองปฏิรูปการศึกษาไปข้างหน้า" 204 คนอ่าน
12 พ.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
1302. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 "การเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปการบริหาร ส 205 คนอ่าน
10 พ.ค.
13:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1303. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น 206 คนอ่าน
10 พ.ค.
13:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1304. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
10 พ.ค.
12:10 น.
1305. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" 205 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:21 น.
นางสาวศศิประภา
1306. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "วิกฤติโลก...อยู่อย่างไรให้รอดด้วยวิถีพุทธ" 206 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:18 น.
นางสาวศศิประภา
1307. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 204 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
1308. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 204 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
1309. 
204 คนอ่าน
7 พ.ค.
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
1310. 
204 คนอ่าน
7 พ.ค.
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
1311. 
แผนทักษะชีวิต 2559-2560 ยูนิท C ( ผศ.โสภา ) 204 คนอ่าน
7 พ.ค.
13:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
1312. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้ง" 204 คนอ่าน
2 พ.ค.
13:53 น.
นางสาวศศิประภา
1313. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2) 204 คนอ่าน
29 เม.ย.
18:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1314. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ (รอบที่ 2) 204 คนอ่าน
29 เม.ย.
18:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1315. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 204 คนอ่าน
29 เม.ย.
15:53 น.
นางสาวศศิประภา
1316. 
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
29 เม.ย.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
1317. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา 204 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1318. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 204 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1319. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เยี่ยมชมโรงงานชาน้ำมัน และชมการหีบน้ำมันจากพืชน้ำมันด้วยวิธีการหีบเย็น 206 คนอ่าน
25 เม.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
1320. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 205 คนอ่าน
25 เม.ย.
14:16 น.
นางสาวศศิประภา
1321. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 และแจ้งขยายเวลาเปิดรับบทความ 204 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
1322. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม จำนวน 9 หลักสูตร 204 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:22 น.
นางสาวศศิประภา
1323. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "EDU CU Book Fair 2016" 206 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:20 น.
นางสาวศศิประภา
1324. 
การขออนุมัติจัดการประชุมระหว่างประเทศ 205 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
1325. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2559) เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 204 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
1326. 
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA) 204 คนอ่าน
22 เม.ย.
17:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1327. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิควิธีการเขียนบทความ งานวิจัย เพื่อที่จะได้รับการตีพิมพ์ใน web of Scince และการใช้ JCR และ Endnote 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
17:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1328. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบั้ติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
16:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1329. 
ประชาสัมพันธ์การส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1330. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1331. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1332. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016) 204 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1333. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Learn and Grow in Investing Early Learning Timing, Economics, and Efficiency 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1334. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. 204 คนอ่าน
21 เม.ย.
15:50 น.
นางสาวศศิประภา
1335. 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง "วิกฤตโลก...อยู่อย่างไร? ให้รอดด้วยวิถีพุทธ" ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1336. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย 204 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:09 น.
นางสาวศศิประภา
1337. 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 8" 204 คนอ่าน
18 เม.ย.
15:05 น.
นางสาวศศิประภา
1338. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 204 คนอ่าน
18 เม.ย.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
1339. 
รายรับ-รายจ่ายงานสงกรานต์ คณะศึกศาสตร์และร่วมขบวนแห่งมข. 204 คนอ่าน
17 เม.ย.
18:42 น.
นางสาวจรัสศรี
1340. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ 204 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:30 น.
นางสาวมธุรส
1341. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 205 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:24 น.
นางสาวมธุรส
1342. 
ประชาสัมพันธ์การ Submission Guideline IJOS: International Journal of Okinawan Studies 204 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:17 น.
นางสาวมธุรส
1343. 
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund) และเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย 204 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:12 น.
นางสาวมธุรส
1344. 
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 204 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:08 น.
นางสาวมธุรส
1345. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 205 คนอ่าน
12 เม.ย.
10:47 น.
นางสาวมธุรส
1346. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง 204 คนอ่าน
12 เม.ย.
10:22 น.
นางสาวมธุรส
1347. 
การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 204 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:23 น.
นางสาวศศิประภา
1348. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาพนักงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สสวท. 204 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:22 น.
นางสาวศศิประภา
1349. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท. 204 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:16 น.
นางสาวศศิประภา
1350. 
การสมัครคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 205 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:54 น.
นางสาวศศิประภา
1351. 
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ 204 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:53 น.
นางสาวศศิประภา
1352. 
ขออนุญาตสถานที่จัดแสดงหนังสือ ระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2559 207 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:42 น.
นางสาวศศิประภา
1353. 
แจ้งรายละเอียดการบริการงานสายสนับสนุนแบบรวมศูนย์ (One Stop Service) 204 คนอ่าน
7 เม.ย.
09:09 น.
นางสาวศศิประภา
1354. 
กิจกรรม Singapore Summer Camp 204 คนอ่าน
1 เม.ย.
00:00 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1355. 
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1356. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1357. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำป 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1358. 
ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันหมดเขตรับผลงานงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 205 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1359. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 : 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 205 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1360. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย" 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1361. 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1362. 
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Thai-Chinese Strategic Research Seminar) 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1363. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1364. 
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1365. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1366. 
่ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1367. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการงาน In-house Seminar in Economics 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1368. 
ขอแจ้งเตือนการระบาดโรคสุกใสและวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 205 คนอ่าน
18 มี.ค.
09:29 น.
นางสาวศศิประภา
1369. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 204 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1370. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "การแปลไทยเป็นเทศ" 205 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
1371. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 204 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1372. 
ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม เรื่อง "จรรยาบรรณกับการทำงาน" 204 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:08 น.
นางสาวศศิประภา
1373. 
ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมโครงการถนนศิลปะครั้งที่ 13 204 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
1374. 
"ออทิสติกปิดภาคเรียน 2558" 204 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:21 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1375. 
"ขอให้นศ.โชคดี" 204 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:17 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1376. 
"ซูชิออทิสติก"แ่ด่นร.สาธิตฯประถม สมด. 204 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:14 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1377. 
"ปัจฉิมนิเทศออทิสติก 2558" 204 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:12 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1378. 
ขอเรียเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับช 204 คนอ่าน
10 มี.ค.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1379. 
ขอเรียเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับช 205 คนอ่าน
10 มี.ค.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1380. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ปลุกพลังสร้างความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง" 204 คนอ่าน
9 มี.ค.
13:48 น.
นางสาวศศิประภา
1381. 
ประกาศรับนักเรียนออทิสติกปี 2559. 206 คนอ่าน
8 มี.ค.
14:03 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1382. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการประจำปี ภาควิชาปรัชญา "เหลียวซ้าย แลขวา การศึกษาไทย" 204 คนอ่าน
7 มี.ค.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
1383. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร 204 คนอ่าน
7 มี.ค.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
1384. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร English Summer Camp 204 คนอ่าน
4 มี.ค.
08:42 น.
นางสาวศศิประภา
1385. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชา 207 คนอ่าน
3 มี.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1386. 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน พร้อมแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาหน่วยงานตามโครงการวิจัยสถาบัน มข. ปี 2559 207 คนอ่าน
2 มี.ค.
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1387. 
ประชาสัมพันธ์ เชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
1 มี.ค.
14:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1388. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 205 คนอ่าน
1 มี.ค.
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1389. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมฯ" 204 คนอ่าน
29 ก.พ.
15:56 น.
นางสาวศศิประภา
1390. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ICMSIT 2016 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1391. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (IC2IT 2016) 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1392. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโน 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1393. 
ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษา (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ 206 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1394. 
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "14th APacCHRE Conference 2016" 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1395. 
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ม.รังสิต ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1396. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 205 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1397. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 3 (3rd Ratchasuda International Conference on Disability 2016 : Empowerment throug 205 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1398. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1399. 
ขอความอนุเคราะห์เวียนประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th ICADA2016-SSIS 205 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1400. 
ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศาลปกครอง 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1401. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1402. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1403. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ม.เกษตร 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1404. 
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th ICADA 2016-SSIS 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1405. 
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conference & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2559 205 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1406. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1407. 
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจ 206 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1408. 
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ 4 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1409. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 208 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1410. 
ประชาสัมพันธ์การอบรม "การกรอกแบบฟอร์ม การยื่นเสนอขอการรับรองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์๋" 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
13:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1411. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย" 204 คนอ่าน
26 ก.พ.
13:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1412. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2559 รอบ 2 205 คนอ่าน
25 ก.พ.
11:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1413. 
ขอความร่วมมือเรื่องการขอใช้สถานกีฬา 204 คนอ่าน
24 ก.พ.
16:12 น.
นางสาวศศิประภา
1414. 
ประชาสัมพันธ์-กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 205 คนอ่าน
23 ก.พ.
14:31 น.
นางสาวดรุวรรณ
1415. 
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญวัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 205 คนอ่าน
23 ก.พ.
10:21 น.
นางสาวจรัสศรี
1416. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญ 206 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:07 น.
นางสาวศศิประภา
1417. 
ประชาสัมพันธ์ด่วน การส่งข้อมูลครุภัณฑ์วิจัย ประจำปี 2560 205 คนอ่าน
17 ก.พ.
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1418. 
ภาพ Biking Camp Unit D เพิ่มเติม 205 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:16 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
1419. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด Biking Camp Unit D ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง 204 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:15 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
1420. 
ขอแจ้งรายงานการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย และแผนการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 204 คนอ่าน
15 ก.พ.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1421. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง 206 คนอ่าน
12 ก.พ.
09:15 น.
นางสาวศศิประภา
1422. 
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ Education ICT Forum 2016 204 คนอ่าน
11 ก.พ.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
1423. 
แบบขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
11 ก.พ.
12:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1424. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์โครงการฝึกอบรม "มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย -จีน ที่ดี" 204 คนอ่าน
11 ก.พ.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
1425. 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ครั้งที่ 2 204 คนอ่าน
9 ก.พ.
09:58 น.
นางสาวศศิประภา
1426. 
ภาพ English Camp E-F เพิ่มเติม 204 คนอ่าน
9 ก.พ.
09:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1427. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด English Camp Unit E-F ณ บ้านสวนชมดาว 204 คนอ่าน
9 ก.พ.
08:59 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1428. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 204 คนอ่าน
8 ก.พ.
13:57 น.
นางสาวศศิประภา
1429. 
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 204 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:06 น.
นางสาวศศิประภา
1430. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น 204 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
1431. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง 204 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:26 น.
นางสาวศศิประภา
1432. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ 204 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:25 น.
นางสาวศศิประภา
1433. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสถาบันขงจื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 205 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:23 น.
นางสาวศศิประภา
1434. 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 URPAS 2016: Partnership for New Urbanization 205 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1435. 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics 204 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1436. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 204 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1437. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 204 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1438. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ม.บูรพา 204 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1439. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 204 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1440. 
ใกล้ครบกำหนดส่งแล้วขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประ 205 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1441. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 204 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1442. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 205 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1443. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 204 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1444. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1445. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง 205 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1446. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 (Educational Research Conference 3rd) การพัฒนาคุณภาพก 204 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1447. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 204 คนอ่าน
3 ก.พ.
13:47 น.
นางสาวศศิประภา
1448. 
ขอประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
3 ก.พ.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
1449. 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบการเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ 204 คนอ่าน
1 ก.พ.
15:01 น.
นางอรวรรณ
1450. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
1 ก.พ.
11:57 น.
นางสาวศศิประภา
1451. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "มารยาทและเทคนิคการเป็นล่าม ไทย-จีน ที่ดี" 204 คนอ่าน
1 ก.พ.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
1452. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 205 คนอ่าน
29 ม.ค.
14:28 น.
นางสาวศศิประภา
1453. 
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 204 คนอ่าน
29 ม.ค.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
1454. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 204 คนอ่าน
28 ม.ค.
10:41 น.
นางสาวศศิประภา
1455. 
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
27 ม.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1456. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการบาร์โค้ดเสริมสำหรับเข้าใช้ห้องสมุด 204 คนอ่าน
25 ม.ค.
11:06 น.
นางสาวศศิประภา
1457. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 204 คนอ่าน
25 ม.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
1458. 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ปิด-เปิดประตูและเส้นทางการจราจรการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 204 คนอ่าน
21 ม.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
1459. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 204 คนอ่าน
20 ม.ค.
15:08 น.
นางสาวศศิประภา
1460. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในก 205 คนอ่าน
20 ม.ค.
12:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1461. 
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กอ 204 คนอ่าน
20 ม.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
1462. 
เชิญส่งผลงานวิชาการเกี่ยวกับ Technology-enhanced STEM Education เข้าร่วมนำเสนอใน ICALT 2016 ณ ประเทศ USA 205 คนอ่าน
18 ม.ค.
09:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1463. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 204 คนอ่าน
18 ม.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
1464. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 204 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:25 น.
นางสาวศศิประภา
1465. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society-Lessons Learned from Social Business" 204 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1466. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 205 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1467. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessons Learned from Social Business" 206 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
1468. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 204 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
1469. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2559 204 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:21 น.
นางสาวศศิประภา
1470. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม 204 คนอ่าน
12 ม.ค.
13:50 น.
นางสาวศศิประภา
1471. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกองอาคารและสถานที่ 204 คนอ่าน
11 ม.ค.
13:51 น.
นางสาวศศิประภา
1472. 
ภาพนร.เข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทย (เพิ่มเติม) 205 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:53 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1473. 
นักเรียนสาธิต ศศ. ประถม เข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 205 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:42 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1474. 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างกุศลบำเพ็ญทานบารมีเนื่องในวาระ 52 ปี สถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 204 คนอ่าน
11 ม.ค.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
1475. 
ผมสมัคร เลือกตั้งสภาพนักงาน หมายเลข 2 204 คนอ่าน
11 ม.ค.
00:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1476. 
KHON KEAN University & Washington State University Collaboration 206 คนอ่าน
10 ม.ค.
07:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ
1477. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรียนรู้วิถีพอเพียง เรื่อง "แค่พอเพียง ก็เพียงพอ" 205 คนอ่าน
8 ม.ค.
13:56 น.
นางสาวศศิประภา
1478. 
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์และการใช้น้ำให้ประหยัดและถูกวิธี 205 คนอ่าน
8 ม.ค.
13:55 น.
นางสาวศศิประภา
1479. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก 204 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:04 น.
นางสาวศศิประภา
1480. 
การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 204 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:02 น.
นางสาวศศิประภา
1481. 
แจ้งความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2559 204 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
1482. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 204 คนอ่าน
7 ม.ค.
15:59 น.
นางสาวศศิประภา
1483. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 The 17th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2016 หัวข้อ "Vete 204 คนอ่าน
7 ม.ค.
12:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1484. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 (มุ่งเป้า) ยางนา 204 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1485. 
ขอมอบวารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 204 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1486. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 4 205 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1487. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Disaster Management: From the Polar Regions to the Local Communities 204 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1488. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 205 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1489. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 205 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1490. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปกป้องนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” 204 คนอ่าน
6 ม.ค.
09:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1491. 
ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 204 คนอ่าน
5 ม.ค.
09:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1492. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
4 ม.ค.
15:56 น.
นางสาวศศิประภา
1493. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 205 คนอ่าน
4 ม.ค.
10:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1494. 
เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยเดินและจักรยาน เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 "เดิน-จัก 206 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1495. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "คลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น" 204 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1496. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 204 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1497. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเพื่อขอรับทุน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2559 205 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1498. 
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ 204 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1499. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1500. 
มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2559 (มุ่งเป้า) ยางนา 204 คนอ่าน
29 ธ.ค.
12:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1501. 
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่2 204 คนอ่าน
28 ธ.ค.
10:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1502. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC)" รุ่น 6 205 คนอ่าน
24 ธ.ค.
15:33 น.
นางสาวศศิประภา
1503. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 204 คนอ่าน
21 ธ.ค.
17:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1504. 
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 205 คนอ่าน
21 ธ.ค.
17:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1505. 
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 204 คนอ่าน
21 ธ.ค.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
1506. 
ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล 204 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1507. 
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1508. 
ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports" 205 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1509. 
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 204 คนอ่าน
17 ธ.ค.
15:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1510. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 204 คนอ่าน
17 ธ.ค.
08:35 น.
นางสาวศศิประภา
1511. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษและโปรดประชาสัมพันธ์ 204 คนอ่าน
16 ธ.ค.
16:39 น.
นางสาวศศิประภา
1512. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ ยทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS 204 คนอ่าน
11 ธ.ค.
19:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1513. 
ประชาสัมพันธ์ประชุมนานาชาติ The 6th ERT International Symposium 2016 204 คนอ่าน
11 ธ.ค.
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1514. 
การกำหนดระบบงานสารบรรณคณะศึกษาศาสตร์ 204 คนอ่าน
11 ธ.ค.
13:08 น.
นางสาวศศิประภา
1515. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ และปิดบริการห้องสมุด 204 คนอ่าน
9 ธ.ค.
14:56 น.
นางสาวศศิประภา
1516. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ 204 คนอ่าน
9 ธ.ค.
10:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1517. 
ขอเชิญร่วมการประชุมเสวนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ "เป้าหมาย โอกาส ความท้าทาย ของการเปลี่ยนสถานภาพสู่การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย" 205 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:23 น.
นางสาวศศิประภา
1518. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2417/2558 เรื่องกำหนดระบบจราจรในวันฝึกซ้อม วันฝึกซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 205 คนอ่าน
8 ธ.ค.
13:33 น.
นางสาวศศิประภา
1519. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 206 คนอ่าน
8 ธ.ค.
13:34 น.
นายวทัญญู
1520. 
ขอเชิญร่วมบริจาคกิจกรรมสอยดาว 204 คนอ่าน
4 ธ.ค.
09:32 น.
นางสาวศศิประภา
1521. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 205 คนอ่าน
3 ธ.ค.
08:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1522. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งย 204 คนอ่าน
30 พ.ย.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
1523. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development 206 คนอ่าน
30 พ.ย.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1524. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 204 คนอ่าน
26 พ.ย.
15:35 น.
นางสาวศศิประภา
1525. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ผม 9999 ขอนแก่น 204 คนอ่าน
26 พ.ย.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
1526. 
ขอแจ้งการปิดกั้นจราจรชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 204 คนอ่าน
26 พ.ย.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
1527. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพบิดานายโสภัณ พรมโสดา 205 คนอ่าน
25 พ.ย.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
1528. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ธรรมะ...เยียวยาสังคม" 204 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:39 น.
นางสาวศศิประภา
1529. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร 204 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:38 น.
นางสาวศศิประภา
1530. 
การเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 204 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:32 น.
นางสาวศศิประภา
1531. 
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 204 คนอ่าน
23 พ.ย.
15:20 น.
นางสาวศศิประภา
1532. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพและทำบุญงานศพมารดาผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล มีไชยโย 205 คนอ่าน
23 พ.ย.
14:18 น.
นางสาวศศิประภา
1533. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 204 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
1534. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" 204 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:45 น.
นางสาวศศิประภา
1535. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2374/2558 และ สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2375/2558 204 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:41 น.
นางสาวศศิประภา
1536. 
โครงการทัศนศึกษาด้านโลจิสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 204 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:39 น.
นางสาวศศิประภา
1537. 
ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มข 204 คนอ่าน
20 พ.ย.
09:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1538. 
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 206 คนอ่าน
17 พ.ย.
16:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1539. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 204 คนอ่าน
17 พ.ย.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1540. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: geoinfotech 2016 204 คนอ่าน
17 พ.ย.
15:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1541. 
ขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ 204 คนอ่าน
17 พ.ย.
15:05 น.
นางสาวศศิประภา
1542. 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวบรวมพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 205 คนอ่าน
17 พ.ย.
13:17 น.
นางสาวศศิประภา
1543. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 205 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1544. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2559 205 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1545. 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 204 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1546. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. และเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2559 204 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1547. 
ประชาสัมพัน 204 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1548. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 205 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1549. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
17 พ.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1550. 
แจ้งกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพบิดาอาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 204 คนอ่าน
16 พ.ย.
10:57 น.
นางสาววารุณี
1551. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 8 ฉบับ 204 คนอ่าน
16 พ.ย.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
1552. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 204 คนอ่าน
11 พ.ย.
15:27 น.
นางสาวศศิประภา
1553. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลตำราวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 204 คนอ่าน
11 พ.ย.
10:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1554. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 205 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1555. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 205 คนอ่าน
9 พ.ย.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
1556. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กในชุมชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส 204 คนอ่าน
9 พ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
1557. 
ประชาสัมพันธ์ Park& Pick Service จุดบริการรับ - ส่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ใหม่สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม 204 คนอ่าน
9 พ.ย.
09:45 น.
นางสาวศศิประภา
1558. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง " นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนายั่งยืน" 204 คนอ่าน
6 พ.ย.
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1559. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (IP PHONE) 204 คนอ่าน
6 พ.ย.
09:33 น.
นางสาวศศิประภา
1560. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกันกั้นโกง" ครั้งที่ 2 204 คนอ่าน
5 พ.ย.
12:54 น.
นางสาวศศิประภา
1561. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสันทนาพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และแนวปฏิบัตินักวิจัยภายใต้ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 205 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1562. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 204 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1563. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ (IP PHONE) 205 คนอ่าน
4 พ.ย.
08:25 น.
นางสาวศศิประภา
1564. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมธันวาวิชาการและนำเสนอผลงาน 204 คนอ่าน
3 พ.ย.
14:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1565. 
เชิญส่งบทความวิชาการ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 204 คนอ่าน
3 พ.ย.
13:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1566. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 204 คนอ่าน
3 พ.ย.
13:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1567. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 15 205 คนอ่าน
3 พ.ย.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
1568. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 204 คนอ่าน
3 พ.ย.
08:29 น.
นางสาวศศิประภา
1569. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 205 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1570. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประจำปี 2559 205 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1571. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 204 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1572. 
ขอเชิญชวนให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ 204 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1573. 
ขอเชิญเข่าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559" 204 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1574. 
ขอเชิญนำส่งผลงานสิ่งประดิษฐิ์์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1575. 
รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 204 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:36 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1576. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม 204 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:26 น.
นางสาวศศิประภา
1577. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System 204 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
1578. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (IP PHONE) 204 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
1579. 
การกรอกภาระงาน 205 คนอ่าน
25 ต.ค.
12:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ
1580. 
การรายงานการไปราชการ ณ ต่างประเทศ 204 คนอ่าน
24 ต.ค.
14:06 น.
นางสาวดรุวรรณ
1581. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 204 คนอ่าน
22 ต.ค.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
1582. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 205 คนอ่าน
22 ต.ค.
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1583. 
ปรับปรุงระบบแจ้งการโอนเงิน 204 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:13 น.
นางพอใจ
1584. 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 204 คนอ่าน
22 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
1585. 
เรียนเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ฉบับพิเศษ (Special Issue) 205 คนอ่าน
21 ต.ค.
18:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1586. 
มารดาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 204 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:40 น.
นางสาวศศิประภา
1587. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Communication and Management Technology หัวข้อเรื่อง Science,Technology,Innovation, and Entrepreneurshi 205 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1588. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 205 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1589. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 204 คนอ่าน
19 ต.ค.
13:48 น.
นางสาวศศิประภา
1590. 
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558 204 คนอ่าน
19 ต.ค.
13:46 น.
นางสาวศศิประภา
1591. 
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 205 คนอ่าน
16 ต.ค.
09:04 น.
นางสาวศศิประภา
1592. 
ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมฟัง ปชส. โครงการส่งเสริมการวิจัย (Research Talk) 205 คนอ่าน
15 ต.ค.
17:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1593. 
ขออนุญาตฉีดพ่นยุงลายในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 205 คนอ่าน
15 ต.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
1594. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก 205 คนอ่าน
15 ต.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1595. 
มอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พ.ศ.2558 ระดับจังหวัด 204 คนอ่าน
15 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
1596. 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการระชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 204 คนอ่าน
14 ต.ค.
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1597. 
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2538-2558 205 คนอ่าน
14 ต.ค.
15:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1598. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 204 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1599. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 205 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1600. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 204 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1601. 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1602. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
13 ต.ค.
16:21 น.
นางสาวศศิประภา
1603. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการฝึกอบรม 204 คนอ่าน
13 ต.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
1604. 
2 ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ งวดที่ 1_59 (ต่อ) 204 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1605. 
1 ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ งวดที่ 1_59 205 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1606. 
ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 204 คนอ่าน
9 ต.ค.
15:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1607. 
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 207 คนอ่าน
9 ต.ค.
15:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1608. 
"ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
9 ต.ค.
08:52 น.
นายทองสุข
1609. 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1610. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 204 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1611. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 206 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:39 น.
นางสาวศศิประภา
1612. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักบริการวิชาการ 204 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:37 น.
นางสาวศศิประภา
1613. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม R2R มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 205 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1614. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 204 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1615. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร R2R ตามโครงการวิจัยสถาบัน มข ปี 2559 204 คนอ่าน
8 ต.ค.
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1616. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เขียนตำราอย่างไรจึงจะผ่านการประเมินในการขอตำแหน่งวิชาการ” 204 คนอ่าน
7 ต.ค.
09:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1617. 
เอดีบีสัญจร การเสวนา"แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 204 คนอ่าน
7 ต.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
1618. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และสักการะพระองค์ดำนาลันทา 205 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
1619. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการบริการรักษาพยาบาลที่ศูนย์หัวใจสิริกิคิ์ฯ 204 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:01 น.
นางสาวศศิประภา
1620. 
ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558 207 คนอ่าน
6 ต.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
1621. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 204 คนอ่าน
6 ต.ค.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
1622. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม "การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อ The 1st International Conference 201 204 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1623. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในการประชุมวิชาการ วิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 9 204 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1624. 
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการสันตพล 205 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1625. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสันบสนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (เ 205 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1626. 
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักริหารระดับสูง 204 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1627. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. และมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 205 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1628. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2558 205 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1629. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (รุ่นที่5) 204 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1630. 
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1631. 
แจ้งปิดนับสต็อก 204 คนอ่าน
1 ต.ค.
16:13 น.
นางสาวศศิประภา
1632. 
งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
30 ก.ย.
20:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1633. 
เรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 204 คนอ่าน
29 ก.ย.
16:20 น.
นางสาวศศิประภา
1634. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 204 คนอ่าน
29 ก.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
1635. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 204 คนอ่าน
28 ก.ย.
13:29 น.
1636. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง 204 คนอ่าน
25 ก.ย.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
1637. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) 206 คนอ่าน
25 ก.ย.
16:07 น.
นางสาวศศิประภา
1638. 
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 204 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:39 น.
นางสาวศศิประภา
1639. 
ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสครบ 35 ปี 204 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
1640. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 204 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:27 น.
นางสาวศศิประภา
1641. 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร 204 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
1642. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 204 คนอ่าน
24 ก.ย.
18:22 น.
1643. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ 204 คนอ่าน
24 ก.ย.
08:30 น.
นางสาวศศิประภา
1644. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 204 คนอ่าน
24 ก.ย.
08:28 น.
นางสาวศศิประภา
1645. 
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" 204 คนอ่าน
23 ก.ย.
15:52 น.
นางสาวศศิประภา
1646. 
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 สมัครเข้าร่วมลงทะเบียนออนไล 204 คนอ่าน
23 ก.ย.
09:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1647. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมนานาชาติ และประชุมเชิงปฏิบัติการฯ งาน EDUCA 2015 งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 206 คนอ่าน
23 ก.ย.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
1648. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ "การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น" ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 204 คนอ่าน
23 ก.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1649. 
พิธีรับมอบทุนอาหารกลางวันคณะแพทยศาตร์ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 204 คนอ่าน
22 ก.ย.
10:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1650. 
กิจกรรมสาขาศิลปะ 204 คนอ่าน
22 ก.ย.
10:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์
1651. 
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 204 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1652. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 206 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1653. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 206 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1654. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 35 204 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1655. 
ขอเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559 205 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1656. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่2 ปีที่ 4 204 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1657. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 204 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:35 น.
นางสาวศศิประภา
1658. 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่พักน้ำและกักเก็บน้ำต้านภัยแล้ง ณ วัดสีมาพัฒนาราม 206 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:32 น.
นางสาวศศิประภา
1659. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย) 204 คนอ่าน
16 ก.ย.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
1660. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย 204 คนอ่าน
14 ก.ย.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
1661. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2557 204 คนอ่าน
14 ก.ย.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
1662. 
ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอาคารที่จอดรถ 1 204 คนอ่าน
14 ก.ย.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
1663. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง 204 คนอ่าน
10 ก.ย.
16:24 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1664. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (ม.เกษตรศาสตร์) 205 คนอ่าน
9 ก.ย.
12:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1665. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนผลงานวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 204 คนอ่าน
8 ก.ย.
19:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1666. 
แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 204 คนอ่าน
8 ก.ย.
19:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1667. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2025/2558) เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิด ประตู 10 (วัดป่าอดุลยาราม) 204 คนอ่าน
8 ก.ย.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
1668. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 15 205 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:26 น.
นางสาวศศิประภา
1669. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 204 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1670. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม เข้าร่วมการพิจารณา 205 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1671. 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 206 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1672. 
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 206 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1673. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 204 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1674. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโน 204 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1675. 
เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปี 2559 204 คนอ่าน
4 ก.ย.
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1676. 
ขอเปลี่ยนแปลงเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 205 คนอ่าน
4 ก.ย.
13:52 น.
นางสาวศศิประภา
1677. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 204 คนอ่าน
4 ก.ย.
10:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1678. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน" 204 คนอ่าน
4 ก.ย.
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1679. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 12 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 204 คนอ่าน
4 ก.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
1680. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 204 คนอ่าน
2 ก.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
1681. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 205 คนอ่าน
2 ก.ย.
15:15 น.
นางสาวศศิประภา
1682. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองวิเทศสัมพันธ์ 204 คนอ่าน
31 ส.ค.
15:17 น.
นางสาวศศิประภา
1683. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัดกิจกรรม English Camp Unit A-C 204 คนอ่าน
31 ส.ค.
08:48 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1684. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 204 คนอ่าน
28 ส.ค.
20:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1685. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม 206 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1686. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 25 204 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1687. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านวิจัย (Visiting Research Scholar) 207 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1688. 
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประ 204 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1689. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (I-SEEC2015) 204 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1690. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 204 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1691. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ I-CREAMS ครั้งที่ 1 204 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1692. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ 207 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1693. 
สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยแลพัฒนาเพื่อจัดแสดงและทดลองจำหน่วยในศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มข. (KKU OUTLET) 205 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1694. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 204 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1695. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 204 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1696. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด 204 คนอ่าน
27 ส.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1697. 
แจ้งปรับข้อความในหนังสือมอบอำนาจ 204 คนอ่าน
27 ส.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
1698. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงทุนวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 204 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1699. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 205 คนอ่าน
21 ส.ค.
13:46 น.
นางสาวศศิประภา
1700. 
ข้อมูลประกอบการระบุ ส่วนก ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ฯ กรณีขอทุนทุดหนุนทั่วไป มข 2560 204 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1701. 
ตัวอย่างการเขียนแผนงบประมาณ ทุนอุดหนุนทั่วไป 2560 204 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1702. 
รับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 206 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1703. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 204 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
1704. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการหลวงพ่้อคูณ "กูห่วงหัวมึง" 205 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1705. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 3 204 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
1706. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 204 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
1707. 
ขอความอนุญาตในความไม่สะดวกในการจราจร 205 คนอ่าน
19 ส.ค.
14:17 น.
นางสาวศศิประภา
1708. 
โครงการแข่งขันโปรแกรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "Geo-informatics Applications Contest:G-CON" 206 คนอ่าน
18 ส.ค.
14:02 น.
นางสาวศศิประภา
1709. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 12 204 คนอ่าน
18 ส.ค.
13:49 น.
นางสาวศศิประภา
1710. 
ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop นานาชาติ (Emerging Pedagogies for Computer-based Learning) 204 คนอ่าน
18 ส.ค.
07:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1711. 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปรียญที่มีสภาพรั่วเสื่อมโทรมตามกาลเวลาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป 204 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:32 น.
นางสาวศศิประภา
1712. 
โครงการตลาดนัดเพื่อน้อง 204 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:31 น.
นางสาวศศิประภา
1713. 
ขอเชิญชวนจัดบูธเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 204 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
1714. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 205 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:28 น.
นางสาวศศิประภา
1715. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทุน ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 206 คนอ่าน
11 ส.ค.
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1716. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3" 204 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1717. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 204 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1718. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 204 คนอ่าน
11 ส.ค.
11:20 น.
นางสาวศศิประภา
1719. 
ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
11 ส.ค.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
1720. 
]ลืมหมายเลขบัญชี เละรหัส E-office อ.สุรศักดิ็ ไทยน้อย 204 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:23 น.
อาจารย์เจริญชัย
1721. 
คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมข. ศศ.ประถม 204 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:38 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1722. 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน และ โรงเรียนมหิศราธิบดี ศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 204 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1723. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิชาการประจำปี ระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5 204 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
1724. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 204 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1725. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 28 สิงหาคม 2558 204 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1726. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 204 คนอ่าน
6 ส.ค.
15:23 น.
นางสาวศศิประภา
1727. 
ขอเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 204 คนอ่าน
6 ส.ค.
15:22 น.
นางสาวศศิประภา
1728. 
กิจกรรมบริจาครถจักรยานเพื่อมอบให้เด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดขอนแก่น 204 คนอ่าน
5 ส.ค.
14:52 น.
นางสาวศศิประภา
1729. 
งาน "เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค @ ขอนแก่น" 205 คนอ่าน
5 ส.ค.
14:50 น.
นางสาวศศิประภา
1730. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและอุบัติภัย 204 คนอ่าน
5 ส.ค.
11:22 น.
นางสาวศศิประภา
1731. 
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการยื่่นข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2560 และประชาสัมพันธ์โครงการ Publication clinic 205 คนอ่าน
4 ส.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1732. 
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ 204 คนอ่าน
3 ส.ค.
11:06 น.
นางสาวศศิประภา
1733. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) 204 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:59 น.
นางสาวศศิประภา
1734. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Thailand Quality Conference & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 204 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:57 น.
นางสาวศศิประภา
1735. 
ข้อบังคับ/ประกาศ การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 205 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:26 น.
นางสาวศศิประภา
1736. 
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทุนวิจัยภายนอก ภายใต้ สกอ. 204 คนอ่าน
1 ส.ค.
13:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1737. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 204 คนอ่าน
31 ก.ค.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1738. 
ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยไปเสนอผลงานในต่างประเทศ งวดที่6_2558 204 คนอ่าน
31 ก.ค.
11:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1739. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 205 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
1740. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ 204 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
1741. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3-4 (ฝึกปฏิบัติ)" 206 คนอ่าน
29 ก.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
1742. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) รุ่นที่ 10-11" 204 คนอ่าน
29 ก.ค.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
1743. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ป่าล้อมเมือง...กลยุทธ์การตลาดแห่งความต่าง : FN Factory Outlet" 204 คนอ่าน
29 ก.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1744. 
ขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "จริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัย" 204 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1745. 
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 18 205 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1746. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคลากรหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงาน การสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 205 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1747. 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสารเคมีและจุลชีววิทยา-ปรสิตวิทยา 206 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1748. 
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 204 คนอ่าน
27 ก.ค.
13:34 น.
นางสาวศศิประภา
1749. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ Social Sciences Expo นิทรรศการวิชาการและนวัตกรรมการวิจัยเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิ 205 คนอ่าน
27 ก.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1750. 
การขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
24 ก.ค.
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1751. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" 204 คนอ่าน
24 ก.ค.
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1752. 
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการญี่ปุ่น (Japanese Cultural Day - Nihonsai 2015) 204 คนอ่าน
24 ก.ค.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
1753. 
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 204 คนอ่าน
24 ก.ค.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
1754. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานยิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 205 คนอ่าน
23 ก.ค.
13:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1755. 
ภาพกิจกรรม นศ.ในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนร.สาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 204 คนอ่าน
23 ก.ค.
10:25 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1756. 
นักศึกษาในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนร. สาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 204 คนอ่าน
23 ก.ค.
10:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1757. 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ม.ในกำกับ) 205 คนอ่าน
22 ก.ค.
08:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
1758. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 204 คนอ่าน
21 ก.ค.
10:36 น.
นางสาวศศิประภา
1759. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 204 คนอ่าน
21 ก.ค.
10:30 น.
นางสาวศศิประภา
1760. 
ขอเรียนเชิญทำบุญและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เปลื้องนุช 205 คนอ่าน
21 ก.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1761. 
ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ IAIT 2015 205 คนอ่าน
17 ก.ค.
08:24 น.
นางสาวศศิประภา
1762. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 204 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1763. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข 204 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1764. 
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awords (รอบที่ 2) 204 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1765. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 (รอบที่ 2) 204 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1766. 
ขอเรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 206 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1767. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICELS2015 206 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1768. 
ประชาสัมพันธ์เปลี่่ยนแปลงกำหนดการรับลงทะเบียนส่งบทความ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 204 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1769. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย 206 คนอ่าน
16 ก.ค.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1770. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา) สำนักงานคณบดี คณะทัน 204 คนอ่าน
16 ก.ค.
08:28 น.
นางสาวศศิประภา
1771. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท. 206 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
1772. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 204 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1773. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KKU Library Tour On Campus ต้อนรับเปิดเทอม 204 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:26 น.
นางสาวศศิประภา
1774. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 204 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1775. 
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน Gen Z ฟรี จัดโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน 204 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:38 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1776. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการสู่ชุมชน "กรน......มัจจุราชที่คาดไม่ถึง" 205 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
1777. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟัง "การดูแลสุขภาพในยามสูงวัย" 204 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:06 น.
นางสาวศศิประภา
1778. 
แจ้งเวียนหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 205 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:03 น.
นางสาวศศิประภา
1779. 
แจ้งรายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 205 คนอ่าน
10 ก.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1780. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 205 คนอ่าน
10 ก.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
1781. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ICQA 2015) 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
15:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1782. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ "Edcucation Towards Global Competence in the 21st Century" 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1783. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ " 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1784. 
ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1785. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1786. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมสัมมนามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1787. 
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1788. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2558 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1789. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1790. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 206 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1791. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1792. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 6, Number 1 204 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1793. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 205 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1794. 
ขอเชิญสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 205 คนอ่าน
3 ก.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
1795. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวยิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 205 คนอ่าน
2 ก.ค.
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1796. 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว 204 คนอ่าน
2 ก.ค.
14:32 น.
นางสาวศศิประภา
1797. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติในองค์กร" รุ่นที่ 1 204 คนอ่าน
2 ก.ค.
14:29 น.
นางสาวศศิประภา
1798. 
แจ้งย้ายสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 204 คนอ่าน
2 ก.ค.
08:14 น.
นางสาวศศิประภา
1799. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 "Business Management and Social Sciences:towards ASEAN Integration 2015" 205 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1800. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ปีที่ 3 204 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1801. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 204 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1802. 
ประชาสัมพัน 204 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1803. 
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงานวิจัย 204 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1804. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 206 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
1805. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา 205 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:17 น.
นางสาวศศิประภา
1806. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ของมหาวิทยาลัยมหิดล 204 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:16 น.
นางสาวศศิประภา
1807. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป้าหมายและกรอบทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน 204 คนอ่าน
26 มิ.ย.
14:08 น.
นางสาวศศิประภา
1808. 
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ 204 คนอ่าน
26 มิ.ย.
11:40 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1809. 
ฐานการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและกฎ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 204 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:55 น.
นางสาวดรุวรรณ
1810. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 3 204 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:16 น.
นางสาวศศิประภา
1811. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "Contemporary Research Writing and Business Management" 206 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1812. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข 204 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1813. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมแบบ Exemption 205 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1814. 
ประชาสัมพันธ์ทุน สกว. 206 คนอ่าน
24 มิ.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1815. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 204 คนอ่าน
23 มิ.ย.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
1816. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 204 คนอ่าน
23 มิ.ย.
14:29 น.
นางสาวศศิประภา
1817. 
ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลอังกฤษ 205 คนอ่าน
23 มิ.ย.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1818. 
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 204 คนอ่าน
23 มิ.ย.
09:22 น.
1819. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 204 คนอ่าน
23 มิ.ย.
09:20 น.
1820. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด English Camp Unit D-F 204 คนอ่าน
22 มิ.ย.
12:48 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1821. 
ขออภัยไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันศึกษา วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 204 คนอ่าน
22 มิ.ย.
10:05 น.
นางสาวศศิประภา
1822. 
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ 204 คนอ่าน
22 มิ.ย.
10:02 น.
นางสาวศศิประภา
1823. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร 205 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:59 น.
นางสาวศศิประภา
1824. 
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 207 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1825. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 205 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:11 น.
นางสาวศศิประภา
1826. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา นางพรทิพย์ บัตรเจริญ 204 คนอ่าน
19 มิ.ย.
16:00 น.
นางสาวศศิประภา
1827. 
สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลาง และรุ่นใหม่โครงการวิจัยฯ 204 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:46 น.
1828. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 204 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:46 น.
1829. 
ม.ราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 204 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:42 น.
1830. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 204 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:36 น.
1831. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Manuscript Writing Camp" 205 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:26 น.
1832. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบรรยายพิเศษ กบข. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 204 คนอ่าน
18 มิ.ย.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
1833. 
e-mail ส่วนกลางของคณะศึกษาศาสตร์ 204 คนอ่าน
18 มิ.ย.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
1834. 
ขอเรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 206 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1835. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ 204 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1836. 
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 205 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
1837. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายนานาชาติและการประกวดบทความท้องถิ่น 205 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
1838. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา 204 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1839. 
แจ้ง อีเมล์กลางของคณะศึกษาศาสตร์ 205 คนอ่าน
17 มิ.ย.
18:36 น.
นางสาววารุณี
1840. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิดและสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ โครงการวิจัยฯ 204 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:00 น.
1841. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ การศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม 205 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:58 น.
1842. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 204 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:54 น.
1843. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 205 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:49 น.
1844. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่่อง "สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล" 204 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:47 น.
1845. 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2 206 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:43 น.
1846. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:35 น.
1847. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558 206 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:33 น.
1848. 
สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5 205 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:29 น.
1849. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี งปม. 2559 204 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:27 น.
1850. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบวัดระดับและการเรียนการสอนภาษาลาว 204 คนอ่าน
16 มิ.ย.
14:00 น.
นางสาวศศิประภา
1851. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 206 คนอ่าน
16 มิ.ย.
08:20 น.
นางสาวศศิประภา
1852. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปดำเนินกิจการร้านน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ 204 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1853. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z" (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 205 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
1854. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่" 205 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:00 น.
นางสาวศศิประภา
1855. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่องขบวนการเสรีไทย หัวข้อ "ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488:ความรักชาติที่ควรจำ" 204 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:55 น.
นางสาวศศิประภา
1856. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 204 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:52 น.
นางสาวศศิประภา
1857. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 204 คนอ่าน
9 มิ.ย.
15:57 น.
นางสาวศศิประภา
1858. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ "นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 2" 204 คนอ่าน
9 มิ.ย.
15:26 น.
1859. 
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 205 คนอ่าน
9 มิ.ย.
12:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1860. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 204 คนอ่าน
9 มิ.ย.
10:05 น.
1861. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences 204 คนอ่าน
9 มิ.ย.
09:54 น.
1862. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (CASNIC&ESTA 2015) 205 คนอ่าน
9 มิ.ย.
09:40 น.
1863. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 204 คนอ่าน
9 มิ.ย.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
1864. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 205 คนอ่าน
8 มิ.ย.
14:12 น.
นางสาวศศิประภา
1865. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 204 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
1866. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 204 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:37 น.
นางสาวศศิประภา
1867. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น (Fashion Trend 2016) 206 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
1868. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Basic Mammalian Cell Culture" 205 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:26 น.
1869. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ผลักคะแนนวิจัยให้ได้ 5" 204 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:24 น.
1870. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 7 204 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:20 น.
1871. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1: จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 204 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:15 น.
1872. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 204 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:14 น.
1873. 
สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่โครงการวิจัย 204 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:12 น.
1874. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 205 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:07 น.
1875. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย 204 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:03 น.
1876. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1 International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)" 204 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:00 น.
1877. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ประชากรและสังคม 2558" เรื่อง "ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 (Population and So 204 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1878. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง"กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกบุก AEC" ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 205 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
1879. 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 7" 204 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:47 น.
นางสาวศศิประภา
1880. 
ขออภัยในความไม่สะดวกและหยุดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 204 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1881. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ Chula-Right Livelihood Summer School 204 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
1882. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 204 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
1883. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุญชนแห่งชาติ 204 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:10 น.
นางสาวศศิประภา
1884. 
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559 ในหัวข้อเรื่อง "พระสงฆ์สาวกศาสดา" 204 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
1885. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 204 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
1886. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม/ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม "โครงการอบรมการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง ปี 2558" 205 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:10 น.
นางสาวศศิประภา
1887. 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลา 207 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:06 น.
นางสาวศศิประภา
1888. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 205 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:03 น.
นางสาวศศิประภา
1889. 
วช. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารฯ 204 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:52 น.
1890. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจั 204 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:39 น.
1891. 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 204 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:37 น.
1892. 
ขอเชิญรับฟังและแสดงความเห็น เมื่อ มข.เป็น ม.ในกำกับฯ 205 คนอ่าน
29 พ.ค.
00:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1893. 
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน The 23rd International Conference on Computers in Education (ICCE2015) 204 คนอ่าน
28 พ.ค.
19:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1894. 
ประเดิมแชมป์แรกปี 58 205 คนอ่าน
27 พ.ค.
23:02 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1895. 
บายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่วันเปิดเทอม 204 คนอ่าน
27 พ.ค.
23:01 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1896. 
สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1032/2558 รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 204 คนอ่าน
27 พ.ค.
16:02 น.
นางสาวศศิประภา
1897. 
ขออภัยในความไม่สะดวก ในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2558 204 คนอ่าน
27 พ.ค.
15:59 น.
นางสาวศศิประภา
1898. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 204 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:35 น.
นางสาวศศิประภา
1899. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย 204 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:29 น.
นางสาวศศิประภา
1900. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 205 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:27 น.
นางสาวศศิประภา
1901. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) อภิวัฒน์การเรียนรู้ : ห 205 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:22 น.
นางสาวศศิประภา
1902. 
ประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine 205 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:12 น.
นางสาวศศิประภา
1903. 
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน Theme-based Conference: Practice-driven Research, Teacher Professional Development and Policy of ICT in Education 206 คนอ่าน
27 พ.ค.
09:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1904. 
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย 205 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:30 น.
1905. 
กรมอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 204 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:21 น.
1906. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 205 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:17 น.
1907. 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 "การนำองค์ความรู้เข้าสู่ประชาคมอาเชียน" 205 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:14 น.
1908. 
ม.ราชภัฎธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ 2558 เรื่อง "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" 206 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:11 น.
1909. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ "ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน" 204 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:08 น.
1910. 
ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 204 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:05 น.
1911. 
ม.สงขลานคริทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:00 น.
1912. 
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน" 204 คนอ่าน
26 พ.ค.
14:57 น.
1913. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 5,6 และ 7 204 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:11 น.
นางสาวศศิประภา
1914. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล 204 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:09 น.
นางสาวศศิประภา
1915. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค (Road Show) ณ จังหวัดอุดรธานี 204 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
1916. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ 204 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:01 น.
นางสาวศศิประภา
1917. 
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 204 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:39 น.
นางสาวศศิประภา
1918. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 205 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:30 น.
นางสาวศศิประภา
1919. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 204 คนอ่าน
25 พ.ค.
16:02 น.
1920. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 204 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:50 น.
1921. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา "เตรียมความพร้อมสู่ พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" 204 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:47 น.
1922. 
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 204 คนอ่าน
25 พ.ค.
13:45 น.
1923. 
ขอเชิญสมัครรับทุนวิจัยระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2558 205 คนอ่าน
25 พ.ค.
13:43 น.
1924. 
รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 204 คนอ่าน
23 พ.ค.
15:30 น.
นางสาวจรัสศรี
1925. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 204 คนอ่าน
22 พ.ค.
12:59 น.
1926. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 204 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:48 น.
1927. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อาเซียนวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 204 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:42 น.
1928. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ 204 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:39 น.
1929. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 204 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:52 น.
1930. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:49 น.
1931. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้่งที่ 2 204 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:08 น.
1932. 
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิ่ง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยในชั้นเรียน" 205 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:43 น.
1933. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ISiET) 2015 204 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:40 น.
1934. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดและร่วมชมนิทรรศการสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:29 น.
1935. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ 204 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:25 น.
1936. 
ขอเชิญอบรม หลักสูตร"การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม : และการวัดประเมินการคิดวิเคราะห์" 205 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:20 น.
1937. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 204 คนอ่าน
18 พ.ค.
15:12 น.
1938. 
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนเพื่อนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5/2558 205 คนอ่าน
18 พ.ค.
12:29 น.
1939. 
แจ้งไม่สะดวกในการให้บริการตามปกติได้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 204 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:15 น.
1940. 
แจ้งเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้ระบบอีเลิร์นนิงได้ชั่วคราว (e-learning.kku.ac.th) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 204 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:11 น.
1941. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 204 คนอ่าน
15 พ.ค.
09:13 น.
1942. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เสวนา "“ร่วมเพาะต้นกล้านักวิจัย..ด้วยสายใยนักวิจัยพี่เลี้ยง” ลงทะเบียนหน้างานได้เลยค่ะ 205 คนอ่าน
14 พ.ค.
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1943. 
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ฺBiennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia 204 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:33 น.
1944. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ 207 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:44 น.
1945. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 204 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:39 น.
1946. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดให้บริการของสำนักงานในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 205 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:34 น.
1947. 
สมศ. ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 204 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
1948. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัย ปี งปม. 2557-2558 และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 204 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
1949. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 205 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:22 น.
1950. 
เชิญร่วมบริจาค ช่วยภัย ชาวเนปาล 204 คนอ่าน
8 พ.ค.
15:15 น.
1951. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการคิดเชิงบวก" 204 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:53 น.
1952. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ 204 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:47 น.
1953. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:55 น.
1954. 
ประชาสัมพันธ์การทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile 205 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:49 น.
1955. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 204 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:55 น.
1956. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน) 205 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:29 น.
1957. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการคลีนิคภาษา 204 คนอ่าน
7 พ.ค.
10:56 น.
1958. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 204 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:39 น.
1959. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร มาตรการป้องกันการทุจริตและการฟอกเงิน 204 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:19 น.
1960. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา โครงการ ASEAN University Presidents Talk on "Higher Education in 21st Century:ASEAN Community Universities towards 2025 205 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:46 น.
1961. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 16 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 204 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:35 น.
1962. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
6 พ.ค.
13:49 น.
1963. 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.2544 205 คนอ่าน
2 พ.ค.
17:28 น.
นางสาวจรัสศรี
1964. 
Call for Papers: ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 "ICER 2015" 204 คนอ่าน
30 เม.ย.
13:58 น.
1965. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติอีเลร์นนิง ปี 2558 205 คนอ่าน
30 เม.ย.
10:20 น.
1966. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 205 คนอ่าน
30 เม.ย.
09:40 น.
1967. 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2558 206 คนอ่าน
29 เม.ย.
14:04 น.
1968. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2558 205 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:23 น.
1969. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 204 คนอ่าน
28 เม.ย.
13:20 น.
นางสาววาศิณี
1970. 
ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น บารมีทศวรรษ 204 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:17 น.
1971. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:12 น.
1972. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2558 204 คนอ่าน
27 เม.ย.
10:49 น.
1973. 
ขอเรียนเชิญรับฟังธรรมบรรยาย 204 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:59 น.
1974. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ One Health Workforces:Best Practices in Thailand 204 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:42 น.
1975. 
การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำเริ่ม เมษายน 2558 204 คนอ่าน
26 เม.ย.
17:43 น.
นางสาวจรัสศรี
1976. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่องเทคนิคการสืบค้น Citation จากฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS 204 คนอ่าน
24 เม.ย.
09:09 น.
1977. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 10 204 คนอ่าน
24 เม.ย.
08:38 น.
1978. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะพยาบาลศาสตร์) 204 คนอ่าน
23 เม.ย.
16:08 น.
1979. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ 204 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:52 น.
1980. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา 204 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:50 น.
1981. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 206 คนอ่าน
23 เม.ย.
10:09 น.
1982. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "อาเซียนวิชาการ" ครั้งที่ 1 204 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:39 น.
1983. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 2 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:34 น.
1984. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ THC 2015 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:33 น.
1985. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 204 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:30 น.
1986. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน "สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:29 น.
1987. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 10 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:27 น.
1988. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 204 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:24 น.
1989. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์นานาชาติลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ปี 2558 204 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:22 น.
1990. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานนักประดิษฐ์คิดค้น 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:19 น.
1991. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ 204 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:18 น.
1992. 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้าทั่วไป ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ 205 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:10 น.
1993. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ 204 คนอ่าน
22 เม.ย.
09:43 น.
1994. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ STATA เพื่อการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล "STATA Program for Socience Research" 204 คนอ่าน
21 เม.ย.
12:57 น.
1995. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 204 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:15 น.
1996. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 204 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:02 น.
1997. 
การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 204 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
1998. 
แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 205 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
1999. 
The Last Week!!! ICETC2015 206 คนอ่าน
21 เม.ย.
00:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
2000. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 204 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:22 น.
2001. 
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจประชุมส่งผลงานวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 205 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:55 น.
2002. 
การซักซ้อมแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง 205 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:05 น.
2003. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 204 คนอ่าน
17 เม.ย.
09:22 น.
2004. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา "นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21" 204 คนอ่าน
16 เม.ย.
16:12 น.
2005. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทำสมาธิเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขให้กับบุคลากรอาวุโส 204 คนอ่าน
16 เม.ย.
13:52 น.
2006. 
แจ้งเลื่อนการจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:06 น.
2007. 
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 204 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:00 น.
2008. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 204 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:56 น.
2009. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 204 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:52 น.
2010. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย 204 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:44 น.
2011. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสามคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558 จำนวน 4 หลักสูตร 206 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:38 น.
2012. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการสอนภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น 205 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:25 น.
2013. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers 204 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:19 น.
2014. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 204 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:17 น.
2015. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย สมัครเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบทความวิจัยและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ" 204 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:12 น.
2016. 
ศูนย์ภาษาอาเซียน มข. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชการระดับชาติ 204 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:10 น.
2017. 
เชิญชวน 208 คนอ่าน
10 เม.ย.
06:56 น.
2018. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการในการสัมมนาวิชาการไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 204 คนอ่าน
9 เม.ย.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2019. 
ขอเชิญสมัครรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติประจำปี 2558 204 คนอ่าน
8 เม.ย.
10:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2020. 
ขอเชิญเข้าร่วมการรับอบรมเชิงปฏิบัติการ 204 คนอ่าน
8 เม.ย.
08:50 น.
2021. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ 204 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:25 น.
2022. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสาธารณสุชศาสตร์) 204 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:21 น.
2023. 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการรับทุนวิจัย 207 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2024. 
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ๒๕๕๘ 204 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2025. 
ขอเชิญร่วมโครงการรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และ "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" 205 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:56 น.
2026. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อข้อรับทุนโครงการวิจัยเดิน-จักยาน ประจำปี 2558-2559 204 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:53 น.
2027. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 205 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:10 น.
2028. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2558 204 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:09 น.
2029. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" 204 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:01 น.
2030. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 "การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า" 206 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:56 น.
2031. 
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 5 204 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:48 น.
2032. 
ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง 204 คนอ่าน
28 มี.ค.
17:20 น.
นางสาวจรัสศรี
2033. 
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีร์ธดนย์ เทียมกลาง 205 คนอ่าน
27 มี.ค.
13:34 น.
อาจารย์วรรณงาม
2034. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 204 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:22 น.
2035. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติการเขียนและประเมินผลโครงการ 206 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:12 น.
2036. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง) 204 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:07 น.
2037. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ ร่วมตรวจร่างกายหาภาวะกระดูกพรุน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ในวันที่ 25 มี.ค.58เวลา 09.00น เป็นต้น 204 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:04 น.
2038. 
บันทึกขออนุมัติปิดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 204 คนอ่าน
24 มี.ค.
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2039. 
ประชาสัมพันธ์ทุนผลิตตำรา มข. 2558 205 คนอ่าน
24 มี.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2040. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 205 คนอ่าน
23 มี.ค.
08:55 น.
2041. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย 204 คนอ่าน
20 มี.ค.
14:02 น.
2042. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ ประจำปี 2558 204 คนอ่าน
20 มี.ค.
13:55 น.
2043. 
มติ ครม. งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 205 คนอ่าน
19 มี.ค.
15:17 น.
นางสาวดรุวรรณ
2044. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน" 204 คนอ่าน
19 มี.ค.
09:10 น.
2045. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างลานธรรม ม.สารคาม 204 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:13 น.
2046. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา 206 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:00 น.
2047. 
ยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน 204 คนอ่าน
16 มี.ค.
21:55 น.
อาจารย์ปิลันธนา
2048. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2558 204 คนอ่าน
16 มี.ค.
16:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร